LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2006 M. LAPKRIČIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-1011 „DĖL VAISTINIŲ PREKIŲ GRUPIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. V-1470

Vilnius

 

P a k e i č i u Vaistinių prekių grupių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. V-1011 „Dėl Vaistinių prekių grupių sąrašo patvirtinimo“ ir jį papildau 1.12 papunkčiu:

1.12. Fasuoti gliukozės milteliai.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                               Rimantė Šalaševičiūtė