r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-153 „DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ IR JUNGTINĖS VEIKLOS DALYVIŲ RĖMIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 28  d. Nr. T-255(E)

Naujoji Akmenė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.  Pakeisti Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-153 „Dėl Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programos patvirtinimo“, ir išdėstyti 14 punktą taip:

14. Programos lėšos, neviršijant Programai skirtų lėšų, naudojamos:

14.1. remiant bendrijas ir jungtinės veiklos dalyvius, likviduojant daugiabučių namų techninius defektus, kurie kelia grėsmę namo ar atskirų jo konstrukcijų stabilumui ir žmonių saugumui, už atliktus darbus (išlaidų, susijusių su daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų: stogų, šilumos punktų, karšto vandens ruošimo įrenginių, šilumos, karšto ir šalto vandens, kanalizacijos vamzdynų (ne mažiau vienos laiptinės), laiptinių ir rūsio langų, laiptinių durų, išorinių namo sienų, tarp blokų esančių siūlių, elektros instaliacijos remonto ar renovacijos ir kitų darbų) išlaidoms padengti – kompensuojama ne daugiau nei 40 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 2 500 Eur vienai bendrijai arba jungtinės  veiklos dalyviui;

14.2. atnaujinus, modernizavus gyvenamąjį fondą, padidinus namo energijos naudojimo efektyvumą, už atliktus darbus (taip pat investicijų, rengiant pastato energinio naudingumo sertifikavimą) patirtoms išlaidoms padengti – kompensuojama ne daugiau nei 40 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 000 Eur ir 100 proc. investicinių planų parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 1 000 Eur vienam daugiabučiui įskaitant investicinių planų koregavimo išlaidas;

14.3. daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimo išlaidoms padengti – kompensuojama 100 proc. patirtų išlaidų, tačiau ne daugiau nei 200 Eur;

14.4. atnaujinant ir modernizuojant bendrojo naudojimo objektus patirtoms išlaidoms padengti – kompensuojama ne daugiau nei 40 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau 1 500 Eur“.

2.  Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimą Nr. T-207 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T-153 „Daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vitalijus Mitrofanovas