HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2000 M. BIRŽELIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 258 „DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. sausio 15 d. Nr. D1-37

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ ir išdėstau 15.2.5. punktą taip:

15.2.5. šernus – visus metus;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 20 d.

3. N u s t a ta u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos 1 metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo datos.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                        Valentinas Mazuronis