LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2003 M. RUGSĖJO 26 D. ĮSAKYMO NR. 3D-393 „DĖL MIDAUS, MIDAUS GĖRIMO IR SPIRITINIŲ GĖRIMŲ, PAGAMINTŲ IŠ MIDAUS, APIBŪDINIMO, GAMYBOS IR PREKINIO PATEIKIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. 3D-117

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. 3D-393 „Dėl Midaus, midaus gėrimo ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MIDAUS, MIDAUS GĖRIMų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių IR SPIRITINIŲ GĖRIMŲ, PAGAMINTŲ IŠ MIDAUS,

APIBŪDINIMO, GAMYBOS IR PREKINIO PATEIKIMO TECHNINIO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 9.17 papunkčiu ir siekdamas reglamentuoti midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimą, gamybos procesus ir nustatyti prekinio pateikimo reikalavimus,

t v i r t i n u Midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninį reglamentą (pridedama).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Andrius Palionis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-393

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2020 m. vasario 21 d.  įsakymo Nr. 3D-117 

redakcija)

 

 

 

MIDAUS, MIDAUS GĖRIMų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių  IR SPIRITINIŲ GĖRIMŲ, PAGAMINTŲ IŠ MIDAUS,

APIBŪDINIMO, GAMYBOS IR PREKINIO PATEIKIMO TECHNINIS REGLAMENTAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato midaus, pagaminto iš medaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus (toliau – gėrimai iš midaus), bendruosius apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo reikalavimus.

2. Jeigu prekėmis teisėtai prekiaujama kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Turkijoje arba jos yra ELPA valstybės, kuri yra susitariančioji EEE susitarimo šalis, kilmės ir joje teisėtai parduodamos, tokios laikomos suderinamos su šia priemone. Šios priemonės taikymas priklauso nuo nuostatų, kurios pateikiamos 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 764/2008, nustatančiame procedūras, susijusias su tam tikrų nacionalinių techninių taisyklių taikymu kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamiems gaminiams, ir panaikinančiame Sprendimą Nr. 3052/95/EB, (OL L 218, 2008 8 13, p. 21), ir kurios taikomos iki 2020 m. balandžio 18 d., taip pat nuo nuostatų, kurios pateikiamos 2019 m. kovo 19 d. Reglamente (ES) Nr. 2019/515 dėl kitoje valstybėje narėje teisėtai parduodamų prekių abipusio pripažinimo ir kurios taikomos nuo 2020 m. balandžio 19 d.

3. Reglamento reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, tiekiantys šiame reglamente apibrėžtus gėrimus Lietuvos Respublikos rinkai.

4. Šis reglamentas parengtas pagal Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 617 „Dėl Informacijos apie techninius reglamentus ir atitikties įvertinimo procedūras teikimo taisyklių patvirtinimo“, įgyvendinančias 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1).

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Medaus misa – nefermentuotas mišinys iš:

5.1. medaus, apibrėžto 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2001/110/EB dėl medaus (OL L 10, 2002 1 12, p. 47–52) I priedo 1 punkte (toliau – medus), ir vandens (santykiu tūrio dalimis nuo 1:0,5 iki 1:4) arba

5.2. medaus, vaisių sulčių, apibrėžtų 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvos 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų panašių produktų (2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 34 tomas, p. 471), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 25 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 1040/2014 (OL 2014 L 288, p. 1), I priedo I dalies 1 punkto a ir b papunkčiuose (toliau – vaisių sultys), ir vandens (santykiu tūrio dalimis nuo 1:0,5:0,5 iki 1:1:3), arba

5.3. medaus, cukraus ir vandens, kuriame cukraus kiekis negali viršyti 30 procentų medaus masės.

Į medaus misą prieš fermentavimą gali būti pridedama augalinių žaliavų – kvapiųjų žolelių ir (arba) prieskoninių augalų.

6. Alkoholinio gėrimo pusgaminis – ne visai baigtas alkoholinis gėrimas, pagamintas pagal to gėrimo gamybą reglamentuojančio teisės akto reikalavimus, bet neskirtas tiesiogiai žmonėms vartoti, neišpilstytas į prekinę tarą.

7. Aromatizuotas midaus gėrimas – alkoholinis gėrimas,

a) kuris gaunamas fermentuojant šio reglamento 5.3 papunktyje nurodytą medaus misą,

b) kuriam būdingos medaus ir kitų panaudotų žaliavų juslinės savybės,

c) kuriame esantis etilo alkoholis yra susidaręs natūralios fermentacijos būdu,

d) kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 4 ir ne didesnė kaip 18 tūrio proc.,

e) kuris po fermentacijos gali būti saldinamas,

f) į kurį gali būti pridedama dažiklių,

g) kuris gali būti aromatizuojamas,

h) į kurį gali būti įpilama specialiai paruošto geriamojo vandens,

i) į kurį gali būti pridedama anglies dioksido.

8. Medaus arba midaus distiliatas – produktas,

a) kuris gaunamas distiliuojant midaus pusgaminį,

b) kuriam būdingos medaus bei kitų panaudotų žaliavų juslinės savybės,

c) kurio etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 50 ir ne didesnė kaip 86 tūrio proc.

9. Medaus arba midaus nektaras – kaip apibrėžta 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 (OL 2008 L 39, p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/787 (OL 2019 L 130, p. 1), II priedo 46 dalyje.

10. Medaus spiritas – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 110/2008 II priedo 11 dalyje.

11. Midaus balzamas – spiritinis gėrimas,

a) kuris gaunamas aromatizuojant midaus arba medaus distiliatą antpilais ir vaisių sultimis,

b) kuris pasižymi savitu, karčiu skoniu,

c) kurio etilo alkoholio koncentracija yra ne mažiau kaip 35 tūrio proc.,

d) kuris savo sudėtyje negali turėti įpilto praskiesto arba nepraskiesto alkoholio,

e) kuris gali būti saldinamas tik medumi,

f) į kurį negali būti pridedama dažiklių.

12. Midaus gėrimas – alkoholinis gėrimas,

a) kuris gaunamas fermentuojant šio reglamento 5.3 papunktyje nurodytą medaus misą,

b) kuriam būdingos medaus ir kitų panaudotų žaliavų juslinės savybės,

c) kuriame esantis etilo alkoholis yra susidaręs natūralios fermentacijos būdu,

d) kurio etilo alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 4 ir ne didesnė kaip 18 tūrio proc.,

e) kuris po fermentacijos nėra saldinamas ir aromatizuojamas,

f) į kurį negali būti pridedama dažiklių.

13. Midaus kokteilis – alkoholinis gėrimas,

a) kuris gaunamas fermentuojant šio reglamento 5.1 arba 5.2 papunkčiuose nurodytą medaus misą,

b) kuriam būdingos medaus ir kitų panaudotų žaliavų juslinės savybės,

c) kuriame esantis etilo alkoholis yra susidaręs natūralios fermentacijos būdu,

d) kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 1,2 ir ne didesnė kaip 15 tūrio proc.,

e) kuris po fermentacijos gali būti saldinamas,

f) į kurį gali būti pridedama dažiklių,

g) kuris gali būti aromatizuojamas,

h) į kurį gali būti įpilama specialiai paruošto geriamojo vandens,

i) į kurį gali būti pridedama anglies dioksido.

14. Midaus pusgaminis –  produktas,

a) kuris gaunamas fermentuojant šio reglamento 5.1 papunktyje nurodytą medaus misą,

b) kuriam būdingos medaus bei kitų panaudotų žaliavų juslinės savybės,

c) kuriame esantis etilo alkoholis yra susidaręs tik natūralios fermentacijos būdu,

d) kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 4 ir ne didesnė kaip 18 tūrio proc.,

d) kurio bendrojo ekstrakto kiekis yra ne mažiau kaip 80 g/l.

15. Midus – alkoholinis gėrimas,

a) kuris gaunamas fermentuojant šio reglamento 5.1 arba 5.2 papunkčiuose nurodytą medaus misą,

b) kuriam būdingos medaus ir kitų panaudotų žaliavų juslinės savybės,

c) kuriame esantis etilo alkoholis yra susidaręs tik natūralios fermentacijos būdu,

d) kurio faktinė alkoholio koncentracija yra ne mažesnė kaip 4 ir ne didesnė kaip 18 tūrio proc.,

e) kuris po fermentacijos nėra saldinamas ir aromatizuojamas,

f) į kurį negali būti pridedama dažiklių.

16. Nealkoholinis midus – nealkoholinis gėrimas, kuris gaminamas fermentuojant medaus misą, paruoštą pagal šio reglamento 5.1 arba 5.2 papunkčius, ir kuriame fermentacija sustabdyta arba alkoholio kiekis sumažintas leidžiamais būdais taip, kad etilo alkoholio koncentracija jame būtų ne didesnė kaip 0,5 tūrio proc.

17. Spirituotos fermentuotos vaisių sultys – alkoholio produktas, gaunamas fermentuojant vaisių  sultis ne mažiau kaip iki 5 tūrio proc. etilo alkoholio ir pridedant maistinio rektifikuoto etilo alkoholio iki 16 tūrio proc.

18. Spirituotų fermentuotų vaisių sulčių distiliatas – alkoholio produktas, gaunamas distiliuojant spirituotas fermentuotas vaisių sultis iki ne mažesnės kaip 25 tūrio proc. etilo alkoholio koncentracijos.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINIAI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

 

19. Pagamintas midus, midaus gėrimai, aromatizuoti midaus gėrimai  ir gėrimai iš midaus turi būti skaidrūs, be nuosėdų ar kitų priemaišų. Laikymo metu gali susidaryti nedidelis kiekis medaus ir sulčių kilmės nuosėdų. Spalva, aromatas ir skonis turi atitikti konkrečiai gėrimo rūšiai nustatytus reikalavimus.

 

20. Fizikiniai ir cheminiai rodikliai:

Eil.

Nr.

Gėrimų kategorija

 

Faktinis etilo alkoholio kiekis

tūrio proc.

 

Cukraus kiekis, perskai-čiuotas į invertuo-tąjį,  g/l

Bendrasis ekstrakto kiekis

g/ l

 

Bendrasis rūgštingumas, išreikštas  citrinų rūgštimi g/l

Lakiųjų rūgščių kiekis, išreikštas acto rūgštimi, ne daugiau kaip g/l

1.

Midus

4–18

30–360

50–390

3,3–7

1,5

2.

Nealkoholinis midus

Ne daugiau kaip 0,5

30–150

50–170

1,5–8

3.

 

Midaus gėrimas, aromatizuotas midaus gėrimas

4–18

10–250

30–280               

2–7

1,5

4.

Midaus kokteilis

1,2–15

10–250

30–280

2–7

5.

 

Medaus arba midaus nektaras

ne mažiau kaip 22

 

10–100

 

20–120

 

 

6.

 

Midaus balzamas

ne mažiau kaip 35

10–80

 

10–100

 

 

 

21. Jusliniai rodikliai:

Eil.

Nr.

Gėrimo kategorija

 

Spalva

 

Skonis, aromatas

 

1.

 

Midus, midaus gėrimas

 

Nuo gelsvos šiaudų iki tamsaus gintaro, gali turėti panaudotoms sultims būdingų atspalvių

Medaus, vyno, kitų panaudotų žaliavų, be pašalinių kvapų ir skonių

2.

 

Aromatizuotas midaus gėrimas, midaus kokteilis

Būdinga panaudotoms žaliavoms

Vyraujantis medaus, su kitų panaudotų žaliavų tonais

3.

 

Medaus arba midaus nektaras

Nuo gelsvos šiaudų, tamsaus gintaro iki rudai raudono atspalvio

Vyraujantis medaus, su kitų panaudotų žaliavų tonais

 

4.

 

Midaus balzamas

 

Nuo gelsvos šiaudų iki tamsaus gintaro, gali turėti panaudotoms sultims būdingų atspalvių

Vyraujantis medaus aromatas bei kartus skonis, su kitų panaudotų žaliavų tonais

 

22. Leidžiami fizikinių ir cheminių rodiklių nuokrypiai:

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

 

Midus, midaus gėrimas

Medaus arba midaus nektaras

Midaus balzamas

1.

Alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais

± 1,0

± 0,3

± 0,3

2.

 

Cukraus kiekis, perskaičiuotas į konvertuotąjį, g/l

± 8,0

 

± 3,0

 

± 3,0

 

3.

 

Bendrasis rūgštingumas, išreikštas citrinų rūgštimi, g/l

± 1,0

 

± 0,5

 

± 0,5

 

4.

Bendrasis ekstrakto kiekis g/l

± 8,0

±  4,0

± 3,0

 

PASTABA. Jeigu nurodytas leistinas rodiklių intervalas, nuokrypiai negalimi.

 

IV SKYRIUS

GAMYBOS TECHNOLOGIJOS PROCESų reikalavimai

 

23. Ruošiant antpilus midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, gamybai, kvapiosios žolelės ir (arba) prieskoniniai augalai maceruojami žemės ūkio kilmės etilo alkoholio arba medaus distiliato ir vandens mišiniu.

24. Procesai, kurie taikomi gaminant midaus pusgaminį (fermentuotą medaus misą):

24.1. vandens ruošimas;

24.2. medaus ruošimas;

24.3. antpilo ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

24.4. mišinio ruošimas (24.1, 24.2 ir 24.3 papunkčiuose nurodytų žaliavų maišymas) ir jo terminis apdorojimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

24.5. medaus misos fermentavimas naudojant mieles;

24.6. sufermentuotos misos skaidrinimas.

25. Procesai, kurie taikomi gaminant midų:

25.1. vandens ruošimas;

25.2. medaus ruošimas;

25.3. antpilo bei vaisių sulčių ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

25.4. mišinio ruošimas (25.1, 25.2 ir 25.3 papunkčiuose nurodytų žaliavų maišymas) ir jo terminis apdorojimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

25.5. medaus misos fermentavimas naudojant mieles;

25.6. midaus brandinimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

25.7. midaus skaidrinimas;

25.8. midaus valymas ir (ar) filtravimas;

25.9. išpilstymas ir įforminimas.

26. Procesai, kurie taikomi gaminant nealkoholinį midų:

26.1. vandens ruošimas;

26.2 medaus ruošimas;

26.3. antpilo bei vaisių sulčių ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

26.4. mišinio ruošimas ir jo terminis apdorojimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

26.5. medaus misos fermentavimas naudojant mieles;

26.6. etilo alkoholio kiekio sumažinimas stabdant fermentacijos procesą arba alkoholio kiekio pašalinimas membraniniu, terminiu ar kitais leidžiamais metodais;

26.7. midaus brandinimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

26.8. midaus skaidrinimas;

26.9. midaus valymas ir (ar) filtravimas;

26.10. išpilstymas ir įforminimas.

27. Procesai, kurie taikomi gaminant midaus gėrimą ar aromatizuotą midaus gėrimą:

27.1. vandens ruošimas;

27.2. cukraus ruošimas;

27.3. medaus ruošimas;

27.4. antpilo ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

27.5. mišinio ruošimas (27.1–27.4 papunkčiuose nurodytų žaliavų maišymas) ir jo terminis apdorojimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

27.6. medaus misos fermentavimas naudojant mieles;

27.7. midaus gėrimo skaidrinimas;

27.8. midaus gėrimo aromatizavimas (tik aromatizuotiems midaus gėrimams);

27.9. midaus gėrimo filtravimas;

27.10. išpilstymas ir įforminimas.

28. Procesai, kurie taikomi gaminant medaus arba midaus nektarą:

28.1. vandens ruošimas;

28.2. vaisių sulčių ruošimas;

28.3. medaus ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

28.4. fermentuotos medaus misos, pagamintos iš 5.1 ir / ar 5.2 papunktyje nurodytos medaus misos, ruošimas;

28.5. medaus  distiliato ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

28.6. antpilo ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

28.7. mišinio sudarymas ir taisymas;

28.8. mišinio brandinimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

28.9. mišinio stabilizavimas ir (ar) filtravimas;

28.10. išpilstymas ir įforminimas.

29. Procesai, kurie taikomi midaus balzamo gamybai:

29.1. medaus distiliato ruošimas;

29.2. antpilo ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

29.3. mišinio sudarymas ir taisymas;

29.4. mišinio brandinimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

29.5. mišinio stabilizavimas ir (ar) filtravimas;

29.6. išpilstymas ir įforminimas.

30. Procesai, kurie taikomi gaminant medaus spiritą:

30.1. vandens ruošimas;

30.2. medaus ruošimas;

30.3. antpilo ruošimas (priklausomai nuo receptūros);

30.4. mišinio ruošimas (30.1–30.3 papunkčiuose nurodytų žaliavų maišymas) ir jo terminis apdorojimas (jeigu numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

30.5. fermentuotos medaus misos, pagamintos iš 5.1 papunktyje nurodytos medaus misos, ruošimas;

30.6. fermentuotos medaus misos distiliavimas iki ne mažesnės kaip 86 tūrio proc. alkoholio koncentracijos, kad distiliatas turėtų iš naudotos žaliavos išgautas juslines savybes;

30.7. mišinio sudarymas ir taisymas;

30.8. mišinio brandinimas (kaip numatyta gėrimo gamybos technologijos instrukcijoje);

30.9. mišinio stabilizavimas ir (ar) filtravimas;

30.10. išpilstymas ir įforminimas.

31. Procesai, kurie taikomi gaminant midaus kokteilį:

31.1. vandens ruošimas;

31.2. midaus ruošimas;

31.3. mišinio sudarymas ir taisymas (saldinimas, dažymas, aromatizavimas);

31.4. midaus kokteilio filtravimas;

31.5. išpilstymas ir įforminimas.

 

V SKYRIUS

BENDRIEJI GAMYBOS IR TVARKYMO PROCESAI

 

32. Konkretaus pavadinimo midus, midaus gėrimai, aromatizuoti midaus gėrimai, midaus kokteiliai ir gėrimai iš midaus gaminami laikantis šio reglamento nuostatų, įmonėje patvirtintų technologijos instrukcijų ir receptūrų, taip pat maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

33. Kiekviena įmonė privalo turėti midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir gėrimų iš midaus gamybos apskaitos taisykles, atitinkančias Alkoholio produktų apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 660 „Dėl Alkoholio produktų apskaitos taisyklių patvirtinimo“, 7 punkto reikalavimus, ir technologijos instrukcijas, patvirtintas įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens.

34. Midui, midaus gėrimams, aromatizuotiems midaus gėrimams, midaus kokteiliams ir gėrimams iš midaus turi būti parengta receptūra, kurią tvirtina įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Receptūroje turi būti nurodyti:

34.1. mišinio fizikiniai, cheminiai ir jusliniai rodikliai;

34.2. etilo alkoholio kiekis mišinyje, tūrio proc.;

34.3. žaliavų kiekis bei žaliavų sudedamųjų dalių kiekis;

34.4. žaliavų ir žaliavų sudedamųjų dalių kiekius rekomenduojama nurodyti 10 000 litrų gatavo gėrimo.

35. Midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir gėrimų, pagamintų iš midaus, gamybos ir tvarkymo proceso kiekvienos pakopos parametrus, naudojamą įrangą, kontrolę ir valdymą nustato įmonė pagal gėrimų rūšis, kiekį ir kitus ypatumus, tačiau visi gamybos ir tvarkymo procesai turi būti atliekami taip, kad gėrimas būtų saugus ir kokybiškas, o naudojamos žaliavos, pusgaminiai ir gatavi gaminiai turi atitikti šio reglamento ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei taikomų normatyvinių dokumentų nuostatas.

 

VI SKYRIUS

ŽENKLINIMAS

 

36. Gėrimai ženklinami pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/2283 (OL 2015 L 327, p. 1), Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2014 „Maisto produktų ženklinimas“ patvirtinimo“, Reglamento (EB) Nr. 110/2008, šio reglamento 37 punkto, kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių alkoholinių gėrimų ženklinimą, reikalavimus.

37. Gėrimų etiketėje ar kitu būdu pateikiamoje informacijoje, be privalomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų, turi būti laikomasi šių papildomų ženklinimo reikalavimų:

37.1. gėrimo pavadinimas turi atitikti šio reglamento 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 punktuose nurodytą gėrimo kategoriją. Jeigu sudėtiniame gėrimo pavadinime yra žodis, kuris pagal šio reglamento 11, 12 ar 15 punktą nurodo gėrimo kategoriją, tuomet šios kategorijos papildomai nurodyti nereikia;

37.2. nurodomas gėrimo sudedamųjų dalių sąrašas mažėjimo eile pagal jų kiekį;

37.3. ženklinant šio reglamento 11 punkte apibrėžtą gėrimą nurodoma „spiritinis gėrimas“.

38. Kai gamintojas nustato jo pagamintų gėrimų gabenimo ir laikymo sąlygas, jis garantuoja, kad šios sąlygos užtikrins gėrimo atitiktį šio reglamento reikalavimams.

39. Alkoholiniai gėrimai negali būti apibrėžiami jungiamaisiais žodžiais ar frazėmis, tokiomis kaip „panašus į“, „rūšies“, „tipo“, „aromato“ ir pan., su šio reglamento 11, 12 ar 15 punktuose nustatytomis gėrimų kategorijomis.

40. Draudžiama alkoholinio gėrimo sudėtiniame pavadinime vartoti bendrinius žodžius „midus“, „midaus gėrimas“ ir „midaus balzamas“, nebent tame gėrime esantis etilo alkoholis gaunamas vien tik iš pavadinime nurodyto gėrimo ir išskyrus 16 punkto sąvoką.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių bei gėrimų iš midaus gamintojai, importuotojai, pardavėjai turi užtikrinti, kad jų gaminamų ir parduodamų gėrimų prekinis pateikimas atitiktų šio reglamento reikalavimus, išskyrus išlygas, nurodytas šio reglamento 1 punkte.

42. Kiekviena Lietuvos Respublikoje pagaminta ir realizuojama midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ar gėrimų iš midaus partija privalo turėti atitiktį patvirtinančius dokumentus, išduotus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintos laboratorijos. Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašas patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-617 „Dėl Laboratorijų, turinčių teisę išduoti alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, sąrašo patvirtinimo“.

43. Lietuvos kompetentingai institucijai pareikalavus, turi būti pateikiama informacija apie midaus, midaus gėrimų, aromatizuotų midaus gėrimų, midaus kokteilių ir gėrimų iš midaus gamybos technologiją ir procesus, gamyboje panaudotų žaliavų ir medžiagų sudėtį, kokybę bei kilmę.

44. Atitikties patvirtinimo dokumentai turi būti įforminami, išduodami ir tvarkomi pagal Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimus, patvirtintus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. B1-96 „Dėl Alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų išdavimo taisyklių, taikomų parduodant, laikant ir gabenant alkoholio produktus, ir alkoholio produktų atitiktį patvirtinančių dokumentų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“.

45. Ūkio subjektai, nesilaikantys šio reglamento reikalavimų, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________