LIETUVOS RESPUBLIKOS

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS ĮSTATYMO NR. I-657 12, 13, 22, 221, 222, 30, 34 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 131 STRAIPSNIU IR 31, 35 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2020 m. sausio 14 d. Nr. XIII-2779

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Papildyti 12 straipsnį 3 dalimi:

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atlikdama šio straipsnio 1 dalies
5–8 punktuose nustatytas funkcijas, turi teisę gauti iš registrų, valstybės informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių šioms funkcijoms atlikti reikalingą informaciją, dokumentus ir duomenis, įskaitant asmens duomenis.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 13 straipsnio 1 dalies 12 punktą.

2. Pripažinti netekusia galios 13 straipsnio 2 dalį.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 131 straipsniu

Papildyti Įstatymą 131 straipsniu:

131 straipsnis. Įgaliotosios vartotojų asociacijos

1. Įgaliotoji vartotojų asociacija turi teisę:

1) ginti vartotojų viešąjį interesą šio įstatymo septintajame skirsnyje nustatyta tvarka;

2) būti grupės atstove grupės ieškinio bylose, netaikant reikalavimo dėl grupės narių narystės vartotojų asociacijoje, kai grupės ieškiniu reiškiami reikalavimai kyla iš vartojimo teisinių santykių;

3) vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos pavedimu atlikti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros veiksmus, išskyrus sprendimų dėl ginčo esmės, sprendimų atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą priėmimą.

2. Įgaliotąja vartotojų asociacija laikoma vartotojų asociacija, įrašyta į įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą. Vartotojų asociacija įrašoma į įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą, jeigu ji atitinka visas šias sąlygas:

1) yra įregistruota Juridinių asmenų registre ne mažiau negu 6 mėnesius iki prašymo įrašyti ją į įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą pateikimo;

2) jos steigimo dokumente yra nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas;

3) ne mažiau negu 3 mėnesius iki prašymo įrašyti ją į įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą pateikimo faktiškai vykdo veiklą vartotojų apsaugos srityje ir pateikia tai įrodančius duomenis;

4) yra nepriklausoma nuo verslo ir kitų su vartotojų teisių gynimu nesusijusių interesų ir pateikia tai patvirtinantį pareiškimą (deklaraciją);

5) turi reikalingų žinių ir gebėjimų vartotojų apsaugos srityje ir pateikia tai įrodančius duomenis;

6) yra pateikusi Juridinių asmenų registro tvarkytojui veiklos ataskaitą ir metinių finansinių ataskaitų rinkinį, jeigu šis reikalavimas taikomas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.

3. Vartotojų asociacija išbraukiama iš įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašo, jeigu nustatoma, kad ji neatitinka šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų. Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą sudaro ir tvarko Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba teisingumo ministro nustatyta tvarka. Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašas skelbiamas viešai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje.

4. Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidos, susijusios su šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teisių įgyvendinimu, apmokamos ir įgaliotųjų vartotojų asociacijų įgyvendinami vartotojų apsaugos projektai atrenkami ir finansuojami teisingumo ministro nustatyta tvarka.“

 

4 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) pavesti įgaliotajai vartotojų asociacijai atlikti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros veiksmus, išskyrus sprendimų dėl ginčo esmės, sprendimų atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą priėmimą.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.“

 

5 straipsnis. 221 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 221 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Šio įstatymo Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai priskirtiems ginčams nagrinėti sudaromos nuolatinės vartojimo ginčų komisijos. Vartojimo ginčų komisijos nagrinėja vartojimo ginčus atskirose vartojimo prekių ir paslaugų srityse arba Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniuose vienetuose. Vartojimo ginčų komisijų sudarymo ir darbo tvarka, jų nagrinėjami vartojimo ginčai nustatomi vartojimo ginčų komisijų nuostatuose. Šiuos nuostatus tvirtina teisingumo ministras.“

2. Pakeisti 221 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vartojimo ginčų komisiją sudaro trys nariai:

1) komisijos pirmininkas. Juo skiriamas asmuo, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ginčų sprendimo patirties;

2) įgaliotosios vartotojų asociacijos paskirtas atstovas;

3) verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas.“

 

6 straipsnis. 222 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 222 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) viešasis juridinis asmuo, įsteigtas įgaliotosios vartotojų asociacijos ir šio įstatymo 221 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytus reikalavimus atitinkančios verslininkus vienijančios asociacijos ir įrašytas į vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašą pagal šio įstatymo 292 straipsnį.“

 

7 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 30 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vartotojų viešąjį interesą gina Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir įgaliotosios vartotojų asociacijos, o įstatymų nustatytais atvejais – kitos valstybės ir savivaldybių institucijos ir juridiniai asmenys.“

 

8 straipsnis. 31 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 31 straipsnį.

 

9 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

34 straipsnis. Vartotojų viešojo intereso gynimas Europos Sąjungos valstybėse narėse

1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba turi teisę kreiptis į Europos Sąjungos valstybių narių teismus ar kitas kompetentingas įstaigas su prašymu priimti sprendimą, įpareigojantį pardavėją ar paslaugų teikėją, veikiantį toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nutraukti Lietuvos vartotojų viešojo intereso pažeidimą.

2. Įgaliotosios vartotojų asociacijos, apie kurias pranešta Europos Komisijai pagal šio straipsnio 3 dalį, taip pat turi teisę kreiptis į kitų Europos Sąjungos valstybių narių teismus ar kitas kompetentingas įstaigas su prašymu priimti sprendimą, įpareigojantį pardavėją ar paslaugų teikėją, veikiantį toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, nutraukti Lietuvos vartotojų viešojo intereso pažeidimą.

3. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba praneša Europos Komisijai įgaliotųjų asociacijų pavadinimus ir tikslus.“

 

10 straipsnis. 35 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios 35 straipsnį.

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus 2 straipsnio 2 dalį, 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 131 straipsnio 4 dalį, šio straipsnio 3 ir 4 dalis, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis ir 3 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 131 straipsnio 4 dalis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras iki 2020 m. gegužės 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, išskyrus įgaliotųjų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgaliotųjų vartotojų asociacijų vykdomų vartotojų apsaugos projektų atrankos ir finansavimo taisykles.

4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras iki 2020 m. lapkričio 1 d. priima įgaliotųjų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgaliotųjų vartotojų asociacijų vykdomų vartotojų apsaugos projektų atrankos ir finansavimo taisykles.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda