HERB21

LIETUVOS STANDARTIZACIJOS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Įsakymas

DĖL INFORMACIJOS APIE DARNIUOSIUS LIETUVOS standartUS SKELBIMO

 

2019 m. sausio 29 d. Nr. V-10

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 10 dalimi:

1. Į p a r e i g o j u  Organizacinio standartų skyriaus vedėją  informaciją apie darniuosius Lietuvos standartus paskelbti Lietuvos standartizacijos departamento internetinėje svetainėje.

2P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2018 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. V-28 „Dėl darniųjų standartų sąrašo skelbimo Teisės aktų registre“ su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                           Rimantas Sanajevas