Pasvalio rajono savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T1-155 „DĖL PRITARIMO DVINARĖS ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ ĮVEDIMO PASVALIO RAJONE GALIMYBIŲ STUDIJAI IR PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKOS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 23 d. Nr. T1-28

Pasvalys

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir 12 straipsniu, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimo Nr. 384 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), Pasvalio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 20 d. sprendimą Nr. T1-155 „Dėl pritarimo Dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą įvedimo Pasvalio rajone galimybių studijai ir Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir nuostatų patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais):

1.1. pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodiką ir ją išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.2. pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintus Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus ir juos išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas:

2.1. skelbiamas Teisės aktų registre ir Pasvalio rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.pasvalys.lt.;

2.2. įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Gintautas Gegužinskas

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-155

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-28 redakcija)

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika (toliau – Metodika) skirta dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – vietinė rinkliava) dydžio nustatymo principams apibrėžti.

2.    Pagal Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių (toliau – Taisyklės) ir Metodikos nuostatas nustačius komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos būtinąsias sąnaudas, apskaičiuojamas dvinarės rinkliavos dydis Pasvalio rajono savivaldybėje.

3.    Metodikoje vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose atliekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMO PRINCIPAI

 

4.    Būtinosios su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios sąnaudos – tiesiogiai su komunalinių atliekų tvarkymu susijusios pagrįstos sąnaudos, reikalingos komunalinių atliekų tvarkymo paslaugai suteikti, ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti ir priimtinoms komunalinių atliekų turėtojams sąlygoms dalyvauti tvarkant komunalines atliekas sudaryti, taip pat aplinkos taršai mažinti (toliau – būtinosios sąnaudos).

5.    Būtinosios sąnaudos, vadovaujantis Taisyklėmis, apskaičiuojamos kaip Taisyklių 6 punkte išvardintų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų būtinųjų sąnaudų suma.

6.    Metodikos 5 punkte nurodytų ir Taisyklėse reglamentuotų atskirų veiklų būtinosios sąnaudos nustatomos pagal formulę:

 

BSVEIKL = PSVEIKL + KSVEIKL

BSVEIKL – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinosios sąnaudos;

PSVEIKL – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinosios pastoviosios sąnaudos;

KSVEIKL – atskiros komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinosios kintamosios sąnaudos.

 

7.    Nustatant dvinarės rinkliavos dydį vertinamos tik realiai vykdomos ir komunalinių atliekų tvarkymo administratoriaus administruojamos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos bei jų sukuriamos būtinosios sąnaudos.

8.    Pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

9.    Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinąsias pastoviąsias sąnaudas ir jas susumavus nustatomos bendrosios būtinosios pastoviosios sąnaudos.

10.  Kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos.

11.  Apskaičiavus kiekvienos komunalinių atliekų tvarkymo veiklos būtinąsias kintamąsias sąnaudas ir jas susumavus, nustatomos bendrosios būtinosios kintamosios sąnaudos.

12.  Atskirų veiklų sąnaudų ir pajamų (įvertinus jas nustatomos būtinosios sąnaudos) paskirstymą į pastoviąją ir kintamąją procentines dalis nustato Administratorius.

13.  Skaičiuojant būtinąsias sąnaudas turi būti vadovaujamasi šiais dokumentais ir duomenimis:

13.1 Pasvalio rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planu;

13.2.  praėjusių kalendorinių metų faktinėmis bei prognozuojamomis komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis;

13.3.  galiojančiose atliekų tvarkymo paslaugų ir (ar) darbų atlikimo sutartyse nustatytomis kainomis;

13.4.  mišrių komunalinių ir kitų atskirai surenkamų atliekų susikaupimo normomis.

 

 

III SKYRIUS

BŪTINŲJŲ SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMAS

 

14.  Skaičiuojant būtinąsias sąnaudas įvertinamas planuojamas susidaryti komunalinių atliekų, pateksiančių į Pasvalio rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kiekis pagal atskiras komunalinių atliekų rūšis (mišrios komunalinės atliekos, biologiškai skaidžios atliekos, didelių gabaritų atliekos ir kitos, išskyrus tas, kurių tvarkymo sąnaudas teisės aktų nustatyta tvarka privalo apmokėti gamintojai ir importuotojai, arba kurių tvarkymo sąnaudos padengiamos iš kitų finansavimo šaltinių). Vertinamos tik Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje realiai vykdomos Metodikos 5 punkte įvardintos veiklos.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR VEŽIMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS

 

15.  Mišrių (po pirminio išrūšiavimo) komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas sutartyje su atliekų vežėju nustatyta šių atliekų surinkimo ir vežimo kaina. Šios sąnaudos apskaičiuojamos įvertintus pastovią mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo kainos dalį bei planuojamą ištuštinti mišrių komunalinių atliekų konteinerių kiekį padauginus iš konteinerių ištuštinimo kainos.

16.  Mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudų pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos atsižvelgiant į su sutartyje su atliekų vežėju nustatytas šių atliekų surinkimo ir vežimo kainos pastoviąją ir kintamąją dalis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MIŠRIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ APDOROJIMO IR ŠALINIMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS

 

17.  Mišrių (po pirminio išrūšiavimo) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas faktiniais duomenimis apie mišrių komunalinių atliekų kiekius Pasvalio rajono savivaldybėje ir Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro nustatyta mišrių komunalinių atliekų priėmimo sąvartyne kaina. Šios sąnaudos apskaičiuojamos įvertinus pastovią mišrių komunalinių atliekų priėmimo kainos dalį bei planuojamą surinkti mišrių komunalinių atliekų kiekį padauginus iš šių atliekų priėmimo kainos kintamos dalies.

18.  Mišrių (po pirminio išrūšiavimo) komunalinių atliekų apdorojimo ir šalinimo sąnaudų pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų priėmimo kainos pastoviąją ir kintamąją dalis.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

DIDELIŲ GABARITŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS

 

19.  Į komunalines atliekas patekusių didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu ir tvarkymo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas sutartyje su atliekų vežėju nustatyta šių atliekų surinkimo ir tvarkymo kaina. Šios sąnaudos apskaičiuojamos apvažiavimo būdu planuojamus surinkti didelių gabaritų atliekų kiekius padauginus iš šių atliekų surinkimo ir tvarkymo kainos.

20.  Didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdu sąnaudų pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos atsižvelgiant į sutartyje su atliekų vežėju nustatytas šių atliekų surinkimo ir tvarkymo kainos pastoviąją ir kintamąją dalis.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

BIOLOGIŠKAI SKAIDŽIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS

 

21.  Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas sutartyje su atliekų vežėju nustatyta maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo  kaina. Surinkimo sąnaudos apskaičiuojamos įvertinus pastovią maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo kainos dalį bei planuojamą ištuštinti maisto ir virtuvės atliekų konteinerių kiekį padauginus iš konteinerių ištuštinimo kainos.

Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas faktiniais duomenimis apie maisto ir virtuvės atliekų kiekius Pasvalio rajono savivaldybėje bei Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro nustatyta maisto ir virtuvės atliekų priėmimo kaina. Tvarkymo sąnaudos apskaičiuojamos įvertinus planuojamą surinkti maisto ir virtuvės atliekų kiekį padauginus iš šių atliekų priėmimo kainos.

22.  Biologiškai skaidžių atliekų surinkimo sąnaudų pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos atsižvelgiant į sutartyje su atliekų vežėju nustatytas maisto ir virtuvės atliekų rūšiuojamojo surinkimo kainos pastoviąją ir kintamąją dalis. Visos biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo sąnaudos priskiriamos kintamosioms sąnaudoms.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KITŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR TVARKYMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS

 

23.  Kitų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudų skaičiavimas pagrįstas sutartyje su atliekų vežėju nustatyta tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo kaina bei atliekų prie bendro naudojimo konteinerių surinkimo ir tvarkymo kaina. Tekstilės atliekų surinkimo ir tvarkymo sąnaudos apskaičiuojamos įvertinus pastovią tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo kainos dalį bei planuojamą ištuštinti tekstilės atliekų konteinerių kiekį padauginus iš konteinerių ištuštinimo kainos. Atliekų prie bendro naudojimo konteinerių surinkimo ir tvarkymo sąnaudos apskaičiuojamos įvertinus planuojamą surinkti atliekų prie bendro naudojimo konteinerių kiekį padauginus iš vidutinės šių atliekų surinkimo ir tvarkymo kainos.

24. Kitų komunalinių atliekų ir tekstilės  surinkimo ir tvarkymo sąnaudų pastovioji ir kintamoji dalys nustatomos atsižvelgiant į su sutartyje su atliekų vežėju nustatytas kitų komunalinių atliekų ir  tekstilės atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo kainos pastoviąją ir kintamąją dalis.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO BŪTINOSIOS SĄNAUDOS

 

25.  Komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudas sudaro Pasvalio rajono savivaldybei priskirtų bendrųjų administracinių sąnaudų dalis ir rinkliavos Pasvalio rajono savivaldybėje administravimo sąnaudos. Šių sąnaudų skaičiavimas pagrindžiamas faktiniais duomenimis ir ekonominių rodiklių projekcijomis.

26.  Rinkliavos Pasvalio rajono savivaldybėje administravimo sąnaudas sudaro:

26.1.    Darbo užmokesčio sąnaudos.

26.2.    Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos.

26.3.    Patalpų nuomos sąnaudos.

26.4.    Mažos vertės turto sąnaudos.

26.5.    Lengvųjų automobilių nuomos, degalų sąnaudos.

26.6.    Visuomenės informavimo sąnaudos.

26.7.    Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos.

26.8.    Pranešimų siuntimo paslaugų sąnaudos.

26.9.    Registrų centro duomenų bazės prieigos paslaugos duomenų tikslinimui sąnaudos.

26.10.  Įmokų surinkimo sąnaudos.

26.11.  Kompiuterinės technikos priežiūros ir programų palaikymo sąnaudos.

26.12.  Kitos (ryšių, neatskaitomo PVM ir kt.) sąnaudos.

27.  Atsižvelgiant į komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administravimo sąnaudų pobūdį, visos šios sąnaudos priskiriamos pastoviosioms sąnaudoms.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BENDROS PASTOVIOSIOS IR KINTAMOSIOS BŪTINOSIOS SĄNAUDOS

 

28.  Bendros pastoviosios būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos susumavus visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų būtinąsias pastoviąsias sąnaudas:

 

BPS = PSV1 + PSV2 + .... + PSV8

BPS – bendros pastoviosios sąnaudos;

PSV1 – 1-os veiklos pastoviosios sąnaudos;

PSV2 – 2-os veiklos pastoviosios sąnaudos;

PSV8 – 6-os veiklos pastoviosios sąnaudos.

 

29.  Bendros kintamosios būtinosios sąnaudos apskaičiuojamos susumavus visų komunalinių atliekų tvarkymo veiklų būtinąsias kintamąsias sąnaudas:

 

BKS = KSV1 + KSV2 + .... + KSV8

BKS – bendros kintamosios sąnaudos;

KSV1 – 1-os veiklos kintamosios sąnaudos;

KSV2 – 2-os veiklos kintamosios sąnaudos;

KSV8 – 6-os veiklos kintamosios sąnaudos.

 

IV SKYRIUS

DVINARĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO PRINCIPAI

 

30.  Dvinarės rinkliavos dydis turi būti apskaičiuotas toks, kad iš nekilnojamojo turto objektų savininkų arba jų įgaliotų asmenų surinktomis lėšomis būtų padengtos visos būtinosios sąnaudos.

31.  Nekilnojamojo turto objektai suskirstomi į kategorijas Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu pasirinktinai pagal nekilnojamojo turto objekto rūšis ir (ar) jų paskirtį vadovaujantis nekilnojamojo turto objektų rūšių sąrašu, kurį pagal Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30 straipsnio 2 dalį nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Nekilnojamojo turto objektai paskirstyti į kategorijas vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. D1-150 „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo “ (toliau – Sąrašas).

32.  Nekilnojamojo turto objektas, nenurodytas Metodikos 32 punkte, gali būti priskiriamas atskirai nekilnojamojo turto objektų kategorijai.

33.  Nekilnojamojo turto objektai suskirstomi į kategorijas pagal galimybę naudotis kolektyviniais arba individualiais konteineriais ir kiekvienai jų pasirenkami dvinarės rinkliavos nustatymo parametrai.

34.  Nekilnojamojo turto objektų kategorijos ir pasirinkti dvinarės rinkliavos dedamųjų parametrai (nurodyti Metodikos 1 priede) yra tvirtinami Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatuose (toliau − Nuostatai).

35.  Netinkami naudoti ar gyventi arba fiziškai sunaikinti pastatai ir patalpos (toliau – netinkami naudoti nekilnojamo turto objektai) Nuostatuose nustatyta tvarka gali būti perkeliami į nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir jiems nustatomas minimalus dvinarės rinkliavos dydis.

 

V SKYRIUS

DVINARĖS RINKLIAVOS DYDŽIO NUSTATYMO TVARKA

 

36Dvinarė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

36.1.    Pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys. Pastovios dvinarės rinkliavos dedamosios nemoka negyvenamų statinių, registruotų nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatomis.

36.2.    Kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka Pasvalio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

37.  Pastoviosios sąnaudos skirtingoms NT objektų kategorijoms padalinamos vadovaujantis šiais principais ir etapais:

37.1.    Pirmiausia pastoviosios sąnaudos padalinamos į 2 dalis: gyventojų naudojamiems nekilnojamo turto objektams (Metodikos 1 priedo 1, 8.2, 18 eilutės) ir juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams (Metodikos 1 priedo 2–7, 8.1, 9–17, 19 eilutės). Pastoviosios sąnaudos padalinamos atsižvelgiant į bendrą šių nekilnojamojo turto objektų plotą ir gyventojų bei darbuotojų skaičių, tenkantį nekilnojamo turto objektų plotui (Metodikos 2 priedas):

 

PSGNTO = (BPGNTO / BPVNTO) x PS x GPK                                                          (1)

PSGNTO – gyventojų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos (Eur);

BPGNTO – gyventojų naudojamų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2);

BPVNTO – visų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2);

PS – visos pastoviosios sąnaudos (Eur);

GPK – gyventojų ir jų naudojamų nekilnojamojo turto objektų ploto santykio koeficientas.

 

PSJANTO = (BPJANTO / BPVNTO) x PS x DPK                                                        (2)

PSJANTO – juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos (Eur);

BPJANTO – juridinių asmenų naudojamų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2);

BPVNTO – visų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2);

PS – visos pastoviosios sąnaudos (Eur);

DPK – juridinių asmenų darbuotojų ir jų naudojamų nekilnojamojo turto objektų ploto santykio koeficientas.

 

37.2.    Gyventojų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos paskirstomos kiekvienai šių objektų kategorijai (Metodikos 1 priedo 1, 8.2, 18 eilutės), atsižvelgiant į naudojimosi gyvenamosios paskirties, garažų paskirties ir sodų paskirties objektais koeficientus (Metodikos 2 priedas), kurie nustatyti pagal vidutinį gyventojų naudojimosi šiais nekilnojamojo turto objektais laiką:

 

PSNTOK = (BPNTOK / BPGNTO) x PSGNTO x GNKNTOK                                           (3)

PSNTOK – konkrečiai gyventojų naudojamai nekilnojamojo turto objektų kategorijai tenkančios pastoviosios sąnaudos (Eur);

BPNTOK – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos objektų bendras apmokestinamas plotas (m2);

BPGNTO – gyventojų naudojamų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras apmokestinamas plotas (m2);

PSGNTO – gyventojų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (1) formulę (Eur);

GNKNTOK – konkrečiai gyventojams priskiriamai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatytas naudojimosi turtu koeficientas.

 

37.3.    Juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos paskirstomos kiekvienai šių objektų kategorijai (Metodikos 1 priedo 2–7, 8.1, 9–17, 19.1, 19.2 eilutės), atsižvelgiant į vidutinį darbuotojų skaičių, tenkantį nekilnojamojo turto objektų plotui:

 

PSNTOK = (BPNTOK / BPJANTO) x PSJANTO x DPKNTOK                                         (4)

PSNTOK – konkrečiai juridinių asmenų naudojamai nekilnojamojo turto objektų kategorijai tenkančios pastoviosios sąnaudos (Eur);

BPNTOK – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos objektų bendras plotas (m2);

BPJANTO – juridinių asmenų naudojamų nekilnojamojo turto objektų (išskyrus netinkamus naudoti objektus) bendras plotas (m2);

PSJANTO – juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (2) formulę (Eur);

DPKNTOK – konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatytas darbuotojų ir ploto santykio koeficientas.

 

38.  Kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai nustatyti darbuotojų ir ploto santykio koeficientai pateikiami Metodikos 2 priede. Kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos darbuotojų ir ploto santykis apskaičiuotas apibendrinus Lietuvos statistikos departamento duomenis apie darbuotojų skaičių, esantį tam tikrose ūkio šakose, ir nekilnojamojo turto plotus, registruotus ūkinėms veikloms. Koeficientai nustatyti kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai juridinių asmenų darbuotojų ir ploto santykį palyginus su vidutiniu darbuotojų ir ploto santykiu (Lietuvos mastu ir atsižvelgiant į Pasvalio rajono savivaldybės ypatumus).

39.  Pastoviąsias sąnaudas priskyrus kiekvienai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, apskaičiuojamas dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametras, kuris naudojamas apskaičiuojant kiekvienam nekilnojamojo turto objektui tenkančias pastoviąsias sąnaudas:

39.1.    Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis gyvenamosios paskirties objektams apskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRPDP1 = PSGPO / APGPO                                                                                   (5)

DVRPDP1 – dvinarės rinkliavos pastoviosios dalies parametro dydis gyvenamosios paskirties objektams (Eur/m2);

PSGPO – gyvenamosios paskirties objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (3) formulę (Eur);

APGPO – gyvenamosios paskirties objektų apmokestinamas plotas (m2).

 

39.2.    Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis sodų paskirties arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektams apskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRPDP2 = PSNTOK / TOSNTOK                                                                            (6)

DVRPDP2 – dvinarės rinkliavos pastoviosios dalies parametro dydis sodų arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektams (Eur/turt. objekt.);

PSNTOK – sodų arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektams tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (3) formulę (Eur);

TOSNTOK – sodų arba gyventojų naudojamiems garažų paskirties objektų nekilojamojo turto objektų skaičius (objekt.).

 

39.3.    Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams apskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRPDP3 = PSNTOK / APNTOK                                                                              (7)

DVRPDP3 – dvinarės rinkliavos pastoviosios dalies parametro dydis konkrečiai juridinių asmenų naudojamų nekilnojamojo turto objektų kategorijai (Eur/m2);

PSNTOK – konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai tenkančios pastoviosios sąnaudos, apskaičiuotos pagal (4) formulę (Eur);

APNTOK – konkrečios nekilnojamojo turto objektų kategorijos apmokestinamas plotas (m2).

 

39.4.    Dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis netinkamiems naudoti nekilnojamojo turto objektams (Metodikos 1 priedo 19.3 eilutė) nustatomas toks, kad būtų padengtos minimalios šiems objektams nustatytos dvinarės rinkliavos administravimo sąnaudos.

40.  Naudojant parametrą „nekilnojamojo turto objekto plotas“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamojo turto objektui dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRPD = DVRPDP x APNTO                                                                                 (8)

DVRPD – dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji konkrečiam nekilnojamojo turto objektui (Eur);

DVRPDP – dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamojo turto objektas (Eur/m2);

APNTO – nekilnojamojo turto objekto apmokestinamas bendrasis plotas (m2).

 

41.  Naudojant parametrą „nekilnojamojo turto objektų skaičius“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamojo turto objektui dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRPD = DVRPDP x TOSNTO                                                                              (9)

DVRPD – dvinarės rinkliavos pastovioji dedamoji konkrečiam nekilnojamojo turto objektui (Eur);

DVRPDP – dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamo turto objektas (Eur/turt. objekt.);

TOSNTO – nekilnojamojo turto objektų skaičius (objekt.).

 

42.  Nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi individualiu konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį (Metodikos 1 priedas).

43.  Dvinarės rinkliavos kintamąją dedamąją nustatant pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį kiekvienam nekilnojamojo turto objektui tenkančios kintamosios sąnaudos nustatomos įvertinus konteinerio ištuštinimo kainą ir naudojamų konteinerių skaičių ir jų ištuštinimo dažnį (faktą):

 

DVRKD = KPK x KS x KID                                                                                (10)

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji (Eur);

KPK – konteinerio ištuštinimo kaina (Eur/vnt.);

KS – naudojamų individualių konteinerių skaičius (vnt.);

KID – naudojamų individualių konteinerių ištuštinimo dažnis per metus (kartai).

 

44.  Konteinerio ištuštinimo kaina nustatoma atsižvelgiant į konteinerio tūrį bei vidutinį numatomą ištuštinimo metu jame esančių komunalinių atliekų svorį ir komunalinių atliekų tvarkymo kainos kintamąją dedamąją:

 

KPK = KAS x KATK x KSD                                                                              (11)

KPK – konteinerio ištuštinimo kaina (Eur/vnt.);

KAS – komunalinių atliekų vidutinis svoris konteinerio ištuštinimo metu (kg);

KATK – Pasvalio rajono savivaldybėje nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg);

KSD – kintamųjų sąnaudų dalis visose būtinosiose komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudose (proc.)

 

45.  Individualių konteinerių ištuštinimo dažnis per metus numatomas atsižvelgiant į patvirtintas kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos susikaupiančių mišrių komunalinių atliekų normas.

46.  Minimalus individualių konteinerių ištuštinimo dažnis negali būti mažesnis nei 70 proc. numatyto bazinio konteinerių ištuštinimo dažnio. Bazinis konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas ir naudojamų individualių konteinerių dydį / tūrį.

47.  Nekilnojamojo turto objektams, kurie naudojasi kolektyviniu konteineriu, dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas. Šios normos gali pasikeisti, atsižvelgiant į naujausių atliktų tyrimų rezultatus.

48.  Dėl skirtingų mišrių komunalinių atliekų susidarymo normų kiekvienos nekilnojamojo turto objektų kategorijos dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro (jis naudojamas apskaičiuoti kiekvienam nekilnojamojo turto objektui tenkančias kintamąsias sąnaudas) dydis bus skirtingas bei apskaičiuojamas pagal formulę:

 

DVRKDP = ANNTO x KATK x KSD                                                                    (12)

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis (Eur/gyventojui  skaičiuojant pagal parametrą mišrių komunalinių atliekų (toliau – MKA) norma gyventojui; Eur/m2 – skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objekto plotui; Eur/turt. objekt. – skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objektui);

ANNTO  – nekilojamojo turto objektui nustatyta MKA susidarymo norma (kg/gyventojui skaičiuojant pagal parametrą MKA norma gyventojui; kg/m2 – skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objekto plotui; kg/turt. objekt., skaičiuojant pagal parametrą MKA norma nekilnojamojo turto objektui),

KATK – Pasvalio rajono savivaldybėje nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg);

KSD – kintamųjų sąnaudų dalis visose būtinosiose komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudose (proc.).

 

49.  Naudojant parametrą „MKA norma gyventojui“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamo turto objektui dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRKD = DVRKDP x GSNTO                                                                                (13)

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji konkrečiam nekilnojamo turto objektui (Eur);

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų kategorijai (Eur/gyventojui);

GSNTO – nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičius (vnt.).

 

50.  Naudojant parametrą „MKA norma nekilnojamojo turto objekto plotui“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamojo turto objektui dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRKD = DVRKDP x APNTO                                                                                (14)

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji konkrečiam nekilnojamojo turto objektui (Eur);

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamojo turto objektas (Eur/m2);

APNTO – nekilojamojo turto objekto apmokestinamas bendrasis plotas (m2).

 

51.  Naudojant parametrą „MKA norma nekilnojamojo turto objektui“ (Metodikos 1 priedas) konkrečiam nekilnojamojo turto objektui dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji nustatoma pagal formulę:

 

DVRKD = DVRKDP x TOSNTO                                                                                          (15)

DVRKD – dvinarės rinkliavos kintamoji dedamoji konkrečiam nekilnojamojo turto objektui (Eur);

DVRKDP – dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios parametro dydis konkrečiai nekilnojamo turto objektų kategorijai, kuriai priskiriamas nekilnojamo turto objektas (Eur/turt. objekt.);

TOSNTO – nekilnojamojo turto objektų skaičius (objekt.).

 

52.  Dvinarės rinkliavos dydis kiekvienam nekilnojamojo turto objektui apskaičiuojamas sudėjus nustatytas dvinarės rinkliavos pastoviąją dedamąją ir kintamąją dedamąją:

 

DVR = DVRPD + DVRKD                                                                                    (16)

DVR – konkrečiam nekilnojamojo turto objektui apskaičiuotas dvinarės rinkliavos dydis (Eur);

DVRPD – konkrečiam nekilnojamojo turto objektui nustatytas dvinarės rinkliavos pastoviosios dedamosios dydis (Eur);

DVRKD – konkrečiam nekilnojamojo turto objektui nustatytas dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios dydis (Eur).

 

53.  Tuo atveju, kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su nekilnojamojo turto objektu, t. y. kai statinys yra laikinas (kioskai, paviljonai, lauko terasos ir pan.) arba atliekos yra laikino pobūdžio (renginiai, sporto varžybos, statybos ar rekonstrukcijos projektų įgyvendinimas ir pan.), statinio naudotojas arba renginio ar projekto įgyvendintojas apmokestinamas pagal naudojamų komunalinių atliekų konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį (Metodikos 1 priedo 19.4 eilutė). Komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos nustatomos įvertinus visą kiekvieno konteinerio ištuštinimo kainą, naudojamų konteinerių skaičių ir jų ištuštinimo dažnį (faktą):

 

DVRLSNRPĮ = PKIK x KS x KID                                                                         (17)

DVRLSNRPĮ – dvinarė rinkliava laikino statinio naudotojui arba renginio ar projekto įgyvendintojui (Eur);

PKIK – visa konteinerio ištuštinimo kaina (Eur/vnt.);

KS – naudojamų individualių konteinerių skaičius (vnt.);

KID – naudojamų individualių konteinerių ištuštinimo skaičius (kartai).

 

54.  Visa konteinerio ištuštinimo kaina nustatoma atsižvelgiant į konteinerio tūrį bei numatomą pakėlimo metu jame esančių komunalinių atliekų svorį ir komunalinių atliekų tvarkymo kainą:

 

PKIK = KAS x KATK                                                                                        (18)

PKIK – visa konteinerio ištuštinimo kaina (Eur/vnt.);

KAS – komunalinių atliekų vidutinis svoris konteinerio pakėlimo metu (kg);

KATK – Pasvalio rajono savivaldybėje nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg).

 

55.  Tuo atveju, kai nėra galimybės priskirti individualų konteinerį, statinio naudotojas arba renginio ar projekto įgyvendintojas apmokestinamas pagal mišrių komunalinių atliekų susidarymo normas (Metodikos 1 priedo 19.4 eilutė):

 

DVRLSNRPĮ = ANLSNRPĮ x KATK                                                                         (19)

DVRLSNRPĮ – DVR laikino statinio naudotojui arba renginio ar projekto įgyvendintojui (Eur);

ANLSNRPĮ – laikino statinio naudotojui arba renginio ar projekto įgyvendintojui nustatyta MKA susidarymo norma (kg/m2 – skaičiuojant pagal MKA normą laikino statinio plotui);

KATK – Pasvalio rajono savivaldybės nustatyta komunalinių atliekų tvarkymo kaina (Eur/kg).

 

56.  Nuo dvinarės rinkliavos kintamosios dedamosios mokėjimo atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, Nuostatuose nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57.  Pasibaigus veiklos einamųjų finansinių metų 9 mėnesiams būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos ateinantiems finansiniams metams. Būtinosios sąnaudos perskaičiuojamos atsižvelgiant į einamųjų metų 1–9 mėn. faktinius ir 10–12 mėn. prognozuojamus finansinius rezultatus, numatomus kainų (komunalinių atliekų surinkimo kaina ir Panevėžio regioninio atliekų sąvartyno atliekų priėmimo kaina) bei mokesčių pokyčius ir į naujų komunalinių atliekų tvarkymo priemonių įgyvendinimą.

58.  Pasibaigus veiklos einamųjų finansinių metų 9 mėnesiams apmokestinimo parametrų dydžiai perskaičiuojami ateinantiems finansiniams metams. Perskaičiuojant apmokestinimo parametrų dydžius (nekilnojamojo turto objektų kategorijų plotai, nekilnojamojo turto objektų skaičius, gyventojų skaičius), naudojami praėjusių pilnų finansinių metų faktiniai rinkliavos administravimo informacinėje sistemoje sukaupti duomenys.

59Perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, Pasvalio rajono savivaldybės taryba atskiru sprendimu gali keisti dvinarės rinkliavos dydį, jeigu būtinosios sąnaudos skiriasi daugiau nei 10 proc. nuo galiojančios dvinarės rinkliavos nustatymo dienos. Jeigu apskaičiuojant einamųjų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas tų kalendorinių metų pabaigoje paaiškėja, kad iš anksto apskaičiuotos būtinosios sąnaudos skiriasi nuo faktinių tų kalendorinių metų sąnaudų (faktinės sąnaudos didesnės arba mažesnės už apskaičiuotas iš anksto sąnaudas), skirtumas išlyginamas apskaičiuojant kitų kalendorinių metų būtinąsias sąnaudas.

_____________________________

 

 

 

Metodikos 1 priedas

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOS IR

DVINARĖS RINKLIAVOS DEDAMŲJŲ PARAMETRAI

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos

Dvinarės vietinės rinkliavos pastovioji dedamoji

Dvinarės vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji

Naudojamas individ. konteineris

Naudojamas kolekt. konteineris

1.

Gyvenamosios paskirties objektai

 

 

 

1.1.

Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai)

NT objekto plotas, (maks. apmok. plotas – 100 m2)

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis

Gyventojų skaičius, vnt.

1.2.

Gyvenamosios paskirties objektai (butai)

2.

Viešbučių paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis

NT objekto plotas, m2

3.

Administracinės paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

4.

Prekybos paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

5.

Paslaugų paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

6.

Maitinimo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

7.

Transporto paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

8.

Garažų paskirties objektai

 

 

8.1.

Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų)

NT objekto plotas, m2

 

8.2.

Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų)

NT objekto skaičius, vnt.

NT objekto skaičius, vnt.

9.

Gamybos, pramonės paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

NT objekto plotas, m2

10.

Sandėliavimo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

11.

Kultūros paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

12.

Mokslo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

13.

Gydymo paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

14.

Poilsio paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

15.

Sporto paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

16.

Religinės paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

17.

Specialiosios paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

18.

Sodų paskirties objektai

NT objekto skaičius, vnt.

NT objekto skaičius, vnt.

19.

Kiti objektai

 

19.1.

Žemės ūkio paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis

NT objekto plotas, m2

19.2.

Fermų paskirties objektai

NT objekto plotas, m2

19.3.

Kiti neįvardyti objektai

NT objekto plotas, m2

19.4.

Netinkami naudoti NT objektai

NT objekto skaičius, vnt.

-

-

19.5.

Laikino statinio naudotojai, renginių ar projektų įgyvendintojai

(kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objekto)

-

Konteinerių skaičius, tūris ir ištuštinimo dažnis (visa kaina)

NT objekto plotas, m2

 

 

 

 

Metodikos 2 priedas

 

GYVENTOJŲ BEI DARBUOTOJŲ IR JŲ NAUDOJAMŲ NEKILNOJAMO TURTO OBJEKTŲ PLOTO SANTYKIO KOEFICIENTAI

 

Nekilnojamojo turto objektai

Gyventojų / darbuotojų skaičius, tenkantis NT objekto 100 m2 ploto

Darbuotojų ir ploto santykio koeficientas

Gyventojų naudojami NT objektai

1,87

1,30

Juridinių asmenų naudojami NT objektai

0,92

0,64

Vidurkis (bazinis koeficientas)

1,45

1,00

 

GYVENOJŲ NAUDOJIMOSI NEKILNOJMOJO TURTO OBJEKTAIS KOEFICIENTAI

 

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos

Naudojimosi NT objektu koeficientas

Gyvenamosios paskirties objektai

1,00

Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų)

0,10

Sodų paskirties objektai

0,25

 

NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ KATEGORIJOMS NUSTATYTI DARBUOTOJŲ IR PLOTO SANTYKIO KOEFICIENTAI

 

Nekilnojamojo turto objektų kategorijos

Darbuotojų skaičius, tenkantis NT objekto

100 m2 ploto

Darbuotojų ir ploto santykio koeficientas

Viešbučių paskirties objektai

2,97

3,23

Administracinės paskirties objektai

2,56

2,79

Prekybos paskirties objektai

2,97

3,23

Paslaugų paskirties objektai

2,97

3,23

Maitinimo paskirties objektai

2,97

3,23

Transporto paskirties objektai

0,80

0,87

Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų)

0,80

0,87

Gamybos, pramonės paskirties objektai

0,80

0,87

Sandėliavimo paskirties objektai

0,80

0,87

Kultūros paskirties objektai

1,58

1,72

Mokslo paskirties objektai

1,58

1,72

Gydymo paskirties objektai

3,67

4,00

Poilsio paskirties objektai

2,97

3,23

Sporto paskirties objektai

1,58

1,72

Religinės paskirties objektai

0,63

0,69

Specialiosios paskirties objektai

0,63

0,69

Žemės ūkio paskirties objektai

0,26

0,28

Fermų paskirties objektai

0,26

0,28

Kiti neįvardyti objektai

1,31

1,43

Vidurkis (bazinis koeficientas)

0,92

1,00

 

_______________________________

 

 

PATVIRTINTA

Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. T1-155

(Pasvalio rajono savivaldybės tarybos

2022 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T1-28

redakcija)

 

PASVALIO RAJONO SAVIVALDYBĖS Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir ATLIEKŲ tvarkymą nuostatai

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.   Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja dvinarės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą (toliau – Vietinė rinkliava) mokėtojų registro sudarymą, Vietinės rinkliavos apskaičiavimą, Vietinės rinkliavos surinkimą iš atliekų turėtojų, išieškojimą, apskaitą ir administravimą.

2.   Vietinė rinkliava – tai Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti Pasvalio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

3.    Nuostatai galioja visoje Savivaldybės teritorijoje.

 

 

II SKYRIUS

pagrindinės sąvokos

 

4.    Nuostatuose vartojamos šios sąvokos:

4.1.    Komunalinės atliekosmišrios ir atskirai surinktos buitinės (buityje susidarančios) atliekos, įskaitant popieriaus ir kartono, stiklo, metalų, plastiko, biologines, medienos, tekstilės, pakuočių, elektros ir elektroninės įrangos, baterijų ir akumuliatorių, taip pat stambiąsias atliekas, įskaitant čiužinius ir baldus, ir atliekos, surinktos iš kitų šaltinių, kai jos savo pobūdžiu ar sudėtimi yra panašios į buitines atliekas. Prie komunalinių atliekų nepriskiriamos gamybos, sveikatos priežiūros veikloje susidarančios atliekos, žemės ūkio, miškininkystės, žvejybos, septikų, taip pat kanalizacijos ir nuotekų valymo atliekos, įskaitant nuotekų dumblą, eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir statybinės atliekos.

4.2.    Komunalinių atliekų turėtojasfizinis arba juridinis asmuo, turintis nekilnojamojo turto, gyvenantis ir / ar vykdantis veiklą Savivaldybės teritorijoje.

4.3.    Komunalinių atliekų tvarkymo paslauga viešoji paslauga, apimanti komunalinių atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą, šalinimą, šių veiklų organizavimą, stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą.

4.4.    Vietinės rinkliavos mokėtojai komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Savivaldybės teritorijoje, privalantys mokėti vietinę rinkliavą.

4.5.    Nekilnojamojo turto objektaipastatai su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų, kitos patalpos, nepaisant registracijos Nekilnojamojo turto registre.

4.6.    Netinkami naudoti nekilnojamojo turto objektai – vadovaujantis šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka pripažinti netinkamais naudoti nekilnojamojo turto  objektai.

4.7.    Nekilnojamojo turto plotas – Nekilnojamojo turto registre kaip bendrasis įregistruotas nekilnojamojo turto vieneto plotas.

4.8.    Kolektyviniai konteineriai – juridinių ir fizinių asmenų (Vietinės rinkliavos mokėtojų) bendrai naudojami komunalinių atliekų surinkimo konteineriai.

4.9.    Individualūs konteineriai – juridiniam ar fiziniam asmeniui (komunalinių atliekų turėtojui) individualiai priskirti ir naudojami komunalinių atliekų konteineriai, į kuriuos komunalines atliekas šalina tik konkretus komunalinių atliekų turėtojas.

4.10Individualus namas – atskiras gyvenamasis namas, kuriame įrengti ne daugiau kaip du butai, su priklausiniais ir (ar) priskirtais naudoti žemės sklypais ar be jų.

4.11Daugiabutis namas – trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame įrengti trys ir daugiau atskiriems savininkams priklausantys butai su gyvenamosiomis ir (ar) su negyvenamosiomis patalpomis.

4.12Administratorius – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras.

4.13. Registras – Administratoriaus duomenų bazė.

4.14Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos teisės aktuose, reglamentuojančiuose komunalinių atliekų tvarkymo sritį.

 

III SKYRIUS

Vietinės rinkliavos MOKĖTOJAI ir jų REGISTRAVIMAS

 

5.    Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą (susidedanti iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios) nustatoma visiems Savivaldybės teritorijoje esantiems nekilnojamojo turto objektų savininkams arba jų įgaliotiems asmenims.

6.    Vietinės rinkliavos mokėtojų registravimą organizuoja ir tvarko Administratorius, vadovaudamasis šiais Nuostatais.

7.    Administratorius privalo sukurti, administruoti ir esant reikalui, tobulinti ar atnaujinti Registro duomenų bazę.

8.    Administratoriaus Registro duomenų bazėje registruojami ir tvarkomi šie duomenys apie Vietinės rinkliavos mokėtojus:

8.1.    Fizinio asmens, kuriam Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklauso nekilnojamojo turto objektai ar kuris kitu pagrindu teisėtai valdo ar naudoja šiuos objektus vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gimimo data ir / ar asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas.

8.2.    Vietinės rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas.

8.3.    Nekilnojamojo turto unikalus numeris, adresas, aprašymas, naudojimo paskirtis.

8.4.    Nekilnojamojo turto objektų, kurių aptarnavimui naudojami individualūs konteineriai, adresas, plotas, gyventojų (deklaruotų) skaičius, vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data, naudojamų konteinerių talpa ir ištuštinimo dažnis.

8.5.    Gyvenamosios paskirties objektų, kurių aptarnavimui naudojami kolektyviniai konteineriai, adresas, plotas, gyventojų (deklaruotų) skaičius, vardas, pavardė, asmens kodas / gimimo data ir naudojamų konteinerių talpa.

8.6.    Ne gyvenamosios paskirties objektų (naudojamų tiek juridinių asmenų, tiek gyventojų), kurių aptarnavimui naudojami kolektyviniai konteineriai, adresas, plotas, naudojamų konteinerių talpa ir ištuštinimo dažnis.

8.7.    Kiti duomenys, kurie būtini Vietinei rinkliavai administruoti.

9.    Komunalinių atliekų turėtojų pateiktus prašymus, pretenzijas ir kitus klausimus dėl jų registravimo Registro duomenų bazėje nagrinėja Administratorius.

10.  Į Registro duomenų bazę taip pat įtraukiami Netinkami naudoti nekilnojamojo turto objektai. Jeigu gaunama VĮ Registrų centro pažyma apie tokio nekilnojamojo turto išregistravimą, objektas išbraukiamas iš Registro duomenų bazės.

11.  Administratorius Registrui būtinus duomenis renka, tvarko, saugo ir naudoja laikydamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų.

12.  Jei yra keli nekilnojamojo turto objekto savininkai ar valdytojai, už vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą atsakingas kiekvienas iš jų, atitinkamai už disponuojamą nekilnojamojo turto objekto dalį arba bendraturčių raštu įgaliotasis.

 

 

IV SKYRIUS

INFORMACIJOS, BŪTINOS REGISTRUI SUDARYTI IR VALDYTI, TEIKIMAS, ATNAUJINIMAS IR TIKSLINIMAS

 

13.  Registrui ir Vietinei rinkliavai administruoti Administratorius teisės aktų nustatyta tvarka naudojasi VĮ Registrų centro Savivaldybės ir kitų subjektų turimais duomenimis.

14.  Administratoriaus prašymu papildomus duomenis turi pateikti visi Vietinės rinkliavos mokėtojai, jeigu šie duomenys būtini Registro duomenų bazės sudarymui ir jo valdymui.

15Registro duomenys atnaujinami gavus naujausius Gyventojų registro ir Nekilnojamojo turto registro duomenis, paaiškėjus naujoms faktinėms aplinkybėms arba Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikus informaciją Administratoriui.

16Sutuoktiniai, nekilnojamąjį turtą valdantys bendrosios nuosavybės teise, laikomi vienu Vietinės rinkliavos mokėtoju.

17Jeigu nekilnojamojo turto objekto arba jo dalies faktiškai naudojama paskirtis skiriasi nuo nekilnojamojo turto registro išraše nurodytos paskirties, nekilnojamojo turto objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi tiesę kreiptis į Administratorių ir pateikti nekilnojamojo turto ploto ar jo dalies paskirties tikslinimo deklaraciją, kurios deklaracijos forma pateikiama šių Nuostatų 4 priede.

18.  Jeigu gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objekte faktinis gyventojų skaičius yra mažesnis nuo apmokestintų kintama Vietinės rinkliavos dedamąją gyventojų skaičiaus, šio objekto savininkas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pateikti asmenų skaičiaus bute ar individualiame gyvenamajame name deklaraciją (deklaracijos forma pateikiama šių Nuostatų 5 priede), kuri suteikia teisę nemokėti kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios už negyvenančius nekilnojamojo turto objekte fizinius asmenis.

19Sprendimus dėl šių Nuostatų 17 ir 18 punktuose nurodytais atvejais keitimo, vadovaujantis Administratoriaus nustatyta tvarka prima Administratoriaus direktorius arba jo įgalioti asmenys.

 

V SKYRIUS

Vietinės rinkliavos dydžio NUSTATYMAS

 

20Už Vietinės rinkliavos dydžių apskaičiavimą atsakingas Administratorius. Apskaičiuodamas Vietinę rinkliavą, Administratorius naudojasi Registro duomenų baze ir kita reikalinga informacija. Pagrindinė informacija, susijusi su Vietinės rinkliavos dydžių nustatymu ir taikymu, yra viešai prieinama.

21.  Vietinės rinkliavos dydžius, susidedančius iš dviejų dedamųjų – pastoviosios ir kintamosios, tvirtina Savivaldybės taryba:

21.1Pastovioji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma visiems Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto naudotojams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje. Pastoviosios įmokos dalies nemoka negyvenamų statinių, registruotų Nekilnojamojo turto registre, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

21.2Kintamoji Vietinės rinkliavos dedamoji nustatoma Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamojo turto objektų savininkams, nekilnojamojo turto objektų savininkų atstovams, nekilnojamojo turto naudotojams arba kitiems asmenims, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 301 straipsnio 1 dalyje, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

22.  Vietinės rinkliavos dydis nustatomas eurais su centais, vieno skaitmens po kablelio tikslumu.

23.  Mokėtina Vietinės rinkliavos suma Vietinės rinkliavos mokėtojui už kalendorinius metus, pusmetį, ketvirtį ar mėnesį apskaičiuojama eurais su centais.

24. Mažiausias Vietinės rinkliavos apmokestinamo laikotarpis yra vienas mėnuo.

25Metinis Vietinės rinkliavos pastovios dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).

26Kai naudojamasi individualiais konteineriais, metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą konteinerio ištuštinimo kainą padauginus iš naudojamų konteinerių skaičiaus ir numatomo jų ištuštinimo dažnio. Atitinkamos talpos (tūrio) konteinerių ištuštinimo dažnis nustatomas atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normas bei nekilnojamojo turto objekte gyvenančių gyventojų skaičių, nekilnojamojo turto objekto plotą arba nekilnojamojo turto objektų skaičių.

27Kai naudojamasi kolektyviniais konteineriais metinis Vietinės rinkliavos kintamos dalies dydis nustatomas šių Nuostatų 1 priede nurodytą dydį (konkrečiai nekilnojamojo turto objektų kategorijai) padauginus iš gyventojų skaičiaus (gyvenamosios paskirties objektams) arba nekilnojamojo turto apmokestinamo bendrojo ploto arba iš nekilnojamojo turto objektų skaičiaus (gyventojų naudojamiems garažų ir sodų paskirties objektams, netinkamiems naudoti objektams).

28.  Maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas yra 100 m2 bendro ploto. Nepateikus tikslaus gyvenamosios paskirties objekto ploto Vietinė rinkliavos dydis nustatomas pagal maksimaliai apmokestinamą plotą (100 m2). Jeigu yra daugiau nei vienas gyvenamosios paskirties objekto savininkas ir bendrasavininkai Vietinę rinkliavą moka atskirai, apmokestinamas gyvenamosios paskirties objekto plotas kiekvienam savininkui paskaičiuojamas atskirai. Kiekvieno savininko maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties plotas negali viršyti 100 m2, tačiau esant daugiau nei vienam savininkui bendras maksimalus apmokestinamas gyvenamosios paskirties objektų plotas gali būti didesnis nei 100 m2.

29.  Individualiam namui (gyvenamosios paskirties objektas) priklausančioje teritorijoje ar sodo paskirties objekto žemės sklype esantiems pagalbinės paskirties nekilnojamojo turto objektams  (sandėliai, garažai, dirbtuvės, pirtys, saunos, malkinės, tvartai, šiltnamiai, pavėsinės ir kt.) Vietinė rinkliava neskaičiuojama. Vietine rinkliava skaičiuojama visiems viename žemės sklype esantiems gyvenamosios paskirties objektams (individualiems namams).

30.  Perskaičiavus būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas ir apmokestinimo parametrų dydžius, Savivaldybės taryba, Administratoriaus siūlymu arba savo iniciatyva, gali keisti Vietinės rinkliavos dydžius, jeigu būtinosios sąnaudos ir apmokestinimo parametrų dydžiai skiriasi daugiau nei 10 proc. nuo galiojančios Vietinės rinkliavos nustatymo dienos. Būtinųjų komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudų ir apmokestinimo parametrų dydžių perskaičiavimo principai pateikiami Pasvalio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos 58 ir 59 punktuose.

31Asmenims, Savivaldybės teritorijoje įsigijusiems gyvenamosios ir / ar negyvenamosios paskirties pastatus ir / ar patalpas arba pradėjusiems naudoti kitiems savininkams priklausančius gyvenamosios ir / ar negyvenamosios paskirties pastatus ir / ar patalpas, Vietinė rinkliava skaičiuojama, atsižvelgiant įsigijimo arba pradėjimo naudoti laikotarpį. Įsigijus nekilnojamąjį turtą iki mėnesio 15 d. Vietinė rinkliava už einamąjį mėnesį bus skaičiuojama, jei nekilnojamasis turtas įsigytas po mėnesio 15 d., Vietinė rinkliava už tą mėnesį neskaičiuojama.

32Atliekų turėtojams netekusiems, perleidusiems nuosavybės teises arba kita teise naudojamo nekilnojamojo turto, esančio Savivaldybės teritorijoje, Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą apskaičiuojama pagal laikotarpį, kuriuo atliekų turėtojai turėjo arba kita teise naudojosi nekilnojamuoju turtu. Jei atliekų turėtojas neteko nekilnojamojo turto iki 15 einamojo mėnesio dienos – Vietinė rinkliava už tą mėnesį neskaičiuojama, jei po 15 dienos – Vietinė rinkliava už atitinkamą mėnesį skaičiuojama.

33.  Vietinės rinkliavos dydžiai pateikti šių Nuostatų 1 priede.

 

 

VI SKYRIUS

Vietinės rinkliavos mokėjimo tvarka IR IŠIEŠKOJIMAS

 

34.  Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus Savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę ir kitokią veiklą Savivaldybės teritorijoje. 

35.  Vietinės rinkliavos surinkimą organizuoja ir vykdo Administratorius.

36. Pagal Registro duomenis Administratorius parengia mokėjimo pranešimą, apie apskaičiuotas mokėtinas Vietinės rinkliavos įmokas (toliau – Mokėjimo pranešimas), ir jį pateikia Vietinės rinkliavos mokėtojui.

37.  Fiziniams asmenims priklausantiems ir / ar fizinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams Mokėjimo pranešimai pateikiami Registro duomenų bazėje esančiu nekilnojamo turto objekto adresu arba kitu žinomu adresu iki kovo 31 dienos.

38.  Juridiniams asmenims priklausantiems ir / ar juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamojo turto objektams Mokėjimo pranešimai pateikiami Registro duomenų bazėje esančiu nekilnojamo turto objekto adresu arba kitu žinomu adresu kiekvieną mėnesį.

39.  Nekilnojamo turto objekto savininkui ar įgaliotam asmeniui pateikus prašymą raštu arba žodžiu mokėjimo pranešimas gali būti siunčiamas Vietinės rinkliavos mokėtojo ar įgalioto asmens nurodytu adresu ar elektroniniu paštu.

40.  Mokėjimo pranešime yra nurodomi šie duomenys:

40.1.  Nekilnojamojo turto objekto savininko vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas.

40.2.  Rinkliavos mokėtojo identifikavimo kodas.

40.3.  Įmokos gavėjas (pavadinimas, įmonės kodas, banko sąskaitos numeris, įmokos kodas).

40.4.  Nekilnojamojo turto Savininkų ir deklaruotų fizinių asmenų skaičius, vardas pavardė jų asmens kodas / gimimo data arba juridinio asmens pavadinimas bei kodas.

40.5.  Fizinio arba juridinio asmens adresas / adresai ir laikotarpis, už kurį mokama Vietinė rinkliava.

40.6.  Vietinės rinkliavos dydis už atitinkamą laikotarpį.

40.7. Informacija dėl skolų suderinimo.

40.8.  Už atitinkamą praėjusį laikotarpį priskaičiuotų ir nesumokėtų skolos ir delspinigių dydis bei permokos dydis, jeigu buvo sumokėta daugiau Vietinės rinkliavos.

40.9Savivaldybės teritorijoje praėjusiais ataskaitiniais metais rūšiuotų atliekų ir atliekų, kuriomis atliekų turėtojas atsikrato mišrių komunalinių atliekų konteineriuose, dalis.

41.  Mokėtojai, nurodyti šių Nuostatų 37 punkte, Vietinę rinkliavą moka kas ketvirtį į Mokėjimo pranešime nurodytą Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą:

41.1.  už pirmą ketvirtį – iki balandžio 30 d.;

41.2.  už antrą ketvirtį – iki birželio 30 d.;

41.3.  už trečią ketvirtį – iki rugsėjo 30 d.;

41.4.  už ketvirtą ketvirtį – iki gruodžio 31 d.

42Mokėtojai, nurodyti šių Nuostatų 38 punkte, Vietinę rinkliavą moka kas mėnesį į Mokėjimo pranešime nurodytą Vietinės rinkliavos surenkamąją sąskaitą iki einamojo mėnesio paskutinės dienos.

43.  Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas pageidauja, Vietinę rinkliavą gali sumokėti už visus metus iš karto iki balandžio 30 d. Tokiu atveju, pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui (naudotojui) ir Vietinės rinkliavos dydžiui, ji nebus perskaičiuojama.

44.  Jeigu Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžia naujai Savivaldybėje atsiradusiam Vietinės rinkliavos mokėtojui nesutampa su kalendorinių metų pradžia, Mokėjimo pranešimai formuojami  pagal apskaičiuotas Vietinės rinkliavos įmokas perskaičiuotam laikotarpiui iki metų pabaigos. Vietinės rinkliavos įmokų dydis proporcingai padalijamas mėnesiais ir ketvirčiais.

45.  Mokėjimo pranešimai pagal Registro duomenis Vietinės rinkliavos mokėtojui pateikiami iki to mėnesio, nuo kurio pradedama mokėti Vietinė rinkliava, paskutinės dienos.

46.  Vietinės rinkliava perskaičiuojama pasikeitus Vietinės rinkliavos dydžiui, nekilnojamojo turto savininkui (naudotojui) ir / arba atsiradus naujam Vietinės rinkliavos mokėtojui.

47Vietinė rinkliava gali būti mokama mokėjimo pranešime nurodytose vietose ir nurodytais būdais.

48Jeigu vienam asmeniui priklauso keli nekilnojamojo turto objektai, už kuriuos pagal šiuos Nuostatus turi būti mokama Vietinė rinkliava, jis privalo sumokėti už visus šiuos objektus.

49Jei yra keli nekilnojamojo turto objekto savininkai ar valdytojai, už Vietinės rinkliavos sumokėjimą ir duomenų pateikimą atsakingas kiekvienas iš jų, atitinkamai už disponuojamą nekilnojamojo turto objekto dalį arba bendraturčių raštu įgaliotas asmuo.

50.  Už Vietinės rinkliavos įmokos priėmimo paslaugą moka Vietinės rinkliavos mokėtojas pagal įstaigos, kurioje ši paslauga teikiama, nustatytus tarifus.

51Praėjus nustatytiems Vietinės rinkliavos mokėjimo terminams, Administratorius identifikuoja skolininkus ir siunčia jiems raginimus sumokėti Vietinę rinkliavą arba jos dalį.

52.  Gavęs raginimą sumokėti Vietinę rinkliavą arba jos dalį, Vietinės rinkliavos mokėtojas privalo nurodyto dydžio sumą sumokėti per 30 kalendorinių dienų nuo priminimo išsiuntimo dienos. 

53. Nesumokėjus arba pavėluotai sumokėjus Vietinę rinkliavą arba jos dalį, skaičiuojami delspinigiai:

53.1.  Delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai Vietinė rinkliava arba jos dalis turėjo būti sumokėta, ir skaičiuojami už kiekvieną pradelstą dieną nuo nesumokėtos Vietinės rinkliavos sumos.

53.2. Delspinigiai baigiami skaičiuoti Vietinės rinkliavos arba jos dalies sumokėjimo dieną (įskaitytinai) arba tą dieną, kai teisės aktų nustatyta tvarka prievolė pasibaigia (pvz., fizinis asmuo miršta, juridinis asmuo likviduojamas ir kt.). Delspinigiai skaičiuojami ne ilgiau kaip 180 dienų nuo Vietinės rinkliavos arba jos dalies sumokėjimo termino, už kurį vėluojama atsiskaityti.

53.3Delspinigių dydis turi būti toks, kokį tuo metu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą yra nustatęs Lietuvos Respublikos finansų ministras.

53.4.  Fiziniams asmenims per einamuosius kalendorinius metus priskaičiuoti delspinigiai skolininkui nurodomi kitų kalendorinių metų mokėjimo pranešime.

53.5. Juridiniams asmenims per einamąjį kalendorinį mėnesį priskaičiuoti delspinigiai skolininkui nurodomi kito kalendorinio mėnesio mokėjimo pranešime.

53.6Vietinės rinkliavos mokėtojas Administratoriaus sprendimu gali būti atleidžiamas nuo delspinigių mokėjimo. Atleidimo nuo delspinigių mokėjimo atvejus ir tvarką nustato ir suderina su Savivaldybės administracijos direktoriumi Administratorius.

54.  Nesumokėtą Vietinę rinkliavą arba jos dalį ir / ar delspinigius Administratorius išieško Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, įskaitant galimybę vykdyti neteisminį ir teisminį skolų išieškojimą, naudojantis skolų išieškojimo įmonių, teisininkų, advokatų ir antstolių paslaugomis.

55.  Įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, Vietinės rinkliavos kintamoji dalis juridiniam asmeniui priklausančiam nekilnojamajam turtui yra neskaičiuojama, jei bankroto administratorius praneša, kad juridinis asmuo nevykdys jokios veiklos.

 

VII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIO PATIKSLINIMO ir sumažinimo REGLAMENTAVIMAS BEI KITOS LENGVATOS

 

56.  Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo argumentuotu prašymu atleidžiami nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys deklaravę, kad ne mažiau kaip 3 einamųjų metų mėnesius nekilnojamojo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla.

57.  Asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų tam tikram laikui atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo, Administratoriui turi pateikti:

57.1Prašymą atleisti nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 2 priede.

57.2Prašymo formoje prašomą papildomą informaciją apie nekilnojamojo turto naudojimą (elektros energijos tiekėjo pažyma, seniūnijos pažyma, sodų / garažų bendrijos pirmininko pažyma, daugiabučių bendrijos pirmininko pažyma, darbovietės pažyma, išvykimo į užsienį dokumentai, kiti dokumentai parengti valstybine kalba).

58.  Nekilnojamojo turto objektas, kuris yra netinkamas naudoti ir visiškai nenaudojamas, nekilnojamojo turto savininko argumentuotu prašymu gali būti įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją ir jam nustatomas Vietinės rinkliavos dydis, nurodytas šių Nuostatų 1 priede. Į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją įtraukiami netinkami naudoti / gyventi ar fiziškai sunaikinti nekilnojamojo turto objektai Savivaldybės teritorijoje.

59Asmenys, siekiantys, kad jiems Savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nenaudojami nekilnojamojo turto objektai, minimi Nuostatų 58 punkte, einamaisiais metais būtų įtraukiami į netinkamų naudoti nekilnojamųjų turto objektų kategoriją, Administratoriui turi pateikti:

59.1.  Prašymą, kurio forma pateikiama šių Nuostatų 3 priede.

59.2.  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pasvalio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą, jeigu namas yra sudegęs, arba statinio (-ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą, jeigu Nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti / gyventi ar fiziškai sunaikintas, kitus dokumentus.

59.3Objekto, kurį prašoma pripažinti netinkamu naudoti, fotonuotraukas.

60.  Sprendimus dėl šių Nuostatų 56 ir 58 punktuose nurodytų nuostatų taikymo priima Administratorius.

61. Fiziniams asmenims, gaunantiems mokėjimo pranešimus elektroniniu paštu, taikoma 0,4 Eur metinė nuolaida. Kitas Vietinės rinkliavos lengvatas nustato ir taiko Savivaldybės taryba atskiru sprendimu. Šios Vietinės rinkliavos lengvatos yra kompensuojamos iš kitų Savivaldybės biudžeto lėšų.

 

VIII SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ADMINISTRAVIMAS IR rinkimo kontrolė

 

62.  Administratorius atlieka Vietinės rinkliavos įmokų sumokėjimo, permokų grąžinimo ir skolų išieškojimo apskaitą ir administravimą.

63.  Administratorius įskaito kaip įmoką už būsimą atsiskaitymo laikotarpį arba pagal mokėtojo rašytinį prašymą grąžina jau sumokėtą Vietinę rinkliavą šiais atvejais:

63.1Kai Vietinės rinkliavos mokėtojas sumoka didesnio dydžio nei Mokėjimo pranešime nuodytą arba neteisingai apskaičiuotą Vietinės rinkliavos sumą.

63.2Kai Vietinės rinkliavos mokėtojui šių Nuostatų nustatyta tvarka nustatomas mažesnis Vietinės rinkliavos dydis.

63.3.  Jeigu paslauga nesuteikta.

63.4.  Jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant šiuose Nuostatuose nustatytus šios paslaugos kokybės reikalavimus ir / ar teikimo sąlygas.

63.5Per praeitą mokestinį laikotarpį sumokėtos Vietinės rinkliavos dalis, neviršijanti 50 procentų tam mokestiniam laikotarpiui taikomo patvirtinto kintamosios Vietinės rinkliavos dalies dydžio, grąžinama Vietinės rinkliavos mokėtojui šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka, kai mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, suteikta per tą patį mokestinį laikotarpį, neatitiko bent vienos iš šių tokios paslaugos teikimo sąlygų:

63.5.1. Mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslauga buvo teikiama nesilaikant mišrių komunalinių atliekų išvežimo grafiko, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip kitą dieną buvo įvykdytas mišrių komunalinių atliekų išvežimas arba kai mišrios komunalinės atliekos nebuvo išvežtos pagal grafiką ne dėl mišrių komunalinių atliekų tvarkytojo kaltės.

63.5.2. Vietinės rinkliavos mokėtojui neužtikrinama galimybė naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu per 10 darbo dienų nuo atitinkamo jo prašymo pateikimo mišrių komunalinių atliekų tvarkytojui ar Administratoriui dienos.

63.6. Šių nuostatų 63.5.1 punkte numatytu atveju konkreti grąžinamos Vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama, atsižvelgiant į atitinkamų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygų pažeidimų, per atitinkamą mokestinį laikotarpį, skaičių. 63.5.1 punkte apibrėžtas pažeidimas Vietine rinkliava apmokestinamo nekilnojamojo turto objekto, kuriam priskirtas (-i) mišrių komunalinių atliekų konteineris (-iai) ir kurio (-ių,) atžvilgiu nustatytas pažeidimas, metinės Vietinės rinkliavos kintamąją dalį mažina 0,8 Eur už kiekvieną atvejį kai neišvežamas 120 l konteineris, 0,8 Eur – kai neišvežamas 140 l konteineris 1,4 Eur – kai neišvežamas 240 l konteineris, 4,3 Eur – kai neišvežamas 770 l konteineris, 6,2 Eur – kai neišvežamas 1100 l konteineris.

63.7. Šių nuostatų 63.5.2 punkte numatytu atveju konkreti grąžinamos Vietinės rinkliavos suma apskaičiuojama mėnesiniais dydžiais, atsižvelgiant į mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sąlygos pažeidimo per atitinkamą mokestinį laikotarpį trukmę mėnesiais. Vėlavimas per  63.5.2 punkte numatytą terminą užtikrinti galimybę Vietinės rinkliavos mokėtojui naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu, mažina kintamąją rinkliavos dalį už tiek mėnesių, kiek nebuvo užtikrinta galimybė rinkliavos mokėtojui naudotis mišrių komunalinių atliekų konteineriu.

63.8. Vietinės rinkliavos mokėtojas, kuris yra laiku sumokėjęs Vietinę rinkliavą, bet visais atvejais ne mažiau kaip pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį, ir turintis teisę į Vietinės rinkliavos kintamos dalies perskaičiavimą (sumažinimą) dėl mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų teikimo sąlygų, numatytų 63.5.1 ir (ar) 63.5.2 punktuose, pažeidimų, pateikia Administratoriui laisvos formos prašymą, nurodydamas galimus pažeidimus bei turimus šiuos pažeidimus pagrindžiančius įrodymus, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po galimų pažeidimų. Administratorius, gavęs Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymą, atlieka minėtų paslaugų teikimo sąlygų vertinimą, o nustatęs jų pažeidimą, apskaičiuoja mažinamą Vietinės rinkliavos dydį, vadovaudamasis šiame skyriuje nustatytomis taisyklėmis.

64. Jeigu Vietinės rinkliavos mokėtojas sumokėjo didesnio dydžio Vietinę rinkliavą, nei nurodyta Mokėjimo pranešime arba neteisingai apskaičiuotą Vietinės rinkliavos sumą, arba susidarė Vietinės rinkliavos permoka dėl Vietinės rinkliavos perskaičiavimo, Vietinė rinkliava buvo neteisingai apskaičiuota, Vietinės rinkliavos mokėtojui šių Nuostatų nustatyta tvarka buvo nustatytas mažesnis Vietinės rinkliavos dydis, buvo sumažinta Vietinė rinkliava dėl 63.5.1 ir (ar) 63.5.2 punktuose numatytų aplinkybių, permoka įskaitoma į būsimus Vietinės rinkliavos mokėjimus, išskyrus atvejus, kai Vietinės rinkliavos mokėtojas išbraukiamas iš Registro arba yra gautas prašymas dėl permokos grąžinimo. Esant Vietinės rinkliavos mokėtojo prašymui dėl Vietinės rinkliavos permokos grąžinimo, permoka grąžinama per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo Administratoriui dienos.

65.  Vietinės rinkliavos permoka grąžinama, jeigu prašymas dėl jos grąžinimo pateiktas per vienerius metus nuo grąžinti prašomos rinkliavos sumokėjimo datos ir mokėtojas neturi įsiskolinimo už ankstesnį laikotarpį.

66.  Vietinė rinkliava sumokama į Administratoriaus surenkamąją sąskaitą, kuri skirta tik Savivaldybės fizinių ir juridinių asmenų Vietinės rinkliavos įmokoms surinkti.

67Faktiškai surinktas Vietinės rinkliavos įmokas Administratorius perveda į savivaldybės biudžetą Vietinės rinkliavos administravimo sutartyje numatytais terminais, ne rečiau kaip kartą per mėnesį ir ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

68Mokėjimai už Administravimo paslaugas Administratoriui vykdomi kas mėnesį pagal Administratoriaus pateikiamą PVM sąskaitą faktūrą, pervedant pinigus į Administratoriaus sąskaitą banke. Savivaldybė Administratoriaus pateiktas PVM sąskaitas faktūras privalo apmokėti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo atitinkamos PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

69.  Administratorius, atlikęs Vietinės rinkliavos skaičiavimus, iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 dienos pateikia Savivaldybės administracijai ataskaitą, apie priskaičiuotą ir surinktą Vietinę rinkliavą bei susidariusią nepriemoką per praėjusius metus.

70.  Vietinės rinkliavos rinkimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 

 

IX SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 

71.  Vietinės rinkliavos mokėtojų teisės:

71.1.  Susipažinti su duomenimis apie juos, sukauptais Registre, bei pagrindine informacija, susijusia su Vietinės rinkliavos dydžiais, jų nustatymu ir komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudomis.

71.2Pateikus patvirtinančius dokumentus reikalauti, kad Administratorius pakeistų ar patikslintų apie juos Registre sukauptus duomenis, jei tokie duomenys yra neteisingi, netikslūs ar neišsamūs.

71.3Teikti apeliaciją ir reikalauti patikslinti netinkamai paskaičiuotas Vietinės rinkliavos įmokas.

71.4.  Administratoriui pateikti raštinį ar žodinį prašymą, gauti Mokėjimo pranešimus pagal nuolatinę gyvenamąją vietą ar dabartinę buveinę arba kitu Vietinės rinkliavos mokėtojo nurodytu adresu. Jeigu Mokėjimo pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu Vietinės rinkliavos mokėtojas Administratoriui turi pateikti elektroninio pašto adresą.

71.5Pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui kreiptis su prašymu patikslinti Vietinės rinkliavos dydį per 30 kalendorinių dienų nuo nekilnojamojo turto nuosavybės teisės pasikeitimo.

72.  Vietinės rinkliavos mokėtojo pareigos:

72.1Mokėti Savivaldybės tarybos nustatytus Vietinės rinkliavos dydžius, pagal gautą Mokėjimo pranešimą, šių Nuostatų nustatytais terminais.

72.2Administratoriaus prašymu pateikti visus duomenis, reikalingus Vietinės rinkliavos dydžiams nustatyti.

72.3Perleidžiant nekilnojamąjį turtą informuoti naują savininką (naudotoją) apie prievolės mokėti Vietinę rinkliavą įvykdymą, o naujas savininkas (naudotojas) turi informuoti Administratorių apie prievolės pradžią ar pasikeitimą raštu arba žodžiu per 30 kalendorinių dienų.

72.4.  Negavus Mokėjimo pranešimo už einamuosius metus per 30 kalendorinių dienų nuo Vietinės rinkliavos mokėjimo pradžios kreiptis į Administratorių.

73.  Vietinės rinkliavos mokėtojai, nepateikę duomenų ar pateikę neteisingus duomenis Vietinės rinkliavos nustatymui, laiku nemokantys Vietinės rinkliavos, pažeidžia šiuos Nuostatus bei kitus atliekų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus ir už tai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

X SKYRIUS

MOKESTINĖS NEPRIEMOKOS PRIPAŽINIMAS BEVILTIŠKA BEI PASIBAIGUSIA

 

74.  Beviltiška skola gali būti pripažinta ta skolininko (juridinio ar fizinio asmens) nesumokėta skola, jos dalis, delspinigiai, kurių neįmanoma ar netikslinga išieškoti dėl šių priežasčių:

74.1Praėjus daugiau kaip vieneriems metams nuo tos dienos, kai buvo pradėti skolos išieškojimo veiksmai, nerasta skolininko turto arba rastas turtas yra nelikvidus (neįmanoma jo realizuoti), arba jei rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti, beviltiška pripažįstama likusi skolos dalis arba nustatoma, kad skolininko ekonominė (socialinė) padėtis yra sunki.

74.2Skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu ir nėra įpėdinių, galinčių atsakyti už skolinius įsipareigojimus.

74.3Skolininkas yra likviduotas ir išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, neegzistuoja jo skolų (teisių ir pareigų) perėmėjas, turintis pakankamai turto skoloms sumokėti.

74.4.  Pasibaigė Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyti ieškininės senaties terminai ieškinio reikalavimams (dėl pagrindinio įsiskolinimo arba dėl netesybų (baudos, delspinigių)) pareikšti.

74.5.  Numatomos skolos išieškojimo išlaidos didesnės už pačią skolą.

75.  Administratoriaus vadovo sudaryta komisija, išanalizavusi skolų nesumokėjimo priežastis ir nustačiusi, kad skola atitinka šių Nuostatų 74 punkte nurodytų skolų pripažinimo beviltiškomis pagrindus, teikia Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą pripažinti skolą beviltiška kartu su motyvuota išvada, kodėl siūloma skolą pripažinti beviltiška, ir išvadą pagrindžiančių bei savo pastangas šioms skoloms atgauti įrodančių dokumentų kopijas.

76.  Skolų beviltiškumą ar pastangas atgauti skolas liudijančiais dokumentais yra laikomi dokumentai, kurie leidžia padaryti išvadą, kad atgauti skolų negalima ir Administratorius stengėsi skolas susigrąžinti. Gali būti pateikiami šie dokumentai:

76.1.  Įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, kuriuo patvirtinama Administratoriaus teisė susigrąžinti skolas, antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas.

76.2.  Patvirtinti skolų suderinimo aktai (kai juridinis asmuo negrąžina skolų suderinimo akto laikoma, kad skolininkas sutinka su skolų suderinimo akte nurodyta skola), raginimai sumokėti skolą, bankų, audito firmų ir kitų organizacijų informacija, susijusi su skolininko finansinės būklės įvertinimu, ir kiti dokumentai.

76.3Dokumentai, patvirtinantys turto neradimo arba rasto turto nerealizavimo (buvo bandoma realizuoti, tačiau neatsirado pirkėjų, arba turtas nebuvo realizuotas) faktus, arba dokumentus dėl turto neradimo likusios skolos daliai padengti, dėl rasto turto nerealizavimo (kai rasto turto pakanka tik daliai skolos padengti) arba skolininko sunkią ekonominę (socialinę) padėtį įrodantys dokumentai apie skolininko gaunamas pajamas, apie turimą viešajame registre registruojamą turtą, apie Pasvalio rajono savivaldybės teikiamą paramą ir kiti dokumentai (apie šeimos sudėtį, sveikatos būklę, buvimą įkalinimo įstaigoje ir panašiai).

76.4Tais atvejais, kai skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo dokumentai, kurie patvirtina skolininko mirties ar paskelbimo mirusiu faktą, taip pat faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka šioms skoloms susigrąžinti, o tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu – dokumentai, kurie patvirtina faktą, jog įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti.

77.  Skolos beviltiškomis pripažįstamos (nurašytinų beviltiškų skolų sąrašas tvirtinamas) ir nurašomos Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Administratoriaus sudarytos komisijos siūlymą.

78.  Mokestinės nepriemokos, pripažintos beviltiškomis ir pasibaigusiomis, anuliuojamos Administratoriaus apskaitos sistemoje ir išimamos iš apskaitos.

 

XI SKYRIUS

VIETINĖS RINKLIAVOS ĮMOKŲ PANAUDOJIMAS

 

79.  Vietinės rinkliavos įmokos naudojamos apmokėti išimtinai komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sąnaudas, Vietinės rinkliavos administravimo, visuomenės švietimo komunalinių atliekų tvarkymo klausimais išlaidoms padengti ir kitoms priemonėms, numatytoms Savivaldybės ir regiono atliekų tvarkymo plane, įgyvendinti.

 

 

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

80.  Šių Nuostatų vykdymą kontroliuoja Savivaldybės administracijos direktorius ir jo įgalioti asmenys.

81.  Administratorius yra atsakingas už šių Nuostatų pakeitimo projektų rengimą ir derinimą su Savivaldybe. Nuostatai keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu.

82.  Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, nereglamentuoti šiuose Nuostatuose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.

83.  Ginčai dėl Vietinės rinkliavos nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

–––––––––––––––––––––––––––

 

 

Nuostatų 1 priedas

2022 m. dvinarės vietinės rinkliavos dydžiai Pasvalio r.

 

DVR pastovioji dalis

DVR kintamoji dalis (NT objektai, kurie naudojasi kolektyviniais konteineriais)

Parametras

Rinkliavos dydis, metams

Parametras

Rinkliavos dydis, metams

 

Gyvenamosios paskirties objektai (individualūs namai)

NT objekto plotas

3,9

Eur/10 m2

Gyventojų skaičius

10,7

Eur/1 gyvent.

 

Gyvenamosios paskirties objektai (butai)

NT objekto plotas

3,9

Eur/10 m2

Gyventojų skaičius

13,6

Eur/1 gyvent.

 

Viešbučių paskirties objektai

NT objekto plotas

4,0

Eur/10 m2

NT objekto plotas

2,6

Eur/10 m2

 

Administracinės paskirties objektai

NT objekto plotas

3,4

Eur/10 m2

NT objekto plotas

1,3

Eur/10 m2

 

Prekybos paskirties objektai

NT objekto plotas

4,0

Eur/10 m2

NT objekto plotas

2,2

Eur/10 m2

 

Paslaugų paskirties objektai

NT objekto plotas

4,0

Eur/10 m2

NT objekto plotas

4,3

Eur/10 m2

 

Maitinimo paskirties objektai

NT objekto plotas

4,0

Eur/10 m2

NT objekto plotas

7,1

Eur/10 m2

 

Transporto paskirties objektai

NT objekto plotas

1,1

Eur/10 m2

NT objekto plotas

2,4

Eur/10 m2

 

Garažų paskirties objektai (juridinių asmenų)

NT objekto plotas

1,1

Eur/10 m2

NT objekto plotas

0,5

Eur/10 m2

 

Garažų paskirties objektai (fizinių asmenų)

NT objektų skaičius

3,4

Eur/1 objekt.

NT objektų skaičius

1,5

Eur/1 objekt.

 

Gamybos, pramonės paskirties objektai

NT objekto plotas

1,1

Eur/10 m2

NT objekto plotas

1,1

Eur/10 m2

 

Sandėliavimo paskirties objektai

NT objekto plotas

1,1

Eur/10 m2

NT objekto plotas

0,4

Eur/10 m2

 

Kultūros paskirties objektai

NT objekto plotas

2,1

Eur/10 m2

NT objekto plotas

0,4

Eur/10 m2

 

Mokslo paskirties objektai

NT objekto plotas

2,1

Eur/10 m2

NT objekto plotas

0,4

Eur/10 m2

 

Gydymo paskirties objektai

NT objekto plotas

4,9

Eur/10 m2

NT objekto plotas

1,9

Eur/10 m2

 

Poilsio paskirties objektai

NT objekto plotas

4,0

Eur/10 m2

NT objekto plotas

2,3

Eur/10 m2

 

Sporto paskirties objektai

NT objekto plotas

2,1

Eur/10 m2

NT objekto plotas

2,0

Eur/10 m2

 

Religinės paskirties objektai

NT objekto plotas

0,8

Eur/10 m2

NT objekto plotas

0,8

Eur/10 m2

 

Specialiosios paskirties objektai

NT objekto plotas

0,8

Eur/10 m2

NT objekto plotas

1,5

Eur/10 m2

 

Sodų paskirties objektai

NT objektų skaičius

5,2

Eur/1 objekt.

NT objektų skaičius

5,1

Eur/1 objekt.

 

Žemės ūkio paskirties objektai

NT objekto plotas

0,3

Eur/10 m2

NT objekto plotas

0,3

Eur/10 m2

 

Fermų paskirties objektai

NT objekto plotas

1,7

Eur/10 m2

NT objekto plotas

1,6

Eur/10 m2

 

Kiti neįvardinti objektai

NT objekto plotas

1,7

Eur/10 m2

NT objekto plotas

1,6

Eur/10 m2

 

Netinkami naudoti objektai

NT objektų skaičius

5,0

Eur/1 objekt.

-

-

-

 

 

DVR kintamoji dedamoji NT objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

·    1,1 Eur už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·    1,1 Eur už 140 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·    2,2 Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·    6,2 Eur už 770 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·    8,8 Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą.

 

DVR kintamoji dedamoji laikinų statinių naudotojams, renginių ar projektų įgyvendintojams (kai sukuriamos atliekos nėra siejamos su NT objektu):

·    2,9 Eur už 120 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·    5,8 Eur už 240 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·    18,6 Eur už 770 l talpos konteinerio ištuštinimą.

·    26,6 Eur už 1100 l talpos konteinerio ištuštinimą.

 

 

 

Nuostatų 2 priedas

 

(patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

 

__________________________________________

(adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

PRAŠYMAS

Atleisti nuo kintamos VIETINĖS RINKLIAVOS DEDAMOSIOS mokĖjimo

 

20.... m.                                d.       Pasvalio r.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 20.... m. .............  ... d. sprendimu Nr.  ...  patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais:

 

Informuoju, kad man nuosavybės teise priklausančiame nekilnojamo turto objekte, esančiame  adresu <įrašyti adresą>, bendras plotas - <įrašyti skaičių> m2, nekilnojamo turto registro išraše pateiktas pastato unikalus Nr. <įrašyti >, laikotarpiu nuo 20.... m. .................... mėn.....d. iki 20.... m. .................... mėn.....d. nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla. Prašau nurodytam laikotarpiui atleisti mane nuo kintamos Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo už įvardintą nekilnojamo turto objektą.

 

Pasibaigus deklaruotam laikotarpiui įsipareigoju pateikti nenaudojimą įrodančius dokumentus ir duomenis (elektros energijos tiekėjo pažymą, kad nekilnojamojo turto objekte per prašomą laikotarpį nesunaudota daugiau kaip 20 kWh elektros energijos, seniūnijos išduotą ir seniūno patvirtintą pažymą, kad per nurodomą laikotarpį, nekilnojamojo turto objekte nebuvo gyvenama arba jame nebuvo vykdoma ūkinė veikla arba šių dokumentų kopijas, kiti dokumentai).

 

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Registrą.

 

Esu informuotas kad Administratorius turi teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

 

Patvirtinu, jog prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

_________________________________________________

(Atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)

 

 

 

 

Nuostatų 3 priedas

________________________________________________________________

(patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

________________________________________________________________

 (adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

PRAŠYMAS

Dėl Nekilnojamo turto objekto įtraukimo į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamų nekilnojamo turto objektų kategoriją

 

20.... m.                       mėn.          d.       Pasvalio r.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 20.... m. .............  ... d. sprendimu Nr.  ...  patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais:

 

Tvirtinu, kad man nuosavybės teise priklausantis nekilnojamojo turto objektas, esantis  adresu <įrašyti adresą>, bendras plotas - <įrašyti skaičių> m2, nekilnojamo turto registro išraše pateiktas pastato unikalus Nr. <įrašyti >, yra netinkamas naudoti pagal paskirtį.

 

Deklaruoju, kad aukščiau nurodytame nekilnojamo turto objekte negyvenama ir negali būti gyvenama, jokia veikla nevykdoma, negali būti vykdoma ir nebus vykdoma, bei pateikiu tai įrodančius dokumentus:

PRIDEDAMA:

1.      Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Pasvalio apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma (jeigu nekilnojamo turto objektas yra sudegęs).

2.      Administratoriaus pažyma/aktas dėl nekilnojamojo turto objekto fizinės būklės patikrinimo (jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas).

3.      <kiti dokumentai>.

 

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Registrą.

 

Esu informuotas kad Administratorius turi teisę patikrinti prašyme pateiktų duomenų teisingumą.

 

Patvirtinu, jog prašyme nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

___________________________________________________________________

(Atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)

 

 

 

 

Nuostatų 4 priedas

________________________________________________________

 (patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

_____________________________________________________________

 (adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

NEKILNOJAMOJO TURTO PLOTO / PASKIRTIES TIKSLINIMO

DEKLARACIJA

 

20.... m.                               d.       Pasvalio r.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 20.... m. .............  ... d. sprendimu Nr.  ...  patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais:

 

Tvirtinu, kad nekilnojamojo turto objekto plotas/faktiškai naudojama paskirtis:

 

Eil. Nr.

NT objekto adresas

NT objekto unikalus Nr. nekilnojamo turto registro išraše

NT objekto (patalpų) paskirtis nekilnojamo turto registro išraše

NT objekto (patalpų) faktiškai naudojama paskirtis

Paskirtis

Plotas, m2

Paskirtis

Plotas, m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sutinku, kad Vietinės rinkliavos Administratorius vykdytų patikras nekilnojamojo turto objekte/(-uose), kurių paskirtis tikslinama pagal faktiškai naudojamą.

PRIDEDAMA:

1.      Patalpų eksplikacija.

2.      Nekilnojamo turto registro išrašas.

 

_______________________________________________________________________________

(Atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)

 

 

 

Nuostatų 5 priedas

 

____________________________________________________________

 (patalpų adresas, patalpų savininko (valdytojo) vardas, pavardė)

 

 

____________________________________________________________________

 (adresas korespondencijai, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)

 

Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos Administratoriui

 

ASMENŲ SKAIČIAUS GYVENAMAJAME BŪSTE AR INDIVIDUALIAME GYVENAMAJAME NAME

DEKLARACIJA

 

20.... m.                             d.       Pasvalio r.

 

Vadovaudamasis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 20.... m. .............  ... d. sprendimu Nr.  ...  patvirtintais Pasvalio rajono savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatais:

 

Tvirtinu, kad man nuosavybės teise priklauso gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektas , esantis adresu <įrašyti adresą>, bendras plotas - <įrašyti skaičių> m2

Deklaruoju, kad aukščiau nurodytame objekte, ne ilgiau kaip 12 mėnesių laikotarpyje nuo deklaracijos pateikimo dienos, faktiškai gyvena šie asmenys (patal savininkas įrašomas 1 eilutėje) ir pateikiu tai įrodančius dokumentus:

 

Eil. Nr.

Vardas, pavar

Asmens duomenys

Papildomi duomenys

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

PRIDEDAMA:

1.    Pažyma apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte gyvenančius asmenis.

2.    Pažyma apie nurodytame nekilnojamojo turto objekte deklaruotus, tačiau negyvenančius asmenis.

3.    Kiti dokumentai, įrodantys nurodytame nekilnojamojo turto objekte faktiškai gyvenančių asmenų skaičių.

Leidžiu naudotis savo asmens duomenimis ir juos įtraukti į Administratoriaus tvarkomą Registrą.

Esu informuotas kad Administratorius turi teisę patikrinti deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą.

 

Patvirtinu, jog deklaracijoje nurodytoms aplinkybėms pasikeitus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, raštu pranešiu apie pasikeitimus.

 

_______________________________________________

(Atlie turėtojo vardas pavardė, parašas)