KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ I PUSMEČIO

DARBO PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 21 d.  Nr. T-426

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir vykdydama Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV skyriaus nuostatas, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų I pusmečio darbo planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2017 m. gruodžio 21 d.

sprendimu Nr. T-426

 

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 METŲ I PUSMEČIO DARBO PLANAS

 

Eil.

Nr.

Tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai

Klausimo rengėjas

Vykdymo data

1

2

3

4

1.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

Savivaldybės tarybos komitetai, Savivaldybės administracijos direktorius,

Administracijos skyriai

I ketvirtis

2.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos, mero 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos komitetų pirmininkai

I ketvirtis

3.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės administracijos direktorius,

Administracijos skyriai

 

I ketvirtis

4.

Dėl Kontrolės ir audito tarnybos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės kontrolierius

 

I–II ketvirčiai

5.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų 2017 metų ataskaitų patvirtinimo

Savivaldybės meras,

Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

II ketvirtis

6.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos 2017 metų ataskaitos

Studijų rėmimo programos taryba

 

I ketvirtis

7.

Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų ataskaitos ir 2018 metų sąmatos

 

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus specialistas

I ketvirtis

8.

Dėl Kontrolės komiteto veiklos programos 2017 metais patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas

I ketvirtis

9.

Dėl Smulkių ir vidutinių ūkių plėtros programos lėšų panaudojimo 2017 metais ataskaitos

Savivaldybės tarybos narys (komisijos pirmininkas), Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius

I ketvirtis

10.

Dėl Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos lėšų panaudojimo ataskaitos

Savivaldybės tarybos Turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

I ketvirtis

11.

Savivaldybės įmonių 2017 metų veiklos ataskaitos

 

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų, Kaimo reikalų ir verslo, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetai,

Savivaldybės administracijos direktorius,

Savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrius

II ketvirtis

12.

Rajono tarybos narių susitikimai su gyventojais

Savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos nariai

I–II ketvirčiai

13.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

I ketvirtis

14.

Dėl socialinės globos kainų nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose globos įstaigose

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

I ketvirtis

15.

Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo

 

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

I ketvirtis

16.

Informacijos dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo 2017 metais pateikimas

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kaimo reikalų, Kontrolės komitetai, Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius

I ketvirtis

17.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2018 metais

 

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kaimo reikalų komitetai,

Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius

II ketvirtis

18.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis 2018 metais finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio, Kaimo reikalų komitetai,

Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyrius

II ketvirtis

19.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Neįgaliųjų reikalų komisijos pirmininkas,

Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

I ketvirtis

20.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ataskaitos patvirtinimo

 

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Bendruomenės sveikatos taryba, Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

savivaldybės gydytojas

I–II ketvirčiai

21.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo

 

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras,

Bendruomenės sveikatos taryba,

savivaldybės gydytojas

I ketvirtis

22.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2017–2019 m. programos ir jos įgyvendinimo 2018 metais priemonių plano patvirtinimo

Savivaldybės tarybos Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas,

Bendruomenės sveikatos taryba,

savivaldybės gydytojas

I–II ketvirčiai

23.

Dėl Kelmės rajono mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano patikslinimo

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas,

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

I ketvirtis

24.

Dėl klasių komplektų skaičiaus nustatymo Kelmės rajono ugdymo įstaigose

Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas,

Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

I–II ketvirčiai

25.

Dėl turizmo plėtros perspektyvų Kelmės rajono savivaldybėje 2018-2020 metais

E. Ūksas,

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas,

Savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas

II ketvirtis

26.

Dėl žemės ir žemės nuomos mokesčio nustatymo

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

II ketvirtis

27.

Dėl nekilnojamojo turto mokesčio nustatymo

Savivaldybės tarybos Biudžeto ir investicijų komitetas, Savivaldybės administracijos Finansų skyrius

II ketvirtis

28.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų II pusmečio darbo plano patvirtinimo

Savivaldybės meras, Savivaldybės tarybos komitetai,

frakcijos,

Savivaldybės tarybos nariai

II ketvirtis

29.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2014–2016 m. programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano 2017 m. ataskaitos patvirtinimo

Savivaldybės antikorupcijos komisija,

komisijos pirmininkas

 

I ketvirtis

 

____________________