PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2022 m. sausio 20 d. Nr. 1-37

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1.1. Pakeičiu 389 punktą ir jį išdėstau taip:

389. Laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvėms ir (ar) krūvoms taikomi šie reikalavimai:

389.1. rietuvės ar krūvos ilgis turi būti ne didesnis  kaip 15 m, plotis – ne didesnis kaip 10 m, aukštis – ne didesnis kaip 3 m;

389.2. tarpai tarp rietuvių ir (ar) krūvų turi būti ne siauresni kaip 10 m, tarp rietuvių ir (ar) krūvų ir sklypo ribos – ne siauresni kaip 5 m. Šio punkto nuostatos netaikomos padangų, taip pat padangų, gumos, plastiko gaminių ir jų atliekų, atraižų rietuvėms ir (ar) krūvoms, kurių tūris ne didesnis kaip 4 m3 (matuojant išorinius rietuvės ar krūvos matmenis), o tarpai tarp šių rietuvių ir (ar) krūvų – ne mažesni kaip 2 m;

389.3. padangos, padangų atliekos, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagos ir produktai, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminiai ir jų atliekos gali būti laikomi metaliniuose konteineriuose, užtikrinant ne mažesnį kaip 2 m atstumą tarp jų;

389.4. draudžiama laikyti degius skysčius ir degias medžiagas:

389.4.1. arčiau kaip 10 m iki laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvių ir (ar) krūvų, kurios yra didesnės kaip
4 m3;

389.4.2. arčiau kaip 2 m iki laikomų padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvių ir (ar) krūvų, kurios yra mažesnės kaip
4 m3;

389.4.3. arčiau kaip 2 m iki metalinių konteinerių; 

389.5. padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuves ir (ar) krūvas, konteinerius, kurių tūris ne didesnis kaip 4 m3, leidžiama laikyti ne arčiau kaip 2 m iki pastatų, o didesnes – ne arčiau kaip 15 m iki pastatų.

1.2. Pakeičiu 390 punktą ir jį išdėstau taip:

390. Sklypą ar teritoriją, kurioje laikoma daugiau kaip dvi padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, kurios yra didesnės kaip 4 m3, būtina aptverti ne žemesne kaip 1,8 m aukščio tvora.“

1.3. Pakeičiu 391 punktą ir jį išdėstau taip:

391. Kai laikomos daugiau kaip dvi padangų, padangų atliekų, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagų ir produktų, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, kurios yra didesnės kaip 4 m3, aplink jas turi būti įrengta ne siauresnė kaip 1,5 m pločio mineralizuota juosta arba asfalto, žvyro, betono ar kita nedegi danga.“

1.4. Pakeičiu 392 punktą ir jį išdėstau taip:

392. Sklypo teritorijoje, kur laikomos padangos, padangų atliekos, įskaitant apdorojimo metu atskirtas gumos ir tekstilės atliekas, iš perdirbtų padangų atliekų gautos gumos medžiagos ir produktai, gumos, plastiko antrinių žaliavų gaminių ir jų atliekų rietuvės ir (ar) krūvos, draudžiama rūkyti, naudoti atvirą ugnį, išskyrus atvejus, kai laikantis šių taisyklių reikalavimų atliekami statybos, remonto ir (ar) suvirinimo darbai. Sklypo teritorijoje turi būti gaisrinės saugos ženklai, draudžiantys rūkyti ir naudoti atvirą ugnį.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Direktorius

vidaus tarnybos generolas                                                                                             Saulius Greičius