LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 3.2541 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. balandžio 11 d. Nr. XIII-2039

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3.2541 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.2541 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija, paėmusi vaiką šio straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju, privalo per tris darbo dienas, o išimtiniais atvejais, kai tai objektyviai neįmanoma, – per penkias darbo dienas, kreiptis į teismą dėl leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą. Prašymas išduoti leidimą paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą nagrinėjamas Civilinio proceso kodekso XXXIX skyriuje nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė