LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 m. birželio 30 d. sprendimO Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-2063

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo SĄLYGŲ

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas)  3.1.1, 3.2.5 papunkčiais ir 31 punktu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų (toliau – įstaigų), teikiančių viešąsias ir administracines paslaugas (toliau – paslaugos), vadovus užtikrinti, kad šiose įstaigose paslaugos būtų teikiamos laikantis šių sąlygų:

1.1. įstaigos lankytojus aptarnauti ir paslaugas teikti užtikrinant šias saugos priemones:

1.1.1. apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą (išskyrus transporto priemones) arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;

1.1.2. užtikrinti, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti lankytojus vieną nuo kito pertvaromis;

1.1.3. užtikrinti, kad uždarose įstaigų erdvėse darbuotojai, aptarnaujantys įstaigos lankytojus, ir vyresni nei 6 metų lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės). Reikalavimas dėvėti kaukes netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.1.4. neaptarnauti lankytojų, turinčių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.1.5. išvykose dirbantys darbuotojai, kurių darbas susijęs su išvyka į objektus (pvz., patikrinimas) ar paslaugos teikimu ne įstaigoje, turi vengti tiesioginio fizinio kontakto su kitais asmenimis, laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų, uždarose erdvėse dėvėti kaukes;

1.2. užtikrinti darbuotojų saugos reikalavimus:

1.2.1. darbo vietos ir darbo vietų aplinka turi atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus;

1.2.2. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu, išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu arba kitais teisės aktuose numatytais atvejais;

1.2.3. įstaigoje negali dirbti darbuotojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), išskyrus darbuotojus, dirbančius nuotoliniu būdu;

1.2.4. darbuotojai, kuriems pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), turi būti nedelsiant atskirti nuo kitų darbuotojų ir vykti namo, jiems rekomenduoti konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai;

1.2.5. darbuotojui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba įstaigos administracijai iš darbuotojo gavus informaciją apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją), informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant izoliaciją;

1.3. prie įėjimo į įstaigą pateikti informaciją:

1.3.1. apie lankytojų asmens higienos laikymosi būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.);

1.3.2. kad įstaigoje neaptarnaujami lankytojai, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

1.3.3. apie būtinybę vyresniems nei 6 metų lankytojams uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Šio reikalavimo netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

1.4. įstaigos darbuotojams ir lankytojams turi būti sudaryta galimybė rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai – prie įėjimo į įstaigą ir sanitarinį mazgą gerai matomoje vietoje pakabinti darbuotojų ir lankytojų rankų dezinfekcijai skirtą priemonę, rankų plovimo ir (ar) dezinfekcijos vaizdines rekomendacijas;

1.5. užtikrinti įstaigos erdvių maksimalų vėdinimą, atsižvelgiant į technines pastato galimybes ne rečiau kaip 1 kartą per valandą;

1.6. dažnai liečiamus paviršius (durų rankenas, elektros jungiklius, kėdžių atramas ir kt.) valyti paviršiams valyti skirtu valikliu kaip galima dažniau, bet ne rečiau kaip 2 kartus per dieną;

1.7. kitą aplinkos valymą ir dezinfekciją atlikti vadovaujantis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (ne sveikatos priežiūros sektorius, įtarus ar patvirtinus COVID-19 atvejį) (https://bit.ly/3hGFqV4).

2. Įpareigoti vyresnius nei 6 metų įstaigos lankytojus uždarose erdvėse dėvėti kaukes. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kai paslaugų veiklos vykdymo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų (šiuo atveju kaukes dėvėti rekomenduojama).

3. Rekomenduoti įstaigų vadovams:

3.1. užtikrinti, kad darbuotojai bendrose įstaigos uždarose erdvėse, taip pat gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu dėvėtų kaukes. Kaukių galima nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį);

3.2. reglamentuojant darbo organizavimo procesus, numatyti nuostatas dėl kaukių dėvėjimo uždarose erdvėse kitais atvejais, nenumatytais šiame sprendime;

3.3. pagal galimybes riboti darbuotojų srautus:

3.3.1. organizuoti darbą pamainomis, grupėmis, kurių darbuotojai nesikeičia ir nesimaišo;

3.3.2. skirtingiems darbuotojų srautams taikyti skirtingą darbo pradžios, pabaigos ir pietų pertraukos laiką;

3.3.3. užtikrinti, kad skirtingų srautų asmenys neturėtų kontaktų bendro naudojimo patalpose (pvz., poilsio, valgymo, rūkymo vietose);

3.4. valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems viešojo administravimo subjektams reglamentuojant darbo organizavimo procesus numatyti nuostatas dėl kaukių dėvėjimo uždarose erdvėse;

4. Įpareigoti valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių vadovus pasitvirtinti teikiamų paslaugų, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu, sąrašą.

5. Kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, įpareigoti paslaugos vykdytojus prie įėjimo į paslaugų teikimo vietą pateikti informaciją (ne mažesnio nei A4 formato matomą užrašą) paslaugų gavėjui apie tai, kad šioje paslaugų veiklos vykdymo vietoje aptarnaujami tik asmenys, atitinkantys vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų.

6. Nustatyti, kad kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, šių paslaugų teikėjams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, teikiančioms viešąsias ir administracines paslaugas, taikomi šiame sprendime, išskyrus šio sprendimo 1.1.1-1.1.3, 1.1.5, 1.3.3 papunkčiuose, nustatyti reikalavimai.

7. Kai paslaugos teikiamos tik asmenims, atitinkantiems vieną iš Nutarimo 3.1.1 papunktyje nurodytų kriterijų, šių paslaugų teikėjams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms, teikiančioms viešąsias ir administracines paslaugas, rekomenduoti laikytis  šio sprendimo 1.1.1-1.1.3, 1.1.5, 1.3.3 papunkčiuose ir 3 punkte nustatytų reikalavimų.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 13 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                                 Arūnas Dulkys