Paveikslėlis, kuriame yra simbolis, eskizas, tekstas, emblema  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

2024 m. sausio 25 d. Nr. T-5

Zarasai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 32 straipsnio 6 ir 61 dalimis, 34 straipsnio 1 dalimi, Zarasų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles (pridedama).

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                      Nijolė Guobienė

 

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-5

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Zarasų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Zarasų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) išduodamų sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius Savivaldybės patikėjimo teise valdomoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas), išdavimo atvejus ir tvarką.

2. Sutikimus išduoda arba atsisako išduoti Savivaldybės meras (toliau – Meras), arba Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatyta tvarka įgaliotas Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis.

Sutikimai išduodami per Žemės informacinę sistemą (toliau – ŽIS). Prisijungimo prie ŽIS nuoroda viešinama per Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinę sistemą (www.planuojustatau.lt).

3. Šios Taisyklės netaikomos tais atvejais, kai valstybinėje žemėje, kurioje planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, teisės aktų nustatyta tvarka yra suformuoti valstybinės žemės sklypai.

Suformuotiems valstybinės žemės sklypams servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu.

Kai teritorijoje, kurioje išduotas Sutikimas, suformuojamas valstybinės žemės sklypas, Sutikimo galiojimas baigiasi, o pagal Sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti nustatomas tokias teises suteikiantis servitutas.

Pagal Sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti atskiras valstybinės žemės sklypas neformuojamas, neperduodamas naudotis ir (ar) neperleidžiamas nuosavybėn.

4. Sutikimai remontuoti, rekonstruoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengtus plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išduodami šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

5. Sutikimas suteikia teisę tiesti šias susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti:

5.1. susisiekimo komunikacijas, kurios pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – STR „Statinių klasifikavimas“), nėra priskiriamos nesudėtingų statinių kategorijoms, ir joms funkcionuoti būtinus statinius;

5.2. susisiekimo komunikacijas, nurodytas STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 1.1 ir 1.2 papunkčiuose, ir joms funkcionuoti būtinus statinius;

5.3. komunalinius inžinerinius tinklus, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.4. komunalinius inžinerinius tinklus, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.2, 2.4–2.5 papunkčiuose, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.5. vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, kurie pagal STR „Statinių klasifikavimas“ nėra priskiriami nesudėtingų statinių kategorijoms, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.6. vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam statiniui aptarnauti, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 2.1–2.2, 2.4–2.5 papunkčiuose arba nepriskirtus statiniams, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.7. vietinius inžinerinius tinklus, reikalingus konkrečiam įrenginiui aptarnauti, nepriskirtus statiniams, ir jiems funkcionuoti būtinus statinius;

5.8. plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, skirtus daugiabučių namų gyventojų reikmėms, nurodytus STR „Statinių klasifikavimas“ 3 lentelės 4.1 papunktyje.

6. Sutikimas išduodamas susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų tiesimo ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių įrengimo darbų užsakovui (statytojui) (toliau – Asmuo).

7. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, per ŽIS inicijuoja sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo elektroninę paslaugą (toliau – Sutikimo paslauga) ir joje pateikia:

7.1. užpildytą elektroninę prašymo išduoti Sutikimą formą (toliau – Prašymas išduoti Sutikimą); 

7.2. naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis įkelia (*.dwg arba *. shp formatu) arba įbraižo planuojamas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, planuojamus įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius.

Planuojami statyti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai negali kirsti menamų žemės sklypo, reikalingo daugiabučio namui, kurio gyventojų reikmėms yra įrengiamas plokščiasis horizontalus inžinerinis statinys, eksploatuoti, ribų.

Brėžinyje turi būti nurodytos tik tos planuojamų tiesti inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų ir planuojamų statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių dalys, kurias planuojama tiesti / statyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai;

7.3. patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą, kuriame numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, kai jis yra parengtas. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar žemės valdos projektą privaloma pateikti, kai planuojama tiesti Taisyklių 5.1, 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytas susisiekimo komunikacijas ar inžinerinius tinklus;

7.4. tais atvejais, kai planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs žemės sklypų ribas, turi būti pateikiamas šių žemės sklypų savininkų arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl papildomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo, kuriame turi būti aptarti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 7 straipsnio 4 dalyje nurodyti reikalavimai. Šis reikalavimas netaikomas miestų ir miestelių teritorijose tiesiant Taisyklių 5.3 ir 5.4 papunkčiuose nurodytus komunalinius inžinerinius tinklus, kai inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių apsaugos zonos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kirs daugiau nei 20-ies žemės sklypų ribas. Tokiu atveju Sutikimo formoje (1 priedas) nurodoma, kad išduotas sutikimas galioja gavus visų žemės sklypų, kuriems būtų taikomos naujos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, savininkų sutikimus dėl šių specialiųjų žemės naudojimo sąlygų žemės sklypams taikymo.

7.5. suderinimą patvirtinantį dokumentą (-us) toliau nurodytais atvejais (išskyrus atvejus, kai rengiami kilnojamųjų elektros energetikos objektų ir įrenginių įrengimo projektai, nurodyti Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“, 248.6 papunktyje):

7.5.1. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius planuojama esamų statinių ir įrenginių (kelių, magistralinių dujotiekių, aukštos įtampos elektros linijų ar kt.) apsaugos juostoje ar zonoje, – šių statinių ar įrenginių savininko derinimą;

7.5.2. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius planuojama valstybinės reikšmės mišku užimtame valstybinės žemės plote, – šį plotą prižiūrinčios miškų urėdijos arba valstybinės žemės patikėtinio derinimą;

7.5.3. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius planuojama valstybinių parkų, valstybinių ir biosferos rezervatų teritorijose, – atitinkamo valstybinio parko, valstybinio ar biosferos rezervato direkcijos derinimą;

7.5.4. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius planuojama valstybės sienos apsaugos zonoje arba pasienio juostoje, o jeigu jų nėra – 100 m atstumu nuo vidaus vandens telkinio, kuriuo eina valstybės siena, kranto, – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos derinimą;

7.5.5. kai tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius planuojama kultūros paveldo objektų teritorijose, jų apsaugos zonose, – Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos teritorinio padalinio derinimą;

7.5.6. kai planuojama įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, – daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija), kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje, derinimą.

Tais atvejais, kai nėra įsteigtos Bendrijos, pateikiamas daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų daugumos raštu išreikšta valia įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius.

Institucijų ir asmenų derinimą įrodantis dokumentas pateikiamas Sutikimo paslaugos priemonėmis *.pdf formatu.

8. Savivaldybės administracijos skyrius (toliau – Skyrius) per 5 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai, ar planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių tiesimas ir statyba, plokščiųjų horizontaliųjų inžinerinių statinių įrengimas neprieštarauja šių Taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatoms.

9. Jeigu su Prašymu išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 7 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) planuojamų tiesti susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir statyti jiems funkcionuoti būtinų statinių tiesimas ir statyba, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių įrengimas prieštarauja šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nuostatoms, Skyrius per 5 darbo dienas nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai Sutikimo paslaugos priemonėmis praneša Prašymą išduoti Sutikimą pateikusiam Asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti nurodytus trūkumus (3 priedas). Asmuo, ištaisęs Skyriaus nurodytus trūkumus, naudodamasis Sutikimo paslaugos priemonėmis, pateikia naują Prašymą išduoti Sutikimą ir prideda Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus.

10. Sprendimas išduoti Sutikimą (1 priedas) arba atsisakyti jį išduoti (2 priedas) priimamas per 10 darbo dienų nuo Prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos.

11. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai:

11.1. išdavus Sutikimą būtų pažeistos šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nuostatos;

11.2. planuojamos tiesti susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir statyti jiems funkcionuoti būtini statiniai, plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai trukdys ateityje šiame valstybinės žemės plote formuoti racionalių ribų žemės sklypus, kurie būtų tinkami naudoti pagal savivaldybės bendrojo plano sprendinius;

11.3. yra galimybė susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus tiesti ir jiems funkcionuoti būtinus statinius statyti prašymą pateikusio asmens privačios žemės sklype ar naudojamame valstybinės žemės sklype, kai susiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai tiesiami ir jiems funkcionuoti būtini statiniai statomi prašymą pateikusiam asmeniui priklausančiam statiniui ar įrenginiui, esančiam tame privačios žemės sklype ar naudojamame valstybiniame žemės sklype, aptarnauti;

11.4. yra galimybė plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius įrengti prašymą pateikusio daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų privačios žemės sklype ar naudojamame valstybinės žemės sklype, kai plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai įrengiami prašymą pateikusių daugiabučio gyvenamojo namo gyventojų reikmėms tenkinti;

11.5. yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suprojektuoti žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, arba yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, projektuojami nauji žemės sklypai, tačiau šiame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nėra numatyta tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ar statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, kuriems prašoma išduoti Sutikimą, ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija yra pasibaigusi.

Tokiais atvejais, suformavus žemės sklypus pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ar žemės valdos projektus, teisės aktų nustatyta tvarka šiems žemės sklypams nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti.

12. Sutikime turi būti nurodyta, kad Sutikimas išduodamas Sutikimo paslaugos priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pagal Sutikimo paslaugos priemonėmis suformuotame brėžinyje nurodytus sprendinius.

13. Kai valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, patenka į teritoriją, kurioje išduotos planavimo sąlygos rengti teritorijų planavimo dokumentą ar reikalavimai rengti žemės valdos projektą, kuriame projektuojami žemės sklypai, iki rengiamo teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti pradžios, išdavus Sutikimą, Savivaldybės atsakingas skyrius patikslina planavimo sąlygas Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. D1-262 „Dėl Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka arba tikslina žemės valdos projekto rengimo reikalavimus Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir apie tai informuoja teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto rengėją, kuris rengiamame teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte turės numatyti sprendinius (suprojektuoti žemės servitutą, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, suprojektuoti plokščiojo horizontalaus statinio buvimo vietą) pagal išduotą Sutikimą.

14. Tais atvejais, kai valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, yra nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir pastatyti jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai ir pateiktas Prašymas išduoti Sutikimą dėl jų tiesimo, įrengimo ar naudojimo, apie galimą žemės užgrobimo faktą informuojama Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (toliau – Statybos inspekcija). Tokiu atveju priimamas Sprendimas atsisakyti išduoti Sutikimą ir informuojama, kad Pareiškėjas galės pateikti naują prašymą po Statybos inspekcijos priimto sprendimo.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Jeigu pageidaujama keisti pagal Sutikimo paslaugos priemonėmis suformuotą brėžinį planuojamų tiesti susiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių statybos, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių įrengimo vietą ar kitas charakteristikas, taip pat kai reikia keisti Sutikimo turinį dėl teisės aktų nuostatų pasikeitimo, Asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka privalo kreiptis dėl naujo Sutikimo išdavimo.

16. Pasikeitus Asmeniui, naujasis Asmuo perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas.

17. Taisyklių 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkčiuose nurodytais atvejais Sutikimas išduodamas 10-ies metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Sutikimo išdavimo dienos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus Sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas ir (ar) tiesti inžinerinius tinklus, skirtus konkrečiam įrenginiui aptarnauti, suformuojamas žemės sklypas. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka Prašyme išduoti Sutikimą nurodytam laikotarpiui, kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau nei 10 metų, jeigu valstybinės žemės, kurioje yra pastatyti statiniai, nenumatoma naudoti kitoms reikmėms, arba iki kol valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės sklypas.

Taisyklių 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 ir 5.8 papunkčiuose nurodytais atvejais Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas. 

18. Pagal Sutikimą nutiestos Taisyklių 5.1 ir 5.2 papunkčiuose nurodytos susisiekimo komunikacijos Sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai susisiekimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant valstybių, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti.

19. Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytu atveju pagal Sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Statybos įstatymą laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.

20. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, pagal Sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs statiniai (toliau – statiniai) turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai Asmeniui šių Taisyklių nustatyta tvarka išduotas naujas Sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Apie įvykdytą reikalavimą nukelti statinius savo lėšomis Asmuo privalo raštu informuoti Skyrių per 5 darbo dienas nuo valstybinės žemės sutvarkymo.

21. Skyrius, gavęs Asmens pranešimą apie statinių nukėlimą ir valstybinės žemės sutvarkymą, per 20 darbo dienų atlieka faktinių duomenų patikrinimą vietovėje (toliau – Patikrinimas), kurio metu patikrina, ar valstybinė žemė nėra ir toliau naudojama ir ar yra sutvarkyta (4 priedas). Patikrinimo metu nustatęs, kad statiniai nėra pašalinti ir (ar) valstybinė žemė nėra sutvarkyta, Skyrius per 3 darbo dienas nuo Patikrinimo atlikimo dienos elektroninėmis priemonėmis informuoja Asmenį apie Patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir nurodo 10 darbo dienų terminą, per kurį turi būti pašalinti statiniai ir (ar) sutvarkyta valstybinė žemė. Asmeniui nepašalinus statinių iki Skyriaus nurodyto termino, informacija apie valstybinės žemės naudojimo pažeidimą perduodama Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

22. Savivaldybė neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui ar Sutikimui netekus galios iki Sutikimo galiojimo termino pasibaigimo.

23. Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus ir Skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimą ar atsisakant išduoti Sutikimą gali būti skundžiami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Mero arba įgalioto administracijos direktoriaus priimtas sprendimas išduoti Sutikimą arba neišduoti Sutikimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

______________________

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti  žemės sklypai, išdavimo taisyklių

1 priedas

 

(Sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

 

Zarasų rajono savivaldybės meras, atsižvelgdamas į ____________ prašymą ______________, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*

 

Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas
(-ai)*

 

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)

 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.**

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas.***

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai susisiekimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant valstybių, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti.****

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*****

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) ________ skyriaus ________skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

____________________________________(toliau – Teritorija). ******

(Įstatyme nurodytas Teritorijos pavadinimas)

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – ___ kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka******* pateikiamas prašymas.

______________________________________________________________________________

(Teritorijos nustatymu suinteresuoto ūkio subjekto pavadinimas (vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:

– Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

– kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;

jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

 

Zarasų rajono savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

 

______

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkčiuose nurodytais atvejais.

*** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 5.3, 5.4, 5.5, ir 5.6 ir 5.8 papunkčiuose nurodytais atvejais.

**** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 5.1, ir 5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais.

***** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas tiesti Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

****** Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams turi būti nustatytos Teritorijos.

*******Kai nuostoliai mokėtini iš valstybės valdomų juridinių asmenų lėšų, šių nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal kituose (pagal atitinkamas reguliavimo sritis) įstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kompensacijų nuostoliams atlyginti apskaičiavimo metodikas.

 

 

 

 

(Sutikimo tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL SUTIKIMO TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Mero potvarkiu, atsižvelgdamas į ____________ prašymą ______________, neprieštarauja dėl šių objektų tiesimo / statybos / įrengimo / rekonstravimo / remonto valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*

 

Statinio (-ių) unikalus Nr., adresas

(-ai)*

 

Objekto (-ų) pavadinimas (-ai)

 

 

Šis sutikimas galioja tik pridedamame brėžinyje nurodytoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams tiesti ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams statyti, plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams įrengti pridedamame brėžinyje pažymėtoje vietoje. Pridedamas brėžinys yra neatsiejama šio sutikimo dalis.

Sutikimas galioja 10 metų, skaičiuojant nuo sutikimo išdavimo datos. Sutikimo galiojimas baigiasi nesuėjus sutikime nurodytam 10-ies metų terminui, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal sutikimą suteikta teisė tiesti susisiekimo komunikacijas, tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, suformuojamas žemės sklypas.**

Sutikimas išduodamas neribotam terminui, tačiau Sutikimo galiojimas baigiasi, kai valstybinėje žemėje, kurioje pagal Sutikimą suteikta teisė tiesti inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius, suformuojamas žemės sklypas.***

Pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos sutikimo galiojimo laikotarpiu yra laikini statiniai ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami, išskyrus susisiekimo komunikacijas ir (ar) joms aptarnauti būtinus laikinus nesudėtingus statinius, pastatytus įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus, kai susisiekimo komunikacijų statyba reikalinga įgyvendinant valstybių, savivaldybių institucijų ir įstaigų funkcijoms atlikti.****

Pagal sutikimą nutiestos Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 75 straipsnio 2 dalyje nurodytos elektros energijos persiuntimui skirtos žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijos, oro kabelių linijos, požeminių ir povandeninių kabelių linijos ir jų technologiniai priklausiniai, įskaitant transformatorines ir transformatorių pastotes ir jose įrengtus įrenginius, požeminių kabelių kanalus, linijas laikančias atramas ir kitus technologinius priklausinius, taip pat vartotojo elektros įrenginiai, išskyrus elektros energetikos objektus, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą laikytini pastatais, ir ryšių linijos, kabeliai, ryšių kabelių kanalų sistemos, nurodytos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 42 straipsnio 4 dalyje, yra laikomi kilnojamaisiais daiktais ir Nekilnojamojo turto registre neregistruojami.*****

Pagal sutikimą nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams eksploatuoti naujas žemės sklypas neformuojamas ir nenuomojamas ar neperleidžiamas nuosavybėn.

Pasibaigus išduoto sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiestos susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai ir jiems funkcionuoti būtini statiniai, įrengti plokštieji horizontalūs inžineriniai statiniai turi būti nukelti jų savininko lėšomis, išskyrus atvejus, kai asmeniui išduotas naujas sutikimas arba kai nutiestoms susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir pastatytiems jiems funkcionuoti būtiniems statiniams naudoti ir juos aptarnauti yra nustatytas servitutas.

Šiuo sutikimu, sutinkama, kad susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams (toliau – objektas) valstybinėje žemėje bus nustatytos teritorijos, kuriose taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) ________ skyriaus ________skirsnyje nurodytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

______________________________(toliau – Teritorija). ******

(Įstatyme nurodytas Teritorijos pavadinimas)

Teritorijos dydis valstybinėje žemėje – ___ kv. m.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos taikomos teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus Teritoriją Nekilnojamojo turto registre.

Nuostoliai, patiriami dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo įregistruotose Teritorijose (toliau – nuostoliai), atlyginami Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka vadovaujantis Įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi. Dėl nuostolių kompensavimo Teritorijos nustatymu suinteresuotam ūkio subjektui Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“, nustatyta tvarka******* pateikiamas prašymas.

_______________________________________________________________________________

(Teritorijos nustatymu suinteresuoto ūkio subjekto pavadinimas (vardas ir pavardė arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas)

(ar jo teisių perėmėjas) įsipareigoja, kad:

– Nekilnojamojo turto registre įregistravus Teritoriją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos įregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie Teritorijoje pradedamas taikyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir apie teisę kreiptis dėl Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompensacijos sumokėjimo;

– kai neliks objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, savo lėšomis išregistruos Teritoriją iš Nekilnojamojo turto registro ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos išregistravimo – raštu informuos valstybinės žemės patikėtinį (ar jo teisių perėmėją) apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Teritorijoje pabaigą;

jeigu Teritorija dėl pasikeitusios objekto, dėl kurio nustatyta Teritorija, veiklos apimties sumažės ir (ar) pasikeis Įstatyme nustatytos Teritorijos dydis, savo lėšomis imsis veiksmų dėl pasikeitusios Teritorijos dydžio nustatymo ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre.

Pasibaigus šio sutikimo terminui, pagal sutikimą nutiesti / pastatyti / įrengti objektai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų iki sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės.

Apie tai privaloma raštu per 5 darbo dienas po valstybinės žemės sutvarkymo informuoti Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrių.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

PRIDEDAMA. 1 lapas.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

______

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių, patvirtintų Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-5 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 5.1, 5.2 ir 5.7 papunkčiuose nurodytais atvejais.

*** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 5.3, 5.4, 5.5, ir 5.6 ir 5.8 papunkčiuose nurodytais atvejais.

**** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas Taisyklių 5.1, ir 5.2 papunkčiuose nurodytais atvejais.

***** Nurodoma, kai išduodamas sutikimas tiesti Taisyklių 5.6 papunktyje nurodytus inžinerinius tinklus.

****** Nurodoma, kai planuojamiems tiesti susisiekimo komunikacijoms, inžineriniams tinklams ir statyti jiems funkcionuoti būtiniems statiniams, įrengtiems plokštiesiems horizontaliems inžineriniams statiniams turi būti nustatytos Teritorijos.

*******Kai nuostoliai mokėtini iš valstybės valdomų juridinių asmenų lėšų, šių nuostolių dydis apskaičiuojamas pagal kituose (pagal atitinkamas reguliavimo sritis) įstatymuose nurodytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas kompensacijų nuostoliams atlyginti apskaičiavimo metodikas.

 

Zarasų rajono savivaldybės sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje

nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo

taisyklių

2 priedas

 

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės mero blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

Zarasų rajono savivaldybės meras, išnagrinėjęs _____________ prašymą ______________,

(data) (registracijos Nr.)

atsisako išduoti sutikimą tiesti / statyti / įrengti / rekonstruoti / remontuoti šiuos objektus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*

 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)

 

Objekto (ų) pavadinimas)

 

Atsisakymo išduoti sutikimą motyvai:__________________________________________.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

Zarasų rajono savivaldybės meras

 

 

(Rengėjo nuoroda)

______

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

(Rašto dėl atsisakymo išduoti sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL ATSISAKYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius, įgaliotas Mero potvarkiu, išnagrinėjęs _____________ prašymą ____________________, atsisako išduoti sutikimą tiesti / statyti / įrengti /

(data)                                                  (registracijos Nr.)

rekonstruoti / remontuoti šiuos objektus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai:

 

Susisiekimo komunikacijų, inžinerinių tinklų ir jiems funkcionuoti būtinų statinių, plokščiųjų horizontalių inžinerinių statinių pavadinimas (-ai), rūšis (-ys)

 

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr., adresas (-ai)*

 

Pastato (-ų) unikalus Nr., adresas (-ai)

 

Objekto (ų) pavadinimas)

 

 

Atsisakymo išduoti sutikimą motyvai:__________________________________________.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismui.

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Rengėjo nuoroda)

______

* Nurodoma, kai planuojama tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus į konkretų žemės sklypą arba konkrečiam statiniui aptarnauti.

 

Zarasų rajono savivaldybės Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti

žemės sklypai, išdavimo taisyklių

3 priedas

 

(Rašto dėl nurodymo papildyti prašymą išduoti sutikimą tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, formos pavyzdys)

 

Naudojamas Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus blankas

 

 

Gavėjas

 

 

Nr.

 

 

Į

 

Nr.

 

 

 

DĖL PRAŠYMO IŠDUOTI SUTIKIMĄ TIESTI SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJAS, INŽINERINIUS TINKLUS IR STATYTI JIEMS FUNKCIONUOTI BŪTINUS STATINIUS, ĮRENGTI PLOKŠČIUOSIUS HORIZONTALIUS INŽINERINIUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, KURIOJE NESUFORMUOTI ŽEMĖS SKLYPAI, IR KITŲ DOKUMENTŲ TRŪKUMŲ

 

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyrius, atsižvelgdamas į ____________

(data)     

prašymą ________________, informuoja, kad būtina ištaisyti šiuos

(registracijos Nr.)

trūkumus: ___________________________________________.

Ištaisius šiame rašte nurodytus trūkumus ir pateikus naują prašymą išduoti sutikimą tiesti / statyti / įrengti / rekonstruoti / remontuoti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir jiems funkcionuoti būtinus statinius, plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, bus sprendžiamas klausimas dėl sutikimo išdavimo.

Šis raštas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas Pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjo nuoroda

 

Zarasų rajono savivaldybės Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius

valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti

žemės sklypai, išdavimo taisyklių

4 priedas

 

 

(faktinių duomenų patikrinimo vietovėje formos pavyzdys)

 

 

Išduoto sutikimo pavadinimas, data ir numeris

 

Žemės ploto identifikacija

 

Statybą leidžiančio ar kito dokumento pavadinimas, data ir numeris

 

Teisės laikinai naudotis valstybine žeme statybos metu pabaigos terminas

 

 

Patikrinus aukščiau nurodytą objektą buvo nustatyta, kad: (pažymėti aktualų)

Valstybinė žemė atlaisvinta nuo statybinių medžiagų, mechanizmų, įrangos. Nėra šiukšlių ir kitų atliekų

Taip/Ne

Atkurtos valstybinės žemės dangos

Taip/Ne

Valstybinė žemė nėra aptverta ar kitaip apribotas patekimas į ją

Taip/Ne

 

 

___________________                             ______________               _______________

(pareigų pavadinimas)                                                      (parašas)                                (vardas ir pavardė)