isgyaz13

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LINKUVOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2020 m. lapkričio        d. Nr. AP-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2, 6 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimo Nr. 213 redakcija) patvirtinta Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika:

1.         T v i r t i n u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos seniūno pareigybės aprašymą (pridedama).

2.         Pripažįstu netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. AP-327 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos seniūno pareigybės aprašymo patvirtinimo“ 1 punktą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Ilona Gelažnikienė