LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 27 d. Nr. A1-759

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi:

1. T v i r t i n u Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatus (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                         Linas Kukuraitis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-759

 

 

 

ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja kreipimosi dėl Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme nustatytų šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo, šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Šalpos pensijų įstatyme.

 

II SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO

 

3. Prašymo skirti šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą gavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) įgaliotoje Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoje (toliau – šalpos išmokas mokanti įstaiga) diena laikoma diena, kurią šalpos išmokas mokanti įstaiga gavo prašymą, pateiktą atvykus į šalpos išmokas mokančią įstaigą ar elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje, skirti atitinkamą šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą su visais reikiamais dokumentais. Jei prašymas su visais reikiamais dokumentais siunčiamas paštu, prašymo gavimo šalpos išmokas mokančioje įstaigoje diena laikoma vietos pašto spaude pažymėta prašymo išsiuntimo diena. Jeigu asmuo kartu su prašymu pateikia ne visus dokumentus, kurių reikia išmokai skirti ir (ar) mokėti, šalpos išmokas mokanti įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos kreipiasi į asmenį, prašydama pateikti trūkstamus dokumentus arba ją informuoti, jei tokių dokumentų asmuo pateikti negali.

4. Sprendimas dėl šalpos išmokos skyrimo ir (ar) mokėjimo priimamas, remiantis šiais dokumentais ir duomenimis:

4.1. prašymu skirti šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą. Prašymų formas tvirtina Fondo valdyba;

4.2. asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką:

4.2.1. asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba šio dokumento kopija, jeigu prašymas skirti šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą pateikiamas paštu (jeigu prašoma skirti šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą Lietuvos Respublikos piliečiui);

4.2.2. jeigu kreipiamasi dėl šalpos išmokos skyrimo 16 metų nesukakusiam asmeniui, – jo gimimą patvirtinančiu dokumentu arba šio dokumento kopija;

4.3. dokumentu, patvirtinančiu ar suteikiančiu teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, arba šio dokumento kopija, jeigu prašoma skirti šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą Europos Sąjungos valstybės narės, išskyrus Lietuvos Respubliką, ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiui ar jo šeimos nariui; Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimu gyventi Europos Sąjungoje arba jo kopija, jeigu prašoma skirti šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenančiam užsieniečiui; leidimu laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar jo kopija, jei užsieniečiui suteikta papildoma apsauga;

4.4. pažyma apie asmens, kuriam prašoma skirti šalpos išmoką ar atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą, deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą arba šio dokumento kopija;

4.5. kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie asmeniui paskirtas ir mokamas Šalpos pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas pensijas ar pensijų išmokas (toliau kartu – pensijos ar pensijų išmokos) ir šių išmokų dydžius;

4.6. jeigu prašymą pateikia asmens, turinčio teisę gauti šalpos išmoką, įgaliotas asmuo, globėjas, rūpintojas, sutuoktinis, artimasis giminaitis ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojas, – dokumentu, atitinkamai patvirtinančiu įgaliojimą, globos ar rūpybos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ar rūpintoju, santuokos sudarymą, giminystės ryšį ar darbo socialinių paslaugų įstaigoje faktą, taip pat įgalioto asmens, globėjo, rūpintojo, sutuoktinio, artimojo giminaičio ar socialinių paslaugų įstaigos darbuotojo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba šių dokumentų kopijomis.

5. Priimant sprendimą dėl šalpos neįgalumo pensijos skyrimo ir (ar) mokėjimo, kartu su Nuostatų 4 punkte nurodytais dokumentais papildomai vertinami šie dokumentai ir duomenys:

5.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba) išduota neįgalumo arba darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išduota vaiko invalidumo pažyma arba Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas) arba jos kopija;

5.2. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos ar GKK išduotos pažymos, patvirtinančios laikotarpius, kuriais namuose slaugytam asmeniui buvo nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidas, juo tapęs iki 18 metų, arba visiškos negalios invalidas) (skiriant šalpos neįgalumo pensiją Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytiems asmenims);

5.3. dokumentai, patvirtinantys tėvystės (motinystės) ryšį arba globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju arba rūpintoju, arba šių dokumentų kopijos (skiriant šalpos neįgalumo pensiją Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 punktuose nurodytiems asmenims);

5.4. socialinės globos ar švietimo įstaigos išduota pažyma, atitinkamai patvirtinanti, kad asmeniui teikiamos ilgalaikės socialinės globos paslaugos socialinės globos įstaigoje arba kad asmuo yra išlaikomas valstybės ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšomis (gauna maistą, aprangą ir nakvynę) švietimo įstaigoje (skiriant šalpos neįgalumo pensiją vaikui, kuris yra apgyvendintas vienoje iš nurodytų įstaigų), palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmeniui teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (skiriant šalpos neįgalumo pensiją Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 3 punkte nurodytiems asmenims);

5.5. savivaldybės administracijos (jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo gyveno) išduota pažyma, kad šio asmens vaikui (vaikams) nebuvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) (skiriant šalpos neįgalumo pensiją Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 4 punkte nurodytiems asmenims).

6. Priimant sprendimą dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo ir (ar) mokėjimo, kartu su Nuostatų 4 punkte nurodytais dokumentais papildomai vertinami šie dokumentai ir duomenys:

6.1. dokumentas, patvirtinantis asmens, už kurį prašoma skirti šalpos našlaičių pensiją, mirties faktą, arba šio dokumento kopija;

6.2. dokumentas, patvirtinantis tėvystės (motinystės) ryšį su mirusiuoju, arba šio dokumento kopija;

6.3. švietimo įstaigos išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmuo mokosi pagal bendrojo ugdymo ar formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programą (ši pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki teisės gauti šalpos našlaičių pensiją atsiradimo dienos), arba šio dokumento kopija (skiriant šalpos našlaičių pensiją Šalpos pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytiems asmenims);

6.4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma (jeigu asmuo pripažintas invalidu iki 2005 m. liepos 1 d., – Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos išduotas invalidumo pažymėjimas) arba jos kopija (skiriant šalpos našlaičių pensiją Šalpos pensijų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytiems asmenims);

6.5. Nuostatų 5.4 papunktyje nurodytas dokumentas (skiriant šalpos našlaičių pensiją vaikui, kuris apgyvendintas vienoje iš Nuostatų 5.4 papunktyje nurodytų įstaigų).

7. Priimant sprendimą dėl šalpos kompensacijos skyrimo ir (ar) mokėjimo, kartu su Nuostatų 4 punkte nurodytais dokumentais papildomai vertinami šie dokumentai ir duomenys:

7.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos arba GKK išduotos pažymos, patvirtinančios laikotarpius, kuriais namuose slaugytas vaikas buvo pripažintas invalidu, I ar II grupės invalidu nuo vaikystės arba I ar II grupės invalidu, kuris tokiu tapo iki 18 metų (skiriant šalpos kompensaciją Šalpos pensijų įstatymo 12 straipsnio 1 punkte nurodytiems asmenims);

7.2. Nuostatų 6.4 papunktyje nurodyti dokumentai (skiriant šalpos kompensaciją asmeniui, kuris yra netekęs 60 procentų ir daugiau darbingumo);

7.3. Nuostatų 5.3 papunktyje nurodyti dokumentai;

7.4. Nuostatų 5.5 papunktyje nurodytas dokumentas (skiriant šalpos kompensaciją Šalpos pensijų įstatymo 12 straipsnio 2 punkte nurodytiems asmenims);

7.5. palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės išduota pažyma, patvirtinanti, kad asmeniui buvo teikiamos slaugos, palaikomojo gydymo, socialinės paslaugos bei patarnavimai, už kuriuos mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (skiriant šalpos kompensaciją Šalpos pensijų įstatymo 12 straipsnio 1 punkte nurodytiems asmenims).

8. Kreipdamasis (atvykęs į šalpos išmokas mokančią įstaigą, paštu ar elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje) dėl šalpos išmokos skyrimo ir mokėjimo, asmuo turi pateikti Nuostatų 4–7 punktuose nurodytus dokumentus (atsižvelgdamas į šalpos išmokos rūšį ir (ar) jos skyrimo ir mokėjimo sąlygas), išskyrus atvejus, kai šiuose dokumentuose nurodyti duomenys yra valstybės ar žinybiniuose registruose, valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose arba kai šalpos išmokas mokanti įstaiga šiuos duomenis gauna pagal duomenų teikimo sutartis.

9. Asmenų pateiktos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos dokumentą išdavusios Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės institucijos, įstaigos ar organizacijos, notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, arba konsulinio pareigūno, arba kito kompetentingo užsienio valstybės pareigūno. Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti arba patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse arba Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta kitaip.

 

 

III SKYRIUS

ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMO TVARKA

 

10. Priėmusi sprendimą skirti šalpos išmoką, atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą ar atsisakyti skirti šalpos išmoką, atnaujinti (pratęsti) šalpos išmokos mokėjimą, šalpos išmokas mokanti įstaiga per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos pareiškėjui turi išsiųsti (įteikti) šio sprendimo nuorašą. Asmens prašymu pateiktų dokumentų originalai jam grąžinami. Šalpos išmokas mokančioje įstaigoje paliekamos grąžinamų dokumentų kopijos, patvirtintos šalpos išmokas mokančios įstaigos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, įgaliotų tvirtinti kopijų tikrumą. 

11. Jeigu, pasikeitus šalpos našlaičių pensijų už tą patį mirusįjį gavėjų skaičiui, keičiasi vienam našlaičiui priklausančios pensijos dydis, naujo dydžio šalpos našlaičių pensija pradedama mokėti nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai buvo gautas naujas prašymas skirti šalpos našlaičių pensiją. Jeigu šalpos našlaičių pensija mokama vienam arba dviem asmenims, naujam našlaičiui šalpos našlaičių pensija už tą patį mirusįjį skiriama Šalpos pensijų įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

12. Jeigu skirtingais laikotarpiais buvo nustatyta, kad asmuo yra vaikas invalidas, I ar II grupės invalidas nuo vaikystės, asmuo, tapęs I ar II grupės invalidu iki 18 metų, arba asmuo, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, skiriant šalpos pensiją arba šalpos kompensaciją, jo slaugos namuose laikas sumuojamas. Jeigu asmuo skirtingais laikotarpiais slaugė namuose kelis neįgaliuosius (invalidus), šių neįgaliųjų (invalidų) slaugos laikas sumuojamas tik tuo atveju, kai jis nesutampa.

 

IV SKYRIUS

ŠALPOS IŠMOKŲ MOKĖJIMO TVARKA

 

13. Šalpos išmokos mokamos už praėjusį mėnesį, išskyrus Nuostatų 18.1 ir 18.2 papunkčiuose nustatytus atvejus, kai šalpos pensija mokama už praėjusius 12 mėnesių arba už praėjusius keturis ketvirčius. Šalpos išmokas mokančios įstaigos šalpos išmokas išmoka Fondo valdybos nustatyta tvarka.

14. Šalpos išmokos dalis, kurią asmuo, gyvenantis socialinės globos įstaigoje, turi sumokėti už jam teikiamas socialines paslaugas, jeigu yra asmens (jo teisėto atstovo) rašytinis sutikimas (prašymas), pervedama į socialinės globos įstaigos sąskaitą kredito įstaigoje, bet ši dalis negali viršyti 80 procentų šalpos išmokos dydžio.

15. Gyventojų registre panaikinus asmens, kuriam paskirta šalpos išmoka, gyvenamosios vietos deklaravimo Lietuvos Respublikoje duomenis (išskyrus Šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio 15 dalyje nustatytą atvejį) arba jį išbraukus iš gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitos, atitinkamos išmokos mokėjimas sustabdomas nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai atsirado ši aplinkybė. Kai asmuo vėl deklaruoja gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba yra įtraukiamas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, šalpos išmokos mokėjimas atnaujinamas nuo jos sustabdymo dienos, jeigu jo teisė gauti šią išmoką yra išlikusi.

16. Šalpos našlaičių pensijos gavėjai, kurie mokosi užsienio valstybėje, prasidėjus kiekvieniems mokslo ar studijų metams švietimo įstaigose, kuriose jie mokosi ar studijuoja (arba prieš mokslo ar studijų metų pradžią), privalo pateikti šalpos išmokas mokančiai įstaigai švietimo įstaigų išduotas pažymas apie mokymąsi. Šios pažymos turi būti išduotos ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki datos, nuo kurios šalpos našlaičių pensijos mokėjimas pratęsiamas. Našlaičiui, nepateikusiam pažymos, šalpos našlaičių pensijos mokėjimas sustabdomas nuo mokslo metų pradžios. Gavus pažymą, paskirtos šalpos našlaičių pensijos mokėjimas atnaujinamas nuo jos sustabdymo dienos ir pratęsiamas iki kitų mokslo metų pradžios.

17. Jei, nepasibaigus šalpos išmokos skyrimo terminui, asmens neįgalumo arba darbingumo lygis vertinami pakartotinai ir priimamas sprendimas, kuriuo keičiamas arba patvirtinamas anksčiau nustatytas neįgalumo arba darbingumo lygis, priimamas sprendimas pratęsti šalpos išmokos skyrimo terminą, vadovaujantis naujai išduota neįgalumo arba darbingumo lygio nustatymo pažyma, be atskiro asmens, kuriam mokama šalpos išmoka, prašymo.

18. Šalpos neįgalumo arba šalpos senatvės pensijos ir pensijos ar pensijų išmokos (bendros jų sumos) skirtumas Šalpos pensijų įstatymo 5 straipsnio 5 punkte ir 6 straipsnyje nurodytiems asmenims mokamas tokia tvarka:

18.1. jeigu pensija ar pensijų išmoka mokama kas mėnesį, iš skirtos šalpos pensijos dydžio atimamas tą patį mėnesį, už kurį mokama šalpos pensija, asmeniui išmokėtos pensijos (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją) ar pensijų išmokos (bendros jų sumos) dydis. Jeigu asmeniui apskaičiuota šalpos pensijos dalis yra lygi 3 eurams arba didesnė, ji mokama kiekvieną mėnesį. Jeigu asmeniui apskaičiuota šalpos pensijos dalis mažesnė nei 3 eurai, jo sutikimu šalpos pensijos dalys už 12 mėnesių išmokamos kitą mėnesį, einantį po šių 12 mėnesių, už kuriuos išmokama šalpos pensijos dalis;

18.2. jeigu pensija ar pensijų išmoka mokama kas ketvirtį, apskaičiuojamas asmeniui priklausantis šalpos pensijos to ketvirčio, už kurį ji mokama, dydis (3 mėnesių šalpos pensijų suma) ir iš jo atimamas tą patį ketvirtį asmeniui išmokėtos pensijos (išskyrus socialinio draudimo našlių pensiją) ar pensijų išmokos (bendros jų sumos) dydis. Jeigu apskaičiuota asmeniui mokamos šalpos pensijos dalis yra lygi 9 eurams arba didesnė, ji dalijama į 3 lygias dalis ir po vieną dalį išmokama kiekvieną einamojo ketvirčio mėnesį. Jeigu asmeniui mokamos šalpos pensijos dalis mažesnė nei 9 eurai, jo sutikimu šalpos pensijos dalys už 4 ketvirčius išmokamos pirmą ketvirčio, einančio po šių 4 ketvirčių, mėnesį.

19. Šalpos pensijos dalies dydis Nuostatų 18.1 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuojamas kiekvieną mėnesį, gavus duomenis apie asmeniui praėjusį mėnesį išmokėtos pensijos ar pensijų išmokos (bendros jų sumos) dydį. Šalpos pensijos dalies dydis Nuostatų 18.2 papunktyje nustatyta tvarka apskaičiuojamas kiekvieną pirmą einamojo ketvirčio mėnesį, gavus duomenis apie asmeniui praėjusį ketvirtį išmokėtų pensijų ar pensijų išmokų (bendros jų sumos) dydį.

20. Jeigu Nuostatų 19 punkte nurodyti duomenys apie kas mėnesį arba kas ketvirtį mokamos pensijos ar pensijų išmokos dydį iš kompetentingų įstaigų gaunami pavėluotai, mokėtinos šalpos pensijos dalies dydis apskaičiuojamas pagal turimus naujausius duomenis apie gautos pensijos ar pensijų išmokos dydį. Gavus naujus duomenis apie išmokėtos pensijos ar pensijų išmokos dydį, šalpos pensijos dalis perskaičiuojama.

21. Mirus asmeniui, kuriam buvo paskirta šalpos išmoka (jeigu paskirtoji šalpos išmoka buvo (turėjo būti) mokama), Šalpos pensijų įstatymo 15 straipsnio19 dalyje nustatytos sumos išmokamos mirusįjį laidojusiam asmeniui, pirmam pateikusiam prašymą ir šalpos išmokos gavėjo mirties faktą patvirtinantį dokumentą, jeigu duomenų apie mirtį nėra Gyventojų registre.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Šalpos pensijų įstatyme nustatytų šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo procedūroje dalyvaujantys subjektai privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.

 

_____________________

part_299a68ddad9a45779cccbbb5b1cb7a0b_end