Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl lietuvos respublikos vyriausybės
2007 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 50 „DĖL centralizuotų

viešųjų pirkimų vykdymo“ PAKEiTIMO

 

2022 m. lapkričio 9 d. Nr. 1108

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimą Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

nutarimas

Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 821 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 901 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Suteikti:

1.1. viešajai įstaigai CPO LT teisę:

1.1.1. atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, valdančios ir administruojančios Centralizuotų viešųjų pirkimų elektroninį katalogą, funkcijas;

1.1.2. atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, vykdančios pirkimus visų Lietuvoje veikiančių perkančiųjų organizacijų vardu, funkcijas;

1.2. Turto valdymo ir ūkio departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, vykdančios vidaus reikalų ministro nustatytus pirkimus vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių perkančiųjų organizacijų vardu, funkcijas;

1.3. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teisę atlikti centrinės perkančiosios organizacijos, vykdančios vidaus reikalų ministro nustatytus pirkimus policijos sistemoje veikiančių perkančiųjų organizacijų vardu, funkcijas.

2. Įgalioti ministrus priimti su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija suderintus sprendimus, kurie įpareigotų ministrui pavestų valdymo sričių perkančiąsias organizacijas, pavaldžias ministerijoms, taip pat perkančiąsias organizacijas, kuriose ministerija įgyvendina valstybės pavestas dalininko teises ir pareigas ir dėl kurių gautas visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimas, perduoti konkrečius pirkimus atlikti viešajai įstaigai CPO LT.

3. Pavesti:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai:

3.1.1. atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių perkančiųjų organizacijų, taip pat perkančiųjų organizacijų, kuriose Sveikatos apsaugos ministerija kartu su valstybiniu universitetu arba savivaldybės taryba įgyvendina dalininko teises ir pareigas, vykdomų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, centralizavimo iki 2026 m. planą (toliau – Planas) iki 2023 m. sausio 5 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti sprendimą dėl pirkimų centralizavimo 2023 m.;

3.1.2. atsižvelgiant į Plane nurodytus pirkimų centralizavimo terminus ir perkančiųjų organizacijų, kuriose Sveikatos apsaugos ministerija kartu su valstybiniu universitetu arba savivaldybės taryba įgyvendina dalininko teises ir pareigas, visuotinių dalininkų susirinkimų sprendimus, iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti šio nutarimo 2 punkte nurodytus sprendimus dėl pirkimų centralizavimo ateinančiais metais;

3.1.3. vertinti Plane nurodytų perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų centralizavimo proceso efektyvumą ir iki kiekvienų metų kovo 1 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti įvertinimo išvadas ir (ar) pasiūlymus dėl centralizavimo proceso tobulinimo ir prireikus – dėl Plano pakeitimo;

3.2. ministerijoms:

3.2.1. siekiant užtikrinti biudžeto lėšų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, kasmet įvertinti ministrui pavestų valdymo sričių perkančiųjų organizacijų, išskyrus perkančiąsias organizacijas, kurios nėra pavaldžios ministerijoms, taip pat kurios yra įtrauktos į šio nutarimo 3.1 papunktyje minimą Planą, vykdomų viešųjų pirkimų rezultatus atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas ir interneto svetainėje skelbiamus švieslentės duomenis, priežiūrą atliekančių ir audituojančių institucijų išvadas, turimus žmogiškuosius išteklius, vykdomų pirkimų kompleksiškumą, žmogiškųjų išteklių ir vykdomų viešųjų pirkimų santykį bei kitus duomenis ir iki kiekvienų metų kovo 1 d. pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įvertinimo išvadas dėl pavedimo šių perkančiųjų organizacijų pirkimus atlikti viešajai įstaigai CPO LT tikslingumo;

3.2.2. prireikus ir atsižvelgiant į šio nutarimo 3.2.1 papunktyje atliktą vertinimą, ne vėliau kaip iki kiekvienų metų rugsėjo 1 d. pateikti Ekonomikos ir inovacijų ministerijai šio nutarimo 2 punkte nurodytus sprendimus dėl ministrui pavestų valdymo sričių perkančiųjų organizacijų pirkimų centralizavimo ateinančiais metais;

3.3. Ekonomikos ir inovacijų ministerijai:

3.3.1. konsultuoti ministerijas dėl šio nutarimo 2 punkto, 3.1 ir 3.2 papunkčių įgyvendinimo;

3.3.2. vertinti visų valstybės veiklos sričių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų rezultatus, centralizavimo eigą ir poveikį, prireikus teikti pasiūlymus ministerijoms dėl ministrams pavestų valdymo sričių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų centralizavimo, Vyriausybei – dėl Vyriausybės įstaigų viešųjų pirkimų centralizavimo;

3.3.3. ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 1 d. teikti Vyriausybei visų valstybės veiklos sričių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų centralizavimo eigos ataskaitą ir prireikus – pasiūlymus dėl centralizavimo eigos tobulinimo.

4. Pasiūlyti visų valstybės veiklos sričių perkančiosioms organizacijoms, siekiant viešųjų pirkimų efektyvumo, pavesti konkrečius pirkimus atlikti viešajai įstaigai CPO LT ir nesant šio nutarimo 2 punkte nurodytų sprendimų.

5. Pasiūlyti Viešųjų pirkimų tarnybai, atliekant Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatytą funkciją, vertinti ministrams pavestų valdymo sričių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų rezultatus, centralizavimo eigą ir poveikį, teikti reikalingus duomenis, rekomendacijas ministerijoms dėl ministrams pavestų valdymo sričių perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų funkcijos optimizavimo, prireikus dalyvauti šio nutarimo 3.2.1 ir 3.3.2 papunkčiuose nurodyto vertinimo procese.“

2. Pavesti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai iki 2022 m. gruodžio 1 d. parengti ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai pateikti visų Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių perkančiųjų organizacijų, taip pat perkančiųjų organizacijų, kuriose Sveikatos apsaugos ministerija kartu su valstybiniu universitetu arba savivaldybės taryba įgyvendina dalininko teises ir pareigas, vykdomų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, centralizavimo iki 2026 m. planą.

3. Nustatyti, kad šis nutarimas, išskyrus šio nutarimo 2 punktą, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                    Ingrida Šimonytė

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                               Aušrinė Armonaitė