LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL METINIŲ VIDUTINIO MĖNESIO DARBO DIENŲ IR VIDUTINIO MĖNESIO DARBO VALANDŲ SKAIČIŲ 2021 METAIS PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. A1-1274

Vilnius

 

Vadovaudamasi Vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 7 punktu:

1. T v i r t i n u  2021 metų metinius vidutinio mėnesio:

1.1. darbo dienų skaičius:

1.1.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 21 darbo diena (252 darbo dienos : 12 mėnesių);

1.1.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 25,2 darbo dienos (302 darbo dienos : 12 mėnesių);

1.2. darbo valandų skaičius:

1.2.1. esant penkių darbo dienų savaitei – 167,4 darbo valandos (2 009 darbo valandos : 12 mėnesių);

1.2.2. esant šešių darbo dienų savaitei – 167 darbo valandos (2 004 darbo valandos : 12 mėnesių).

2. N u s t a t a u, kad jeigu įmonės, įstaigos ar organizacijos kolektyvinėje sutartyje, darbo sutartyse arba darbo tvarkos taisyklėse nustatytas kitoks darbo laikas, nei nurodyta šio įsakymo 1 punkte, metinius vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičius nustato įmonė, įstaiga ar organizacija.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Monika Navickienė