LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2002 M. BALANDŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. 159 „DĖL VAISTINIŲ PREPARATŲ IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ ĮRAŠYMO Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS IR JŲ KEITIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 9 d. Nr. V-200

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašą ir papildau 261 punktu:

261. Jeigu pareiškėjas informuoja, kad atsisako pateikti atsakymus į VVKT klausimus, paraiškos nagrinėjimas nutraukiamas ir apie tai raštu informuojamas pareiškėjas.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Paraiškos įrašyti vaistinį preparatą į kompensavimo sąrašus rengimo taisykles ir 178 punktą išdėstau taip:

178. Ligos naštos rodiklio apskaičiavimas, naudojant VVKT viršininko įsakymu patvirtintą metodiką, skelbiamą VVKT tinklalapyje, yra privalomas paraiškos, kurioje teikiama kaštų naudingumo analizė, duomenų elementas. VVKT vertina ir komentuoja arba pareiškėjo pateiktą ligos naštos rodiklį, arba pateikia sprendimus dėl vaistinio preparato kompensavimo priimančiam subjektui vertinimo metu apskaičiuotą ligos naštos rodiklį, atitinkantį paraiškoje pateiktus ir įvertintus duomenis.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 Arūnas Dulkys