LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 19 d. Nr. V-333

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.6. pasienio darbuotojams, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantiems Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Sąjungos valstybės sieną asmenims: vykstantiems darbo reikalais, mokiniams, studentams ir stažuotojams;“.

1.2. Pripažįstu netekusiu galios 11.1.10 papunktį.

1.3. Papildau 11.2.5 papunkčiu:

11.2.5. ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis;“.

1.4. Papildau 11.2.6 papunkčiu:

11.2.6. menininkams (kūrėjams, atlikėjams, kultūros operatoriams ir kt.), dalyvaujantiems profesionaliojo meno veikloje.“

1.5. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.3. asmenims, nurodytiems Taisyklių 11.1 papunktyje, 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos rekomenduojama apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik vykti į darbą ir į namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.“

1.6. Pakeičiu 7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.7. Išduoda leidimą palikti izoliacijos vietą Taisyklių 8.4 papunktyje nurodytais atvejais;“.

1.7. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, nurodytas Taisyklių 11.2 papunktyje, gali palikti izoliavimo vietą dėvėdamas nosį ir burną dengiančią apsaugos priemonę (veido kaukę, respiratorių ar kitą priemonę), kuri priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, darbo metu gali nuvykti į darbo / verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą;“.

1.8. Pakeičiu 84.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.4. sąlytį turėjusiems asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybės:

84.4.110 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, išskyrus Taisyklių 84.4.2 papunktyje nurodytus atvejus. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

84.4.2. Taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodytiems asmenims izoliacija privaloma nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau kaip 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos (kai jie pristato krovinį ar atvyksta jo pasiimti nelikdami Lietuvos Respublikoje ar vyksta tranzitu per Lietuvos Respubliką – izoliacija netaikoma). Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, ne anksčiau kaip 7 izoliavimo dieną atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti ir gavus neigiamą rezultatą (tyrimas atliekamas asmens lėšomis), jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai (staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

84.4.3. tam tikrų kategorijų asmenims, kuriems taikomas reikalavimas tik dėl tyrimų atlikimo, rekomenduojama izoliuotis tol, kol bus gautas neigiamas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atsakymas, jeigu toks tyrimas atliekamas Lietuvoje. Tokie asmenys 10  dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, tokie asmenys turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos priemonių.

1.9. Pakeičiu 85 punktą ir jį išdėstau taip:

85. asmenys, nurodyti Taisyklių 84.3 papunktyje ir kuriems buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos, ir asmenys, nurodyti Taisyklių 84.4 papunktyje ir kuriems buvo sutrumpintas izoliacijos terminas, tol, kol praeis 10 dienų nuo grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką dienos, turi apriboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių, bendraudami su kitais asmenimis privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, stebėti savo sveikatą, ar nepasireiškia COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi simptomai, ir griežtai laikytis kitų infekcijų kontrolės reikalavimų.“

1.10. Pakeičiu 8.6. papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6. Sąlytį turėjęs asmuo, grįžęs iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu), izoliacijos vietą gali palikti šiais atvejais iš anksto informavę NVSC:

8.6.1. Taisyklių 8.1.1 – 8.1.4 ir 8.1.6 – 8.1.8 papunkčiuose nurodytais atvejais bei nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (kai vykstama į ASPĮ skubiai pagalbai gauti, NVSC informavimas nereikalingas);

8.6.2. iš anksto tel. 1808 užsiregistravę arba NVSC užregistruoti asmenys nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti paėmimui ar nuvežti savimi negalinti pasirūpinti asmenį, kuris yra užregistruotas į mobilųjį punktą, ėminių paėmimui (NVSC informavimas nereikalingas).“

1.11. Pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. Sąlytį turėjusių asmenų, grįžusių iš užsienio valstybės, kai grįžo / atvyko iš šalių, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės (vadovaujantis Paveiktų šalių sąrašu) (išskyrus asmenis, nurodytus Taisyklių 11.2.5 papunktyje, kurie izoliuojami Taisyklių 16 punkto nustatyta tvarka), kurių izoliavimo vieta namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje atitinka Taisyklių reikalavimus, izoliavimo namuose ar kitose gyvenamosiose patalpose būtinosios sąlygos:“.

1.12. Pakeičiu 161.4 punktą ir jį išdėstau taip:

161.4. Izoliacijos laikotarpiu negalima fiziškai susitikti su kitais asmenimis, išskyrus 8.6  papunktyje nurodytais atvejais.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 22 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys