LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2011 M. gegužės 20 d. ĮSAKYMO nR. V-509 „DĖL NACIONALINIO TRANSPLANTACIJOS BIURO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. sausio 4 d. Nr. V-16

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-509 „Dėl Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Biuro paskirtis − įgyvendinti valstybės politiką žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos srityje ir prižiūrėti, kaip formuojama ir įgyvendinama ši politika, taip pat vykdyti kompetentingos institucijos funkcijas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatomis.“

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais bei Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.“

1.3. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Biuro vieši pranešimai ar kita vieša informacija skelbiama interneto tinklalapyje www.ntb.lrv.lt. Teisės aktų nustatytais atvejais vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.

1.4. Papildau 10.3 papunkčiu:

10.3. vykdyti kompetentingos institucijos funkcijas pagalbinio apvaisinimo srityje;“.

1.5. Papildau nauju 11.3 papunkčiu:

11.3. vykdo kompetentingos institucijos funkcijas pagalbinio apvaisinimo srityje:

11.3.1. prižiūri lytinių ląstelių paėmimą, tyrimą, paruošimą, laikymą ir paskirstymą;

11.3.2. prižiūri lytinių ląstelių ir embriono atsekamumo sistemos sukūrimą, įdiegimą ir priežiūrą;

11.3.3. organizuoja patikrinimus ir imasi kontrolės priemonių įvykus pavojingam nepageidaujamam reiškiniui ir (ar) reakcijai;

11.3.4. ne rečiau kaip kas dvejus metus sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios teisę teikti pagalbinio apvaisinimo paslaugas, auditą, patikrina teikiamų pagalbinio apvaisinimo paslaugų atitiktį teisės aktų nustatytiems reikalavimams, ir viešai skelbia audito išvadas;

11.3.5. iki kiekvienų metų birželio 30 dienos pateikia Europos Komisijai kompetentingos institucijos gautų pranešimų apie pavojingus nepageidaujamus reiškinius ir reakcijas metinę ataskaitą;

11.3.6. teikia informaciją apie vykdomus patikrinimus ir kontrolės priemones Europos Komisijai ir (ar) kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

11.3.7. nustato Informacinės sistemos duomenų archyvavimo reikalavimus.“

1.6. Buvusį 11.3 papunktį laikau atitinkamai 11.4 papunkčiu.

1.7. Pakeičiu 12 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

12. Biuras, įgyvendindamas jam pavestus veiklos tikslus bei vykdydamas nustatytas funkcijas, be Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatyme ar Lietuvos Respublikos pagalbinio apvaisinimo įstatyme nustatytųjų, turi teisę:“.

2. Į g a l i o j u  Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Komunikacijos skyriaus vadovę, laikinai vykdančią direktoriaus funkcijas, Rasą Pekarskienę  pasirašyti pakeistus Nacionalinio transplantacijos biuro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga