Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO

 

2018 m. gegužės 24 d.  Nr. TS-148

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, patvirtintų Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-62 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų patvirtinimo“, 9 ir 10 punktais, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą Savivaldybės tarybos kadencijos laikui:

1.1. Dalia Dyrienė – Savivaldybės tarybos narė;

1.2. Aistė Liaudanskaitė – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinė;

1.3. Skaistutė Paulauskienė – Savivaldybės tarybos narė;

1.4. Erika Ramanauskaitė – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinė;

1.5. Tomas Ragauskas – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinys;

1.6. Rugilė Sirvydytė – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinė;

1.7. Ingrida Tuskienė – Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

1.8. Karolina Vaižmužytė – Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja;

1.9. Edita Vaitiekūnienė – Kupiškio jaunimo centro direktorė;

1.10. Augustina Zabukaitė – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokinė;

1.11. Vytis Zavackas – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas;

1.12. Austėja Rita Žiūkaitė – Kupiškio r. Subačiaus gimnazijos mokinė.

2. Pripažinti netekusiais galios:

2.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų sudarymo“ 1 punktą;

2.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. TS-113 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“;

2.3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. TS-298 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas