LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2013 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-388 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, KURIŲ IŠLAIDOS APMOKAMOS PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS, BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2023 m. lapkričio 3 d. Nr. V-1141

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 4.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.16.  Minimali ilgalaikio materialiojo turto (medicinos priemonės), kuris yra tiesiogiai susijęs su atitinkamos paslaugos teikimu ir kurio nusidėvėjimo / amortizacijos sąnaudos yra įskaičiuojamos į atitinkamos paslaugos, įvardytos Metodikos VII skyriuje, kainą, vertė (įsigijimo (pagaminimo) savikaina) yra apibrėžta 12-jame viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standarte „Ilgalaikis materialusis turtas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“.“

2.       Pakeičiu 5.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.4.1. sprendimas dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų indeksavimo, susijusio su infliacijos augimu, priimamas įvertinus jos pokyčius nuo to paskutinio asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų keitimo, kuriuo buvo siekiama kompensuoti didėjančias ASPĮ išlaidas, susijusias su išaugusia infliacija;“.

3.       Pakeičiu 11.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.   apskaičiuojamas pagal formulę:

 

,

kai:

– i-tosios ASPĮ atitinkamos paslaugos teikimo sąnaudos,

– i-tosios ASPĮ personalo, tiesiogiai susijusio su atitinkamos paslaugos teikimu, vidutinės darbo užmokesčio sąnaudos, tenkančios vienam etatui. Jei šios sąnaudos yra mažesnės nei šalies ASP įstaigų darbuotojų vienam etatui tenkantis vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-106 „Dėl duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka (toliau – VLK duomenys), skaičiuojant bazines kainas naudojami VLK duomenys.

Tais atvejais, kai pacientui paslauga teikiama namuose (gyvenvietėje, nepriklausančioje savivaldybei, kurioje yra paslaugą teikiančios ASPĮ buveinė) ir tuo tikslu pasinaudojama transporto priemone, į paslaugos teikimo sąnaudas įtraukiamos ir vidutinės (etato) vairuotojo darbo užmokesčio sąnaudos,

– atostoginių koeficientas,

– i-tosios ASPĮ draudėjo įmokos,

– i-tosios ASPĮ vidutinės vaistų, reagentų sąnaudos,

– i-tosios ASPĮ vidutinės tvarsliavos ir kitos vienkartinių priemonių sąnaudos,

– i-tosios ASPĮ vidutinės tyrimų ir procedūrų sąnaudos,

– i-tosios ASPĮ atskaitymai garantiniam fondui,

– i-tosios ASPĮ atskaitymai ilgalaikio darbo išmokų fondui,

i-tosios ASPĮ medicinos priemonių, naudojamų teikiant atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientų namuose, vidutinės nuomos sąnaudos,

– i-tosios ASPĮ vidutinės bendrosios ir administracinės bei ūkio sąnaudos pagal šios ASPĮ lygmenį;

– ASPĮ, ataskaitiniais metais suteikusios daugiausia atitinkamų paslaugų, ilgalaikio materialiojo turto (medicinos priemonės (-ių)), tiesiogiai susijusio su šios paslaugos teikimu ir įsigyto ASPĮ lėšomis, taip pat ilgalaikio materialiojo turto (medicinos priemonės (-ių)), kurį ASPĮ valdo patikėjimo teise arba kuris yra įsigytas kitų finansavimo šaltinių lėšomis ir kurio įsigijimo vertė neviršija vertės, nurodytos brangios medicinos priemonės sąvokos apibrėžime, pateikiamame Brangių medicinos priemonių įsigijimo koordinavimo šalies mastu tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-947 „Dėl Brangių medicinos priemonių įsigijimo koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašo patvirtinimo“, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;“.

4.         Pakeičiu 11.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.5. i-tosios ASPĮ vidutinės bendrosios ir administracinės bei ūkio sąnaudos (), kurios negali viršyti vidutinių šalies ataskaitinio laikotarpio ASPĮ bendrųjų ir administracinių bei ūkio sąnaudų pagal ASPĮ lygmenis, apskaičiuojamos taip:

 

 

kai:

– i-tosios ASPĮ vidutinės bendrosios ir administracinės bei ūkio sąnaudos pagal ASPĮ lygmenis,

q – bendrųjų ir administracinių bei ūkio sąnaudų koeficientas, apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

 

kai:

– i-tosios ASPĮ bendrosios ir administracinės bei ūkio sąnaudos pagal šios ASPĮ lygmenį, kurios apima pacientų transportavimo, maitinimo, komunalinių paslaugų, ryšių, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, einamojo remonto, mokesčių į biudžetą, ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudas (išskyrus medicinos priemonės, tiesiogiai susijusios su atitinkamos paslaugos teikimu, nusidėvėjimo sąnaudas) ir kitas sąnaudas (įskaitant informacinių technologijų (toliau – IT) specialistų darbo užmokesčio, įrangos remonto, IT sistemų palaikymo ir priežiūros, IT įrangos veikimui užtikrinti reikalingų medžiagų panaudojimo sąnaudas).

Tais atvejais, kai pacientui paslauga teikiama namuose (gyvenvietėje, nepriklausančioje savivaldybei, kurioje yra paslaugą teikiančios ASPĮ buveinė) ir tuo tikslu pasinaudojama transporto priemone, vidutinės bendrosios ūkio sąnaudos mažinamos vidutiniu vairuotojo darbo užmokesčio sąnaudų dydžiu;“.

5.  Pakeičiu 11.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.6. i-tosios ASPĮ vidutinės medicinos priemonių, kurios naudojamos teikiant atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientų namuose, nuomos sąnaudos nustatomos nuomos sutarčių pagrindu;“.

6.  Pakeičiu 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.7.   – atostoginių koeficientas apskaičiuojamas taip:

 

,

kai:

11 mėnesių vidutinis darbo užmokestis, tenkantis medicinos personalo etatui, pagal VLK duomenis,

vidutinė 1 mėnesio medicinos personalo atostoginių suma pagal VLK duomenis.“

7.  Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Jei asmens sveikatos priežiūros paslaugos pagal turinį, teikimo būdą ir (ar) sąnaudas yra analogiškos kitoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių bazinės kainos nustatytos galiojančiais teisės aktais ir sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka yra leidžiama jas indeksuoti pagal Valstybės duomenų agentūros skelbiamus vartotojų kainų indeksus, šių paslaugų bazinės kainos gali būti nustatomos arba keičiamos prilyginant jas galiojančioms analogiškų ASP paslaugų bazinėms kainoms. Gydytojo specialisto konsultacijos, kuri nepriskiriama jokiam konsultacijų lygiui, bazinė kaina gali būti prilyginta kainai, kuri apskaičiuojama taikant svertinį antrinio ir (ar) tretinio lygių konsultacijų bazinių kainų, patvirtintų galiojančiais teisės aktais, vidurkį.“

8.  Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Apskaičiuodama Metodikos IV ir VII skyriuose nurodytų asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas, VLK atlieka išankstinę ASPĮ, teikiančių ne mažiau kaip 50 proc. bendro tų paslaugų, kurių bazinės kainos nustatomos, skaičiaus (valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių ir viešųjų įstaigų mastu), atranką ir jos pagrindu pagal tikslinės atrankos metodą nustato ne daugiau kaip 10-ties ASPĮ, teikiančių daugiausia šių paslaugų, imtį. Bazinės kainos skaičiuojamos pagal šiai imčiai priskiriamų ASPĮ duomenis. Reikiamus duomenis šios ASPĮ teikia užpildydamos VLK joms siunčiamas duomenų užklausų, kuriose detaliai nurodomas prašomų pateikti duomenų pobūdis, jų pateikimo terminai ir ataskaitiniai laikotarpiai, formas.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios anksčiau nebuvo teikiamos, bazinėms kainoms apskaičiuoti ASPĮ, planuojančios teikti šias paslaugas, duomenis apie numatomas jų teikimo sąnaudas pateikia VLK, o nustatant atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičių, kuris numatomas suteikti per metus naudojant ilgalaikį materialųjį turtą (j-tąją medicinos priemonę), jis yra prilyginamas gerąją pasaulinę praktiką atitinkančiam asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų naudojant tam tikrą medicinos priemonę, skaičiui arba ekspertų nustatytam maksimaliai galimam suteikti, naudojant atitinkamą medicinos priemonę, asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiui.“

9.    Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys