LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 250, 268, 303, 312, 589 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 2361, 2431, 3041, 304STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-551

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Kodekso papildymas 2361 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2361 straipsniu:

2361 straipsnis. Reglamente (ES) 2015/757 nustatytų laivo išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas

1. Laivo išmetamo anglies dioksido kiekio metinės stebėsenos nevykdymas

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

2. Laivo išmetamo anglies dioksido kiekio apskaitos ataskaitos nepateikimas laiku Europos Komisijai ir (ar) Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.

3. Prievolės laive turėti galiojantį atitikties patvirtinimo dokumentą, nurodytą Reglamente (ES) 2015/757, nevykdymas

užtraukia baudą laivų valdytojams – asmenims arba juridinių asmenų vadovams nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 2431 straipsniu

Papildyti Kodeksą 2431 straipsniu:

2431 straipsnis. Kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas

1. Kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio, tenkančio energijos vienetui, ataskaitos nepateikimas Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai nustatytu laiku

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

2. Teisės aktuose nustatyto reikalavimo sumažinti rinkai patiektų kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, tenkantį energijos vienetui, neįgyvendinimas

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių eurų.“

 

3 straipsnis. 250 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 250 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Alyvos atliekų tvarkymas atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nenumatytais būdais ir (ar) deginimas, kai tai daro ne atliekų tvarkytojas,

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų keturiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

2. Pakeisti 250 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Alyvos atliekų atlygintinas ar neatlygintinas perdavimas neturintiems teisės tvarkyti alyvos atliekas asmenims

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų penkiasdešimt iki penkių šimtų šešiasdešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo penkių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.“

 

4 straipsnis. 268 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 268 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Išgaunamo vandens, išleidžiamų nuotekų arba su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dešimt iki trijų šimtų eurų.“

 

5 straipsnis. 303 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 303 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

303 straipsnis. Neteisėtas laukinės gyvūnijos išteklių naudojimas ir disponavimas jais

1. Neteisėtas laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas

užtraukia įspėjimą arba baudą nuo trisdešimt iki vieno šimto penkiasdešimt eurų.

2. Neteisėtas saugomų rūšių laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas, arba neteisėtas šių gyvūnų lizdų, olų ar kitų būstų naikinimas, žalojimas ar naudojimas

užtraukia baudą asmenims nuo šešiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki šešių šimtų eurų.

3. Neteisėtas saugomų rūšių laukinių gyvūnų gaudymas, žalojimas, naikinimas, šių gyvūnų ar jų dalių paėmimas iš natūralios aplinkos arba kitoks neteisėtas šių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų įgijimas, laikymas, perdirbimas, gabenimas ar kitoks naudojimas, arba neteisėtas šių gyvūnų lizdų, olų ar kitų būstų naikinimas, žalojimas ar naudojimas, kai tokia veika padaryta valstybiniame rezervate, valstybiniame draustinyje, valstybiniame parke ar biosferos rezervate,

užtraukia baudą nuo vieno šimto penkiasdešimt iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

4. Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo trisdešimt iki trijų šimtų eurų.

5. Už šio straipsnio 1 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimas. Už šio straipsnio 2, 3, 4 dalyse numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti nusižengimo padarymo įrankių ir priemonių, laukinių gyvūnų, jų dalių ar gaminių iš jų konfiskavimą.“

 

6 straipsnis. Kodekso papildymas 3041 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3041 straipsniu:

3041 straipsnis. Genetinių išteklių ir su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių žinių naudojimo pažeidimas

1. Genetinių išteklių naudojimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo vieno šimto iki keturių šimtų eurų.

2. Reglamente (ES) Nr. 511/2014 nustatytų genetinių išteklių ir su genetiniais ištekliais susijusių tradicinių žinių naudotojų pareigų pažeidimas

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio eurų.

3. Mokslinių tyrimų, kuriuose naudojami genetiniai ištekliai ir su genetiniais ištekliais susijusios tradicinės žinios, vykdymas ir galutinių produktų, panaudojant genetinius išteklius ir su genetiniais ištekliais susijusias tradicines žinias, kūrimas pažeidžiant Reglamentą (ES) Nr. 511/2014

užtraukia baudą nuo septynių šimtų iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.

4. Veiklos naudojant genetinius išteklius arba su genetiniais ištekliais susijusias tradicines žinias nenutraukimas, kai nutraukti šią veiklą privaloma Reglamente (ES) Nr. 511/2014 numatytais atvejais,

užtraukia baudą nuo devynių šimtų iki vieno tūkstančio keturių šimtų eurų.“

 

7 straipsnis. Kodekso papildymas 3042 straipsniu

Papildyti Kodeksą 3042 straipsniu:

3042 straipsnis. Invazinių rūšių neteisėtas naudojimas ir valdymo priemonių nevykdymas

1. Invazinių rūšių naikinimo, izoliavimo ar gausos reguliavimo priemonių nevykdymas

užtraukia baudą asmenims nuo trisdešimt iki vieno šimto eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo šešiasdešimt iki dviejų šimtų eurų.

2. Invazinių rūšių laikymas, auginimas, veisimas, dauginimas, mainymas, įvežimas į Lietuvos Respubliką, išvežimas iš Lietuvos Respublikos, vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją ar kitoks naudojimas pažeidžiant nustatytą tvarką

užtraukia baudą asmenims nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki šešių šimtų eurų.

3. Invazinių rūšių patiekimas rinkai, tyčinis paleidimas į aplinką ar tyčinė introdukcija pažeidžiant nustatytą tvarką

užtraukia baudą asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Už šio straipsnio 2 dalyje numatytus administracinius nusižengimus gali būti skiriamas invazinių rūšių konfiskavimas. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytus administracinius nusižengimus privaloma skirti invazinių rūšių konfiskavimą.

5. Invazinėmis rūšimis laikomi Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše ir Reglamente (ES) Nr. 1143/2014 nurodytame Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąraše nurodytų rūšių gyvūnai, augalai, grybai ar mikroorganizmai. Šio straipsnio nuostatos taikomos tik gyviems invazinių rūšių egzemplioriams ir galinčioms daugintis jų dalims, gametoms, sėkloms, kiaušiniams ar auginiams, taip pat visiems šių rūšių hibridams, kurių atstovai gali išgyventi ir toliau daugintis.“

 

8 straipsnis. 312 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 312 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

312 straipsnis. Genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimas

1. Genetiškai modifikuotų organizmų ar produktų pakavimo, fasavimo ar ženklinimo reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki penkių šimtų eurų.

2. Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių sambūvio su tradicinių ir ekologiškų augalų pasėliais taisyklėse nustatytų reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje numatytą nusižengimą,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.

3. Genetiškai modifikuotų organizmų išleidimas į aplinką, genetiškai modifikuotų organizmų ar produktų tiekimas rinkai pažeidžiant teisės aktuose nustatytus apgalvoto išleidimo į aplinką ar tiekimo rinkai reikalavimus, genetiškai modifikuotų organizmų ar genetiškai modifikuotų produktų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją ar vežimas per Lietuvos Respublikos teritoriją, ar išvežimas iš Lietuvos Respublikos nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų, išskyrus šio straipsnio 1, 2, 5, 6, 7, 8 dalyse numatytus nusižengimus,

užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio penkių šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio penkių šimtų iki trijų tūkstančių eurų.

5. Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių auginimas pažeidžiant pareigą apie tai pranešti atsakingoms institucijoms

užtraukia baudą nuo dviejų tūkstančių iki trijų tūkstančių eurų.

6. Dauginamosios medžiagos, turinčios Europos Sąjungoje auginti neįteisintų genetiškai modifikuotų organizmų priemaišų, tiekimas rinkai

užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki keturių tūkstančių eurų.

7. Genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas įteisintas Europos Sąjungoje, bet apribotas ar uždraustas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba jos dalyje, auginimas tiekimo rinkai tikslais

užtraukia baudą nuo keturių tūkstančių iki penkių tūkstančių eurų.

8. Genetiškai modifikuotų augalų, kurių auginimas neįteisintas Europos Sąjungoje, auginimas tiekimo rinkai tikslais

užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki šešių tūkstančių eurų.“

 

9 straipsnis. 589 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 589 straipsnio 30 punktą ir jį išdėstyti taip:

30) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – dėl šio kodekso 45 straipsnyje, 49 straipsnio 1, 2, 4 dalyse, 51, 69, 70, 78 straipsniuose, 127 straipsnio 1, 2 dalyse, 139 straipsnyje, 144 straipsnio 4, 5 dalyse, 145, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 181 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 224 straipsnyje, 291 straipsnio 5 dalyje, 299 straipsnio 2, 3, 4 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 312, 343, 344, 346, 347, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

2. Pakeisti 589 straipsnio 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31) aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai, valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų bei saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų, kitų institucijų, kurių pareigūnams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka suteikti įgaliojimai atlikti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, – dėl šio kodekso 48 straipsnio 1, 2 dalyse, 110, 111, 114, 235, 236, 2361, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 2431, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293 straipsniuose, 294 straipsnio 2 dalyje, 295 straipsnio 1, 2 dalyse, 296 straipsnio 2 dalyje, 299 straipsnio 3 dalyje, 303, 304, 3041, 3042, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 346, 505, 507, 546 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

3. Pakeisti 589 straipsnio 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

40) Lietuvos Respublikos muitinės – dėl šio kodekso 47 straipsnio 3 dalyje, 49 straipsnio 5 dalyje, 63 straipsnio 6 dalyje, 64 straipsnyje, 65 straipsnio 3 dalyje, 66 straipsnio 5 dalyje, 69, 121, 122, 125 straipsniuose, 140 straipsnio 1, 2 dalyse, 141, 143, 173, 174, 176, 187, 208 straipsniuose, 209 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 2171, 218, 219, 221, 224 straipsniuose, 234 straipsnio 1 dalyje, 245 straipsnyje, 251 straipsnio 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dalyse, 284 straipsnio 5, 6 dalyse, 285 straipsnio 1 dalyje, 303 straipsnio 1, 2, 3 dalyse, 3042 straipsnio 2 dalyje, 308 straipsnio 3, 6 dalyse, 309 straipsnio 6, 9 dalyse, 310 straipsnio 10, 11 dalyse, 312 straipsnio 1, 3, 4 dalyse, 341 straipsnyje, 342 straipsnio 3, 4 dalyse, 408, 412 straipsniuose, 426 straipsnio 4 dalyje, 436, 437, 450 straipsniuose, 459 straipsnio 3, 4, 5, 7 dalyse, 463, 464, 475, 504, 505 straipsniuose, 506 straipsnio 4 dalyje, 508, 515 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

4. Pakeisti 589 straipsnio 62 punktą ir jį išdėstyti taip:

62) Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos – dėl šio kodekso 3041, 345, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

5. Pakeisti 589 straipsnio 87 punktą ir jį išdėstyti taip:

87) valstybinių rezervatų, valstybinių parkų ir biosferos rezervatų direkcijų ir saugomų teritorijų valstybinio valdymo ir kontrolės įstaigų valstybiniai saugomų teritorijų pareigūnai – dėl šio kodekso 92 straipsnio 1 dalyje, 144 straipsnio 1, 4, 5 dalyse, 247 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dalyse, 256, 266, 278, 283 straipsniuose, 284 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 dalyse, 285, 287, 304, 3042, 305, 505, 507 straipsniuose numatytų administracinių nusižengimų;“.

 

10 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą nauju 3 punktu:

3. 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti Tarybos direktyvą 90/220/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 77) su paskutiniais pakeitimas, padarytais 2015 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/412 (OL 2015 L 68, p. 1).

2. Buvusius Kodekso priedo 3–45 punktus laikyti atitinkamai 4–46 punktais.

3. Papildyti Kodekso priedą nauju 47 punktu:

47. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/30/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 98/70/EB nuostatas dėl benzino, dyzelinių degalų (dyzelino) ir gazolių kokybės rodiklių, nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų stebėsenos ir mažinimo mechanizmą, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 1999/32/EB nuostatas dėl vidaus vandens kelių laivų kuro kokybės rodiklių ir panaikinanti Direktyvą 93/12/EEB (OL 2009 L 140, p. 88), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1513 (OL 2015 L 239, p. 1).“

4. Buvusį Kodekso 46 punktą laikyti 48 punktu.

5. Papildyti Kodekso priedą nauju 49 punktu:

49. 2009 m. gegužės 6 d. Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (OL 2009 L 125, p. 75).

6. Buvusius Kodekso priedo 47–81 punktus laikyti atitinkamai 50–84 punktais.

7. Papildyti Kodekso priedą 85 punktu:

85. 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 511/2014 dėl Nagojos protokolo dėl galimybės naudotis genetiniais ištekliais ir sąžiningo bei teisingo naudos, gaunamos juos naudojant, pasidalijimo naudotojams skirtų atitikties priemonių Sąjungoje (OL 2014 L 150, p. 59).“

8. Buvusius Kodekso priedo 82, 83 punktus laikyti atitinkamai 86, 87 punktais.

9. Papildyti Kodekso priedą 88 punktu:

88. 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1143/2014 dėl invazinių svetimų rūšių introdukcijos ir plitimo prevencijos ir valdymo (OL 2014 L 317, p. 35).“

10. Papildyti Kodekso priedą 89 punktu:

89. 2015 m. balandžio 20 d. Tarybos direktyva (ES) 2015/652, kuria nustatomi skaičiavimo metodai ir atskaitomybės reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (OL 2015 L 107, p. 26).“

11. Papildyti Kodekso priedą 90 punktu:

90. 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/757 dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/16/EB (OL 2015 L 123, p. 55).“

12. Buvusį Kodekso priedo 84 punktą laikyti 91 punktu.

 

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė