Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl PRISIJUNGIMO PRIE IŠPLĖSTINIO DALINIO SUSITARIMO DĖL SPORTO

 

2014 m. rugpjūčio 27 d. Nr. 823
Vilnius

 

 

Atsižvelgdama į 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimu Nr. XI-1296 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto plėtros strategijos patvirtinimo“, nuostatas ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“, 14 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Prisijungti prie Išplėstinio dalinio susitarimo dėl sporto, patvirtinto 2010 m. spalio 13 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto rezoliucija CM/Res(2010)11 (toliau – EPAS).

2. Pavesti Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

2.1. paskirti savo atstovą į EPAS valdybą;

2.2. koordinuoti Lietuvos Respublikos dalyvavimą EPAS veikloje;

2.3. mokėti kasmetinį EPAS nario įnašą.

3. Pavesti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai per vieną mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos pranešti Europos Tarybos generaliniam sekretoriui apie prisijungimą prie EPAS.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                  Dailis Alfonsas Barakauskas