LIETUVOS MOKSLO TARYBOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. V-339

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 54 straipsniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Mokslo doktorantūros nuostatų 5 ir 6 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamą Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašą.

2. N u s t a t a u, kad nutarimo 1 punktu patvirtinto Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo 25.3 papunktyje nustatyti reikalavimai įgyvendinami šia tvarka:

2.1. nuo 2018 m. vasario 1 d. turi būti tenkinamas reikalavimas, kad ne mažiau kaip trečdalis doktorantūros komiteto narių ir jo pirmininkas turi tenkinti ne žemesnius nei nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, likusieji komiteto nariai turi atitikti ne žemesnius minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas;

2.2. nuo 2019 m. sausio 1 d. reikalavimai įsigalioja visa apimtimi.  

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos mokslo tarybos 2010 m. gruodžio 6 d. nutarimą Nr. VII-53 ”Dėl Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                             Dainius H. Pauža

 

Patvirtinta

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko

2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-339

 

MOKSLO DOKTORANTŪROS TEISEI ĮGYTI PRAŠYMŲ VERTINIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

i Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja universiteto arba universiteto su kitais Lietuvos universitetais ir (ar) mokslinių tyrimų institutais (toliau – Institucija, Institucijos) pateiktų dokumentų doktorantūros teisei įgyti vertinimo, kurį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Ministerija) teikimu atlieka Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), tvarką bei vertinamųjų išvadų ir rekomendacijos dėl doktorantūros teisės suteikimo ar nesuteikimo pateikimo Ministerijai tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1Prašymas – Institucijos (Institucijų) kreipimasis į Taryba, siekiant įgyti doktorantūros teisę konkrečioje mokslo kryptyje.

2.2Siūlymas – Institucijos, turinčios doktorantūros teisę kryptyje, kreipimasis į Tarybą siūlant suteikti šią teisę dar vienai ar kelioms jos siekiančioms Institucijoms, kuri (kurios) vykdytų doktorantūrą kartu.

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Mokslo doktorantūros nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. V-149 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VERTINIMO TIKSLAI

 

3. Taryba, gavusi Prašymą (Aprašo 1 priedas), įvertina:

3.1. būsimos doktorantūros poreikį ir pagrįstumą;

3.2. Institucijos (-ų) potencialą doktorantūros mokslo kryptyje ir susijusiose kryptyse;

3.3. būsimo doktorantūros komiteto kompetentingumą;

3.4. doktorantūros projekto kokybę;

3.5. doktorantūros reglamento projekto kokybę;

3.6. sutarties projekto dėl įsipareigojimų bendrai su kita (-omis) Institucija (-omis), ir (ar) dalyvaujant užsienio mokslo ir studijų institucijai vykdyti doktorantūrą kokybę (jei doktorantūros teisės siekia kelios Institucijos kartu).

4. Taryba, gavusi Siūlymą (Aprašo 2 priedas), įvertina:

4.1. doktorantūros teisės siekiančios Institucijos potencialą doktorantūros mokslo kryptyje ir susijusiose kryptyse;

4.2. papildyto doktorantūros komiteto kompetenciją;

4.3. sutarties projekto dėl įsipareigojimų bendrai vykdyti doktorantūrą kokybę;

4.4. papildyto doktorantūros reglamento projekto tinkamumą;

5. Prašymai vertinami pagal kriterijus, nurodytus Aprašo 1 ar 2 prieduose.

 

iiI SKYRIUS

VERTINIMO EIGA

 

6. Prašymą ar Siūlymą vertina ekspertų komisija, sudaryta vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrosiomis taisyklėmis, patvirtintomis 2014 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“.

7. Ekspertų komisiją sudaro ne mažiau kaip 4 nariai (įskaitant grupės vadovą). Ekspertų komisijos pirmininkas organizuoja ekspertų grupės darbą, pirmininkauja jos posėdžiams ir pateikia ekspertų komisijos parengtą vertinamųjų išvadų projektą Tarybos Gamtos ir technikos mokslų arba Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui (toliau – Komitetas), priklausomai nuo mokslo krypties. Ekspertų komisijos darbą koordinuoja Tarybos mokslo fondo darbuotojas.

8. Vertindamas individualiai kiekvienas ekspertų komisijos narys įvertina visus komisijos pirmininko jam įvertinti skirtus Prašymus ar Siūlymus ir parengia individualias vertinamąsias išvadas, užpildydamas Aprašo 1 ar 2 priede pateiktas Prašymo ir Siūlymo formas.

9. Ekspertų komisijos posėdyje visi ekspertai pristato savo individualias vertinamąsias išvadas ir po diskusijų sutaria dėl bendrųjų įvertinimų ir jų pagrindimų. Ekspertų nuomonėms dėl kurio nors įvertinimo išsiskyrus ir nepavykus priimti sprendimo bendru sutarimu, balsuojama. Sprendimas dėl įvertinimo laikomas priimtu, jei už jo priėmimą balsavo ne mažiau kaip 2/3 visų ekspertų komisijos narių. Esant susilaikiusių nuo sprendimo priėmimo ekspertų komisijos narių, jų balsai priskiriami balsavusiems prieš.

10. Ekspertų komisija užduoties įvykdymui gali prašyti papildomos su Prašymu ar Siūlymu susijusios informacijos teikimo ar nurodytos informacijos patikslinimo.

11. Ekspertų komisijos pirmininkas parengia vertinamųjų išvadų projektą, kurį pasirašo visi ekspertų komisijos nariai. Ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo užduoties ekspertų komisijai įvertinti Prašymą ar Siūlymą skyrimo dienos šis projektas teikiamas svarstyti atitinkamam Tarybos Komitetui.

12. Vertinamųjų išvadų projekte turi būti nurodytos konkrečios ir pagrįstos priežastys, dėl kurių prašomą doktorantūros teisę rekomenduojama suteikti arba nesuteikti.

13. Ekspertų komisija gali teikti siūlymą, kad Institucija patikslintų Prašyme ar Siūlyme nurodyto doktorantūros komiteto sudėtį ir (arba) doktorantūros reglamentą.

 

IV SKYRIUS

VERTINAMŲJŲ IŠVADŲ IR REKOMENDACIJOS PATEIKIMO TVARKA

 

14. Komitetas vertinamųjų išvadų projektą svarsto posėdyje ir priima nutarimą jam pritarti arba nepritarti. Svarstyme gali dalyvauti ekspertų komisijos nariai.

15. Jei pateiktam išvadų projektui Komitetas nepritaria, ekspertų komisija pagal Komiteto pastabas per 5 darbo dienas parengia patikslintą vertinamųjų išvadų projektą, kuris teikiamas svarstyti artimiausiame Komiteto posėdyje.

16. Jei pateiktam vertinamųjų išvadų projektui Komitetas pritaria, šis projektas siunčiamas Prašymą ar Siūlymą pateikusiai Institucijai.

17. Institucija savo pastabas dėl Prašymo vertinamųjų išvadų projekte pastebėtų faktinių klaidų ir (ar) pagal vertinamųjų išvadų projekte pateiktus siūlymus pataisyti  trūkumus dėl doktorantūros komiteto ir doktorantūros reglamento projekto  Tarybai gali pateikti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto gavimo, o Siūlymo - ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo projekto gavimo.

18. Ekspertų komisija, įvertinusi Institucijos pateiktas pastabas dėl pastebėtų faktinių klaidų ir (ar) pataisytus  trūkumus, jei reikia, tikslina savo anksčiau parengtą vertinamųjų išvadų projektą. Patikslintas vertinamųjų išvadų projektas teikiamas svarstyti artimiausiame Komiteto posėdyje.

19. Komiteto nutarimu patvirtintas vertinamųjų išvadų projektas tampa vertinamosiomis išvadomis.

20. Vertinamąsias išvadas dėl Prašymo ar Siūlymo ir sprendimą nerekomenduoti suteikti doktorantūros teisę Institucijoms tvirtina Tarybos pirmininkas, dėl sprendimo  rekomenduoti suteikti doktorantūros teisę - Taryba.

21. Jei Tarybos pirmininkas vertinamųjų išvadų nepatvirtina, jos grąžinamos Komitetui nurodant nepatvirtinimo priežastis. Komitetas priima sprendimą, ar vertinamosios išvados turi būti grąžinamos dar kartą tikslinti ekspertų grupei ar reikėtų rengti naują Prašymo ar Siūlymo vertinimą.

22. Rekomendacija kartu su vertinamosiomis išvadomis teikiama Ministerijai ir Institucijai.

 

V SKYRIUS

REIKALAVIMAI DOKTORANTŪROS DALYVIAMS

 

23. Prašymą teikiančios Institucijos (-ų) siekiant gauti doktorantūros teisę (ar siekiant išplėsti doktorantūros teisę) doktorantūroje dalyvausiantys mokslininkai turi vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus (apie tyrimų lygį sprendžiama iš Institucijos mokslo darbų vertinimo, atlikto vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-1128 patvirtintos Mokslo ir studijų institucijų mokslo (meno) darbų vertinimo metodikos nuostatomis, rezultatų ir Palyginamojo vertinimo atlikto vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro  2017 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-706 patvirtinto Palyginamojo ekspertinio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vertinimo reglamentu (toliau – Palyginamasis vertinimas) rezultatų).

24. Kiekvienoje doktorantūros teisės siekiančioje (ar siekiančioje išplėsti doktorantūros teisę) Institucijoje turi dirbti ne mažiau kaip 3 mokslininkai, tenkinantys ne žemesnius nei Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai) nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas (bent vienas iš trijų) ar vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas.

25. Doktorantūros komiteto nariams taikomi šie reikalavimai:

25.1. Doktorantūros komiteto narys turi dirbti (būti užėmęs pareigas konkurso tvarka) doktorantūros teisės siekiančioje Institucijoje (šis reikalavimas netaikomas mokslininkams iš užsienio mokslo ir studijų institucijų, kai siekiama doktorantūros teisės dalyvaujant užsienio institucijai);

25.2. ne mažiau dviejų trečdalių doktorantūros komiteto narių mokslinių tyrimų kryptis turi atitikti prašomos doktorantūros mokslo kryptį, likusiųjų narių – su ja sietis;

25.3. ne mažiau kaip pusė doktorantūros komiteto narių ir jo pirmininkas turi atitikti ne žemesnius nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, likusieji komiteto nariai turi atitikti ne žemesnius nei nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas.

26. Kitiems mokslininkams, kurie nurodomi Prašymo sąrašuose, taikomi tokie reikalavimai:

26.1. mokslininkas turi dirbti (būti užėmęs pareigas konkurso tvarka) doktorantūros teisės siekiančioje institucijoje (šis reikalavimas netaikomas mokslininkams iš užsienio mokslo ir studijų institucijų, kai siekiama doktorantūros teisės dalyvaujant užsienio institucijai);

26.2. mokslininkų mokslinių tyrimų kryptis turi būti susijusi su prašomos doktorantūros kryptimi.

_____________________

 

Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo siekiant įgyti mokslo doktorantūros teisę vertinamųjų išvadų forma)

 

PRAŠYMO SIEKANT ĮGYTI MOKSLO DOKTORANTŪROS TEISĘ VERTINAMOSIOS IŠVADOS

 

Institucija (Institucijos) ………………….………………….………………….………

 

Mokslo kryptis, kurioje prašoma doktorantūros teisės ………………….……

(Vertinant būtina pažymėti laukelį ir pateikti įvertinimo pagrindimą)

 

I. Doktorantūros poreikis ir pagrįstumas

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

1.1. doktorantūros aktualumas mokslo, socialinei ir kultūrinei raidai;

1.2. šios mokslo krypties Lietuvos mokslo potencialas;

1.3. doktorantūros tarptautiškumas;

1.4. sutartimis įteisinto Institucijos tarptautinio bendradarbiavimo tikėtinas poveikis doktorantūrai.

 

Pakankamas                                        Nepakankamas

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 


II. Institucijos (-ų) potencialas doktorantūros mokslo kryptyje ir susijusiose kryptyse ir mokslinių tyrimų lygis

2.1. Aukšto lygio mokslinių tyrimų rezultatų analizė

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.1.1.  paskutinių trejų metų mokslo darbų vertinimo rezultatai;

2.1.2. palyginamojo vertinimo rezultatai.

2.2. Mokslininkų, dirbančių doktorantūros teisę siekiančioje įgyti institucijoje, potencialas

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.2.1. trijų mokslininkų ir Aprašo 24 p. nurodytų reikalavimų atitiktis;

2.2.2. kiekvieno iš trijų mokslininkų ir paskutinių penkerių metų svarbiausių mokslo darbų reikšmingumas mokslo krypčiai.

2.3. Kiti doktorantūroje dalyvausiantys mokslininkai

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.3.1. doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų ir Aprašo 26 punkte nurodytų reikalavimų atitiktis;

2.3.2. doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų skaičiaus ir kompetencijų pakankamumas;

2.3.3. kiekvieno doktorantūroje dalyvausiančio mokslininko paskutinių penkerių metų aktyvumas mokslo kryptyje.

 

Pakankamas                                        Nepakankamas

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 

 


III. Būsimo doktorantūros komiteto kompetentingumas

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

3.1. doktorantūros komiteto ir Aprašo 25 punkte nurodytų reikalavimų atitiktis;

3.2. doktorantūros komiteto sudėties pagrįstumas ir jo narių kompetencijų pakankamumas;

3.3. kiekvieno doktorantūros komiteto nario paskutinių penkerių metų svarbiausių mokslo darbų reikšmingumas mokslo krypčiai;

3.4. doktorantūros komiteto narių institucinio atstovavimo racionalumas (vertinama, jei dėl doktorantūros teisės kreipiasi kelios institucijos).

 

Pakankamas                                        Neatskleistas                             Nepakankamas

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 


IV. Doktorantūros projekto kokybė

4.1 Doktorantūros studijų turinys ir tyrimų tematika

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

4.1.1. doktorantūros studijų turinys, sandara, dalykų (modulių) sąsajos;

4.2.2. numatomų doktorantūros tyrimų tematikų sąsajos su kitais Institucijoje (-ose) atliekamais tyrimais.

4.2. Doktorantūros infrastruktūra ir socialinė partnerystė

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

4.2.2. su doktorantūros studijomis ir tyrimais susijusios Institucijos (-ų) infrastruktūros pakankamumas;

4.2.2. bendradarbiavimo su socialiniais partneriais poveikis būsimiems doktorantams.

 

Gera                              Pakankama                                         Nepakankama

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 


V. Doktorantūros reglamento projekto kokybė

Vertinama pagal šiuos kriterijus

5.1. reglamente nustatyto doktorantūros proceso tvarkos ir Doktorantūros nuostatų atitiktis;

5.2. doktorantūros organizavimo proceso aprašymo išsamumas;

5.3. doktorantūros reglamento projekte numatomų priemonių pakankamumas doktorantūros ir daktaro disertacijos kokybei užtikrinti;

5.4. bendros doktorantūros suderinto reglamento projekto tinkamumas (vertinama, jei dėl doktorantūros teisės siekia kelios institucijos).

 

Pakankama                                         Taisytina                               Nepakankama

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 


VI. Sutarties projekto dėl įsipareigojimų bendrai vykyti doktorantūrą kokybė

(vertinama, jei doktorantūros teisės siekia kelios institucijos)

6.1. bendros doktorantūros veiklos išsamumas;

6.2. sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamumas.

 

Pakankama                                         Nepakankama

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 

 


Išvada (pažymėti vieną formuluotę):

 

Rekomenduoti suteikti doktorantūros teisę

Nerekomenduoti suteikti doktorantūros teisę

Rekomenduoti pataisyti Prašymą 

Pastaba. Doktorantūros teisę rekomenduojama suteikti tada, kai visos formos dalys įvertintos „Pakankamai“. Jei nors viena dalis įvertinta „Nepakankamai“, doktorantūros teisę suteikti nerekomenduojama.

Rekomenduojama pataisyti Prašymą, jei Prašyme esantys trūkumai dėl doktorantūros komiteto ir doktorantūros reglamento projekto gali būti per nustatytą laiką pašalinti.

 

Grupės vadovas                                      parašas                                Vardas Pavardė


Ekspertas (-ai)                                         parašas                                Vardas Pavardė

 

Mokslo doktorantūros teisei įgyti prašymų vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Siūlymo suteikti teisę dar vienai ar kelioms jos siekiančioms institucijoms išvadų forma)

 

SIŪLYMO SUTEIKTI TEISĘ DAR VIENAI AR KELIOMS JOS SIEKIANČIOMS INSTITUCIJOMS VERTINAMOSIOS IŠVADOS

 

Institucija (Institucijos), kuriai (kurioms) yra suteikta doktorantūros teisė..................................

 

Institucija (Institucijos), kuri (kurios) siekia doktorantūros teisės................................................

 

Doktorantūros mokslo kryptis.......................................................................................................

Vertinant būtina pažymėti laukelį ir įvertinimą pagrįsti.

 

I. Teisės siekiančios institucijos potencialas doktorantūros mokslo kryptyje ir susijusiose kryptyse

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

1.1. trijų mokslininkų ir Aprašo 24 p. nurodytų reikalavimų atitiktis

1.2. kiekvieno iš trijų mokslininkų paskutinių penkerių metų svarbiausių mokslo darbų reikšmingumas mokslo krypčiai;

1.3. kitų doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų ir Aprašo 26 punkte nurodytų reikalavimų atitiktis;

1.4. kitų doktorantūroje dalyvausiančių mokslininkų kompetentingumas ir paskutinių penkerių metų aktyvumas mokslo kryptyje

 

Pakankamas                                        Nepakankamas

 

 

 

 

 

 


II.  Numatytų naujų doktorantūros komiteto narių kompetentingumas ir papildyto doktorantūros komiteto kompetencija

Vertinama pagal šiuos kriterijus:

2.1.1. doktorantūros komiteto narių ir Aprašo 25.1 punkte nurodytų reikalavimų atitiktis;

2.1.2. doktorantūros komiteto nario paskyrimo į doktorantūros komitetą pagrįstumas ir jo (jų) kompetencijų mokslo kryptyje ar susijusiose kryptyse pakankamumas;

2.1.3. kiekvieno numatyto naujo doktorantūros komiteto nario paskutinių penkerių metų svarbiausių mokslo darbų reikšmingumas mokslo krypčiai.

2.1.4.papildyto doktorantūros komiteto narių sudėties ir Aprašo 25.2 ir 25.3 punktuose nurodytų reikalavimų atitiktis.

 

Pakankamas                                        Neatskleistas                  Nepakankamas

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 


III. Su doktorantūros studijomis ir tyrimais susijusios infrastruktūros pakankamumas

 

Pakankama                                         Nepakankama

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 


IV. Sutarties projekto dėl įsipareigojimų bendrai vykyti doktorantūrą tinkamumas

4.1. bendros doktorantūros veiklos išsamumas;

4.2. prie teisės prisijungiančios Institucijos įsipareigojimai.

 

Tinkamas                                             Netinkamas

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 

 


V. Papildyto doktorantūros reglamento projekto tinkamumas (vertinamas institucijos, siekiančios įgyti doktorantūros teisę, indėlis)

 

Tinkamas                       Taisytinas Netinkamas

 

Įvertinimo pagrindimas

 

 

 

 

 


VI. Kiek mokslo doktorantūros teisės suteikimas dar vienai ar kelioms institucijoms, kurios doktorantūrą vykdytų kartu su prašymą pateikusia Institucija (Institucijomis), pagerins doktorantūros kokybę?

Pakomentuokite kaip ir kiek.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Išvada (pažymėti vieną formuluotę):

 

Rekomenduoti suteikti doktorantūros teisę dar vienai ar kelioms institucijoms

Nerekomenduoti suteikti doktorantūros teisę dar vienai ar kelioms institucijoms

Rekomenduoti pataisyti siūlymą

Pastaba. Doktorantūros teisės suteikimui dar vienai ar kelioms jos siekiančioms institucijoms pritariama tada, kai visos formos dalys įvertintos „Pakankamai“ ar „Tinkamai“. Jei nors viena dalis įvertinta „Nepakankamai“ ar „Netinkamai“, doktorantūros teisės suteikimui nepritariama.

„Pataisyti siūlymą“ siūloma tada, jei prašyme esantys trūkumai dėl doktorantūros komiteto ir (ar) doktorantūros reglamento gali būti pašalinti per nustatytą laiką.

 

Grupės vadovas                                      parašas                                Vardas Pavardė

 

Ekspertas (-ai)                                         parašas                                Vardas Pavardė