r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ IR JUNGTINĖS VEIKLOS DALYVIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. T-153

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia patvirtinti Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 

 


 

 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr.T-153

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ IR JUNGTINĖS VEIKLOS DALYVIŲ RĖMIMO PROGRAMA

 

 

I. BENDROJI DALIS

 

1.       Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programos (toliau – Programa) paskirtis – išsaugoti gyvenamąjį fondą, teikti paramą daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms ir jungtinės veiklos dalyviams, siekiant atnaujinti ar renovuoti bendrojo naudojimo objektus, taip pat įsteigiant naujas bendrijas.

2.       Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymais.

 

IIESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

 

3.       Daugiausia daugiabučių gyvenamųjų namų Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje yra dviaukščiai, daugiau nei 90 proc. jų statyti praėjusiame šimtmetyje. Visi daugiabučiai namai pastatyti dar iki 1993 m. Tuo metu rajone dominavo plytų mūro ir stambiaplokščių daugiabučių namų statyba. Vidutinis buto plotas – 49 kv. m. Akmenės rajono gyvenamąjį fondą sudaro 328 daugiabučiai namai, iš kurių 197 administruoja Akmenės rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) atrankos būdu atrinktas ir paskirtas daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorius – viešoji įstaiga „Akmenės būstas“, 48 daugiabučiuose namuose įsteigtos daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos (toliau – bendrijos), 11 daugiabučių namų valdomi pagal junginės veiklos sutartis. Rajono miestuose: Naujojoje Akmenėje, Akmenėje, Ventoje ir Papilės miestelyje, yra 202 daugiabučiai namai, kurių naudingas plotas 298 979,40 kv. m, butų ir kitų patalpų skaičius 6 119.

4.       Tinkamai neprižiūrimų gyvenamųjų namų tiek techninė, tiek fizinė būklė neatitinka statybos techninio reglamento 1.12.05:2002 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ esminių reikalavimų, dėl to patiriama šilumos nuostolių, neracionaliai vartojama energija.

5.       Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė) vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo jai pavestą statinių naudojimo priežiūros funkciją, kad užtikrintų tinkamą daugiabučių namų naudojimo ir techninės priežiūros kontrolę.

6.       Vykdant statinio bendrojo naudojimo objektų (bendrųjų pastato konstrukcijų, inžinerinių sistemų, bendrojo naudojimo patalpų, vietinių inžinerinių tinklų) naudojimo ir priežiūros privalomuosius reikalavimus, kad būtų užtikrinamas pastato inžinerinių sistemų fizinių ir energinių savybių atkūrimas, dėl nepakankamų ar nenuolatinių pajamų gyventojai ne visuomet gali apmokėti bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros išlaidas. Ši problema aktualiausia bendrijose, kuriose pagrindinė savininkų dalis yra bedarbiai, neįgalieji, pensininkai, socialinių pašalpų gavėjai.

7.       Šios Programos įgyvendinimas sudarys galimybes spręsti gyventojų socialines problemas, užtikrinti esminių statinio reikalavimų visumos išlaikymą daugiabučiuose gyvenamuose namuose, skatinti gyventojus racionaliai vartoti energiją, gerinti pastatų techninę būklę ir gerinti estetinį daugiabučių gyvenamųjų namų vaizdą.

 

 

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI

 

8.       Atnaujinti pagal galimybes ir ekonominį tikslingumą, modernizuoti esamus gyvenamuosius namus ir jų inžinerinę techninę įrangą. Pirmiausia pašalinti esminius konstrukcijų (cokolių, sienų, stogų ir kitus) defektus ir įgyvendinti per ekonomiškai priimtiną laiką atsiperkančias energijos taupymo priemones:

8.1.    Remti bendrijas ir jungtinės veiklos dalyvius, likviduojant daugiabučių gyvenamųjų namų techninius defektus, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir žmonių saugumui, saugoti, atnaujinti, modernizuoti gyvenamąjį fondą, didinant namo energijos naudojimo efektyvumą, remti daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimą.

8.2.    Sumažinti šiluminės energijos sąnaudas, skatinti bendrijas ir jungtinės veiklos dalyvius pasinaudojant teikiama parama, atnaujinti ir modernizuoti bendrojo naudojimo objektus.

 

IV. PROGRAMOS UŽDAVINIAI

 

9.       Užtikrinti, kad Programos teikiama parama:

9.1.    skatintų daugiabučių gyvenamųjų namų savininkus kurti bendrijas;

9.2.    skatintų bendrijas ir jungtinės veiklos dalyvius įgyvendinti energiją taupančias priemones, rūpintis gyvenamuoju fondu ir supančia aplinka;

9.3.    padėtų išvengti bendrijų, jungtinės veiklos dalyvių ir administratoriaus valdomų daugiabučių gyvenamųjų namų techninių defektų, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir žmonių saugumui;

9.4.    užtikrintų, kad daugiabučiai gyvenamieji namai atitiktų teisės aktuose numatytų esminių statinio reikalavimų visumą.

 

VDOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

10.     Bendrijos ir jungtinės veiklos dalyviai, norintys pasinaudoti Programos teikiama parama, turi pateikti šiuos dokumentus:

10.1.  Prašymą skirti lėšas ir šių lėšų poreikį patvirtinančius dokumentus, planuojamą investicijų sumą, nurodyti šiam tikslui daugiabučių namų gyventojų skiriamas lėšas ir (ar) skolinamas lėšas, bendrijos steigimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus.

10.2Pastato energinio naudingumo sertifikavimo dokumentą (galioja tik bendrijoms ir jungtinės veiklos dalyviams, siekiantiems gauti energinio naudingumo sertifikatą).

11.     Prašymas ir pridedami dokumentai adresuojami Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriui (toliau – Administracijos direktorius) ir pateikiami Savivaldybės administracijos Interesantų priimamajame „vieno langelio“ patalpose adresu: I a. fojė, L. Petravičiaus a.2, Naujoji Akmenė.

12.     Bendrijos ir jungtinės veiklos dalyvių atliekamų darbų Programos teikiamai paramai gauti vertinimo kriterijai:

12.1.  lėšų poreikio tikslingumas;

12.2.  numatomų atlikti darbų ekonomiškumas;

12.3.  daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų ekonominis pajėgumas.

 

VI. PROGRAMOS LĖŠŲ ŠALTINIAI, NAUDOJIMAS IR APSKAITA

 

13.     Programos įgyvendinimui numatomos skirti lėšos iš Savivaldybės biudžeto.

14.     Programos lėšos, neviršijant Programai skirtų lėšų, naudojamos:

14.1. remiant bendrijas ir jungtinės veiklos dalyvius, likviduojant daugiabučių namų techninius defektus, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir žmonių saugumui, už atliktus darbus (išlaidų, susijusių su daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų: stogų, šilumos punktų, karšto vandens ruošimo įrenginių, šilumos, karšto ir šalto vandens, kanalizacijos vamzdynų (ne mažiau vienos laiptinės), laiptinių ir rūsio langų, laiptinių durų, išorinių namo sienų, tarp blokų esančių siūlių, elektros instaliacijos remonto ar renovacijos ir kitų darbų) išlaidoms padengti;

14.2. atnaujinus, modernizavus gyvenamąjį fondą, padidinus namo energijos naudojimo efektyvumą, už atliktus darbus (taip pat investicijų, rengiant pastato energinio naudingumo sertifikavimą) patirtoms išlaidoms padengti;

14.3. daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimo išlaidoms padengti;

14.4. atnaujinant ir modernizuojant bendrojo naudojimo objektus patirtoms išlaidoms padengti.

15.     Programos lėšos naudojamos negrąžinamai finansinei paramai bendrijoms, tokiomis pat sąlygomis parama turi būti suteikiama ir gyventojams įregistravusiems jungtinės veiklos sutartį dėl gyvenamojo namo eksploatavimo ir priežiūros.

16.     Lėšos skiriamos Administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į komisijos, sudarytos Administracijos direktoriaus įsakymu, rekomendacijas.

17.     Bendrijoms ir jungtinės veiklos dalyviams skirtos lėšos už atliktus darbus ar paslaugas pervedamos pagal sudarytas sutartis, sąmatas ir paraiškas lėšoms pervesti.

18.     Programos naudojimo tvarką tvirtina, keičia ar papildo Akmenės rajono savivaldybės taryba.

19.     Lėšų apskaitą tvarko Akmenės rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius.

20.     Paaiškėjus, kad skirtos Programos lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, bendrijos, jungtinės veiklos dalyviai ir administratorius privalo lėšas grąžinti į asignavimų valdytojo nurodytą sąskaitą, to nepadarius, lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII.         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.     Programos lėšų panaudojimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________________