LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ASMENŲ IZOLIAVIMO SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRACIJŲ NUMATYTOSE PATALPOSE

 

2020 m. kovo 23 d. Nr. V-499

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsnio 9 dalimi, taip pat Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ bei atsižvelgdamas į 2020 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, n u s p r e n d ž i u:

1.    Į p a r e i g o t i apskričių vyriausiuosius epidemiologus:

1.1. skubos tvarka įvertinti savivaldybių administracijų numatytų patalpų, kuriose bus izoliuojami asmenys, sergantys COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenys, turėję sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar grįžę iš užsienio valstybių (toliau – sąlytį turėję asmenys), atitikimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendime Nr. V-386 „Dėl reikalavimų izoliavimo patalpoms“ nustatytiems reikalavimams;

1.2. nuo 2020 m. kovo 24 d. visiems sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.5 papunktyje nurodytais atvejais) ir neturintiems COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikinių simptomų, skirti 14 dienų izoliaciją savivaldybių administracijų numatytose patalpose.

2.    N u r o d y t i visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms informuoti atitinkamos savivaldybės administraciją apie asmenis, kuriems dėl nustatytos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pasireiškė lengvi simptomai ir jų sveikatos būklė leidžia juos gydyti ambulatoriškai, ir kurie turi būti pervežami į savivaldybės administracijos numatytas patalpas. Informaciją apie patvirtintus ir savivaldybės patalpose izoliuotus asmenis perduoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

3.    Į p a r e i g o t i  savivaldybių administracijas, kurių teritorijoje yra tarptautiniai sienos kirtimo punktai, visą parą užtikrinti sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybių (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.1.5 papunktyje nurodytais atvejais), pervežimą iš oro uostų, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir kitų tarptautinių sienos kirtimo punktų į savivaldybės administracijos numatytas patalpas ir organizuoti jų tolimesnį pervežimą į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos numatytas patalpas.

4.    Į p a r e i g o t i  visų savivaldybių administracijas:

4.1. užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 24 d. būtų parengtos ir tinkamos naudoti visos savivaldybės teritorijoje numatytos patalpos, kuriose bus izoliuojami asmenys, sergantys COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenys, įtariami, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar sąlytį turėję asmenys;

4.2. užtikrinti visų savivaldybės administracijos numatytose patalpose izoliuotų asmenų maitinimą.

5.    Į p a r e i g o t i Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą organizuoti savivaldybių administracijų numatytų patalpų apsaugą ir viešosios tvarkos užtikrinimą.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga