LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO Nr. I-172 4 IR 9 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. XIII-1326

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) skiriant iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos, o jeigu nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia, – iki 2 procentų (profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 1 procento) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos;“.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė