HERB21

lietuvos respublikos švietimo, mokslo IR SPORTO ministras

 

Įsakymas

dėl  kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. vasario 8 d. d. Nr. V-103

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 11 straipsnio 7 dalimi:

1. T v i r t i n u Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad treneriams iki šio įsakymo įsigaliojimo suteiktos kvalifikacinės kategorijos prilyginamos šio įsakymo 1 punktu patvirtintame apraše nurodytoms kvalifikacinėms kategorijoms tokiu principu: tarptautinės kategorijos trenerio kvalifikacinė kategorija prilyginama penktai kvalifikacinei kategorijai, nacionalinio sporto trenerio kvalifikacinė kategorija – trečiai kvalifikacinei kategorijai, Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinė kategorija – pirmai kvalifikacinei kategorijai, ir galioja iki jiems suteiktos tarptautinės kategorijos trenerio, nacionalinio sporto trenerio ar Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinės kategorijos galiojimo pabaigos.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro

2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-103

 

 

kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.    Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato biudžetinėse įstaigose, finansuojamose iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar kitų valstybės įsteigtų pinigų fondų lėšų (toliau – įstaigos), pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams (toliau – treneriai) suteikiamų kvalifikacinių kategorijų rūšis, sporto laimėjimus, už kuriuos suteikiamos atitinkamos kvalifikacinės kategorijos, šių kategorijų galiojimo trukmę, suteikimo sąlygas, suteikimo ir panaikinimo tvarką.

2.    Kvalifikacinių kategorijų suteikimo treneriams tikslas – įvertinti trenerių kvalifikacijos lygį atsižvelgiant į jo treniruojamų (treniruotų) sportininkų pasiektus rezultatus aukšto meistriškumo sporto varžybose (toliau – sporto varžybos).

3.    Kvalifikacines kategorijas treneriams suteikia ir panaikina įstaigos vadovas šiame apraše nustatyta tvarka.

4.    Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“, nuostatos asmenų prašymų dėl kategorijų suteikimo treneriams pateikimui ir nagrinėjimui taikomos tiek, kiek šių klausimų nereglamentuoja šis aprašas.

5.    Apraše reikalaujamų dokumentų kopijos laikomos tinkamai patvirtintomis, jei jos patvirtintos žyma „kopija tikra“ ir atitinkamos organizacijos antspaudu (jeigu organizacija antspaudą privalo turėti) ir vienasmenio valdymo organo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant pasirašančiojo vardą, pavardę, pareigas ir datą.

6. Apraše vartojama sąvoka „atranka“ suprantama kaip procesas, kurio metu siekiama išpildyti tarptautinės (pasaulio ar Europos) sporto šakos federacijos nustatytas sąlygas ir įgyti teisę dalyvauti atitinkamų tarptautinių sporto varžybų finaliniame etape.

7. Kitos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos sporto įstatyme.

 

II SKYRIUS

TRENERIŲ kvalifikacinių kategorijų RŪŠYS ir galiojimo trukmė

 

8.    Trenerių kvalifikacinių kategorijų rūšys:

8.1. pirma kvalifikacinė kategorija;

8.2. antra kvalifikacinė kategorija;

8.3. trečia kvalifikacinė kategorija;

8.4. ketvirta kvalifikacinė kategorija;

8.5. penkta kvalifikacinė kategorija;

8.6. šešta kvalifikacinė kategorija.

9.    Trenerių kvalifikacinių kategorijų galiojimo terminas:

9.1. aprašo 8.1–8.2 papunkčiuose nurodytos trenerių kvalifikacinės kategorijos suteikiamos 2 metams nuo prašymo dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo už sportininko (-ų) pasiekimą (-us) aprašo priede nurodytose sporto varžybose įstaigai pateikimo dienos (išskyrus aprašo 19 punkte nurodytą atvejį);

9.2. aprašo 8.3–8.6 papunkčiuose nurodytos trenerių kvalifikacinės kategorijos suteikiamos 4 metams nuo parašymo dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo už sportininko (-ų) pasiekimą (-us) aprašo priede nurodytose sporto varžybose įstaigai pateikimo dienos (išskyrus aprašo 15 ir 19 punkte nurodytus atvejus).

 

III SKYRIUS

SĄLYGOS TRENERIŲ KVALIFIKACINĖMS KATEGORIJOMS SUTEIKTI

 

10. Treneriams atitinkamos kvalifikacinės kategorijos suteikiamos už sportininkų laimėjimus, pasiektus:

10.1. aprašo priedo 30–38 punktuose nurodytose sporto varžybose, įtrauktose į atitinkamos sporto šakos federacijos ar regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančių nevyriausybinių organizacijų varžybų kalendorių, jeigu atitinkamos amžiaus grupės sportininko atstovaujamos olimpinės ar paralimpinės sporto šakos į olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų ar specialiosios olimpiados žaidynių programas įtrauktoje rungtyje varžėsi ne mažiau kaip 6 sportininkai arba komandos, o olimpinių ar paralimpinių sporto šakų į olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų ar specialiosios olimpiados žaidynių programas neįtrauktoje rungtyje ar neolimpinių sporto šakų rungtyje varžėsi ne mažiau kaip 8 sportininkai arba komandos, ir trenerio treniruojamas sportininkas įvykdė vieną iš šių reikalavimų:

10.1.1. individualių sporto šakų sporto varžybose sportininkas (individualiai arba kartu su komanda, jeigu rungtis yra komandinė) aplenkė ne mažiau kaip 75 proc. individualios arba komandinės rungties varžovų;

10.1.2. komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose sportininko atstovaujama komanda aplenkė ne mažiau kaip 75 proc. varžovų;

10.1.3. dvikovos sporto šakų sporto varžybose sportininkas aplenkė ne mažiau kaip 75 proc. rungties varžovų;

10.2. aprašo priedo 1–29 punktuose nurodytose sporto varžybose, kurios yra įtraukos į atitinkamos tarptautinės (pasaulio ir (ar) Europos) sporto šakos federacijos arba atitinkamos tarptautinės (pasaulio ir (ar) Europos) paralimpiniam, regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos ar atitinkamos tarptautinės (pasaulio ir (ar) Europos) neįgaliųjų sporto federacijos varžybų kalendorių, jeigu atitinkamos amžiaus grupės sportininko atstovaujamos olimpinės ar paralimpinės sporto šakos į olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų ar specialiosios olimpiados žaidynių programas įtrauktoje rungtyje varžėsi ne mažiau (išskyrus aprašo 10.3 papunktyje nurodytus atvejus) kaip 12 sportininkų arba komandų ir sporto varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 4 valstybių atstovai, o olimpinių ar paralimpinių sporto šakų į olimpinių, paralimpinių, kurčiųjų ar specialiosios olimpiados žaidynių programas neįtrauktoje rungtyje varžėsi ne mažiau (išskyrus aprašo 10.3 papunktyje nurodytus atvejus) kaip 16 sportininkų arba komandų ir sporto varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai ar neolimpinių sporto šakų rungtyje varžėsi ne mažiau (išskyrus aprašo 10.3 papunktyje nurodytus atvejus) kaip 32 sportininkai arba komandos ir sporto varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 16 valstybių atstovai ir trenerio treniruojamas arba anksčiau treniruotas sportininkas įvykdė vieną iš šių reikalavimų:

10.2.1. individualių sporto šakų sporto varžybose sportininkas (individualiai arba kartu su komanda, jeigu rungtis yra komandinė) aplenkė ne mažiau kaip 25 proc. individualios arba komandinės rungties varžovų;

10.2.2. komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose sportininko atstovaujama komanda aplenkė ne mažiau kaip 25 proc. varžovų;

10.2.3. dvikovos sporto šakų sporto varžybose sportininkas aplenkė ne mažiau kaip 25 proc. rungties varžovų.

10.3. aprašo 10.2 papunktyje nurodyti minimalaus sportininkų arba komandų skaičiaus rungtyje reikalavimai nėra taikomi tuo atveju, kai aprašo priedo 1–25 punktuose nurodytų sporto varžybų, į kurias vyko atranka ir kurios yra įtraukos į atitinkamos tarptautinės (pasaulio ir (ar) Europos) sporto šakos federacijos arba tarptautinių (pasaulio ir (ar) Europos) paralimpiniam, regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams vadovaujančių organizacijų ar atitinkamos tarptautinės (pasaulio ir (ar) Europos) neįgaliųjų sporto federacijos varžybų kalendorių, nuostatuose yra nustatyta, kad atitinkamos amžiaus grupės sportininkų atstovaujamose aprašo 10.2 papunktyje nurodytose sporto šakų rungtyse varžosi mažiau sportininkų ar komandų, nei nurodyta aprašo 10.2 papunktyje.

11. Treneriui atitinkama kvalifikacinė kategorija gali būti suteikiama už aprašo priede nurodytus ir atitinkančius kitus šiame skyriuje nustatytus reikalavimus trenerio treniruojamo (-ų) sportininko (-ų) laimėjimus, pasiektus ne anksčiau kaip prieš 4 metus. Treneriui siekiant įgyti kvalifikacinę kategoriją už aprašo priede nurodytus ir atitinkančius kitus šiame skyriuje nustatytus reikalavimus anksčiau treniruoto (-ų) sportininko (-ų) laimėjimus, kuriuos sportininkas (-ai) pasiekė treneriui šio (-ių) sportininko (-ų) jau netreniruojant, šie laimėjimai turi būti pasiekti praėjus ne daugiau kaip 8 metams nuo bet kurio anksčiau treniruoto sportininko (-ų), už kurio (-ių) pasiektus laimėjimus siekiama įgyti trenerio kvalifikacinę kategoriją, treniravimo pabaigos.

12. Aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytos trenerių kvalifikacinės kategorijos suteikiamos:

12.1. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus, kaip tinkamus aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius bent vieno treniruojamo sportininko individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžybose pasiektus laimėjimus, jeigu treneris šį sportininką treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki laimėjimų pasiekimo dienos. Jeigu sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti aprašo priede nurodyti, kaip tinkami aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantys, laimėjimai, rengė vienas treneris, o sporto varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas. Šiuo atveju treneriui, rengusiam sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, suteikiama atitinkama aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodyta kvalifikacinė kategorija, o treneriui, treniravusiam sportininką sporto varžybų metu – viena pakopa žemesnė kvalifikacinė kategorija. Jeigu sportininko pasiektų laimėjimų pagrindu galima suteikti tik pirmą trenerio kvalifikacinę kategoriją, tuomet ši kategorija suteikiama tiek treneriui, rengusiam sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, tiek ir treneriui, treniravusiam sportininką šių varžybų metu;

12.2. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus kaip tinkamus, aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius bent vieno treniruojamo sportininko komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose pasiektus laimėjimus, jeigu treneris šį sportininką treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki laimėjimų pasiekimo dienos. Jeigu sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti aprašo priede nurodyti kaip tinkami, aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantys laimėjimai, rengė vienas treneris, o varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas. Šiuo atveju treneriui, treniravusiam sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybų, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, metu suteikiama atitinkama aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodyta kvalifikacinė kategorija, o treneriui, rengusiam sportininką varžyboms – viena pakopa žemesnė kvalifikacinė kategorija. Jeigu sportininko pasiektų laimėjimų pagrindu galima suteikti tik pirmą trenerio kvalifikacinę kategoriją, tuomet ši kategorija suteikiama tiek treneriui, rengusiam sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, tiek ir treneriui, treniravusiam sportininką šių varžybų metu;

12.3. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus kaip tinkamus aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius laimėjimus, kuriuos tarptautinėse sporto varžybose pasiekė anksčiau trenerio treniruoti skirtingi sportininkai (ne mažiau, kaip du sportininkai – bent po vieną laimėjimą), jeigu treneris iki laimėjimų pasiekimo dienos šiuos sportininkus buvo treniravęs ne trumpiau kaip po 1 metus;

12.4. aprašo 8.3 papunktyje nurodyta trenerio kvalifikacinė kategorija taip pat suteikiama treneriui už anksčiau treniruoto sportininko užimtą 1–8 vietą olimpinėse žaidynėse, 1–3 vietą paralimpinėse ar kurčiųjų žaidynėse, 1–6 vietą pasaulio čempionate arba 1 vietą Europos čempionate, jeigu treneris šį sportininką iki laimėjimo pasiekimo dienos buvo treniravęs ne trumpiau kaip 1 metus.

13. Aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytos kvalifikacinės kategorijos suteikiamos:

13.1. už bent vieną aprašo priede nurodytą kaip tinkamą aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantį bent vieno treniruojamo sportininko individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžybose pasiektą laimėjimą, jeigu treneris šį sportininką iki laimėjimo pasiekimo dienos treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Jeigu sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiektas aprašo priede nurodytas kaip tinkamas aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantis laimėjimas, rengė vienas treneris, o sporto varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas. Šiuo atveju treneriui, rengusiam sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, suteikiama atitinkama aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodyta kvalifikacinė kategorija, o treneriui, treniravusiam sportininką sporto varžybų metu – viena pakopa žemesnė kvalifikacinė kategorija;

13.2. už bent vieną aprašo priede nurodytą kaip tinkamą aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantį bent vieno treniruojamo sportininko komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose pasiektą laimėjimą, jeigu treneris šį sportininką iki laimėjimo pasiekimo dienos treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Jeigu sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiektas aprašo priede nurodytas kaip tinkamas aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantis laimėjimas, rengė vienas treneris, o varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas. Šiuo atveju treneriui, treniravusiam sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybų, kuriose buvo pasiektas atitinkamas laimėjimas, metu suteikiama atitinkama aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodyta kvalifikacinė kategorija, o treneriui, rengusiam sportininką sporto varžyboms – viena pakopa žemesnė kvalifikacinė kategorija;

13.3. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus kaip tinkamus aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius laimėjimus, kuriuos pasiekė anksčiau trenerio treniruoti skirtingi sportininkai (ne mažiau kaip du sportininkai – bent po vieną laimėjimą), jeigu treneris šiuos sportininkus iki laimėjimų pasiekimo dienos buvo treniravęs ne trumpiau kaip po 1 metus.

14. Atitinkama trenerio kvalifikacinė kategorija už anksčiau treniruoto (-ų) sportininko (-ų) pasiektus laimėjimus, aprašo priede nurodytus kaip tinkamus aprašo 8.1–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir atitinkančius kitus šiame skyriuje nustatytus reikalavimus treneriui suteikiama tik tuo atveju, jeigu sportininkas šiuos laimėjimus pasiekė sporto šakos disciplinoje arba rungtyje (tuo atveju, kai laimėjimas pasiekiamas kitos sporto šakos disciplinoje ar rungtyje, ar kitoje sporto šakos rungtyje ir sporto šakos rungtis, kurioje treneris anksčiau treniravo sportininką yra šios sporto šakos, disciplinos ar rungties sudėtinė dalis), kuriose treneris sportininką anksčiau ir treniravo.

15.   Tuo atveju, kai treneriui atitinkama aprašo 8.3–8.6 papunkčiuose nurodyta kvalifikacinė kategorija buvo suteikta aprašo 12.1, 12.2, 13.1 ar 13.2 papunkčio pagrindu ir kategorijos galiojimo laikotarpiu trenerio treniruojamas (-i) (treniruotas (-i) sportininkas (-ai) nepasiekia laimėjimo (-ų), kurio (-ių) pagrindu treneriui galėtų būti suteikta ne daugiau kaip dviem pakopomis už turėtą kvalifikacinę kategoriją žemesnė kvalifikacinė kategorija, treneriui suteikiama dviem pakopomis, nei jam prieš tai buvusi suteikta kvalifikacinė kategorija, žemesnė kvalifikacinė kategorija pusei naujai suteikiamos kvalifikacinės kategorijos galiojimo termino.

 

IV SKYRIUS

KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ TRENERIAMS SUTEIKIMAS

 

16. Atitinkamą kvalifikacinę kategoriją siekiantis įgyti treneris ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo sportininko pasiekimo, kurio pagrindu gali būti suteikta trenerio kvalifikacinė kategorija, dienos turi pateikti aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus įstaigos, kurioje dirba treneris, vadovui. Tais atvejais, kai kvalifikacinės kategorijos suteikimas siejamas su kelių sportininkų pasiekimais, 2 mėnesių dokumentų pateikimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinio pasiekimo, kurio pagrindu gali būti suteikta trenerio kvalifikacinė kategorija, dienos. Aprašo 15 punkte nurodytu atveju atitinkamą kvalifikacinę kategoriją siekiantis įgyti treneris prašymą dėl kategorijos suteikimo įstaigos, kurioje dirba, vadovui turi pateikti ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prieš tai turėtos atitinkamos aprašo 8.3–8.6 papunkčiuose nurodytos kvalifikacinės kategorijos galiojimo termino pabaigos.

17. Kvalifikacinės kategorijos siekiantis treneris turi įstaigai pateikti:

17.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyta, kurios kvalifikacinės kategorijos ir už kokius treniruojamo (-ų) (treniruoto (-ų) sportininko (-ų) laimėjimus siekia;

17.2. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas, sportininko (-ų) treniravimo faktą pagrindžiančių dokumentų kopijas, išskyrus tuos atvejus, kai kategorija suteikiama asmeniui už įstaigoje trenerio treniruojamų (treniruotų) sportininkų pasiekimus ir aprašo 15 punkte nurodytą atvejį, kai prašymą suteikti kategoriją treneris pateikia tos pačios įstaigos, kurios vadovas buvo suteikęs treneriui prieš tai jo turėtą kvalifikacinę kategoriją, vadovui;

17.3. teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas sportininko (-ų) laimėjimus patvirtinančių sporto varžybų protokolų kopijas, išskyrus aprašo 15 punkte nurodytą atvejį.

18. Kvalifikacinę kategoriją gauti siekiantis treneris aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus įstaigai gali pateikti tiesiogiai (atvykus į įstaigą), elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu) arba naudodamasis registruoto pašto ar pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (šiuo atveju dokumentų pateikimo data, laikoma ant voko nurodyta pašto antspaudo data).

19. Pateikus aprašo 17 punkte nurodytus dokumentus praleidžiant aprašo 16 punkte nurodytą atitinkamą terminą, treneriui galimos suteikti kvalifikacinės kategorijos galiojimo terminas trumpinamas tiek, kiek buvo praleistas aprašo 16 punkte nurodytas atitinkamas terminas. Toks sprendimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tenkinamos visos aprašo III skyriuje nurodytos sąlygos. 

20. Prašymas dėl trenerio kvalifikacinės kategorijos suteikimo turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo arba nesuteikimo priimtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų atitinkamai kategorijai suteikti reikalingų dokumentų gavimo įstaigoje dienos.

21. Jeigu treneris pateikia neišsamų prašymą, pateikia ne visus dokumentus, kurių reikia kategorijai suteikti, ar dokumentus netinkamai įformina, įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo įstaigoje treneriui praneša apie būtinybę pateikti patikslintą prašymą, trūkstamus dokumentus ar tinkamai juos įforminti.

22. Sprendime, kuriuo prašymą pateikusiam treneriui suteikiama atitinkama kvalifikacinė kategorija, nurodoma: trenerio, vardas, pavardė, asmens kodas, suteikiamos kvalifikacinės kategorijos rūšis ir galiojimo terminas, sportininko (-ų) laimėjimai, kurių pagrindu treneriui suteikta kvalifikacinė kategorija bei sprendimo apskundimo tvarka.

23. Sprendime, kuriuo prašymą pateikusiam treneriui atsisakoma suteikti atitinkamą kvalifikacinę kategoriją, nurodoma: trenerio vardas, pavardė, asmens kodas, atsisakymo suteikti kategoriją motyvai bei sprendimo apskundimo tvarka.

24. Apie priimtą sprendimą prašymą dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo pateikęs treneris informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

25. Trenerių pateiktiems prašymams dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo nagrinėti ir rekomendaciniams siūlymams teikti įstaigos vadovas gali sudaryti komisiją.

 

V SKYRIUS

TRENERIŲ KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ GALIOJIMO PABAIGA

 

26. Trenerio kvalifikacinės kategorijos galiojimas baigiasi pasibaigus atitinkamai aprašo 9 ar 19 punktuose numatytam jos galiojimo terminui, suteikus treneriui kitą kvalifikacinę kategoriją arba panaikinus kvalifikacinę kategoriją.

27. Trenerio kvalifikacinė kategorija panaikinama, jeigu:

27.1. paaiškėja, kad treneris, kreipdamasis dėl kvalifikacinės kategorijos suteikimo, panaudojo netikrą dokumentą, suklastotą tikrą dokumentą ar tikrovės neatitinkančius duomenis;

27.2. įsiteisėjo teismo sprendimas, kuriuo treneriui yra atimta teisė dirbti sporto teorinį ir (ar) praktinį darbą;

27.3. paaiškėja, kad sportininko pasiektas laimėjimas, už kurį treneriui buvo suteikta kvalifikacinė kategorija, panaikintas už Pasaulinės antidopingo agentūros Pasaulinio antidopingo kodekso nuostatų pažeidimus arba manipuliavimą sporto varžybomis;

27.4. suteiktos kvalifikacinės kategorijos galiojimo metu treneris pažeidė Pasaulinio antidopingo kodekso nuostatų pažeidimus arba manipuliavo sporto varžybomis.

28. Sprendimą dėl suteiktos kvalifikacinės kategorijos panaikinimo priima įstaigos vadovas. Apie priimtą sprendimą treneris informuojamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

29. Treneriui suteikta atitinkama kvalifikacinė kategorija galioja tik jam dirbant toje įstaigoje, kurios vadovas šią kategoriją suteikė. Treneriui sudarius darbo sutartį su kita įstaiga kvalifikacinės kategorijos suteikimo klausimas sprendžiamas aprašo nustatyta tvarka.

30. Apie treneriams suteiktas ir panaikintas  kvalifikacines kategorijas įstaigos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo atitinkamų sprendimų priėmimo, raštu informuoja Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, nurodydamos suteiktos kvalifikacinės kategorijos rūšį ir galiojimo terminą, sporto šakos pavadinimą, sportininkų laimėjimus, kurių pagrindu treneriui buvo suteikta kvalifikacinė kategorija ir trenerio darbo su sportininku (-ais) pradžios ir pabaigos terminą.

__________________

 

Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių

biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems

treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo

priedas

 

TRENERIŲ KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS PAGAL SPORTO VARŽYBOSE PASIEKTUS SPORTININKŲ LAIMĖJIMUS

 

Eil.

Nr.

Sporto varžybų pavadinimas

Šešta

kvalifikacinė kategorija

Penkta

kvalifikacinė kategorija

Ketvirta

kvalifikacinė kategorija

Trečia

kvalifikacinė kategorija

Antra

kvalifikacinė kategorija

Pirma

kvalifikacinė kategorija

1.

Olimpinės žaidynės

1–8

9–16

17–32

33 ir žemesnė

 

 

2.

Paralimpinės žaidynės

1–3

4–6

7–9

 

 

 

3.

Kurčiųjų žaidynės

1–3

4–6

7–9

 

 

 

4.

Pasaulio čempionatas1

1–6

7–12

13–24

25 ir žemesnė

 

 

5.

Pasaulio taurė

12

2–32

4–122

13–242

25 ir žemesnė2

 

6.

Europos čempionatas1

1

2–3

4–12

13–24

25 ir žemesnė

 

7.

Tarptautinės sporto varžybos, kai tarptautinė sporto šakos federacija sudaro sportininkų reitingą3

1–6

7–16

17–32

33–64

65–100

101–200

8.

Pasaulio neįgaliųjų čempionatai1

 

1–3

4–6

7–9

 

 

9.

Tarptautinės neįgaliųjų sporto varžybos, kai

paralimpiniam, regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams vadovaujanti organizacija ar atitinkama tarptautinė (pasaulio ir (ar) Europos) neįgaliųjų sporto federacija sudaro neįgaliųjų sportininkų reitingą3

 

 

1–3

4–6

7–9

 

10–16

 

10.

Europos žaidynės

 

 

1–8

9–24

25 ir žemesnė

 

11.

Europos neįgaliųjų čempionatai1

 

1

2–3

4–6

 

 

12.

Pasaulio žaidynės

 

1

2–8

9–24

25 ir žemesnė

 

13.

Universiada

 

1

2–6

7–12

13 ir žemesnė

 

14.,

Pasaulio jaunimo čempionatas1

 

1

2–6

7–12

13 ir žemesnė

 

15.

Tarptautinės sporto varžybos, kai tarptautinė sporto šakos federacija sudaro jaunimo reitingą3

 

1

2–8

9–24

 

25–48

49–100

16.

Specialiosios olimpinės žaidynės

 

 

1–3

4–6

 

 

17.

Pasaulio jaunimo neįgaliųjų čempionatas1

 

 

1–3

4–6

7–9

 

18.

Tarptautinės neįgaliųjų sporto varžybos, kai

paralimpiniam, regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams vadovaujanti organizacija ar atitinkama tarptautinė (pasaulio ir (ar) Europos) neįgaliųjų sporto federacija sudaro jaunimo neįgaliųjų reitingą3

 

 

1–3

4–6

7–9

 

19.

Europos jaunimo neįgaliųjų čempionatas1

 

 

1

2–3

4–6

 

20.

Jaunimo olimpinės žaidynės

 

 

1–6

7–12

13 ir žemesnė

 

21.

Europos jaunimo čempionatas1

 

 

1–3

4–8

9–16

17 ir žemesnė

22.

Pasaulio jaunių čempionatas1

 

 

1–3

4–8

9–16

17 ir žemesnė

23.

Europos jaunimo olimpinis festivalis

 

 

1

2–6

7–12

13 ir žemesnė

24.

Europos jaunių čempionatas1

 

 

1

2–6

7–12

13 ir žemesnė

25.

Europos jaunučių čempionatas1

 

 

 

1–3

4–6

7 ir žemesnė

26.

Kitos tarptautinės sporto varžybos

Kitos tarptautinės neįgaliųjų sporto varžybos

 

 

 

1–3

4–6

 

27.

Kitos tarptautinės jaunimo sporto varžybos

Kitos tarptautinės neįgaliųjų jaunimo sporto varžybos

 

 

 

1

2–3

4 ir žemesnė

28.

Kitos tarptautinės jaunių sporto varžybos

Kitos tarptautinės neįgaliųjų jaunių sporto varžybos

 

 

 

 

1–3

4 ir žemesnė

29.

Kitos tarptautinės jaunučių sporto varžybos

Kitos tarptautinės neįgaliųjų jaunučių sporto varžybos

 

 

 

 

1

2 ir žemesnė

30.

Lietuvos čempionatas

Lietuvos neįgaliųjų čempionatas

 

 

 

1–3

 

 

31.

Lietuvos taurė

 

 

 

 

12

2–32

32.

Lietuvos studentų čempionatas

 

 

 

 

1

2–3

33.

Lietuvos jaunimo čempionatas

Lietuvos neįgaliųjų jaunimo čempionatas

 

 

 

 

1–3

 

34.

Lietuvos jaunių čempionatas

Lietuvos neįgaliųjų jaunių čempionatas

 

 

 

 

1

2–3

35.

Lietuvos jaunių žaidynės

 

 

 

 

1

2–3

36.

Lietuvos jaunučių čempionatas

Lietuvos neįgaliųjų jaunučių čempionatas

 

 

 

 

 

1–3

37.

Lietuvos jaunučių žaidynės

 

 

 

 

 

1–3

38.

Lietuvos vaikų čempionatas

Lietuvos neįgaliųjų vaikų čempionatas

 

 

 

 

 

1–3

 

1 Finalinis tarptautinių sporto varžybų etapas.

2 Pasaulio taurės varžybų arba Lietuvos taurės varžybų galutinėje įskaitoje užimta vieta.

3Jei atitinkamoje sporto šakoje pasaulio (suaugusiųjų, jaunimo, suaugusiųjų neįgaliųjų, jaunimo neįgaliųjų) čempionatai neorganizuojami, o geriausias sportininkas nustatomas pagal tarptautinės sporto šakos federacijos ar paralimpiniam, regos, klausos, intelekto ar judėjimo negalias turinčių asmenų sporto judėjimams vadovaujančios organizacijos ar atitinkamos tarptautinės (pasaulio ir (ar) Europos) neįgaliųjų sporto federacijos sudaromą sportininkų reitingą.

___________________