LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-742

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 465 straipsniu:

1.           T v i r t i n u Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašą (pridedama).

2.           N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1- 742

 

ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI KASDIENIUS SPRENDIMUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato asmens, kurį teismo prašoma pripažinti neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje (toliau – asmuo), gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje nustatymo principus, reikalavimus socialiniams darbuotojams, vertinimo tvarką, kriterijus, kuriais vadovaudamasis socialinis darbuotojas rengia ir teikia išvadas apie asmenų, kuriuos prašoma pripažinti neveiksniais arba ribotai veiksniais tam tikroje srityje, gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse (toliau – išvada).

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI VERTINIMO PRINCIPAI

 

2.    Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse laikomasi šių principų:

2.1. veiksnumo prezumpcija. Laikoma, kad asmuo geba atlikti tam tikrus veiksmus, kol nustatoma, kad jis šių gebėjimų stokoja;

2.2. palankiausio asmeniui pasirinkimo ieškojimas – socialinis darbuotojas turi atsižvelgti į asmens interesus ir įvertinti asmens valią bei pasirinkimą. Nustatant asmens poreikius būtina sudaryti kuo tinkamesnes tam sąlygas, bendrauti asmeniui patogiu laiku, priimtinoje aplinkoje, priimtinomis priemonėmis ir pan. Jei asmuo negali išreikšti savo nuomonės žodžiu, turi būti pasitelkiamos jam priimtinos bendravimo formos (gestų kalba, technologijos priemonės, paveikslėliai, nuotraukos ar pan.);

2.3. proporcingumas – rengiant išvadą turi būti atkreiptas dėmesys į tai, ar mažiausiai ribojant asmens teises ir mažiausiai varžant jo veiksmus bus pasiektas atitinkamas tikslas, geriausiai atitinkantis asmens valią ir pasirinkimus;

2.4.    į asmenį orientuotas socialinio darbuotojo požiūris – vertindamas asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, socialinis darbuotojas bendrauja su asmeniu laikydamasis nuostatos, kad pats asmuo geriausiai išmano savo padėtį ir naudodamasis tinkama pagalba gali geriausiai įvardyti savo poreikius bei galimybes, gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus;

2.5.    konfidencialumas – socialinis darbuotojas užtikrina gautos informacijos konfidencialumą. Informacija apie asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus gali būti teikiama tik pačiam asmeniui, prašymą ar pareiškimą dėl asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje pateikusiam asmeniui, savivaldybės administracijai, teismui.

2.6.    sąsaja su pagalbos poreikiu – nustatant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus turi būti atkreipiamas dėmesys ir į pagalbos, galinčios kompensuoti asmens prarastus (neturimus) gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, poreikį;

2.7.    nešališkumas – socialinis darbuotojas ar kitas asmuo, dalyvaujantis asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo procese, turi būti objektyvus ir neturėti išankstinio nusistatymo.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI SOCIALINIAMS DARBUOTOJAMS

 

3.    Asmens galimybes pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertina ir išvadą rengia socialinių paslaugų centro, psichikos sveikatos centro ar kitų įstaigų (išskyrus seniūnijos, savivaldybės administracijos) socialiniai darbuotojai, paskirti savivaldybės institucijos. Socialinis darbuotojas, rengiantis išvadą (toliau – socialinis darbuotojas), privalo:

3.1.    turėti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje numatytą išsilavinimą;

3.2.    turėti ne mažiau kaip 1 metų socialinio darbo su suaugusiais neįgaliais asmenims, senyvo amžiaus asmenimis ir (ar) suaugusiais socialinės rizikos asmenimis patirtį.

 

IV SKYRIUS

ASMENS GEBĖJIMŲ VERTINIMAS

 

4.       Savivaldybės administracija, gavusi asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.10 straipsnio 4 dalyje, ar teismo rašytinį prašymą ar pareiškimą dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje (toliau – prašymas), ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos paveda socialiniam darbuotojui įvertinti asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje (-yse) ir parengti išvadą.

5.       Socialinis darbuotojas, rengdamas išvadą dėl prašyme nurodytos konkrečios srities, siekdamas geriausio asmens intereso, turi teisę įvertinti asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba ir kitose, prašyme nenurodytose srityse.

6.       Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą socialinis darbuotojas atlieka dalyvaujant pačiam asmeniui jo namuose, gydymo įstaigoje, kurioje asmuo gydosi, socialinių paslaugų įstaigoje, seniūnijoje ar kitoje asmeniui priimtinoje bei patogioje vietoje. Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas turi vykti atskiroje ir uždaroje patalpoje užtikrinant vertinimo proceso privatumą ir konfidencialumą.

7.       Jeigu būtina, socialinis darbuotojas į pagalbą bendraujant su asmeniu gali pasitelkti gestų kalbos vertėją, psichologą, sveikatos priežiūros specialistą ar kitą socialinį darbuotoją. Asmens šeimos narių, kitų artimų asmeniui žmonių nuomonė išklausoma asmeniui nedalyvaujant.

8.       Socialinis darbuotojas, siekdamas tinkamai įvertinti kiekvieno asmens padėtį, asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, vertinimo procedūrą gali atlikti kelis kartus.

9.       Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje vertinami pagal šiuos kriterijus:

9.1.    asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus;

9.2.    asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo;

9.3.    asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis;

9.4.    asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir jį įgyvendinti.

10.     Rekomenduojamos asmens gebėjimų pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus sritys:

10.1.  turtinių santykių sritys:

10.1.1.      asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su smulkiais buitiniais sandoriais (maisto produktų įsigijimas, sumokėjimas už komunalines paslaugas ir pan.);

10.1.2.      asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, susijęs su lizingo, daiktų pirkimo–pardavimo išsimokėtinai sutarčių sudarymu, paskolų, vartojimo kreditų sutarčių sudarymu ir pan.;

10.1.3.      kilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (kilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ir kt.);

10.1.4. nekilnojamojo turto naudojimas, valdymas ir disponavimas juo (nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, nuomos, dovanojimo, įkeitimo sandoriai ar kt.);

10.1.5. paveldėjimo teisiniai santykiai (palikimo priėmimas, testamento sudarymas ir kt.);

10.1.6.      dalyvavimas ūkinėje komercinėje veikloje (juridinių asmenų steigimas, buvimas juridinio asmens dalyviu, vertimasis individualia veikla ir kt.);

10.1.7. kitos turtinių santykių sritys;

10.2.         asmeninių neturtinių santykių sritys:

10.2.1. savitvarkos įgūdžių sritis (tinkama gyvenamojo būsto priežiūra ir pan.);

10.2.2.      sveikatos priežiūros sritis (kreipimasis dėl sveikatos priežiūros paslaugų, gebėjimas naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikio įvertinimas ir pan.);

10.2.3.      šeimos santykių sritis (santuokos sudarymas, asmens gebėjimas įgyvendinti tėvų valdžią – auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, įvaikinti ir kt.);

10.2.4.      asmens gebėjimas būti globėju (rūpintoju), pagalbininku pagal sutartį dėl pagalbos priimant sprendimus;

10.2.5.      darbo teisinių santykių sritis (asmens gebėjimas sudaryti darbo sutartį, atitinkančią jo galimybes, poreikius ir pan.);

10.2.6. kitos asmeninių neturtinių santykių sritys.

11.     Jei vertinimo metu pagal visus šio Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytus kriterijus asmens gebėjimai priimti kasdienius sprendimus tam tikroje (-ose) konkrečioje (-iose) (turtinėje ar asmeninio gyvenimo srityje) srityje (-yse) pripažįstami nepakankamais, tai yra asmuo savarankiškai priimti tam tikrų kasdienių sprendimų šioje konkrečioje srityje negali, socialinis darbuotojas turi įvertinti pagalbos asmeniui priimant kasdienius sprendimus poreikio tikslingumą (asmeniui sudarant sutartį su pilnamečiu fiziniu asmeniui, kuriuo jis pasitiki, dėl pagalbos priimant sprendimus tam tikroje srityje; nesudarant tokios sutarties; sudarant sutartį dėl socialinių paslaugų gavimo).

12.     Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus įvertinamas ir asmens gebėjimas bei motyvacija priimti pagalbą. Jei asmuo priima pagalbą, ir pagalba jam galėtų kompensuoti neturimus (prarastus) gebėjimus pasirūpinti savimi bei priimti kasdienius sprendimus, išvadoje nurodoma, kad asmuo iš dalies savarankiškai gali priimti sprendimus tam tikroje (-ose) konkrečioje (-iose) srityje (-yse) naudodamasis kitų pagalba (asmeniui sudarant sutartį su pilnamečiu fiziniu asmeniu, kuriuo jis pasitiki, dėl pagalbos priimant sprendimus tam tikroje srityje; nesudarant tokios sutarties; gaunant socialines paslaugas).     

13.     Socialinis darbuotojas asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertina užduodamas asmeniui klausimus (Tvarkos aprašo 1 priedas) ir užpildydamas vertinimo išvadą (Tvarkos aprašo 2 priedas).

14.     Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus bei rengiant išvadą, pagal poreikį turi būti pateikiamas siūlymas savivaldybės administracijai dėl galimos pagalbos asmeniui suteikimo, jei tokios pagalbos negali suteikti asmens artimieji, bendruomenės nariai ar pan.

15.     Socialinis darbuotojas asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimą atlieka ir išvadą (Tvarkos aprašo 3 priedas) parengia bei pateikia savivaldybės administracijai ne vėliau kaip per 60 dienų nuo pavedimo gavimo dienos.

16.     Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas išvadą pateikia prašymą pateikusiam asmeniui ar teismui. Jei išvadoje yra pažymėtas socialinių paslaugų reikalingumas, savivaldybės administracija inicijuoja asmens poreikio socialinėms paslaugoms nustatymą vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Informacija apie asmenį renkama nepažeidžiant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų.

 

_________________

 


 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus klausimynas

 

Nr.

Klausimų sritys

Rekomenduotini klausimai, kuriuos socialinis darbuotojas užduoda asmeniui tam, kad išsiaiškintų asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus

1.

Bendra informacija apie asmenį

Asmens vardas, pavardė?

Asmens amžius (gimimo data)?

Su kuo asmuo gyvena ir koks jo adresas?

Kuo asmuo užsiima (dirba / nedirba, mokosi)?

Kokių sveikatos sutrikimų turi?

Ar asmuo gydosi, vartoja gydytojų paskirtus vaistus (konkrečiai dėl proto / psichikos sutrikimų)?

2.

Asmens kasdienio gyvenimo sritys, kuriose šiuo metu asmuo patiria sunkumų

Kaip asmuo tvarkosi su gaunamomis pajamomis, piniginėmis lėšomis ir išlaidomis, ar supranta ir gali tinkamai įvertinti pinigų vertę?

Kaip asmuo tvarkosi su savo kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu?

Kaip asmuo tvarkosi su asmens dokumentais?

Kokie asmens santykiai su viešojo administravimo ar kitomis institucijomis?

Ar asmuo rūpinasi savo sveikatos priežiūra: psichine, fizine, odontologo ir kt. (noriai / nenoriai lankosi sveikatos priežiūros įstaigose ir kt.)?

Ar asmuo rūpinasi gyvenamąja aplinka – gyvenamuoju būstu, jo priežiūra?

Ar asmuo rūpinasi savo išvaizda ir asmenine higiena, maisto ruoša?

Kaip asmuo valdo savo emocijas (agresiją, euforiją ir kt.) ir elgesį?

Kaip asmuo reaguoja į sveikatos sutrikimų simptomų paūmėjimą, ligos krizes?

Kaip asmuo orientuojasi aplinkoje ir laike?

Ar asmuo palaiko ryšius su šeimos nariais?

Ar asmuo rūpinasi savo nepilnamečių vaikų priežiūra, jeigu jų turi?

Ar asmuo nori ir geba rūpintis kitais asmenimis?

Ar asmuo suinteresuotas naujų glaudžių ryšių su kitais asmenimis užmezgimu ir palaikymu (intymių, draugystės, darbo, kaimynystės, santuokos ir kt.)?

Kaip asmuo reaguoja į praradimus, netektis?

Koks asmens laisvalaikis, ar asmuo nori dalyvauti bendruomeninėje, darbinėje ar kitoje veikloje?

3.

Asmens kasdienio gyvenimo sritys, kuriose asmuo buvo susidūręs su sunkumais praeityje

Kaip asmuo įveikė sunkumus praeityje vertinamose srityse, nurodytuose 2 punkte?

Ar asmuo turėjo problemų įveikdamas minėtus sunkumus? Jei taip, tai kokių?

Kaip asmuo elgėsi iškilus sunkumams?

Kokia pagalba asmeniui buvo suteikta ir ar ji buvo veiksminga? Kuo ši pagalba buvo veiksminga ar ne ir dėl kokių priežasčių?    

4.

Asmens požiūris į sunkumus ir pagalbos poreikį

Ar asmuo pripažįsta, kad jis patiria sunkumų priimdamas sprendimus kasdieniame gyvenime vertinamose srityse? Jei taip, tai kuriose? Kaip ilgai tokie sunkumai, asmens nuomone, trunka?

Kaip asmuo paaiškina sunkumus ir nurodo sunkumų kilimo priežastis? Kurie asmens paaiškinimai ir kuriose srityse yra realūs ir kurie ne?

Ar asmuo suvokia, kad galima ką nors pakeisti? Ar asmuo mano, kad gali tai padaryti pats, be kitų pagalbos, ar perleidžia sprendimų priėmimo naštą kitiems asmenims ar institucijoms?

Ką asmuo mano apie konkrečius veiksmus? Ką asmuo turėtų ar galėtų daryti savarankiškai ir kur reikia pagalbos? Koks asmuo ar institucija galėtų padėti?  

5.

Bendrieji asmens gebėjimai ir galimybės

Asmens gebėjimas suvokti sveikatos sutrikimus.

Ar asmuo sugeba laikytis medikų nurodymų dėl vaistų vartojimo ar kitų gydymo priemonių?

Kaip ilgai asmuo gali kontroliuoti savo sveikatos sutrikimų simptomus?

Pažintinis funkcionavimas: mąstymas, atmintis, dėmesio sutelkimas ir pan.

Ar asmuo yra pasirengęs bendradarbiauti su tais, kurie jam gali suteikti pagalbą?

6.

Asmens artimosios aplinkos požiūris į asmens patiriamus sunkumus

Ar asmens artimieji supranta, kad asmuo patiria sunkumų priimdamas sprendimus kai kuriose srityse? Kuriose ir kokių sunkumų? Kaip dažnai ir kiek laiko trunka asmens patiriami sunkumai? Ar gali šiuos sunkumus asmuo išspręsti savarankiškai, ar būtina kito asmens pagalba? Kas tas asmuo galėtų būti ir kaip pagalba turėtų būti teikiama?

Kuriose srityse artimieji norėtų turėti daugiau įtakos ir kodėl? Kuriose srityse artimųjų argumentai yra susiję su asmens ar aplinkinių saugumu?

Kaip dažnai dėl asmens veiksmų kyla pavojus paties asmens ir aplinkinių saugumui?

Kuriose srityse artimųjų argumentai yra susiję su asmens ar aplinkinių gerove?

Kuriose srityse artimieji pripažįsta asmens teisę pačiam priimti sprendimus / pasirinkti / apsispręsti? 

Kuriose gyvenimo srityse?               

7.

Asmens artimosios aplinkos gebėjimai ir galimybės suteikti pagalbą

Ką mano asmens artimieji apie pagalbos suteikimą?

Ar artimieji yra linkę bendradarbiauti teikiant asmeniui pagalbą?

Ar artimieji yra nusiteikę geranoriškai?

Ar artimieji turi kuo pasikliauti bendruomenėje (gydančiu gydytoju, socialiniu darbuotoju ar pan.)? Kaip dažnai ir greitai pagalbą gali suteikti bendruomenė?    

8.

Asmeniui reikalinga pagalba 

Kokios pagalbos asmeniui reiktų? Kas ją galėtų suteikti (fiziniai asmenys, institucijos ar pan.)? 

_____________

 


 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

Bendra informacija apie asmenį:

 

Vardas, pavardė_____________ Gimimo data ___________Šeiminė padėtis ______________

 

Gyvenamosios vietos adresas, tel. nr., ________________________________________

 

Asmeniui artimo (-ų) žmogaus (-ių), kuriuo (-ais) asmuo pasitiki, vardas (-ai), pavardė (-ės), adresas (-ai), tel. nr.____________________________________________________________

 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo apibendrinančioji išvada

 

Asmuo turi sunkumų priimdamas sprendimus šioje (-iose) srityje (-yse):

_____________________________________________________________________________

(išvardijama)

Tai galima paaiškinti šia (-iomis) esama (-omis) situacija (-omis):

_____________________________________________________________________________

(trumpai aprašoma pagal konkrečią sritį atskirai)

 

Artimosios asmeniui aplinkos žmonės supranta, kad asmuo turi sunkumų priimdamas sprendimus tam tikroje (-ose) srityje (-yse). Tai galima paaiškinti šiomis esamomis situacijomis ar aplinkybėms

_____________________________________________________________________________

(išvardijama, trumpai aprašoma)

 

Sunkumai yra susiję su asmens _____________________________________________________________________________

(surašomi testavimo rezultatai pagal tvarkos aprašo 9 punkte išvardytus kriterijus)

 

Asmuo galėtų savarankiškai priimti sprendimus šioje (-iose) srityje (-yse) __________________ _____________________________________________________________________________

(išvardijama pagal konkrečią sritį atskirai)

 

Asmuo galėtų iš dalies savarankiškai priimti sprendimus naudodamasis pagalba šioje (-iose) srityje (-yse)*________________________________________________________________

(išvardijamos konkrečios sritys atskirai ir kiekvienai jų aprašomos galimos pagalbos formos: asmens sudaroma sutartis su pilnamečiu fiziniu asmeniu, kuriuo jis pasitiki, dėl pagalbos priimant sprendimus tam tikroje srityje; nesudarant tokios sutarties; sudarant sutartį dėl socialinių paslaugų gavimo ar kt.)                                                        

 

*Pildoma, jei įvertinama, kad asmuo yra motyvuotas, geba priimti pagalbą ir ši pagalba būtų veiksminga

 

Asmuo negali savarankiškai priimti sprendimų šioje (-iose) srityje (-yse) _________________ ____________________________________________________________________________

(išvardijama pagal konkrečią sritį atskirai)

Asmens gebėjimas pasirūpinti savimi ir priimti sprendimus vertintas pirmą kartą / antrą kartą.

(reikiamą pabraukti)

 

Asmens gebėjimus pasirūpinti savimi ir priimti sprendimus vertino _______________________ __________________________________________________________________________

(pareigos, institucija, vardas ir pavardė)

 

 

Vertinimo data _______________________

 

______________

 


 

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

 

IŠVADA

DĖL ASMENS GEBĖJIMO PASIRŪPINTI SAVIMI IR PRIIMTI kASDIENIUS SPRENDIMUS

 

20___ m. __________________ d. Nr. __________

 

_____________________

(sudarymo vieta)

 

 

 

Vadovaujantis 20__ m. _______________________________________________

 

(asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo data (datos)

savivaldybės socialinio darbuotojo___________________________________________________

 

(vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas)

_______________________________________________________________________________atlikta (-omis) asmens _______________________________________________________________________________

 

(vardas, pavardė, adresas)

 

gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimu (-ais), darytina išvada, kad

 

1) šis asmuo negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų / geba tai daryti savarankiškai / geba tai daryti iš dalies savarankiškai naudodamasis pagalba

 

(reikiamą pabraukti)                                                                                                                 

šioje konkrečioje srityje:

 

______________________________________________________________________________.

 

(įrašyti)

Ši išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad_____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(trumpai aprašomi argumentai, tai iliustruojančios  situacijos bei testavimo rezultatai pagal 4 pagrindinius kriterijus: asmens supratimą, asmens gebėjimą įvertinti, asmens gebėjimą paaiškinti, asmens gebėjimą savarankiškai atlikti reikalingus veiksmus)

 

2)* šis asmuo negeba pasirūpinti savimi ir priimti kasdienių sprendimų / geba tai daryti savarankiškai / geba tai daryti iš dalies savarankiškai naudodamasis pagalba

 

(reikiamą pabraukti)                                                                                                                 

šioje konkrečioje srityje: _______________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________.

 

(įrašyti)

 

Ši išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad_____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(trumpai aprašomi argumentai, tai iliustruojančios  situacijos bei testavimo rezultatai  pagal 4 pagrindinius kriterijus: asmens supratimą, asmens gebėjimą įvertinti, asmens gebėjimą paaiškinti, asmens gebėjimą savarankiškai atlikti reikalingus veiksmus)

 

 

 

* Jei sričių daugiau, kiekviena aprašoma atskirai   

 

 

 

 

...........................................................................................................................................................

 

(pareigų pavadinimas)                 (socialinio darbuotojo vardas ir pavardė)                                    (parašas)                                                

 

 

 

__________________