KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KELMĖS VANDUO“ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS KAINOS TAIKYMO GYVENTOJAMS

 

2018 m. lapkričio 29 d.  Nr. T-337

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. O3-292 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų vienašališko nustatymo“, atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės tarybos Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komiteto 2018-08-21 sprendimą (posėdžio protokolo Nr. TT-6), Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Dotuoti nuo 2019 m. sausio 1 d. iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto 2,72 Eur/kub. m (be PVM) nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos bazinę kainą gyventojams, kurie neturi galimybės namų valdas prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

2.    Įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ direktorių pateikti Kelmės rajono savivaldybės administracijai kas ketvirtį sąskaitas faktūras negautoms iš gyventojų pajamoms kompensuoti ir duomenis apie suteiktą paslaugą.

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                              Vaclovas Andrulis