KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR LENGVATŲ NUSTATYMO 2018 METAIS

 

2017 m. spalio 26 d. Nr. T-311

Kelmė

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

            1. Nustatyti 2018 m. žemės mokesčio tarifus (procentais nuo žemės mokestinės vertės) Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą:

Eil. Nr.

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas

Paskirties / naudojimo būdo kodas

Mokesčio tarifas

(procentais)

1.

Žemės ūkio paskirties žemė

610

1,4

2.

Žemės ūkio (mėgėjų sodų) žemė

610 / 300, 328

 0,6

3.

Vandens ūkio paskirties žemė

820

 0,7

4.

Miškų ūkio paskirties žemė (šiuo atveju apmokestinama miškų ūkio paskirties žemėje esanti ne miško žemė)

710

1,5

5.

Konservacinės paskirties žemė

810

1,5

6.

Kitos paskirties žemė pagal naudojimo būdus:

 

 

6.1.

kita (gyvenamosios teritorijos, daugiabučių namų, daugiaaukščių teritorijos, individualių namų, mažaaukščių teritorijos)

995 / 314, 327, 330, 331

 0,43

6.2.

kita (visuomeninės paskirties teritorijos)

995 / 315

 1,5

6.3.

kita (pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos)

995 / 316

 1,1

6.4.

kita (komercinės paskirties objektų teritorijos)

995 / 317

0,5

6.5.

kita (inžinerinės infrastruktūros teritorijos)

995 / 318

0,9

6.6.

kita (naudingųjų iškasenų teritorijos)

995 / 321

 4

6.7.

kita (rekreacinės teritorijos)

995 / 319

 0,3

7.

kita (1–6 eilutėse nenurodyti naudojimo būdai) 

 

1,5

8.

Apleista, nenaudojama žemė

 

 

            2. Nustatyti asmenims, kuriems nustatytas 040 procentų darbingumo lygis, senatvės pensininkams ir nepilnamečiams vaikams, kai minėtų žemės savininkų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų (išskyrus mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleivius ir studentus), žemės mokesčiu neapmokestinamus žemės sklypų dydžius:

2.1. miestų teritorijoje – ne daugiau kaip 10 arų;

2.2. kaimo vietovėje – ne daugiau kaip 2 ha.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                   Vaclovas Andrulis