Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 21 D. NUTARIMO NR. 447 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 9 d. Nr. 112

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimą Nr.  447  „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi, 6 straipsnio 2 dalimi, 7 straipsnio 1 dalimi, 8 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir 9 straipsnio 3, 6 ir 9 dalimis ir įgyvendindama 1999 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/22/ES, ir 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/520 dėl elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo, kuria sudaromos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu lygmeniu keistis informacija apie kelių rinkliavų nesumokėjimo atvejus Sąjungoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.5. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti tvarkos aprašą.“

1.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Įgalioti:

4.1. vidaus reikalų ministrą ir susisiekimo ministrą nustatyti lėšų iš sumokėtų ar išieškotų baudų už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga, įrengta valstybinės reikšmės keliuose, mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarką;

4.2. susisiekimo ministrą iki 2022 m. gruodžio 31 d. patvirtinti valstybinės reikšmės kelių, kuriais, sumokėję kelių rinkliavą, įgyja teisę važiuoti transporto priemonių valdytojai, sąrašą.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių naudotojo mokesčio dydžių ir šio mokesčio mokėjimo, administravimo ir priežiūros tvarkos aprašą:

2.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Sumokėti kelių naudotojo mokestį galima elektroninėms vinjetėms platinti skirtoje interneto svetainėje, fizinėse jų platinimo vietose arba naudojantis mobiliąja programa.“

2.2. Pakeisti 6.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.12. A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas (0–49,74 km; 59,49–151,82 km; 155,80–185,97 km);“.

2.3. Papildyti 6.19 papunkčiu:

6.19. A20 Ukmergės šiaurinis aplinkkelis (0,02–7,64 km).“

3. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti ir gyventojų ir jų lengvųjų automobilių neatlygintino perkėlimo užlietu krašto kelio Šilutė–Rusnė ruožu sąnaudoms kompensuoti tvarkos aprašą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Nustatyti, kad 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja tokia nurodytu nutarimu patvirtinto Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašo 9 punkto redakcija:

9. Programos finansavimo lėšomis finansuojami naujų kelių tiesimo objektai, taip pat objektai, kuriuose numatyta atlikti kelių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus ir paprastojo remonto darbus, atliekamus ne mažesniame kaip 1 000 kvadratinių metrų plote, kurie yra įrašyti į vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę eilę, sudaromą ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui ir skelbiamą savivaldybės interneto svetainėje.“

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                     Marius Skuodis

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 477 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 112

redakcija)

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato trejų metų Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšų naudojimo sąmatos sudarymo, šių lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarką, kuria turi vadovautis valstybės ir savivaldybių institucijos, fiziniai ir juridiniai asmenys, siekdami gauti finansavimą valstybės reikmėms, nurodytoms Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1, 2 ir 9 dalyse (toliau – kelių objektai).

 

II SKYRIUS

FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PERDUOTŲ TIKSLINIŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

2. Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) tikslinių lėšų sąskaitoje kaupiamos fizinių ar juridinių asmenų perduotos tikslinės lėšos naudojamos šia tvarka:

2.1. Fizinių ar juridinių asmenų perduotos tikslinės lėšos gali būti naudojamos tik šių asmenų siūlomiems valstybinės reikšmės kelių juostoje esantiems kelių objektams projektuoti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti) neįsigyjant naujų žemės sklypų (toliau – kelių projektas):

2.1.1. Kelių projektas gali būti finansuojamas tik fizinių ar juridinių asmenų perduotomis tikslinėmis lėšomis arba bendromis fizinių ar juridinių asmenų ir Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams finansuoti numatytomis lėšomis. Iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos tam tikram kelių projektui įgyvendinti skiriamos lėšos negali viršyti 80 procentų visos projekto vertės. Įvertinus kelių projekto atitiktį Aprašo 2.1.3 papunktyje nustatytiems reikalavimams, Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktorius nustato konkretų kelių projektui įgyvendinti skiriamų Programos finansavimo lėšų dydį.

2.1.2. Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti, teikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai pasiūlymus, kuriuose pateikiamas kelių projekto aprašymas, nurodoma šio projekto įgyvendinimo vieta, tikslas, nauda, siūloma perduoti tikslinių lėšų suma, preliminari kelių projekto vertė, kartu su techniniu projektu, jeigu jis parengtas.

2.1.3. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateiktus pasiūlymus įvertina atsižvelgdama į siūlomų perduoti tikslinių lėšų dydį, kelių projekto atitiktį teritorijų planavimo dokumentams, galimybę skirti lėšų iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje kelių projektams įgyvendinti numatytų lėšų, poveikį saugiam eismui tame kelyje, naudą visuomenei, šalies ekonomikos plėtrai ir darbo vietų kūrimui. Pasiūlymai vertinami ir kelių projektai pripažįstami tinkamais įgyvendinti susisiekimo ministro nustatyta tvarka.

2.1.4. Lietuvos automobilių kelių direkcija, pripažinusi pasiūlytą kelių projektą tinkamu įgyvendinti, su fiziniu ar juridiniu asmeniu, pateikusiu pasiūlymą, sudaro kelių projekto finansavimo sutartį. Kelių projekto finansavimo sutartyje numatomas fizinio ar juridinio asmens perduotų tikslinių ir iš Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos skiriamų lėšų dydis arba procentinis kiekvienos šalies finansavimo santykis, lėšų perdavimo ir skyrimo terminai, sutarties sąlygų laikymosi užtikrinimo būdai, šalių atsakomybė. Kelių projekto finansavimo sutarties pavyzdinė forma tvirtinama Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu ir skelbiama Lietuvos automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje.

2.1.5. Sudariusi kelių projekto finansavimo sutartį, Lietuvos automobilių kelių direkcija organizuoja kelių projekto įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka parenka kelių projekto įgyvendinimo rangovą.

2.1.6. Parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą ir nustačius tikslią kelių projekto įgyvendinimo darbų kainą, fizinis ar juridinis asmuo privalo įmokėti į Lietuvos automobilių kelių direkcijos pajamų įmokų sąskaitą kelių projekto finansavimo sutartyje numatytas perduoti tikslines lėšas.

2.1.7. Jeigu parinkus kelių projekto įgyvendinimo rangovą tiksli kelių projekto įgyvendinimo darbų kaina yra mažesnė arba didesnė už Aprašo 2.1.2 papunktyje nustatyta tvarka Lietuvos automobilių kelių direkcijai pateiktame pasiūlyme nurodytą preliminarią kelių projekto vertę, tuomet kelių projekto finansavimo sutartyje Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir fizinio ar juridinio asmens, pageidaujančio perduoti tikslinių lėšų kelių projektui įgyvendinti, finansiniai įsipareigojimai yra proporcingai mažinami arba didinami išlaikant kelių projekto finansavimo sutartyje nustatytą procentinį kiekvienos šalies finansavimo santykį.

2.2. Užsienio valstybių perduotos tikslinės lėšos:

2.2.1. naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo
9 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytam tikslui, kai nenurodomas kelių objektas;

2.2.2. naudojamos Aprašo 2.1 papunktyje nustatytam tikslui, kai nurodomas konkretus kelių objektas.

 

III SKYRIUS

TREJŲ METŲ PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATOS SUDARYMAS

 

3. Trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmata rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos strateginiu veiklos planu ir atsižvelgiant į Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14¹ straipsnio 3 dalies įgyvendinimo“ (toliau – Strateginio valdymo metodika), nuostatas. Trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmata peržiūrima ir keičiama iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. vadovaujantis patikslintu valstybės biudžetu ir patikslintu Susisiekimo ministerijos strateginiu veiklos planu, taip pat atsižvelgiant į jos vykdymą einamaisiais metais.   

4. Susisiekimo ministras kasmet per dvi savaites nuo valstybės biudžeto patvirtinimo pateikia Vyriausybei trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektą, kuriame numatyta:  

4.1. 67 procentus Programos finansavimo lėšų skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 ir 9 dalyse numatytoms veikloms, susijusioms su valstybinės reikšmės kelių tinklu ir perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimu, finansuoti:

4.1.1. valstybinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti (Susisiekimo ministerijos strateginiame veiklos plane numatytoms pažangos priemonėms įgyvendinti);

4.1.2. viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA) Kelių priežiūros ir programos finansavimo įstatymo 91 straipsnyje nustatytoms funkcijoms atlikti – ne daugiau kaip 0,25 procento Aprašo 4.1 papunktyje nurodytų Programos finansavimo lėšų;

4.1.3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos specialiųjų įpareigojimų vykdymui apmokėti:

4.1.3.1. gautinos pajamos apskaičiuojamos pagal formulę:

P – gautinos einamųjų metų pajamos, Eur;

S – planuojamos einamųjų metų sąnaudos, Eur;

A – 5 procentų antkainis specialiesiems įpareigojimams vykdyti;

4.1.3.2. specialiųjų įpareigojimų vykdymo įkainis skaičiuojamas pagal formulę:

Į – specialiųjų įpareigojimų vykdymo įkainis, Eur;

N – einamųjų metų laikotarpis, mėn.;

Ts – turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo vertė einamųjų metų pradžioje, Eur;

4.1.3.3. ataskaitinio mėnesio specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaina skaičiuojama pagal formulę:

K – ataskaitinio mėnesio specialiųjų įpareigojimų vykdymo kaina, Eur;

Tm – turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkančio kapitalo vertė ataskaitinio mėnesio pradžioje, Eur;

4.1.3.4. Lietuvos automobilių kelių direkcija pateikia Susisiekimo ministerijai sąskaitą už specialiųjų įpareigojimų vykdymą per 10 darbo dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos;

4.1.3.5. pasibaigus ataskaitiniams metams, Lietuvos automobilių kelių direkcija įvertina, ar faktinis antkainis už specialiųjų įpareigojimų vykdymą atitinka nustatytą antkainį:

4.1.3.5.1. faktinis antkainis procentais skaičiuojamas pagal formulę:

FA – faktinis antkainis, Eur;

FPS – faktinė pajamų suma – specialiųjų įpareigojimų vykdymo mokėjimai, kurių sąskaitas Lietuvos automobilių kelių direkcija pateikė Susisiekimo ministerijai, Eur;

FP – faktinis pelnas, Eur, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

FS – faktinė savikaina – per einamųjų metų laikotarpį faktiškai patirta sąnaudų suma, priskirta specialiųjų įpareigojimų vykdymui, Eur;

4.1.3.5.2. jeigu FA > A, Lietuvos automobilių kelių direkcija grąžina skirtumą – pateikia Susisiekimo ministerijai kreditinę sąskaitą;

4.1.3.5.3. jeigu FA < A, Lietuvos automobilių kelių direkcija skirtumui padengti pateikia Susisiekimo ministerijai papildomą sąskaitą, kurią Susisiekimo ministerija apmoka per Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos automobilių kelių direkcijos kasmet sudaromoje sutartyje nustatytą apmokėjimo terminą;

4.1.4. valstybinės reikšmės kelių tinklo reikmėms, nurodytoms Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 22 punktuose, finansuoti (Susisiekimo ministerijos strateginiame veiklos plane numatytoms atitinkamoms tęstinėms priemonėms įgyvendinti);

4.1.5. perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti, įvertinus prognozuojamus perkeliamų keleivių ir transporto priemonių, kurie nurodyti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje, dviračių srautus ir bilietų kainas;

4.1.6. viešajai įstaigai Transporto kompetencijų agentūrai funkcijoms, nurodytoms Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 13 punkte, atlikti, suderinus su Susisiekimo ministerija jų apimtį;

4.1.7. Lietuvos transporto saugos administracijai veiklai, nurodytai Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 24 punkte, vykdyti, suderinus su Susisiekimo ministerija jos apimtį;

4.1.8. Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veikloms, nurodytoms Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 22 ir 25 punktuose, vykdyti, suderinus su Susisiekimo ministerija jų apimtį;

4.1.9. Informatikos ir ryšių departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos veikloms, nurodytoms Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 26 punkte, vykdyti, suderinus su Susisiekimo ministerija jų apimtį;

4.1.10. Kelių muziejui ir kelių srities istorinėms vertybėms išlaikyti, įsigyti ir eksponuoti;

4.2. 33 procentus Programos finansavimo lėšų skirti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje numatytoms veikloms, susijusioms su vietinės reikšmės keliais, finansuoti:

4.2.1. iš jų iki 9 procentų Aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka atrinktiems valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti;

4.2.2. iš jų ne mažiau kaip 91 procentą Aprašo 7 punkte nustatyta tvarka paskirstyti pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktus

5. Į Programos finansavimo lėšų naudojimo sąskaitą pervestos baudos ir delspinigiai, gauti už įsipareigojimų nevykdymą pagal valstybinės reikšmės kelių rangos sutartis, privalo būti naudojami valstybinės reikšmės keliams prižiūrėti, taisyti, remontuoti, rekonstruoti, tiesti. 

6. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje numatytų veiklų finansavimo lėšas planuoja Susisiekimo ministerija, neviršydama nustatytų Programos finansavimo lėšų finansinių rodiklių ir įvertinusi institucijų, įstaigų ir kitų juridinių asmenų iki gruodžio 31 d. pateiktą informaciją apie jiems nustatytų veiklų finansavimo iš Programos finansavimo lėšų poreikį.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS

 

7. Per 1 mėnesį nuo trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos patvirtinimo Programos finansavimo lėšos savivaldybių institucijoms paskirstomos Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu, vadovaujantis Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi . Antriesiems ir tretiesiems trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos metams Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus įsakymu paskirstyti Programos finansavimo lėšų dydžiai yra preliminarūs.

8. Savivaldybei paskirstytoms Programos finansavimo lėšoms naudoti ir jų naudojimo kontrolei užtikrinti savivaldybės institucija su Lietuvos automobilių kelių direkcija sudaro finansavimo sutartį. Savivaldybei paskirstytos Programos finansavimo lėšos naudojamos finansavimo sutartyje numatytiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti, atsižvelgiant į Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nustatytus reikalavimus.

9. Informacija apie Programos finansavimo lėšomis finansuojamus vietinės reikšmės kelių objektus skelbiama savivaldybių interneto svetainėse.

10. Savivaldybės institucija, einamaisiais metais prisiimdama įsipareigojimus antriesiems arba tretiesiems metams, turi neviršyti 80 proc. atitinkamų metų lėšų, paskirstytų pagal Aprašo 7 punktą, dydžio.

11. Vyriausybės nutarimu tvirtinamoje trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatoje Programos finansavimo lėšos, nurodytos Aprašo 4.2.1 papunktyje, paskirstomos valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams finansuoti. Šios Programos finansavimo lėšos gali būti paskirstomos:

11.1. vietinės reikšmės kelių objektams, kurie yra valstybinės reikšmės magistralinių ar krašto kelių tęsiniai arba jų tarpusavio jungtys ar aplinkkeliai, skirti tranzitiniam eismui;

11.2. vietinės reikšmės kelių objektams, vedantiems į krašto apsaugos sistemos objektus;

11.3. vietinės reikšmės kelių objektams, būtiniems priimančiosios šalies paramos poreikiui užtikrinti.

12. Kelio objektas gali būti finansuojamas pagal Aprašo 11 punktą, jeigu atitinka visas šiame punkte nurodytas sąlygas:

12.1. kelio objektas yra įtrauktas į savivaldybės vietinės reikšmės kelių objektų prioritetinę eilę;

12.2. yra parengtas kelio objekto techninis arba techninis darbo projektas (į kelio objekto vertę įskaičiuojama ir inžinerinių paslaugų vertė, sklypų formavimo, žemės išpirkimo sąnaudos);

12.3. kelio objektas atitinka bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Strateginio valdymo metodikos 118 punkte.

13. Kelių objektai, finansuojami pagal Aprašo 11 punktą, atrenkami planavimo būdu, vadovaujantis Strateginio valdymo metodikos nuostatomis:

13.1. kelių objektų, nurodytų Aprašo 11.1 papunktyje, vertinimo kriterijai:

13.1.1. vidutinis metinis paros eismo intensyvumas;

13.1.2. kelio objekto vertė;

13.1.3. prisidėjimas savivaldybės biudžeto lėšomis;

13.2. kelių objektai, nurodyti Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose, turi atitikti bent vieną iš šių kriterijų:

13.2.1. vietinės reikšmės kelių objektai, vedantys į krašto apsaugos sistemos objektus, atitinka krašto apsaugos ministro nustatytą pajėgumų užtikrinimo poreikį;

13.2.2. vietinės reikšmės kelių objektai atitinka Lietuvos kariuomenės vado nustatytą priimančiosios šalies paramos poreikį.

14. Pagal Aprašo 11 punktą Programos finansavimo lėšos neskiriamos kelių objektams finansuoti, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

14.1. įgyvendinant kelio objektą bet kuriame jo įgyvendinimo etape buvo nustatyta teisės aktų pažeidimų ir jie nebuvo ištaisyti;

14.2. prašymą skirti finansavimą (toliau – prašymas) teikianti savivaldybės institucija kelio objekto nevaldo nuosavybės teise (statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais);

14.3. neatlikti tarptautinio pirkimo vertės ribas viršijantys prekių, paslaugų ar darbų pirkimai arba nebus atlikti iki n-1 metų gruodžio 31 d. (atrenkant kelių objektus 2022 metams – iki 2022 m. gegužės 1 d.).

15. Savivaldybių institucijos, siekiančios, kad vietinės reikšmės kelių objektas būtų atrinktas finansuoti pagal Aprašo 11 punktą, iki kiekvienų metų rugsėjo 30 d. (atrenkant kelių objektus 2022 metams – iki 2022 m. kovo 15 d.) Susisiekimo ministerijai turi pateikti šiuos dokumentus:

15.1. vadovo ar jo įgalioto asmens prašymą, kuriame turi būti nurodyta ši informacija:

15.1.1. kelio numeris ir pavadinimas savivaldybės tarybos patvirtintame vietinės reikšmės kelių sąraše, kelio vieta (miestas, miestelis, seniūnija, kaimas, situacijos schema);

15.1.2. atliekamų darbų rūšis (statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas);

15.1.3. kelio objekto techniniai parametrai;

15.1.4. Programos finansavimo lėšų poreikis kelio objekto kapitaliniam remontui, rekonstravimui ar kelių statiniams statyti;

15.1.5. prioriteto tvarka surašyti kelių objektai;

15.2. kelio objekto (statinio) teisinę registraciją pagrindžiančius dokumentus (statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto atvejais);

15.3. rangos ir paslaugų sutartis dėl kelio objekto įgyvendinimo arba atliekamo viešojo pirkimo dokumentus;

15.4. dokumentus, patvirtinančius savivaldybės prisidėjimą savivaldybės biudžeto lėšomis prie kelio objekto finansavimo;

15.5. Strateginio valdymo metodikos 120 punkte nurodytus projekto, atitinkančio kelių objektą, plano dokumentus.

16. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija vietinės reikšmės kelių objektų, nurodytų Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose, prioritetų sąrašus savivaldybių institucijoms pateikia ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 30 d. Savivaldybių institucijos, kurių teritorijoje yra vietinės reikšmės kelių objektai, nurodyti Aprašo 11.2 ir 11.3 papunkčiuose, įvertinę Krašto apsaugos ministerijos pateiktą informaciją, sprendžia dėl prašymo teikimo.

17. Susisiekimo ministerija pateiktiems prašymams vertinti ir valstybei svarbių vietinės reikšmės kelių objektų sąrašui (toliau – sąrašas) parengti sudaro Valstybei svarbių vietinės reikšmės kelių objektų atrankos komisiją (toliau – Komisija), į kurią įtraukia Vyriausybės kanceliarijos, Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Krašto apsaugos ministerijos, CPVA atstovus. Komisija kelių objektų atranką vykdo vadovaudamasi Apraše nustatytais reikalavimais ir savo darbą organizuoja vadovaudamasi susisiekimo ministro tvirtinamu Komisijos reglamentu.

18. Komisija, įvertinusi prašymus, atrenka valstybei svarbius vietinės reikšmės kelių objektus ir sudaro sąrašą, kurį kartu su trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatos projektu susisiekimo ministras teikia Vyriausybei tvirtinti. Į sąrašą įtraukiami valstybei svarbūs vietinės reikšmės kelių objektai, kurių finansavimo Programos lėšomis poreikis einamaisiais metais neviršija Aprašo 4.2.1 papunktyje nurodyto dydžio, o antraisiais ir trečiaisiais metams – 80 proc. Aprašo 4.2.1 papunktyje nurodyto atitinkamų metų lėšų dydžio.

19. Jeigu į sąrašą įtrauktiems valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams einamaisiais metais paskirstoma ne visa Aprašo 4.2.1 papunktyje nustatyta Programos finansavimo lėšų suma, rengiant trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą lėšų likutis pridedamas prie Aprašo 4.2.2 papunktyje nurodytos sumos.

20. Į sąrašą įtrauktiems kelių objektams skirtos, bet per metus nepanaudotos arba sutaupytos Programos finansavimo lėšos, Komisijai įvertinus ir susisiekimo ministrui rekomendavus, Aprašo 3 punkte nustatyta tvarka keičiant trejų metų Programos finansavimo lėšų naudojimo sąmatą gali būti perskirstomos kitiems valstybei svarbiems vietinės reikšmės kelių objektams arba paskirstomos visoms savivaldybėms, kaip numatyta Aprašo 19 punkte.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Susisiekimo ministerija, užtikrindama Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje Lietuvos automobilių kelių direkcijai nustatytą įpareigojimą įgyvendinti Programos finansavimo lėšų naudojimo tvarką, kasmet sudaro su Lietuvos automobilių kelių direkcija sutartį dėl specialiųjų įpareigojimų vykdymo. Už Programos finansavimo lėšų, nurodytų Aprašo 4.1.1, 4.1.4–4.1.10 ir 4.2 papunkčiuose, naudojimo pagal paskirtį kontrolę, darbų kokybės kontrolės priežiūrą kelių objektuose atsako Lietuvos automobilių kelių direkcija, už Programos finansavimo lėšų, nurodytų Aprašo 4.1.2 ir 4.1.3 papunkčiuose, naudojimo pagal paskirtį kontrolę atsako Susisiekimo ministerija.

22. Už Programos finansavimo lėšų naudojimą, projektų, sąmatų ir techninių dokumentų rengimą, viešųjų pirkimų konkursų organizavimą, darbų kokybės kontrolę, techninę priežiūrą, statybos užbaigimo procedūrų atlikimą atsako kelius valdantys Programos finansavimo lėšų gavėjai.

23. Pasibaigus metams, savivaldybių institucijos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai atliktų darbų ir lėšų naudojimo ataskaitas.

––––––––––––––––––––

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2005 m. balandžio 21 d. nutarimu Nr. 477 

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2022 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 112

redakcija)

 

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS FINANSAVIMO LĖŠŲ NAUDOJIMO PERKĖLIMO KELTAIS PER KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO AKVATORIJĄ Į KURŠIŲ NERIJĄ IR IŠ KURŠIŲ NERIJOS BILIETO KAINAI KOMPENSUOTI TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato keleivių ir transporto priemonių (įskaitant dviračius), nurodytų Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje (toliau – keleiviai ir transporto priemonės), perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilietų kainos kompensavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme.

3. Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti naudojamos Kelių priežiūros ir plėtros programos (toliau – Programa) finansavimo lėšos.

4. Kiek Programos finansavimo lėšų reikia keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainai kompensuoti, nustatoma atsižvelgiant į praėjusiais metais faktiškai parduotų keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilietų skaičių ir nominalias jų vertes.

 

II SKYRIUS

KELEIVIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ PERKĖLIMO KELTAIS BILIETO KAINOS KOMPENSAVIMAS

 

5. Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Lietuvos automobilių kelių direkcija) kasmet iki gruodžio 31 d. sudaro su vežėju keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensavimo sutartį.

6. Kompensuojama keleivių ir transporto priemonių, kurie nurodyti Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 9 dalyje ir kurie įtraukti į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą, ir dviračių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kaina. 

7. Į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą, kurią tvarko Lietuvos automobilių kelių direkcija, įtraukti ir joje tvarkomi duomenys apie asmenis ir transporto priemones (išskyrus dviračius) patvirtina teisę gauti perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kainos kompensaciją, taip pat teisę patekti pirmumo tvarka į keltą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksu.

8. Duomenys į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą įtraukiami vadovaujantis šios sistemos nuostatais.

9. Kompensacijos suma apskaičiuojama kiekvieną mėnesį pagal vežėjo perkeltų keleivių ir transporto priemonių, kurių perkėlimo keltais per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją į Kuršių neriją ir iš Kuršių nerijos bilieto kaina kompensuojama, skaičių. Vežėjas iki kito mėnesio 5 dienos pateikia Lietuvos automobilių kelių direkcijai jos nustatytos formos ataskaitą ir pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą.

––––––––––––––––––––