VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE ORGANIZUOJAMĄ MAITINIMĄ VAIKŲ POILSIO STOVYKLOSE, KURIOSE TEIKIAMOS APGYVENDINIMO PASLAUGOS, TEIKIMO

 

2015 m. liepos 27 d. Nr. B1-731

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 200), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 652/2014 (OL 2014 L 189, p. 1), 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos maisto įstatymu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-765 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 79:2010 „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 33 punktą ir siekdamas apsaugoti Lietuvos gyventojų, ypač vaikų, sveikatą:

1.       N u r o d a u vaikų poilsio stovyklų, kuriose teikiamos apgyvendinimo paslaugos, organizatoriams kiekvienais metais ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomos veiklos pradžios pateikti raštu ar el. paštu jų veiklos teritorijose esančiam atitinkamam Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui informaciją apie numatomos veiklos pradžią ir maisto tvarkymo subjektą, teiksiantį maitinimo paslaugas vaikų poilsio stovykloje, taip pat pateikti informaciją pasikeitus maisto tvarkymo subjektui.

2.       P a v e d u:

2.1.    įsakymą vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postui (poskyriui);

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Maisto skyriui.

3.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                                    Vidmantas Paulauskas