KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

Dėl viešosios įstaigos Kelmės LIGONINĖS 2016 METŲ VEIKLOS, DIREKTORIAUS 2016 metų veiklos ataskaitų, 2016 metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ rinkinio IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-112

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama)

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės ligoninės direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės ligoninės 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 
 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-112

 

 

VIešosios įstaigos KeLMĖS LIGONINĖS

2016 metų veiklos atAskaita

 

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS

 

1.1.  Bendra informacija apie įstaigą

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė, Steigėjas –Kelmės rajono savivaldybė

 

1.2. Įstaigos veiklos tikslai

Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

 

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: žmonių sveikatos priežiūros veikla, bendrosios paskirties ligoninių veikla, reabilitacijos ligoninių veikla, slaugos ligoninių veikla, odontologinės praktikos veikla, gydytojų specialistų veikla, medicinos laboratorijų veikla, kita stacionarinė globos veikla, stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla.

 

1.4. Įstaigos struktūra

Stacionaro skyrius (vaikų ligų, vidaus ligų, reanimacijos intensyvios terapijos ir operacinės, chirurgijos ortopedijos traumatologijos, nervų ligų, slaugos ir palaikomojo gydymo) ir konsultacijų poliklinika.

 

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai

 

Rodikliai

2015*

2016

Pokytis (+/-)

vnt.

%

 

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

X

X

X

X

 

Lovų skaičius aktyviąjam gydymui

112

103

-9

-8,04

Hospitalizacijos atvejų skaičius

3946

3915

-31

-0,79

Hospitalizacijos atvejų skaičius (100-ui rajono gyventojų)

13,77

14,07

0,30

2,18

Lovadienių skaičius

25778

24776

-1002

-3,89

Vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis)

6,53

6,33

-0,2

-3,06

Operacijų skaičius

1052

1254

202

19,20

 

Dienos chirurgijos paslaugų skaičius

477

543

66

13,84

 

Lovų skaičius slaugai, palaikomąjam gydymui ir paliatyviąjai pagalbai

X

X

 

 

 

Hospitalizacijos atvejų skaičius Slaugai, palaikomąjam gydymui ir paliatyviąjai pagalbai

253

220

-33

-13,04

 

Lovadienių skaičius

13468

13651

183

1,36

 

Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius

56299

57307

1008

1,79

 

Dienos stacionaro paslaugų skaičius

4341

5023

682

15,71

 

Stebėjimo paslaugų skaičius

457

691

234

51,20

 

Skubios pagalbos paslaugų skaičius

1314

1432

118

8,98

*n – ataskaitiniai metai, n-1 – metai, prieš ataskaitinius metus.

Pastaba: Rajono gyventojų skaičius -2015 m. - 28661, 2016 m. - 27832.

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Įstaigos dalininkas - Kelmės rajono savivaldybės taryba, dalininko įnašo vertė 87725,30 Eur. (metų eigoje dalininkų įnašas nekito).

 

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR SĄNAUDAS

 

3.1. Įstaigos pajamos ir jų šaltiniai

 

Eil. Nr.

Pajamos

Suma, Eur

Pokytis (+/-)

2015

2016

Suma, Eur

%

Iš viso :

4049481

4143446

+93965

+2,32

  1.  

Pagrindinės veiklos pajamos, iš jų

3926492

4014653

+88161

+2,25

1.1

Iš PSDF biudžeto

3784836

3858453

+73617

+1,95

1.2

Kitos pagrindinės veiklos pajamos

141656

156200

+14544

+10,27

2.

Finansavimo pajamos

122989

128793

+5804

+4,72

 

3.2.    Įstaigos sąnaudos

 

Eil. Nr.

Sąnaudos

2015

2016

Pokytis (+/-)

Eur

%

Eur

%

Eur

%

Iš viso sąnaudų :

3944680

100

4139843

100

195163

4,95

1.

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo

2914987

73,90

3086889

74,57

171902

5,90

2.

Medicinos reikmenų ir paslaugų, kraujo produktų

412755

10,46

404304

9,77

-8451

-2,05

3.

Pacientų transportavimo

14758

0,37

9476

0,23

-5282

-35,79

4.

Maitinimo

67123

1,70

66311

1,60

-812

-1,21

5.

Komunalinių paslaugų

149833

3,80

153499

3,71

3666

2,45

6.

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo

3930

0,10

3697

0,09

-233

-5,93

7.

Einamojo remonto

17137

0,43

8357

0,20

-8780

-51,23

8.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo

156860

3,98

168926

4,08

12066

7,69

9.

Civilinės atsakomybybės  draudimo

17676

0,45

17263

0,42

-413

-2,34

10.

Kitų sąnaudų

189621

4,81

221121

5,34

31500

16,61

Finansinis rezultatas

+104801

X

+3603

X

-101198

-96,6

 

 

3.3. Įstaigos įsipareigojimai, gautinos sumos

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma, Eur

2015 m

2016 m

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

308937

391130

1.1.

Darbuotojams

X

413

1.2.

Valstybės ir Socialinio draudimo fondo biudžetams

X

79318

1.3

Tiekėjams

X

48207

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

187719

196859

2.1.

Iš PSDF biudžeto

X

191148

2.2.

Kitų pirkėjų

X

5711

 

4.          INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

 

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015 m.

2016 m.

Suma, Eur

Suma, Eur

Lėšų šaltinis

1.

Kandiklis artroskopinis,3,27mm pločio

X

780,45

Nuosavos įstaigos lėšos

2.

Viryklė,6 kaitv.su orkaite E9PQ6M+FE1

X

3872,00

Nuosavos įstaigos lėšos

3.

Elektrokauteris DIATERMO 106 Dermotologijos kab.

X

650,00

Nuosavos įstaigos lėšos

4.

Halogenas „HalpPrima 02M+sienų,lubų padeng.druska

X

12596,85

Nuosavos įstaigos lėšos

5.

Halogenas „HalpPrima 02M“+sienų,lubų padeng.druska

X

1206,83

Kiti finansavimo šaltiniai

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

230401,75

19106,13

X

 

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

 

4.2.    Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015 m. **

2016 m.

Suma, Eur

Vnt.

Kaina, Eur

Suma, Eur

1.

El. viryklė su orkaite SE-40AR

X

1

1566,55

1566,55

2.

AZK-950 automobilis Ford Mondeo

X

1

3376,97

3376,97

3

Skelbimų stendas

X

1

471,50

471,50

4

Švirkštinis infuz. siurblys „Step-10s Plus“

X

1

1215,54

1215,54

5

Dvišvirkštinis infuz.siurblys „Step-21s Plius“

X

1

1989,69

1989,69

6

Švirkštinis siurblys SP-145 PCA

X

1

1882,53

1882,53

7

Intubacinis rinkinys

X

1

131,42

131,42

8

Intubacinis rinkinys

X

1

394,25

394,25

9

Elektrokardiografas Cardiosmart

X

1

7204,01

7204,01

10

Rektoskopas su pried.

X

1

1550,05

1550,05

11

Negatoskopas HSVB dvigubas rentg.

X

1

753,01

753,01

12

Negatoskopas HSVB dvigubas rentg.

X

1

753,01

753,01

13

Elektrochirgijos įrenginys „Olimpus“ LOR

X

1

5494,96

5494,96

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

132723,58

 

X

26783,49

 

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

 

5.          KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015

2016

Pokytis (+/-)

Eur

%

Eur

%

Eur

%

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

23773

32,3

26339

34,6

+2566

+10,8

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

2190

3,0

 

 

-2190

-100,0

3.

Administracijos išlaikymui, išskyrus vadovą*

47661

64,7

49721

65,4

+2060

+4,3

4.

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

-

-

-

 

 

 

5.

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

-

-

-

 

 

 

6.

Viso (eilutės 1+2+3+4+5)

73624

100

76060

100

+2436

+3,3

* Šias sąnaudas sudaro administracijos darbuotojų darbo užmokestis su priskaitymu Valstybiniam socialiniam draudimui. Pagal įstaigos įstatus administraciją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas medicinai, vyriausiasis buhalteris, vyriausiasis slaugytojas.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

 

6.          INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS

 

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių metų

sausio 1 dienai

Ataskaitinių metų

gruodžio 31 d.

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

1. Gydytojai

56

45

56

42

2. Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu

13

11

14

12

3.Slaugytojai

123

131

114

120

4.Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu

6

5

5

5

5.Kitas personalas

67

66

64

64

Iš viso:

265

258

253

243

 

7. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS

7.1.

 

Projekto pavadinimas

E - sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ŠRASPĮ ĮS)

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Projektas baigtas įgyvendinti. Kelmės ligoninės medicinos darbuotojai įsisavina darbą su įdiegta ligoninės informacine sistema ŠRASPĮ IS. Iki 2018 m. (per 2 nuo projekto įgyvendinimo pabaigos) ne mažiau 30 proc. asmens sveikatos priežiūros paslaugų dokumentacijos turi būti tvarkoma E-sveikatoje.

Projekto pareiškėjas

Radviliškio ligoninė

Projekto trukmė

2011 - 2018 m.

Projekto partneriai

Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigos

Finansavimo/paramos šaltiniai

ES lėšos

Projekto vertė

Bendra projekto vertė 666 tūkst. Eur. 2015 m. Kelmės ligoninė gavo 19 vnt. kompiuterių, 1 maršrutizatorių, 2 spaudintuvus už 16,4 tūkst. Eur.

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

Diegiamos elektroninės sveikatos priežiūros paslaugos Šiaulių regione

 

7.2

Projekto pavadinimas

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės IV korpuso Kelmėje, Nepriklausomybės g.2, lifto atnaujinimas

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Projektas  įgyvendintas 2016 m.

Projekto pareiškėjas

VšĮ Kelmės ligoninė

Projekto trukmė

2016 m.

Projekto partneriai

-

Finansavimo/paramos šaltiniai

VIP

Projekto vertė

54,5 tūkst. Eur (VIP lėšos)

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

IV korpuso liftas buvo sumontuotas 1991 m. ir nebeatitiko saugumo reikalavimų. Iš VIP lėšų buvo įsigytas naujas liftas, senas išmontuotas, sumontuotas naujas, atliktos būtinos lifto atitikties įvertinimo procedūros. Pakeitus liftą nauju, nebereikėjo 2 darbuotojų liftininkų.

 

7.3

Projekto pavadinimas

Viešosios įstaigos Kelmės ligoninės reanimacijos, intensyviosios terapijos skyriaus patalpų, esančių Nepriklausomybės g.2 Kelmė remontas

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

Projektas  pateiktas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai

Projekto pareiškėjas

VšĮ Kelmės ligoninė

Projekto trukmė

2017 - 2018 m.

Projekto partneriai

-

Finansavimo/paramos šaltiniai

VIP

Projekto vertė

127 tūkst. Eur (VIP lėšos)

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

Patalpos neatitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų.  Reanimacijos intensyviosios terapijos patalpose yra tik natūrali ventiliacija, kuri neužtikrina reikiamą patalpų vėdinimą, vasaros laikotarpiu patalpose būna iki 40 laipsnių šilumos. Patalpose trūksta gaivaus oro, todėl pradaromi langai. Tai kelia grėsmę pacientų sveikatai ir apsunkina personalo darbo sąlygas. Patalpose turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema, įrengti HEPA filtrai. Atlikus Kelmės ligoninės I korpuso termovizinį tyrimą, buvo konstatuota, kad pastato šilumos nuostoliai patiriami pro langus. To priežastis, nekokybiškas langų apšiltinimas juos įstatant arba termoizoliacines savybes praradusios sandarinimo putos. Šias savybes jos praranda veikiamos saulės spindulių. Žiemą patalpose temperatūra krenta iki 12 laipsnių.

 

8. PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame skyriuje įstaigos vadovas gali pateikti kitą informaciją, kuri neprivalo būti nurodyta, bet vadovo manymu yra reikšminga.

            Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimą Nr. 1290 „Dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“ Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-532 „Dėl Šiaulių apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo plano patvirtinimo“ patvirtino Kelmės ligoninės siektinus rodiklius 2016 - 2017 m. laikotarpiui. Restruktūrizavimo plano tikslas - gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugumą ir prieinamumą, tam racionaliai naudoti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos finansinius, žmogiškuosius ir infrastruktūros išteklius. Nenaudojamas lovas pirmiausia naudoti paslaugoms, kurių trūksta (slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos), teikti.

            Kelmės ligoninės restruktūrizavimo plane numatyta 2017 m. lovų skaičių sumažinti nuo 155 iki 147, iš jų paliekant aktyvaus gydymo paslaugų teikimui 82 (vidaus ligų sk. - 30, nervų ligų sk. - 20, vaikų ligų - 13, chirurgijos – 10, ortopedijos ir traumatologijos -5, reanimacijos intensyvios terapijos ir operacinės -4) slaugos palaikomojo gydymo ir paliatyvios pagalbos paslaugų teikimui - 65. Projekte numatyta pasiekti aktyvaus gydymo lovos funkcionavimo rodiklį - 300 dienų, vidutinę gulėjimo trukmę – 6,5 dienos, hospitalizacijos atvejų skaičių – 3768 atv. Numatyta didinti nestacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Suteikti ambulatorinių konsultacijų 57420 vnt., dienos stacionaro paslaugų (vaikų ligų, vidaus ligų)– 4820 lovadienių, dienos chirurgijos – 600 vnt, ambulatorinės chirurgijos – 300 vnt., priėmimo skubios pagalbos -1700 vnt.., stebėjimo paslaugų -600 vnt.

 

Direktorė                                                                                                         Benina Petrošiutė

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-112

 

 

Viešosios įstaigos KELMĖS LIGONINĖS DIREKTORIAUS

2016 METŲ veiklos ataskaita

 

2017-03-31

 

1.1.             Bendra informacija apie įstaigą.

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros įstaiga, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jos įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, savo įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

1.2. Kontaktinė informacija.

Įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė,

Kodas - 162730167,

Įstaigos teisinė forma – Viešoji įstaiga,

Įstaigos buveinė – Nepriklausomybės g. 2, LT-86179 Kelmė, telefonas 8-427-69200.

 

1.3. Įstaigos vadovas.

   Direktorė Benina Petrošiutė,  telefonas  8 427 69200, mobilus telefonas +370 687 26568.

Direktorės atostogų, komandiruočių, ligos metu už įstaigos veiklą atsakinga direktoriaus pavaduotoja medicinai Romalda Ramonienė.

 

1.4. Įstaigos darbuotojai.

Įstaigoje 2016 m. metų pabaigoje dirbo 253 darbuotojai, iš jų:

-   56 gydytojai;

-   14 specialistų su aukštuoju išsilavinimu (ne medicinos darbuotojai);

-   114 slaugytojų ir jiems prilygintų darbuotojų (slaugytojos, vyr. slaugytojos, radiologijos technologai, klinikos laborantai, masažuotojai ir kiti viduriniojo personalo medicinos darbuotojai);

-   5 specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu;

-   64 kito personalo darbuotojai (valytojos, ūkio reikalų tvarkytojos, virėjos, maisto išdavėjos, ūkio skyriaus darbuotojai ir kt.).

-    

1.5 Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant Įstaigos įstatuose nustatytus veiklos tikslus, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis.

VšĮ Kelmės ligoninės veikla - teikti pacientams kokybiškas, saugias ir prieinamas savalaikes stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigos veiklos licencijoje nurodytose srityse.

VšĮ Kelmės ligoninėje 2017 m. sausio 1 -ai dienai veikė 155 lovos, iš jų II lygio paslaugų teikimui 103 lovų ir I-o lygio paslaugų teikimui - 52 lovos. Per 2016 metus stacionare gydėsi 4135 ligoniai, iš jų 220 slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje. Stacionaro skyriuose per metus gydėsi 64 ligoniais mažiau nei 2015 m. Pagal skyrius analizuojant pastebėta, kad vaikų ligų skyriuje gydyta mažiau 31 ligoniu, vidaus ligų skyriuje mažiau 128 ligoniais, chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos skyriuje 138 ligoniais daugiau, nervų ligų skyriuje 18 ligonių mažiau, reanimacijos- intensyvios terapijos skyriuje 8 ligoniais daugiau, slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 33 ligoniais mažiau. Aktyviojo gydymo stacionare 2016 m. lyginant su 2015 m. sumažėjo 31 ligoniu, kai tuo tarpu padaugėjo kitoje paslaugoje gydytų ligonių skaičius VšĮ Kelmės ligoninėje 325 ligoniais. Šis padidėjimas stebėtas teikiamose prioritetinėse paslaugose, kaip stebėjimo paslaugas, dienos stacionaras.

Vidutinė gulėjimo trukmė II lygio stacionare, teikiančiame aktyvaus gydymo paslaugas buvo 6,33 dienos, iš jų vaikų ligų skyriuje 6,57 dienos, vidaus ligų skyriuje 8,48 dienos, chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos skyriuje 3,35 dienos, nervų ligų skyriuje 8,81 dienos, reanimacijos, intensyvios terapijos ir operacinės skyriuje 5,29 dienos. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 62,05 dienos.

Lovos funkcionavimo rodiklis II lygio stacionaro lovos 231,99 dienos, slaugos ir palaikomojo gydymo -308,85 dienos.

Per 2016 m. atliktos 1254 operacijos, lyginat su 2015 m. 202 operacijomis daugiau. Didžiųjų operacijų per 2016 m. buvo 571, lyginant su 2015 m. didžiųjų operacijų padaugėjo 59.

Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje per 2016 metus aptarnauti 9696 ligoniai, iš jų hospitalizuota 4189, suteiktos ambulatorinės paslaugos -5507 pacientams. Lyginat su 2015 m. hospitalizuota 60 ligonių mažiau, ambulatorinių ligonių aptarnauta 42 daugiau. Iš ambulatorinių ligonių stebėjimo paslauga atlikta 691 pacientui, tai 234 daugiau nei 2015 metais. Iš jų vaikams 2016 m. taikytos 53 stebėjimo paslaugos, tai 33 paslaugomis daugiau nei 2015 m. Priėmimo ir skubios pagalbos skyriuje suteikta skubi pagalba 1432 pacientams, tai sudarė 118 ligonių daugiau nei 2015 metais.

Dienos stacionare gydyti 762 ligoniai, 122 ligoniais daugiau nei 2015 metais. Iš jų 432 nervų ligų skyriuje, 288 vidaus ligų skyriuje, 42 vaikų ligų skyriuje. Viso lovadienių sudarė 5023, iš jų 2953 nervų ligų skyriuje, 1925 vidaus ligų sk. ir 145 vaikų ligų skyriuje. 2016 m. padidėjo 682 lovadieniais, lyginant su 2015 metais. Ataskaitoje stebimas mažėjimas pacientų aktyviojo gydymo lovose ryšium su ženkliu didėjimu gydymo pacientų dienos stacionare, teikiant stebėjimo paslaugas, ambulatorinės bei dienos chirurgijos paslaugas, kaip prioritetines.

Konsultacijų poliklinikoje per 2016 metus buvo 82968 apsilankymai, tai sudarė 2708 apsilankymais daugiau nei 2015 metais. Konsultacijų per 2016 m. buvo suteikta 57068 ir tai sudarė 2589 konsultacijomis daugiau negu 2015 metais. Iš 20 specialybių konsultantų, padidėjo konsultacijų skaičius pas endokrinologą, echoskopuotoją, radiologą, ortopedą traumatologą, otorinolaringologą, urologą, vaikų ligų gydytoją, vidaus ligų gydytoją.

Profilaktinių patikrinimų atlikta 5667, lyginat su 2015 m. 1496 daugiau.

Dalyvaujame storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje. Per 2016 metus atliktos 37 konsultacijos.

Siekiant pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę, 2016 metais VšĮ Kelmės ligoninėje buvo vykdomos 4 anoniminės apklausos. 1-oji atlikta odontologijos, ortopedijos, ortodontijos kabinete, kitos 3 pacientų, kurie gydėsi įvairiuose ligoninės skyriuose. Buvo apklausta trečdalis pacientų. Iš anketos duomenų stebima, kad 89 % pacientų liko patenkinti ligoninės gydytojų darbu, o slaugytojų darbu – 94%. Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus personalo aptarnavimu liko patenkinti 91% besikreipusiųjų, 5% buvo patenkinti tik iš dalies, o 4% apklaustųjų liko nepatenkinti. 93% pacientų gydymosi metu ligoninėje jautė personalo pagarbą, 87% pacientų pilnai tenkino gaunamo maisto kokybė, 95% teigiamai įvertino ligoninės patalpų švarą ir jaukumą, 96% apklaustųjų pakartotinai rinktųsi gydytis šią ligoninę, o 93% rekomenduotų šioje ligoninėje gydytis artimam žmogui.

2016 metais ligoninėje įrengtas haloterapijos kambarys. Investicijos suma -13,8 tūkst. Eur. Jame teikiamos paslaugos suaugusiems ir vaikams sergantiems kvėpavimo sistemos, odos ir kitomis ligomis.

Iš Valstybės kapitalo investicijų lėšų atnaujintas IV korpuso liftas, investicijos vertė 54,5 tūkst. Eur.

Įstaigoje suformuotos ir veikia: gydymo taryba, slaugos taryba, medicinos etikos komisija, medicinos vidaus audito grupė, viešųjų pirkimų komisija.

Įstaigoje viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.         Veikia ligoninės internetinė svetainė, kurioje patalpinama visa informacija apie įstaigos vykdomą veiklą, informacija pastoviai atnaujinama.

 

1.6 Įstaigos biudžetas.

2016 m. ligoninė uždirbo 4143,4 tūkst. Eur pajamų, iš jų finansavimo pajamos – 128,8 tūkst. Eur; pagrindinės veiklos pajamos – 4012,6 tūkst. Eur, finansinės ir investicinės veiklos ir kitos pajamos – 2,0 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos pajamose - 3858,4 tūkst. Eur (93 proc.) sudaro pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, iš jų 2185,4 tūkst. Eur. (57 proc.) už stacionarines paslaugas, 831,5 tūkst. Eur (21 proc.) už  ambulatorines specializuotas paslaugas, 183,4 tūkst. Eur. (4,8 proc.) už dienos chirurgijos paslaugas, 344,4 tūkst. Eur (9 proc.) už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, 43,2 tūkst. Eur. (1 proc.) už dantų protezavimo paslaugas, 228,8 tūkst. Eur (6 proc) už stebėjimo, skubios pagalbos, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, reabilitacijos ir kt. paslaugas. Šiaulių TLK gyventojams už dantų protezavimo paslaugas kompensavo 41,7 tūkst. Eur (sumokėjusiems už suteiktas paslaugas iš nuosavų lėšų).

Už gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, pagal pasirašytas sutartis apmoka 5 teritorinės ligonių kasos. PSDF pajamų struktūroje Šiaulių TLK tenka 98,1 proc. pajamų, Kauno TLK -1,1 proc. pajamų, Klaipėdos TLK - 0,6 proc. pajamų, Vilniaus TLK - 0,2 proc. pajamų, Panevėžio TLK – mažiau kaip 0,1 proc. pajamų.

Be pajamų už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto buvo gauta 154,2 tūkst. Eur kitų paslaugų pardavimo pajamų. Tai sudarė pajamos gautos iš kitų įstaigų už joms suteiktas paslaugas (laboratoriniai tyrimai, specialistų konsultacijos ir pan.) – 33,6 tūkst. Eur, pajamos iš privačių asmenų už suteiktas med. paslaugas (laboratoriniai tyrimai, profilaktiniai patikrinimai ir pan.) – 47,6 tūkst. Eur, pajamos iš privačių asmenų už dantų protezavimą – 33,1 tūkst. Eur, pajamos už ligonių slaugą pagal sutartis – 36,8 tūkst. Eur ir kitos paslaugos  - 3,1 tūkst. Eur.

Finansavimo pajamas sudarė: nemokamai gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 102,2 tūkst. Eur, nemokamai gauti ir panaudoti vaistai ir kitas trumpalaikis turtas -26,6 tūkst. Eur,

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos sudarė 4139,8 tūkst. Eur. Lyginant su praėjusiais metais sąnaudos išaugo 194,2 tūkst. Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 3086,9 tūkst. Eur. Šios sąnaudos lyginant su praėjusiais metais išaugo 4,9 %. Nuo 2016 m. liepos 01 d. darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis vidutiniškai 6,4%, iš jo: gydytojams – 6,3%, specialistams su aukštuoju išsilavinimu – 5,2%, viduriniam medicinos personalui – 5,4%, kitiems specialistams – 5,2% ir kitam personalui – 8,6%.

2016 metų ūkinės veiklos rezultatas - 3,6 tūkst. Eur perviršis (pelnas).

Darbuotojai stengiasi racionaliai naudoti turimą turtą ir lėšas. Metų bėgyje atliekamos ketvirtinės ir metinė turto bei įsipareigojimų inventorizacijos. Ligoninėje yra sudarytos nuolat veikiančios sunaudoto turto ir atsargų nurašymo komisijos. Perduotas naudoti trumpalaikis turtas nurašomas į sąnaudas, tačiau vedama jo kiekinė apskaita pagal materialiai atsakingus asmenis. Beviltiškų skolų, pradelstų įsipareigojimų neturime, darbuotojams darbo užmokestis išmokamas laiku.

 

1.7 Informacija apie įstaigos turtą ir jo būklę.

2016 m. gruodžio 31 d. Kelmės ligoninė turtas sudarė 1724,3 tūkst. Eur, iš jo ilgalaikis turtas sudarė 777,8 tūkst. Eur ir trumpalaikis turtas 946,4 tūkst. Eur. Pagal panaudos sutartis gauto ilgalaikio turto vertė paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną sudarė: LR Sveikatos apsaugos ministerija – 90,2 tūkst. Eur, Kelmės rajono savivaldybė - 3 570,0tūkst. Eur, Šiaulių visuomenės sveikatos centras – 26,1 tūkst. Eur, Iš Kelmės raj. Socialinių paslaugų centro panaudos pagrindais gauto trumpalaikio turto vertė – 0,7 tūkst. Eur.

Per 2016 metus ilgalaikio turto nusidėvėjimo priskaičiuota 169,0 tūkst. Eur. VšĮ Kelmės ligoninė 2016 metais įsigijo ilgalaikio turto už 19,1 tūkst. Eur., nurašė ilgalaikio turto už 26,8 tūkst. Eur. Ilgalaikio materialaus turto, kuris yra visiškai nudėvėtas, tačiau naudojamas įstaigos veikloje, įsigijimo ar pasigaminimo savikaina – 774,6 tūkst. Eur.

2017 metais planuojama įsigyti ilgalaikio ir trumpalaikio turto  už 100,0 tūkst. Eur.

1.8. Informacija apie atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą.

UAB Apskaitos ir mokesčių konsultacijos atsakingas auditorius Dainius Vaičekonis 2017 m atliko planinį finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų veiklos rezultatų ataskaita, pinigų srautų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą. Pateikė besąlyginę nepriklausomo auditoriaus išvadą. Auditoriaus nuomone, „pridėtos finansinės ataskaitos visais atžvilgiais teisingai pateikia Įstaigos 2016 m. gruodžio 31 d, finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus“.

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, vadovaudamasi 2017 m. veiklos planu, ligoninėje atlieka auditą. Audito pradžia – 2016 m. lapkričio 1 d., numatoma pabaiga – 2017 m. gegužės 31 d.

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. lapkričio mėnesį patikrino įstaigos veiklos atitikimą teisės aktų reikalavimams, teikiant ASPĮ paslaugas. Akreditavimo tarnyba įvertino teiktus dokumentus ir nustatė, kad teikti dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimams ir leido teikti įstaigos licencijoje nurodytas paslaugas.

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (TLK) 2016 m. birželio mėn. atliko Kelmės ligoninės 2015 m. suteiktų aktyviajam gydymui priskiriamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)  lėšomis, prieinamumą, tinkamumą ir išlaidų apmokėjimo pagrįstumą pagal Šiaulių TLK vykdomos analizės metu atrinktų stacionare gydomų asmenų statistinių kortelių sąrašą. Patikrinimo metu nustatė kodavimo klaidų, dėl ko PSDF biudžetui buvo grąžinta 25 tūkst. Eur.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento Kelmės skyrius 2016 m. atliko 4 visuomenės sveikatos saugos kontroles ir 4 tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos grįžtamąsias kontroles. Grįžtamųjų kontrolių metų įvertinta, ar pašalinti atliktų visuomenės sveikatos saugos kontrolių metu nustatyti pažeidimai ir vykdančio pareigūno nurodymai. Patikrinimo išvadose nurodyta, kad pažeidimai pašalinti ir įvykdyti kontrolę vykdančio pareigūno nurodymai.

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos inspektavimo skyrius 2016 m. liepos mėn. atliko patikrinimą ir surašė asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos, susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir įtraukimu į apskaitą, bendrojo tikrinimo pažymą. Patikrinimo metu kritinių ir kitų trūkumų nenustatyta.

1.9 Problemos, susijusios su Įstaigos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai.

Iš Valstybės kapitalo investicijų programos lėšų planuojame atlikti Reanimacijos intensyviosios terapijos patalpų remontą, projekto vertė 127 tūkst. Eur. Patalpos neatitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ nustatytų reikalavimų.  Reanimacijos intensyviosios terapijos patalpose yra tik natūrali ventiliacija, kuri neužtikrina reikiamą patalpų vėdinimą, vasaros laikotarpiu patalpose būna iki 40 laipsnių šilumos. Patalpose trūksta gaivaus oro, todėl pradaromi langai. Tai kelia grėsmę pacientų sveikatai ir apsunkina personalo darbo sąlygas. Patalpose turi būti įrengta mechaninė vėdinimo sistema, įrengti HEPA filtrai. Atlikus Kelmės ligoninės I korpuso termovizinį tyrimą, buvo konstatuota, kad pastato šilumos nuostoliai patiriami pro langus. To priežastis, nekokybiškas langų apšiltinimas juos įstatant arba termoizoliacines savybes praradusios sandarinimo putos. Šias savybes jos praranda veikiamos saulės spindulių. Žiemą patalpose temperatūra krenta iki 12 laipsnių. Nuosavų laisvų lėšų įstaiga patalpų remontui neturi, reikalinga gauti finansavimą.

Ligoninė įgyvendina projektą „E - sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ (ŠRASPĮ ĮS). Kelmės ligoninės medicinos darbuotojai įsisavina darbą su įdiegta ligoninės informacine sistema ŠRASPĮ IS. Iki 2018 m. (per 2 nuo projekto įgyvendinimo pabaigos) ne mažiau 30 proc. asmens sveikatos priežiūros paslaugų dokumentacijos turi būti tvarkoma E-sveikatoje.

 

Direktorė                                                                                                         Benina Petrošiutė

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-112

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS

 

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

2017 m.

Pastabos

1.

Kiekybiniai vertinimo rodikliai

 

 

1.1.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas (Eur)

Planuojama metus užbaigti be nuostolio

 

1.2.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas, proc. nuo bendrųjų įstaigos pajamų

5 %

 

Šias pajamas sudaro gautos pajamos iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gautos finansavimas ir kitos pajamos

1.3

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

79,9 %

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis patvirtinta VšĮ Kelmės ligoninės direktoriaus 2016-08-12 įsakymu Nr. P1-385(11.1). Normatyvas patvirtintas ne daugiau 61 % (be priskaitymo “Sodrai”) nuo gautų pajamų, išskyrus finansavimo pajamas.

1.4

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

3,5 % nuo fakt. sąnaudų darbo užmokesčiui

Sąnaudas valdymui sudaro ligoninės administracijos darbuotojų – direktorės, direktorės pavaduotojos medicinai, vyriausiosios buhalterės, vyriausiosios slaugytojos darbo užmokestis su priskaitymu „SODRAI“.

2.

Kokybiniai vertinimo rodikliai

 

 

2.1.

 

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos:

 

 

2.1.1.

skundų skaičius

Ne daugiau 3  atvejų

 

2.1.2.

teisminių bylų skaičius

Ne daugiau 3  atvejų

 

2.3.

 

Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir vystymo laipsnis:

 

 

2.3.1.

Medicininis vidaus auditas

Audito grupė atliks 24 planinius patikrinimus, 4 anketines apklausas

 

2.3.2.

pacientų aptarnavimo standartai

Bus papildyta 4 vnt.

 

2.3.3.

procedūrų standartai

Bus papildyta 5 vnt.

 

2.4.

 

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis proc. per metus

8 %

Skaičiuojamas tik licencijuotų darbuotojų, išskyrus išėjusius dėl pensinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas sutartis

2.5.

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika, Eur:

 

Paslaugos planuojamos vadovaujantis LR SAM 2016-04-24 įsakymu Nr. V-532 „Dėl Šiaulių apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo plano patvirtinimo“

2.5.1.

Dienos chirurgijos paslaugos

186600

 

2.5.2.

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

12300

 

2.5.3.

Dienos stacionaro paslaugos

92600

 

2.5.4.

Priėmimo skubiosios pagalbos paslaugos

29200

 

2.5.5.

Ambulatorinės specializuotos paslaugos

882600

 

2.5.6.

Stebėjimo paslaugos

43600

 

2.6.

 

Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis:

yra, nuolat atnaujinama

 

2.6.2.

įstaigos interneto svetainė

Yra, nuolat atnaujinama

 

2.7

Viešojoje įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas

vykdyti

 

 

 

Direktorė                                                                                                                    Benina Petrošiutė