VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO

NR. V-103 „DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. VA-34

Vilnius

 

 

Pakeičiu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos 05 versiją ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 06 versiją ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisykles:

3.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Šios Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos 05 versijos (toliau – ataskaitos FR0477 forma) ir Paramos gavimo bei panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos 06 versijos (toliau – ataskaitos FR0478 forma) užpildymo ir pateikimo mokesčių administratoriui tvarką.“

3.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu (toliau – LP įstatymas), Lietuvos Respublikos loterijų įstatymu (toliau – Loterijų įstatymas), Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K-53 „Dėl Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“.“

3.3. Papildau 51 punktu:

51. Ataskaitos FR0477 formos II dalyje „Pagal LPĮ suteikta parama fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius“ pateikiami duomenys apie paramos teikimą Apraše nustatyta tvarka fiziniams asmenims, kurie Apraše nustatytais atvejais yra laikomi paramos gavėjais, t. y. atliekantiems juridinių asmenų, kurie Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo (toliau – CSĮ) nustatyta tvarka vykdo ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir jos padarinių šalinimo darbus (toliau – juridiniai asmenys pagal CSĮ), jiems pavestas (kai fiziniai asmenys yra to juridinio asmens darbuotojai) arba su tais juridiniais asmenimis Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo nustatyta tvarka suderintas (kai fiziniai asmenys yra savanoriai) darbams vykdyti būtinas funkcijas (toliau – fiziniai asmenys, dalyvaujantys likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius).“

3.4. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Ataskaitos FR0477 formos papildomas lapas FR0477P (toliau – papildomas lapas FR0477P) užpildomas tokiu atveju, jeigu ataskaitos FR0477 formoje neužtenka eilučių paramos teikimo Lietuvos ir / arba užsienio juridiniams asmenims pagal LP įstatymą atvejams nurodyti.“

3.5. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti paramos gavėjai:    

9.1. nurodyti LP įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LP įstatymo nustatyta tvarka, ir (arba) gavę paramą Loterijų įstatymo nustatyta tvarka, neatsižvelgdami į tai, ar jie turi teikti Metinę pelno mokesčio deklaracijos PLN204N formą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“, išskyrus tuos juridinius asmenis, kurie per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1,2 proc., bei profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnių kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., dydis;      

9.2. nurodyti LP įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, t. y. fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas ir kurie yra įregistruoti paramos gavėjais Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų informacinėje sistemoje, kurios tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka gavę paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., dydis (toliau – Meno kūrėjai).        

Meno kūrėjų gaunamos paramos pagal LP įstatymą dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios iki 1,2 proc. gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos arba iki 1,2 proc. mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia. Meno kūrėjas negali sau pačiam skirti iki 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos dalies. 

Meno kūrėjai ataskaitos FR0478 formoje, užpildydami 1, 2, 3, 11, 14, 13, 17, 19, 20, 21, 22 ir 26 laukelius, turi pateikti informaciją apie save bei apie per kalendorinius metus gautą paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d. (nurodydami jos bendrą vertę nuo pirmojo euro), ir per kalendorinius metus faktiškai panaudotą šią paramą LP įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams, t. y. meno kūrybai, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje.“    

3.6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Juridinių asmenų gaunamos paramos pagal LP įstatymą dalykas yra piniginės lėšos, sudarančios iki 1,2 proc., bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų lėšos, sudarančios iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio deklaraciją, sumos arba iki 1,2 proc. bei profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams iki 0,6 proc. mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos neteikia.

Jeigu paramos gavėjai, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1,2 proc., bei profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d. (arba lygias šiam dydžiui), o paramos piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis nėra gavę / suteikę ir (arba) nėra panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama), tai duomenų apie šią gautą paramą bei jos panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteikia.

Juridiniai asmenys, kurie per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1,2 proc., bei profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kurie per kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, didesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d., t. y. piniginių lėšų, viršijančių šį dydį, ataskaitos FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie šią gautą paramą, nurodydami jos bendrą vertę nuo pirmojo euro ir jos panaudojimą.

Jeigu paramos gavėjai, juridiniai asmenys, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę ne tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1,2 proc., bei profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kurie per kalendorinius metus yra gavę ne tik piniginių lėšų, sudarančių iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos, bet ir gavę / suteikę paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis ir (arba) panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likutį (deklaruotą kaip gautą, bet nepanaudotą paramą), tai ataskaitos FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie visą per kalendorinius metus gautą paramą, įskaitant ir pinigines lėšas, sudarančias iki 1,2 proc., arba įskaitant pinigines lėšas, sudarančias iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos (nelyginant jos dydžio su 12 MMA), ir jos panaudojimą.“

3.7. Pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.3. ataskaitos FR0478 formos priedas FR0478C „Suteikta parama Lietuvos ir / arba užsienio juridiniams asmenims“ (toliau – FR0478C priedas) turi būti užpildomas, kai parama skiriama Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims (užsienio paramos gavėjams, nurodytiems taisyklių 5 punkte, t. y. EEE užsienio vienetams, bei Sąraše nurodytoms užsienyje įsteigtoms lietuvių bendruomenėms, kitoms lietuviškoms įstaigoms ar organizacijoms), panaudojant gautą paramą, t. y. iš gautos paramos lėšų, įskaitant juridinių asmenų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. (iki 2020 metų – iki 2 proc.), bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautą paramą, sudarančią pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. (iki 2020 metų – iki 1 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos. Šiame priede pateikiamos suteiktos paramos Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims sumos pagal paramos dalykus (materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos) ir bendra suteiktos paramos suma. Šiame priede neįrašomos vienam paramos gavėjui suteiktos paramos sumos, mažesnės kaip vienas MGL per metus;“.

3.8. Papildau nauju 19.15 papunkčiu:

19.15. 14B laukelyje – visa fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, materialinėmis vertybėmis suteiktos paramos vertė;“.

3.9. Papildau nauju 19.16 papunkčiu:

19.16. 14C laukelyje – fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, piniginėmis lėšomis suteiktos paramos vertė. Šiame laukelyje įrašoma visa paramos teikėjo per juridinius asmenis pagal CSĮ fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, kalendoriniais metais išmokėta piniginių lėšų suma, t. y. piniginių lėšų suma, kurią iš paramos teikėjo gavę juridiniai asmenys pagal CSĮ kalendoriniais metais išmokėjo fiziniams asmenims.

Pažymėtina, kad juridiniai asmenys pagal CSĮ, išmokėję iš paramos teikėjo gautas pinigines lėšas fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims pateikimo paramos teikėjams ir mokesčių administratoriui tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka ir terminais privalo paramos teikėjui pateikti duomenis apie tai, kokia paramos teikėjo lėšų suma išmokėta konkrečiam fiziniam asmeniui, taip pat mokesčių administratoriui – apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą per kalendorinius metus konkretiems fiziniams asmenims Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formoje, patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. VA-28 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PRC913 forma);“. 

3.10. Papildau nauju 19.17 papunkčiu:

19.17. 14D laukelyje – fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, paslaugomis suteiktos paramos vertė;“.

3.11. Papildau nauju 19.18 papunkčiu:

19.18. 14E laukelyje – visa fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, suteiktos paramos suma (14B, 14C ir 14D laukelių suma);“.

3.12. Buvusius 19.15 – 19.19 papunkčius laikau atitinkamai 19.19 – 19.23 papunkčiais.

3.13. Pakeičiu 19.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.19. 15 laukelyje – visa Lietuvos Respublikos ir / arba užsienio juridiniams asmenims pagal LP įstatymą suteiktos paramos vertė (FR0477 formos ir jos papildomų lapų visų 14 laukelių ir 14E laukelio suma);“.

3.14. Pakeičiu 24.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.2. 11 laukelyje įrašoma anonimiškai ir iš Lietuvos bei užsienio fizinių asmenų pinigais gautos paramos suma, taip pat iš juridinių asmenų / Meno kūrėjų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc., bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos.

Šiame laukelyje įrašoma Meno kūrėjų gauta parama, nurodant ją bendra verte nuo pirmojo euro;“.

3.15. Pakeičiu 24.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.5. 14 laukelyje įrašoma iš 11 laukelyje nurodytos bendros piniginių lėšų sumos, juridinių asmenų / Meno kūrėjų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos;“.

3.16. Pakeičiu 24.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.6. 15 laukelyje įrašoma iš 11 laukelyje nurodytos bendros piniginių lėšų sumos, profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. gyventojo pajamų mokesčio sumos;“.

3.17. Pakeičiu 28 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

28. Ataskaitos FR0478 formos IV dalyje „Gautos paramos panaudojimas“ pateikiami duomenys apie pagal LP įstatymą ir / arba Loterijų įstatymą gautos paramos, įskaitant Meno kūrėjų gautą paramą, panaudojimą. Ataskaitos FR0478 formos IV dalies A, B ir C stulpeliuose įrašomos gautos paramos panaudojimo sumos pagal gautos paramos dalykus (materialinės vertybės, piniginės lėšos, suteiktos paslaugos), o D stulpelyje – visa gautos paramos panaudota suma. Paramos gavėjų, juridinių asmenų, gautų piniginių lėšų, sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. (iki 2020 metų – iki 2 proc.), bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautų piniginių lėšų, sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. (iki 2020 metų – iki 1 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos, panaudojimas rodomas B stulpelyje „Piniginės lėšos“, kaip ir kitų, t. y. pagal LP  ir / arba Loterijų įstatymus, gautų piniginių lėšų. Meno kūrėjų panaudotos meno kūrybai paramos vertė įrašoma į 22 laukelio B stulpelį „Piniginės lėšos“. Ši dalis užpildoma taip:“.

3.18. Pakeičiu 28.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

28.2. 21 laukelyje – visa per kalendorinius metus panaudotos paramos suma (22, 23, 24, 24A ir 25 laukelių suma).“

3.19. Pakeičiu 28.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

28.3. 22 laukelyje įrašoma pagal gautos paramos dalykus panaudotos paramos vertė paramos gavėjo, juridinio asmens, įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Paramos gavėjų, juridinių asmenų, gautų piniginių lėšų, sudarančių pajamų mokesčio dalį iki 1,2 proc. (iki 2020 metų – iki 2 proc.), bei profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų susivienijimų gautos piniginės lėšos, sudarančios pajamų mokesčio dalį iki 0,6 proc. (iki 2020 metų – iki 1 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos, panaudojimas, kaip ir kitų, t. y. pagal LP ir Loterijų įstatymus gautų, piniginių lėšų, rodomas B stulpelyje „Piniginės lėšos“.“

3.20. Papildau nauju 28.6 papunkčiu:

28.6. 24A laukelyje įrašoma visa iš gautos paramos fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, suteiktos paramos suma. Piniginėmis lėšomis suteikos paramos vertė įrašoma į 24A laukelio B stulpelį „Piniginės lėšos“. Šiame stulpelyje įrašoma visa paramos teikėjo per juridinius asmenis pagal CSĮ fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, kalendoriniais metais išmokėta piniginių lėšų suma, t. y. piniginių lėšų suma, kurią iš paramos teikėjo gavę juridiniai asmenys pagal CSĮ kalendoriniais metais išmokėjo fiziniams asmenims.

Pažymėtina, kad juridiniai asmenys pagal CSĮ, išmokėję iš paramos teikėjo gautas pinigines lėšas fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, Tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais, privalo paramos teikėjui pateikti duomenis PRC913 formoje apie tai, kokia paramos teikėjo lėšų suma išmokėta konkrečiam fiziniam asmeniui, dalyvaujančiam likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, taip pat mokesčių administratoriui privalo pateikti duomenis apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą per kalendorinius metus konkretiems fiziniams asmenims.“ 

3.21. Buvusius 28.6 – 28.7 papunkčius laikau atitinkamai 28.7 – 28.8 papunkčiais.

3.22. Papildau nauju 30.3 papunkčiu:

30.3. 28A laukelyje – visa iš nuosavų lėšų fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, materialinėmis vertybėmis suteiktos paramos vertė;“.

3.23. Papildau nauju 30.4 papunkčiu:

30.4. 28B laukelyje – iš nuosavų lėšų fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, piniginėmis lėšomis suteiktos paramos vertė. Šiame laukelyje įrašoma visa paramos teikėjo per juridinius asmenis pagal CSĮ fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, kalendoriniais metais išmokėta piniginių lėšų suma, t. y. piniginių lėšų suma, kurią iš paramos teikėjo gavę juridiniai asmenys pagal CSĮ kalendoriniais metais išmoka fiziniams asmenims;“. 

3.24. Papildau nauju 30.5 papunkčiu:

30.5. 28C laukelyje – iš nuosavų lėšų fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, paslaugomis suteiktos paramos vertė;“.

3.25. Papildau nauju 30.6 papunkčiu:

30.6. 28D laukelyje – visa iš nuosavų lėšų fiziniams asmenims, dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, suteiktos paramos suma (28A, 28B ir 28C laukelių suma);“.

3.26. Buvusius 30.3 – 30.4 papunkčius laikau atitinkamai 30.7 – 30.8 papunkčiais.

3.27. Pakeičiu 30.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

30.7. 29 laukelyje – visa pagal LP įstatymą iš nuosavų lėšų suteiktos labdaros / paramos suma (27, 28 ir 28D laukelių suma);“.

3.28. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Taisyklės taikomos 2021 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų FR0477 formai ir FR0478 formai užpildyti.“

3.29. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Ataskaitos FR0477 forma ir ataskaitos FR0478 forma gali būti tikslinama mokesčių mokėtojo iniciatyva per Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytą terminą ir / ar pagal mokesčių administratoriaus pranešimą. Kai juridinis asmuo tikslina ataskaitos FR0477 formos ar ataskaitos FR0478 formos duomenis (savo iniciatyva ir / arba mokesčių administratoriaus nurodymu), jis taisyklėse nustatyta tvarka mokesčių administratoriui turi pateikti naujai užpildytą ataskaitos FR0477 formą ar ataskaitos FR0478 formą. Šios formos, užpildytos nesilaikant taisyklių reikalavimų, turi būti pataisytos, vadovaujantis Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, nustatyta tvarka.

Tikslinamų ir patikslintų ataskaitos FR0477 formos ir ataskaitos FR0478 formos versijos turi sutapti. Jeigu tikslinamosios ataskaitos buvo pateiktos 03 versija, tai patikslintos šios ataskaitos taip pat turi būti teikiamos 03 versija.“

 

 

 

Viršininkė                                                                                                            Edita Janušienė