PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DUOMENŲ ATVĖRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m.          d. Nr. AV-

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 4 straipsniu ir Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-245(1.5 E) „Dėl Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijų patvirtinimo“,

            t v i r t i n u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisykles (pridedama).

 

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Ilona Gelažnikienė


 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m.       d. įsakymu Nr. AV-

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DUOMENŲ ATVĖRIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – užtikrinti, kad Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) administracija didintų turimų duomenų bei informacijos prieinamumą ir taip skatintų skaidrų valdymą, gyventojų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir gerintų verslo plėtros galimybes.

2. Siekdama minėto tikslo savivaldybės administracija:

2.1. inicijuoja disponuojamos informacijos atvėrimą ir publikavimą savivaldybės interneto svetainėje;

2.2. informaciją publikuoja atvirais formatais, leidžiančiais atveriamus duomenis bei informaciją rasti, atsisiųsti, indeksuoti, rūšiuoti ir pakartotinai naudoti naudojantis populiariausiais interneto paieškos įrankiais ir programine įranga.

3. Taisyklės reglamentuoja savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo organizavimą, administravimą ir plėtojimą.

4. Savivaldybės administracijos duomenų atvėrimo proceso svarbiausi uždaviniai:

4.1. nustatyti bendruosius techninius reikalavimus atveriamiems savivaldybės administracijos duomenims;

4.2. užtikrinti kokybišką visuomenės informavimą apie atveriamus savivaldybės administracijos duomenis;

4.3. užtikrinti atvirų duomenų kokybę ir atnaujinimą;

4.4. sukurti savivaldybės administracijos atvirų duomenų rinkmenų sąrašą.

 

 

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Viešojo sektoriaus duomenų atvėrimo rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-245(1.5 E), Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijose, patvirtintose Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36, ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ ATVĖRIMAS

 

6. Savivaldybės administracija atveria savo veiklos duomenis ir informaciją, išskyrus atvejus, kai informacijos publikavimas gali pažeisti teisę į asmens privatumą, komercinio konfidencialumo susitarimus, atskleisti valstybės paslaptį, daryti žalą valstybės saugumui ir kitus įstatymuose numatytus atvejus.

7. Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Atviri duomenys“ atvirais duomenų formatais skelbiama:

7.1. savivaldybės administracijos darbuotojų darbo užmokesčio informacija;

7.2. savivaldybės biudžeto informacija, kurioje išsamiai nurodomi gautų lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas;

7.3. savivaldybės administracijos veiklos duomenys ir informacija;

7.4. nekilnojamojo turto sandoriai;

7.5. duomenys ir informacija apie vykdomus ir planuojamus savivaldybės projektus;

7.6. viešųjų pirkimų informacija;

7.7. rengiami ir išduoti statybų leidimai;

7.8. pareiškėjų prašomi duomenys ir informacija;

7.9. valstybės tarnautojų, darbuotojų pareigybių aprašymai;

7.10. savivaldybės priimti teisės aktai ir jų projektai.

8. Savivaldybės interneto svetainėje gali būti atveriama ir kita informacija.

9. Atvirų duomenų rinkmenų sąraše nurodoma:

9.1. atvertinų duomenų ir informacijos rinkmenų pavadinimai;

9.2. šių rinkmenų atvėrimo data;

9.3. šių rinkmenų atnaujinimo periodiškumas valandomis, dienomis, savaitėmis arba mėnesiais;

9.4. jei ketinama atverti I, II ar III brandos lygio duomenis, numatoma tokių duomenų pateikimo data.

10. Atvirų duomenų rinkmenų sąrašą sudaro savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius. Atvirų duomenų rinkmenų sąrašas publikuojamas savivaldybės interneto svetainėje.

11. Atvirų duomenų rinkmenų sąrašas sudaromas vadovaujantis šiais kriterijais:

11.1. disponuojamų savivaldybės administracijos duomenų ir informacijos tikslumas bei patikimumas;

11.2. atvertinų duomenų ir informacijos reikšmė didinant savivaldybės administracijos veiklos skaidrumą, efektyvumą ir paslaugų teikimo kokybę;

11.3. atvertinų duomenų ir informacijos reikšmė įgyvendinant savivaldybės išsikeltus strateginius tikslus;

11.4. potenciali atvertinų duomenų ir informacijos ekonominė nauda.

12. Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Atviri duomenys“ turi būti:

12.1. publikuojami savivaldybės administracijos atviri duomenys, nurodyti šių Taisyklių 7 punkte;

12.2. galimybė teikti prašymus ir gauti savivaldybės administracijos turimus atvirus duomenis ir informaciją; jei yra naudojama atskira (išorinė) platforma, savivaldybės interneto svetainėje turi būti publikuojamos nuorodos į teikiamos informacijos platformą ir jos turinį;

12.3. nuorodos į kitų duomenų teikėjų atvertas duomenų rinkmenas, kai yra įžvelgiama nauda susieti tokią informaciją;

12.4. informacija, nusakanti būdus, kuriais galima išsakyti nuomonę savivaldybės administracijos teikiamos informacijos klausimais.

13. Savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Atviri duomenys“ publikuojamus duomenis ir informaciją atvirų duomenų naudotojai gali naudoti pakartotinai, kaip nustatyta įstatymuose ir kituose teisės aktuose.

14. Savivaldybės administracijos atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją suteikia teisę pareiškėjui be atskiro institucijos sutikimo gautą informaciją:

14.1. viešai skelbti bet kokiu būdu, taip pat padaryti ją viešai prieinamą internetu ar kitais elektroninių ryšių tinklais;

14.2. atgaminti bet kokia forma ar būdu;

14.3. versti į kitas kalbas;

14.4. adaptuoti, apdoroti ar kitaip perdirbti;

14.5. platinti ir kitaip teikti (perduoti) tretiesiems asmenims.

15. Iš savivaldybės administracijos gauta informacija negali būti iškraipoma ir (arba) naudojama siekiant tiesiogiai reklamuoti produktus ar paslaugas arba siekiant sudaryti prielaidą, kad produktas ar paslauga yra institucijos remiami ar kitaip skatinami, taip pat naudojama neteisėtais, nedorais, apgaulingais, nesąžiningais tikslais ar remiant tokius tikslus ir naudojama taip, kad klaidintų trečiuosius asmenis.

16. Pareiškėjas, pakartotinai naudodamas iš institucijos gautą informaciją, privalo nurodyti informacijos šaltinį ir datą, kada informacija buvo gauta, taip pat užtikrinti, kad nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai.

17. Savivaldybės administracijos atviras leidimas pakartotinai naudoti informaciją ir nuoroda į Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymą yra skelbiami viešai savivaldybės interneto svetainėje.

18. Informacija pakartotinai naudoti pareiškėjui teikiama neatlygintinai, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.

 

IV SKYRIUS

DUOMENŲ ATVĖRIMO ĮGYVENDINIMAS

 

19. Už šių Taisyklių įgyvendinimą ir savivaldybės administracijos duomenų atvėrimą yra atsakingas savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, kurio atsakingi asmenys:

19.1. sudaro ir periodiškai atnaujina bei papildo savivaldybės administracijos duomenų rinkmenų sąrašą savivaldybės administracijos skyrių pateiktais duomenimis;

19.2. nustato duomenų rinkmenų atvėrimo terminus ir jų atnaujinimo periodiškumą;

19.3. informuoja savivaldybės administracijos vadovus apie šių Taisyklių pažeidimus;

19.4. automatizuotu arba rankiniu būdu užtikrina atvertų duomenų atnaujinimo savivaldybės administracijos atvirų duomenų srityje periodiškumą;

19.5. didina atvertų duomenų brandos lygį.

20. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai privalo teikti savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriui duomenis, kaip numatyta šių Taisyklių 6 punkte, ir bendradarbiauti duomenų atvėrimo klausimais.

21. Šios Taisyklės keičiamos, papildomos ar pripažįstamos netekusiomis galios savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

_______________________