LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „dĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. birželio 12 d. Nr. 3D-399

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.    Papildau 6.11 papunkčiu:

6.11. bendruomeninis verslas – bendruomeninės organizacijos inicijuotas verslas, kai pagal KPP remiama ekonominė veikla vykdoma remiantis socialiai atsakingo verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas skiriamas bendruomenės veiklai užtikrinti, jos aktualioms problemoms spręsti.“

2.    Papildau 6.231 papunkčiu:

6.231. socialinis verslas – verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su visuomenei naudingais tikslais ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos.“

3.    Pakeičiu 18.1.2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.2.1. vieną projektą, susijusį su investicijomis į infrastruktūrą, verslą (įskaitant NVO, bendruomeninį ar socialinį verslą), prekių gamybą, paslaugų teikimą (pvz., verslo kūrimo, verslo plėtros, kaimų atnaujinimo), ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymų, kultūros renginių, stovyklų organizavimo);“.

4.    Pakeičiu 18.1.9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.9.1. savo veiksmais ar neveikimu nebūti sukūrusiu neteisėtų sąlygų gauti paramą. Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimas nustatomas pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir (arba) pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 3D-285 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“;“.

5.    Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. VPS vykdytojos sprendimu vietos projekto paraiška gali būti teikiama kartu su vietos projekto partneriu (-iais) (pvz., kviečiama teikti vietos projektus pagal VPS priemonę, susijusią su kelių juridinių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę veiklą, bendradarbiavimu). Tokiu atveju pareiškėju paskiriamas vienas iš bendradarbiaujančių asmenų, kiti bendradarbiaujantys asmenys laikomi pareiškėjo partneriais. Asmenys, dalyvaujantys vietos projektuose kaip partneriai, tuo pačiu metu gali teikti vietos projektų paraiškas savarankiškai, laikydamiesi ribojimų, nustatytų šių Taisyklių 18.1.2 papunktyje.“

6.    Pakeičiu 23.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.5. jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo verslo kūrimui arba esamo verslo plėtrai (įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą), prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikiamas vietos projekto verslo planas, įrodantis, kad būsimas naujas verslas arba esamo verslo plėtra yra ekonomiškai gyvybingi, t. y. vietos projekto verslo planas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus ir jų reikšmes, nustatytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir (arba) Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės). Ekonominio gyvybingumo kriterijai, taikomi pagal šias Taisykles įgyvendinamiems vietos projektams, turi būti apskaičiuojami ir taikomi Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse nustatyta tvarka:

23.1.5.1. NVO, bendruomeninio ir socialinio verslo plėtros atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc., ir skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6;

23.1.5.2. NVO, bendruomeninio ir socialinio verslo pradžios atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc., ir skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6 (grynasis pelningumas skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

23.1.5.3. verslo, neįvardyto Taisyklių 23.1.5.1 papunktyje, plėtros atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc., skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6, paskolų padengimo, kurio reikšmė ≥ 1,25, ir vidinės grąžos norma, kurios reikšmė ≥ 4,4 proc.;

23.1.5.4. verslo, neįvardyto Taisyklių 23.1.5.2 papunktyje, pradžios atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc., ir skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6 (grynasis pelningumas skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

23.1.5.5. vietos projektų, teikiamų pagal VPS priemones, atitinkančias KPP priemones (pvz., „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“), atvejais taikomi ekonominio gyvybingumo kriterijai, nustatyti Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklėse;“.

7. Pakeičiu 23.1.9.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.9.1. nuosavybės teise priklauso fiziniam asmeniui ir (arba) privačiam juridiniam asmeniui, ir (arba) viešajam juridiniam asmeniui (išskyrus valstybės institucijas, įstaigas ir savivaldybes), jos yra tinkamos finansuoti iš paramos VPS įgyvendinti lėšų, jeigu pareiškėjas ir (arba) tinkamas vietos projekto partneris valdo tą nekilnojamąjį turtą nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais (netaikoma, kai numatytos investicijos į naujų pastatų ir statinių statybą); teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne trumpesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į naujų pastatų ir (ar) statinių statybą,  žemė po naujai statomais pastatais ir (ar) statiniais nuosavybės teise turi priklausyti fiziniam asmeniui ir (arba) privačiam juridiniam asmeniui, ir (arba) viešajam juridiniam asmeniui (išskyrus valstybės institucijas, įstaigas, savivaldybes ir jų įstaigas). Žemė NVO įgyvendinamų vietos projektų atveju turi priklausyti pareiškėjui ir (arba) vietos projekto partneriui – viešajam juridiniam asmeniui, nuosavybės teise (vietos projekto partneriai – valstybės institucijos, įstaigos, savivaldybės ar jų įstaigos – valdo žemę nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimo pagrindais. Teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne trumpesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos);“.

8.   Papildau nauju 23.1.11.11 papunkčiu:

23.1.11.11. krovinių gabenimų keliais;“.

9.    Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Nustatydama detalų tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą VPS vykdytoja turi vadovautis VPS prioritetais ir VPS priemonės ir (arba) VPS priemonės veiklos srities turinio (jeigu kviečiama teikti vietos projektus pagal atskirą VPS priemonės veiklos sritį) aprašymu. Visos tinkamų finansuoti išlaidų eilutės turi būti tiesiogiai susijusios su VPS priemonės turiniu ir būtinos VPS priemonei įgyvendinti. Jeigu pagal VPS priemonę ar jos veiklos sritį remiama veikla pagal turinį yra panaši į veiklą, remiamą pagal KPP priemonę, ŽVP priemonę ar jų veiklos sritis, rekomenduojama VPS vykdytojai vadovautis tos KPP priemonės, ŽVP priemonės ar jų veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėse nustatytu tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu, išskyrus bendrąsias išlaidas, kurios visais atvejais turi būti apibrėžtos pagal šias Taisykles, o jų dydis nustatytas vadovaujantis Taisyklių 27.3 papunkčiu, (vadovaujamasi KPP priemonės, ŽVP priemonės ar jų veiklos sričių įgyvendinimo taisyklėmis, kurios taikomos paskutinio kvietimo metu gautoms paraiškoms pagal KPP priemonę,  ŽVP priemonę ar jų veiklos sritis). VPS vykdytoja, rengdama detalų tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą priemonės ir (arba) veiklos srities, artimos KPP priemonei, ŽVP priemonei ar jų veiklos sritims, finansavimo sąlygų apraše ir nesivadovaujanti tos KPP priemonės, ŽVP priemonės ar jų veiklos sričių tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu (jį keičianti), turi Agentūrai pateikti aiškius motyvus ir pagrindimą, kodėl tokie pakeitimai būtini. Nepateikus pagrindimo, kodėl būtina keisti tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą ar tinkamai nepagrindus šio poreikio, pakeitimai negalimi.“

10.  Pakeičiu 27.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.1.1. vietos projekto pagrindinė idėja – mobilioji prekyba VVG teritorijoje pagaminta produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje. Socialiai pažeidžiamais asmenimis laikomi: našlaičiai vaikai ir paaugliai iki 18 m.; socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir paaugliai iki 18 m.; skurdą ir skurdo riziką patiriantys vieniši asmenys ir šeimos; negalią turintys asmenys; senyvo amžiaus (daugiau negu 65 m.) žmonės; vienišos mamos ar tėvai, auginantys vaikus iki 18 m.; daugiavaikės (turinčios daugiau negu 3 vaikus) šeimos; niekur nesimokantis ir nedirbantis jaunimas iki 29 m.; bedarbiai. Socialiai atskirtais asmenimis laikomi socialiai pažeidžiami asmenys ir mokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys kaimo vietovėse ir lankantys formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas, nutolusias nuo jų gyvenamosios vietos daugiau kaip 3 km. Motorinių transporto priemonių klasifikavimas pagal kategorijas ir klases nustatytas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Neremiamas transporto priemonių įsigijimas, kurios priskiriamos prie L ar jai prilygintos kategorijos (mopedai, motociklai, triračiai, keturračiai motociklai, bagiai, kt.), prie M kategorijos (lengvieji automobiliai ir autobusai) ir šios kategorijos priskiriamų kėbulų tipų (išskyrus aštuonių sėdimų vietų transporto priemones, skirtas keleiviams vežti); prie N kategorijos priskiriamų kėbulų tipų, kurių kodai – N1 (išskyrus išimtį, nurodyta Taisyklių 27.1.2 papunktyje), BAE, BAF, BAG, BAH, BAM, BC, BD, BAN, BAR, BAS; prie G kategorijos (visureigiai) ir šios kategorijos priskiriamų kėbulų tipų; prie O kategorijos (priekabos ir puspriekabės) priskiriamų transporto priemonių, kurių kodas – DD (L kategorijos transporto priemonės priekaba); specialiosios paskirties transporto priemonių, kurių kodai – SA, SB, SC, SE, SJ, SN, SR, ST, SV ir SZ (pvz., gyvenamieji automobiliai, kemperiai);“.

11.  Pakeičiu 27.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.1.2. planuojamas įgyvendinti verslo projektas, įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą – Taisyklių 27.1.1 papunktyje įvardytos motorinės transporto priemonės ir N kategorijos N1 klasės motorinės transporto priemonės (parama įsigyti N kategorijos, N1 klasės motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), kaip nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų ir kai ji neatsiejamai susijusi su versle numatytomis teikti paslaugomis, pvz.: maisto pristatymu, mobilios įrangos pervežimu į paslaugų teikimo vietą ir pan., t. y. neskirta krovinių gabenimo keliais veiklai vykdyti);“.

12.  Pakeičiu 28.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.7. naudotų prekių įsigijimo išlaidos ir naujų prekių įsigijimo išlaidos su mokymais susijusių vietos projektų atveju;“.

13.  Pakeičiu 29.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.3. konkurencijos teise. Parama vietos projektui įgyvendinti turi būti skiriama nepažeidžiant ES teisės normų, susijusių su nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimu vienam ūkio subjektui, t. y. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013) ir (arba) 2014 m. birželio 27 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 717/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje (OL 2014 L 190, p. 45) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 717/2014). Vadovaujantis EK 2003 m. gegužės 6 d. rekomendacijos Nr. 2003/361/EC „Dėl labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių sampratos“ 1 priedo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių samprata“ 1 str. įmone laikomas bet koks asmuo, užsiimantis ekonomine veikla, nepriklausomai nuo jo teisinės formos; tai apima fizinius asmenis, užsiimančius individualia veikla, ir šeimų verslus amatų ar kitos ekonominės veiklos srityse, taip pat partnerystes ar asociacijas, užsiimančias ekonomine veikla. Susijusių įmonių apibrėžimas ir kitos nuostatos pateikiamos Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatyme. Pareiškėjas, užsiimantis arba ketinantis užsiimti ūkine veikla, turi užpildyti ir pateikti „Vienos įmonės“ deklaraciją pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 (taikoma Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos parengta forma, kuri skelbiama interneto tinklalapyje www.esinvesticijos.lt) ir Smulkiojo bei vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijas, parengtas pagal Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ (toliau bendrai vadinamos – Įmonės susietumo deklaracija). Atitiktį šiai tinkamumo sąlygai vertina Agentūra:“.

14. Pakeičiu 29.3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

29.3.2. Agentūra, gavusi VPS vykdytojos persiųstą Įmonės susietumo deklaraciją, per 10 (dešimt) darbo dienų įvertina, ar pareiškėjas atitinka tinkamo pareiškėjo statusą (labai maža, maža ar vidutinė įmonė), nurodytą Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, ir turi teisę gauti paramą vietos projektui įgyvendinti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 ir (arba) pagal Reglamentą (ES) Nr. 717/2014. Vertinimo metu Agentūra vadovaujasi Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (nustatydama įmonės dydį), Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, patikrina informaciją apie visą per tris paskutinius finansinius metus pareiškėjo ir su juo susijusių ūkio subjektų (o pareiškėjo reorganizacijos atveju – taip pat ir iki reorganizacijos buvusių ūkio subjektų) gautą de minimis pagalbą ir nustato, ar bendra de minimis pagalbos suma neviršija leidžiamo de minimis pagalbos dydžio. Jeigu pareiškėjui, įskaitant visus su juo susijusius juridinius ir fizinius asmenis, suteikus paramą vietos projektui įgyvendinti būtų viršijama bendra leistina de minimis pagalbos suma, negali būti skirta net ta paramos vietos projektui įgyvendinti dalis, kuri šios sumos neviršija;

15. Pakeičiu 29.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„29.3.3. Agentūra parengia išvadą dėl pareiškėjo dydžio (nustato, ar tai labai maža, maža ar vidutinė įmonė) ir jo teisės gauti paramą vietos projektui įgyvendinti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 ir (arba) pagal Reglamentą (ES) Nr. 717/2014, ir pateikia ją VPS vykdytojai.“

16.    Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Jeigu pagal VPS priemonę remiama veikla, susijusi su verslo kūrimu arba plėtra (įskaitant NVO, bendruomeninį ar socialinį verslą), Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše turi būti numatyta bent šios papildomos tinkamumo finansuoti sąlygos:“.

17.    Papildau 47.2.1.5 papunkčiu:

47.2.1.5. fiziniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokymų veiklą, užsiimantys ja pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą. Jeigu mokymų paslauga įsigyjama iš fizinio asmens, jis turi atitikti lektoriui keliamus reikalavimus, nustatytus Taisyklių 47.2.2 papunktyje.“

18.    Pakeičiu 47.2.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

47.2.2.4. turėti pedagoginį išsilavinimą arba būti išklausęs pirminius pedagoginių - psichologinių žinių arba andragogikos (suaugusiųjų mokymo) kursus;“.

19.    Pripažįstu netekusiu galios 47.2.2.5 papunktį.

20.    Papildau nauju 47.2.3 papunkčiu:

47.2.3 tuo atveju, jeigu numatomi mokymai susiję su tradiciniais amatais, lektoriumi gali būti atestuotas tradicinių amatų meistras, turintis sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą.“

21.    Papildau 47.2.4 papunkčiu:

47.2.4. paslaugos, susijusios su vietos projekto įgyvendinimo metu įsigyjamos įrangos, technikos mechanizmų, programų naudojimu, laikomos instruktažu. Šios paslaugos nėra laikomos mokymais;“.

22.       Pakeičiu 54 punktą ir jį išdėstau taip:

54. VPS vykdytoja, gavusi neigiamą išvadą dėl kvietimo teikti vietos projektus dokumentų tinkamumo, per 5 (penkias) darbo dienas patikslina kvietimo teikti vietos projektus dokumentus pagal Agentūros pastabas ir teikia derinti iš naujo, pateikdama Agentūrai informaciją apie patikslintą kvietimo teikti vietos projektų paraiškas laiką (kvietimo teikti vietos projektų paraiškas laikas turi būti patikslintas taip, kad būtų išlaikytas dokumentų paskelbimo terminas, nustatytas Taisyklių 49 punkte). Agentūra, gavusi patikslintus kvietimo teikti vietos projektus dokumentus, per 5 (penkias) darbo dienas juos įvertina ir priima vieną iš šių Taisyklių 52.2 papunktyje nurodytų išvadų.“

23.       Pakeičiu 70 punktą ir jį išdėstau taip:

70. Vietos projekto paraiškos forma yra sudėtinė kvietimo teikti vietos projektus dalis. Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal kaimo vietovių VPS, forma pateikiama šių Taisyklių 1 priede, Galutinės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal kaimo vietovių VPS, forma pateikiama šių Taisyklių 2 priede; pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma pateikiama šių Taisyklių 3 priede, Galutinės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma pateikiama šių Taisyklių 4 priede. Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti), jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį privaloma turėti).“

24.    Pakeičiu 71 punktą ir jį išdėstau taip:

71. Per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (viena vietos projekto paraiška taip pat laikomas integruotas vietos projektas arba dvisektoris vietos projektas, teikiamas pagal vieną ar kelias priemones ir (arba) veiklos sritis).“

25.    Pakeičiu 94 punktą ir jį išdėstau taip:

94. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) vertinama pagal patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytus vietos projektų atrankos kriterijus ir pagal pareiškėjo pateiktą pirminę vietos projekto paraišką ir prie jos pridėtus dokumentus.“

26.    Pakeičiu 95 punktą ir jį išdėstau taip:

95. Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu paklausimai, susiję su vietos projekto pridėtinės vertės (kokybės) vertinimu, nesiunčiami, o vertinamų dokumentų taisymai neleidžiami.“

27.    Pakeičiu 99 punktą ir jį išdėstau taip:

99. Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) balų, sąrašas perduodamas vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumui vertinti pagal šių Taisyklių 101–108 punktus.“

28.    Pakeičiu 100 punktą ir jį išdėstau taip:

100. Vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) balų, sąraše esantys vietos projektai laikomi nepakankamai kokybiškais ir nesukuriančiais pakankamai pridėtinės vertės siekiant VPS tikslų. Šiame sąraše esančių vietos projektų paraiškų vertinimas laikomas baigtu. Visus šiame sąraše esančius pareiškėjus VPS vykdytojos darbuotojai informuoja raštu per 5 (penkias) darbo dienas nuo sąrašo sudarymo, nurodydami konkretaus vietos projekto vertinimo rezultatų priežastis.“

29.    Pakeičiu 101 punktą ir jį išdėstau taip:

101. Vietos projekto planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas atliekamas pagal išlaidų tinkamumo sąlygas, nurodytas Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše. Šio vertinimo metu nustatoma galima didžiausia paramos suma vietos projektui įgyvendinti.“

30.    Pakeičiu 102 punktą ir jį išdėstau taip:

102. Jeigu atliekant planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimą yra nustatoma trūkumų (pvz., išlaidos neatitinka tinkamų finansuoti išlaidų sąrašo, nustatyto Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše, pateiktos bendra suma, t. y. nedetalizuotos pagal atskiras išlaidų eilutes, neatitinka komercinių pasiūlymų arba pagal juos netinkamai pasirinkta jų vertė), VPS vykdytoja pasiūlo pareiškėjui pašalinti planuojamų išlaidų tinkamumo trūkumus (numatytų išlaidų pakeitimai kitomis išlaidomis yra neleidžiami):“.

31.    Pakeičiu 102.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

102.1. prašyme pašalinti trūkumus nurodoma, kokie trūkumai turi būti pašalinti, taip pat nurodomas nuo 5 (penkių) iki 10 (dešimties) darbo dienų terminas atsižvelgiant į paklausimo turinį, reikiamos informacijos ar taisymų sudėtingumą. Terminas gali būti pratęstas neilgiau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms ir tik tinkamai pagrįstais atvejais, kai galutinės vietos projekto paraiškos trūkumams pašalinti pareiškėjas turi pasitelkti trečiuosius asmenis, nesusijusius su galutinės vietos projekto paraiškos

rengimu. Prašymas pašalinti trūkumus turi būti siunčiamas tokiu būdu, kokį pareiškėjas yra nurodęs vietos projekto paraiškoje;“.

32.    Pakeičiu 102.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

102.2. jeigu pareiškėjas per VPS vykdytojos nurodytą terminą trūkumų nepašalina arba pašalina netinkamai, VPS vykdytoja baigia vietos projekto vertinimą – pripažįsta, kad išlaidos suplanuotos netinkamai – pirminė vietos projekto paraiška pripažįstama netinkama. Po visų to paties kvietimo metu gautų vietos projektų paraiškų vertinimo VPS vykdytojos darbuotojai siūlo vietos projektų atrankos komitetui išbraukti netinkamą vietos projekto paraišką iš vietos projektų paraiškų sąrašo ir toliau neadministruoti. Pareiškėjas apie vietos projektų atrankos komiteto sprendimą ir sprendimo priežastis informuojamas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos.“

33.    Pakeičiu 103 punktą ir jį išdėstau taip:

103. Pabaigus visų to paties kvietimo metu gautų vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimą ir nustačius didžiausias galimas paramos sumas jiems įgyvendinti, nustatoma, ar visiems vietos projektams užtenka konkretaus kvietimo teikti vietos projektus biudžeto (toliau – kvietimo biudžetas) lėšų.“

34.    Pakeičiu 104 punktą ir jį išdėstau taip:

104. Jeigu visiems teigiamai įvertintiems vietos projektams užtenka konkretaus kvietimo biudžeto lėšų, pirminis vietos projektų paraiškų vertinimas laikomas baigtu:“.

35.  Pakeičiu 104.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

104.3. jeigu pareiškėjas per informaciniame pranešime nurodytą terminą nepateikia galutinės vietos projekto paraiškos, jo vietos projekto paraiška išbraukiama iš sąrašo. Pareiškėjui per 5 (penkias) darbo dienas nuo galutinių vietos projektų paraiškų pateikimo termino išsiunčiamas informacinis pranešimas.“

36.  Pakeičiu 105.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

105.3. jeigu keliems vietos projektams, pateiktiems to paties kvietimo teikti vietos projektus metu, vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu skiriama ta pati balų suma ir ji yra žemiau pereinamojo balo, tačiau daliai vienodą balų skaičių surinkusių vietos projektų užtenka kvietimo biudžeto lėšų, VPS vykdytojos valdymo organas turi teisę nuspręsti sudaryti antrąjį prioritetinį sąrašą pagal antrinius prioritetinius kriterijussudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, surinkusias vienodą balų skaičių ir esančias žemiau pereinamojo balo, ir pripažinti dalį (kuriai užtektų kvietimo teikti vietos projektus) vietos projektų finansuotinais iš paramos VPS įgyvendinti lėšų. Pavyzdys: kvietimo teikti vietos projektus metu gauta 100 vietos projektų paraiškų; žemiausias pereinamasis balas, kurį surinkusiems vietos projektams pakanka kvietimo biudžeto lėšų, – 89, tačiau jį pasiekė (gavo 89 arba daugiau) tik 20 pareiškėjų; skyrus paramą šiems 20 pareiškėjų būtų panaudota tik 60 proc. kvietimo biudžeto lėšų; 35 vietos projektų pareiškėjai surinko vienodai – po 88 balus, o jų visų prašomos paramos suma viršija kvietimo biudžetą – sudaro 120 proc. viso kvietimo biudžeto lėšų; VPS vykdytojos valdymo organas nusprendžia sudaryti antrąjį prioritetinį sąrašą – sudėlioti pirmumo tvarka visas vietos projekto paraiškas, surinkusias po 88 balus. Antriniai prioritetiniai kriterijai taikomi prioriteto tvarka, t. y. jeigu pritaikius pirmąjį antrinį prioritetinį kriterijų vietos projektų sąrašas sudaromas taip, kad kvietimo biudžeto lėšų pakanka vienodą balų skaičių surinkusiems vietos projektams finansuoti, atranka pagal kitus antrinius kriterijus neatliekama. Antrasis prioritetinis sąrašas turi būti sudaromas pagal šiuos antrinius prioritetinius kriterijus (reitinguojama pagal vietos projekto paraiškos duomenis, balai netaikomi, paklausimai nesiunčiami):“.

37.  Pakeičiu 108 punktą ir jį išdėstau taip:

108. Pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo rezultatai turi būti pateikti Agentūrai. Privaloma pateikti informacija: VPS priemonė (-ės) ir (arba) veiklos sritis (-ys), pagal kurią (-as) gautos ir užregistruotos pirminės vietos projektų paraiškos; kvietimo Nr.; pareiškėjai; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai; vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) ir planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo rezultatai: vietos projektų paraiškos, kurioms skirta ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) balų, ir vietos projektų paraiškos, kurioms skirta mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) balų (sąrašai sudaromi pagal surinktą balų skaičių nuo daugiausiai iki mažiausiai skirtų balų); vietos projektų paraiškos, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas teigiamai, ir vietos projektų paraiškos, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas neigiamai; vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas (jeigu buvo taikomas) pirmumo tvarka, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne. Privaloma informacija turi būti pateikta Agentūrai per 5 (penkias) darbo dienas po visų pirminių vietos projektų paraiškų vertinimo pabaigos.“

38.    Pakeičiu 110 punktą ir jį išdėstau taip:

110. Jeigu galutinių vietos projektų paraiškų vertinimo, atliekamo pagal šių Taisyklių 114–134 punktus, metu bet kuri galutinė vietos projekto paraiška pripažįstama netinkama, iš rezervinio vietos projektų sąrašo perkeliama (-i) aukščiausioje pirmumo vietoje esanti (-čios) vietos projekto (-ų) paraiška (-os), jeigu vertinimo metu nustatyta paramos suma neviršija konkretaus kvietimo biudžeto lėšų (tokiu atveju atskiras kvietimas teikti vietos projektų paraiškas neskelbiamas). Aukščiausia pirmumo vieta nustatoma pagal vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu suteiktus balus; jeigu keliems vietos projektams vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu buvo suteikti vienodi balai, vienodus balus surinkusių vietos projektų pirmumas nustatomas taikant antrinius prioritetinius kriterijus, nurodytus šių Taisyklių 105.3 papunktyje, taikant juos prioriteto tvarka, pagal sąrašą. Iš antrinio vietos projektų sąrašo perkeltos vietos projekto paraiškos teikėjui pasiūloma parengti ir pateikti galutinę vietos projekto paraišką (pagal analogiją vadovaujamasi šių Taisyklių 104 punktu).“

39.    Pakeičiu 111 punktą ir jį išdėstau taip:

111. Jeigu po kvietimo teikti vietos projektus skelbiamas naujas kvietimas teikti vietos projektus, t. y. pagal tą pačią VPS priemonę (-es) ar jos (-ų) veiklos sritį (-is), keičiant projektų finansavimo sąlygas (pvz., keičiamos vietos projektų paraiškų tinkamumo sąlygos, keičiami vietos projektų atrankos kriterijai) ar nekeičiant vietos projektų finansavimo sąlygų, nurodytų Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše:“.

40.    Pakeičiu 111.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

111.1. rezerviniame vietos projektų sąraše esančius pirminių vietos projektų paraiškų teikėjus VPS vykdytoja apie tai informuoja raštu (informacinis pranešimas turi būti išsiųstas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo naujojo kvietimo teikti vietos projektus paskelbimo dienos);“.

41.    Pripažįstu netekusiu galios 111.2 papunktį.

42.    Pakeičiu 111.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

111.3. pareiškėjas, ketinantis teikti vietos projektą pagal naują kvietimą teikti vietos projektus, turi teikti naują pirminę vietos projekto paraišką;“.

43.    Pripažįstu netekusiu galios 111.4 papunktį“.

44.    Pripažįstu netekusiu galios 112 punktą.

45.    Pakeičiu 113 punktą ir jį išdėstau taip:

113. Jeigu vietos projektui, surinkusiam ne mažiau kaip 60 (šešiasdešimt) balų, neužtenka kvietimo biudžeto lėšų, taip pat nėra numatyta paramos VPS įgyvendinti lėšų naujiems kvietimams pagal tą pačią VPS priemonę arba jos veiklos sritį, pripažįstama, kad vietos projektui įgyvendinti nebus skiriama parama dėl paramos VPS įgyvendinti lėšų trūkumo. Po visų to paties kvietimo metu gautų vietos projektų paraiškų vertinimo VPS vykdytojos darbuotojai siūlo vietos projektų atrankos komitetui išbraukti šiuos vietos projektus iš gautų vietos projektų sąrašo ir toliau neadministruoti. Apie tai informuojami visi pareiškėjai, kurių vietos projektams nepakako kvietimo biudžeto lėšų.“

46.    Pakeičiu 123 punktą ir jį išdėstau taip:

123. Po galutinės vietos projekto paraiškos administracinės atitikties įvertinimo:“.

47.    Papildau 123.1 papunkčiu:

123.1. teigiamai įvertintos vietos projektų paraiškos perduodamos į kitą vertinimo etapą – atliekamas galutinės vietos projekto paraiškos tinkamumo vertinimas;“.

48.    Papildau 123.2 papunkčiu:

123.2. neigiamai įvertintų vietos projektų paraiškų teikėjams per 5 (penkias) darbo dienas nuo įvertinimo pabaigos išsiunčiami pranešimai apie vietos projekto paraiškos neigiamą vertinimą, nurodant neigiamo įvertinimo priežastis ir galimą neigiamai įvertintos paraiškos rezultatų apskundimo tvarką.“

49.    Pripažįstu netekusiu galios 136.2.5 papunktį.

50.    Pakeičiu 138.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

138.1. atlieka galutinių vietos projektų paraiškų vertinimą pagal tinkamumo sąlygas, susijusias su galimai neteisėtai sukurtų sąlygų paramai gauti nustatymu (kaip nurodyta šių Taisyklių 18.1.9.1 papunktyje), ekonominio gyvybingumo nustatymu (kaip nurodyta šių Taisyklių 23.1.5  papunktyje), atitikties ES konkurencijos teisei nustatymu (kaip nurodyta šių Taisyklių 29.3  papunktyje), pareiškėjų ir jo partnerių ankstesnių pažeidimų, susijusių su EŽŪFKP ir EJRŽF, fakto paneigimu arba patvirtinimu (kaip nurodyta šių Taisyklių 18.1.6 papunktyje). VPS vykdytoja, gavusi galutines vietos projektų paraiškas, registruotu paštu, el. pašto adresu [email protected] arba per Agentūros TERPAS, pasirašant galutinės vietos projekto paraiškos dokumentų priėmimo–perdavimo aktą, perduoda Agentūrai galutinių ir pirminių vietos projektų paraiškų arba jų dalių kopijas bei visų susijusių priedų kopijas, kurios būtinos Agentūrai šiuo Taisyklių papunkčiu pavestoms funkcijoms atlikti. Agentūra, atlikusi šiuo Taisyklių papunkčiu pavestas funkcijas, vertinimo išvadas raštu pateikia VPS vykdytojai. Vertinimo dokumentai saugomi Agentūroje jos vidaus nustatyta tvarka;“.

51.    Pakeičiu 138.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

138.6. VPS vykdytojos prašymu teikia informaciją apie viešuosiuose registruose esančią informaciją, reikalingą vietos projekto paraiškai įvertinti, prie kurios turi nemokamą prieigą. Jeigu viešuosiuose registruose esanti informacija, reikalinga vietos projektui įvertinti, yra prieinama ribotam naudotojų skaičiui (pvz., tik valstybės institucijoms) ir Agentūra turi galimybę ja naudotis, VPS vykdytojos prašymu Agentūra patikrina viešuosiuose registruose esančią informaciją ir teikia VPS vykdytojai išvadą. VPS vykdytoja, prašydama Agentūros pateikti viešuosiuose registruose esančią informaciją, pateikia visų gautų vietos projektų, surinkusių reikiamą balų skaičių ir tinkamų vertinti, sąrašą, nurodydama, kokios informacijos reikia pirminių vietos projektų paraiškų ar galutinių vietos projektų paraiškų vertinimui atlikti. Agentūra per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikti informaciją gavimo dienos pateikia VPS vykdytojai reikiamą informaciją;“.

52.    Pakeičiu 191.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

191.2. įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimas. Įvykdytų viešųjų pirkimų vertinimo tikslas – nustatyti, ar vietos projekte numatytų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimas atliktas nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo. Įvykdytų viešųjų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra.“

53.    Pakeičiu 192.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

192.2. vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal KPP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-924 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EŽŪFKP pirkimų taisyklės). Išankstinį planuojamų pirkimų dokumentų vertinimą atlieka VPS vykdytoja iki pirkimų vykdymo pradžios; įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra.“

54.    Pakeičiu 193.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

193.2 vietos projekto paraiškoje numatytų prekių, paslaugų ir darbų pirkimą vykdo vadovaudamiesi Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal ŽVP priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-799 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – EJRŽF pirkimų taisyklės). Išankstinį planuojamų pirkimų dokumentų vertinimą atlieka VPS vykdytoja iki pirkimų vykdymo pradžios; įvykdytų pirkimų tinkamumo vertinimą atlieka Agentūra.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                           Bronius Markauskas