herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR  JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS  2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 28 d. Nr. T-68

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 29 straipsnio 8 dalies 9 punktu, Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-203 „Dėl  Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-42 redakcija, su pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-63 ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-254), 254.2 papunkčiu, Joniškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2019 metų veiklos ataskaitas (pridedama).

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius