isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2022 m. gruodžio 22 d. Nr. T-300

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-354 „Dėl Strateginio planavimo Pakruojo rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Saulius Margis