KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ I PUSMEČIO

DARBO PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d.  Nr. T-426

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir vykdydama Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV skyriaus nuostatas, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 21 d.

sprendimu Nr. T-426

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ I PUSMEČIO DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai

Klausimo rengėjas

Vykdymo data

1

2

3

4

1.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

Savivaldybės tarybos komitetai, Savivaldybės administracijos direktorius,

Administracijos skyriai

I ketvirtis

2.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos, mero 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai

I ketvirtis

3.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracijos direktorius,

Administracijos skyriai

 

I ketvirtis

4.

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės kontrolierius

 

I–II ketvirčiai

5.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų 2017 metų ataskaitų patvirtinimo

Sa