LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIO DOKUMENTO SPECIFIKACIJOS ADOC-V2.0 PATVIRTINIMO

 

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. (1.3 E)VE-57

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 6 punktu,

t v i r t i n u Elektroninio dokumento specifikaciją ADOC-V2.0 (pridedama).

 

 

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras                                                                          Ramojus Kraujelis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos vyriausiojo archyvaro

2014 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. (1.3 E)VE-57

 

 

Elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V2.0

 

 

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektroninio dokumento specifikacija ADOC-V2.0 (toliau – Specifikacija) nustato elektroninio dokumento formato technines savybes, elektroninio dokumento tikrinimo ir  gyvavimo ciklo užtikrinimo reikalavimus.

2. Specifikacija parengta vadovaujantis Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. VE (1.3 E)-41 „Dėl Elektroninių dokumentų specifikacijų reikalavimų aprašo patvirtinimo“, Europos Komisijos 2011 m. vasario 25 d. sprendimu 2011/130/ES, kuriuo nustatomi būtinieji dokumentų, kompetentingų institucijų pasirašomų elektroniniu būdu pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje, tarptautinio tvarkymo reikalavimai, ir standartais bei rekomendacijomis, nurodytomis Specifikacijos 18 priede.

3. Specifikacija nustato elektroninio dokumento struktūros (modelio, pakuotės, turinio, metaduomenų, XAdES parašų) ir elektroninio dokumento tikrinimo reikalavimus.

4. Specifikacijoje vartojamos sąvokos:

4.1. ASiC – LST ETSI TS 102 918 V1.3.1:2013 standartas (Specifikacijos 18 priedo 8 punktas), aprašantis konteinerio struktūrą, susiejančią saugius elektroninius parašus ir (arba) laiko žymas su duomenų objektais ZIP archyve (toliau – ASiC standartas).

4.2. ASiC bazinis profilis – ASiC standartu aprašomo konteinerio profilis, atitinkantis standartą LST ETSI TS 103 174 V2.2.1:2013 (Specifikacijos 18 priedo 10 punktas).

4.3. ASiC-E – išplėstinio konteinerio tipas, aprašytas ASiC standarto 6 skyriuje.

4.4. ASiC-S – paprastojo konteinerio tipas, aprašytas ASiC standarto 5 skyriuje.

4.5. IRI – internacionalizuotasis ištekliaus identifikatorius (angl. Internationalized Resource Identifier), kurio sandara atitinka RFC 3987 rekomendacijas (Specifikacijos 18 priedo 22 punktas) ir kuris yra naudojamas kaip nuoroda (adresas) ištekliams pasiekti.

4.6. Katalogas – tarnybinė rinkmena, skirta informacijai apie kitas rinkmenas ir (ar) katalogus išsaugoti.

4.7. MIME tipo žymuo – rinkmenos ar duomenų formato tipą identifikuojanti simbolių seka, atitinkanti RFC 4288 rekomendacijų (Specifikacijos 18 priedo 23 punktas) reikalavimus (pvz., text/xml).

4.8. CRL – sertifikatų, kurių galiojimas nutrauktas ar sustabdytas, sąrašas, atitinkantis RFC 5280 rekomendacijas (Specifikacijos 18 priedo 24 punktas).

4.9. OCSP paslauga – sertifikatų galiojimo patikrinimo paslauga, atitinkanti RFC 6960 rekomendacijas (Specifikacijos 18 priedo 19 punktas).

4.10. Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys – norminių teisės aktų nustatyta tvarka surinkti elektroniniai duomenys (sertifikatai, OCSP paslaugos atsakymai, CRL sąrašai), naudoti elektroninį parašą patvirtinusio sertifikato galiojimui patikrinti. Šioje sąvokoje apibrėžti duomenys neapima laiko žymų.

4.11. Saugi elektroninio parašo formavimo sistema – programinė ir techninė įranga, kurią sudaro parašo formavimo įranga, atitinkanti Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108, III skyriuje nustatytus reikalavimus, ir elektroninio parašo formavimo taikomoji sistema, atitinkanti standarto LST CWA 14170:2005 (Specifikacijos 18 priedo 3 punktas) reikalavimus arba ekvivalenčius reikalavimus saugioms elektroninio parašo formavimo taikomosioms sistemoms.

4.12. Sertifikato paskelbimo negaliojančiu terminas (angl. grace period) – laikotarpis, skirtas pasirašančiam asmeniui ar kitiems teisės aktų numatytiems asmenims kreiptis į kvalifikuotus sertifikatus sudarantį sertifikavimo paslaugų teikėją ir teikėjui paskelbti duomenis apie sertifikato galiojimo nutraukimą arba sustabdymą. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo kreipimosi dėl sertifikato galiojimo nutraukimo arba sustabdymo momento ir apima laikotarpį, reikalingą sertifikatus sudarančiam sertifikavimo paslaugų teikėjui išnagrinėti kreipimąsi, priimti sprendimą ir paskelbti duomenis apie sertifikato galiojimo nutraukimą arba sustabdymą (Specifikacijos 18 priedo 4 punktas).

4.13. URI – universalusis ištekliaus identifikatorius (angl.  Uniform Resource Identifier), kurio sandara atitinka RFC 3986 rekomendacijas (Specifikacijos 18 priedo 21 punktas) ir kuris naudojamas kaip nuoroda (adresas) ištekliams pasiekti.

4.14. Viešųjų raktų infrastruktūra (angl. Public Key Infrastructure) – organizacinių ir techninių priemonių visuma, leidžianti sertifikavimo paslaugų teikėjams susieti asimetrinio šifravimo viešuosius raktus su asmenimis ar elektroninės erdvės objektais (esybėmis), siekiant juos identifikuoti elektroninėje erdvėje.

4.15. XAdES – elektroninio parašo aprašymo XML struktūra standartas LST ETSI TS 101 903 V1.4.2:2011 (Specifikacijos 18 priedo 7 punktas) (toliau – XAdES standartas).

4.16. XAdES-A – archyvinis XAdES parašo formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES standartu.

4.17. XAdES bazinis profilis – XAdES parašų profilis, atitinkantis standartą LST ETSI TS 103 171 V2.1.1:2014 (Specifikacijos 18 priedo 9 punktas).

4.18. XAdES-BES – bazinis XAdES parašo formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES standartu.

4.19. XAdES-CXAdES parašo su nuorodomis į parašo galiojimą patvirtinančius duomenis formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES standartu.

4.20. XAdES-EPESpagal parašo taisykles sukurto XAdES parašo formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES standartu.

4.21. XAdES parašas – elektroninis parašas ar duomenų vientisumą ir autentiškumą užtikrinantys duomenys, aprašyti XAdES standarto nustatyta XML struktūra.

4.22. XAdES-T – XAdES parašo su laiko žyma formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES standartu.

4.23. XAdES-XXAdES parašo su nuorodomis į parašo galiojimą patvirtinančius duomenis ir jų egzistavimą patvirtinančia laiko žyma formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES standartu.

4.24. XAdES-X-LXAdES parašo su parašo galiojimą patvirtinančiais duomenimis formatas, aprašytas vadovaujantis XAdES standartu.

4.25. XMLPasaulinio tinklo konsorciumo (angl. The World Wide Web Consortium, W3C) rekomenduojama bendrosios paskirties duomenų struktūrų ir jų turinio aprašomoji kalba (angl. „eXtensible Markup Language“).

Kitos šioje Specifikacijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatyme, Reikalavimuose elektroninio parašo įrangai, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 2108 „Dėl Reikalavimų kvalifikuotus sertifikatus sudarantiems sertifikavimo paslaugų teikėjams, Reikalavimų elektroninio parašo įrangai, Kvalifikuotus sertifikatus sudarančių sertifikavimo paslaugų teikėjų registravimo tvarkos ir Elektroninio parašo priežiūros reglamento patvirtinimo“, Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-407 „Dėl Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Reikalavimų elektroninio parašo tikrinimo procedūrai apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-409 „Dėl Reikalavimų elektroninio parašo tikrinimo procedūrai aprašo patvirtinimo“, ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro išleistuose teisės aktuose, kuriuose nustatomi elektroninių dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo bendrieji reikalavimai.

 

II SKYRIUS
 ELEKTRONINIO DOKUMENTO MODELIS IR PAKUOTĖ

 

5. Elektroninio dokumento pakuotė yra ZIP formato rinkmena, kuri atitinka ASiC standarto, ASiC bazinio profilio ir šios Specifikacijos reikalavimus (Specifikacijos 3 priedas):

5.1. Pakuotė turi atitikti ASiC-E išplėstino konteinerio tipui keliamus reikalavimus.

5.2. Pakuotė apima vieną ar daugiau rinkmenų, suskirstytų į katalogus, kurie gali turėti pakatalogių su juose esančiomis rinkmenomis ir kitais katalogais.

5.3. Pakuotėje yra šios rinkmenos: turinio, metaduomenų, XAdES parašų ir pakuotės aprašomosios rinkmenos (mimetype, META-INF/manifest.xml, META-INF2/relations.xml, Thumbnails/thumbnail.png).

5.4. Pakuotė negali būti apsaugota slaptažodžiais.

6. Pakuotėje rinkmenos saugomos:

6.1. suglaudintos, naudojant glaudinimo algoritmą DEFLATE;

6.2. neglaudintos (angl. STORED).

7. ZIP formatas (Specifikacijos 18 priedo 18 punktas) lemia šiuos elektroninio dokumento apribojimus:

7.1. elektroninio dokumento pakuotės rinkmenos dydis neturi viršyti 4 GB;

7.2. elektroninio dokumento turinį sudarančių neglaudintų rinkmenų dydis neturi viršyti 4 GB;

7.3. ilgiausios nuorodos į rinkmeną ilgis neturi viršyti 65535 simbolių;

7.4. bendras elektroninio dokumento pakuotėje saugomų rinkmenų ir hierarchinės struktūros katalogų skaičius neturi viršyti 65535.

 

Elektroninio dokumento modelis

8. Skiriamos šios elektroninio dokumento struktūros:

8.1. loginė dokumento struktūra, aprašanti elektroninio dokumento atskiras sudedamąsias dalis;

8.2. fizinė dokumento struktūra, aprašanti, kaip elektroninio dokumento dalys atvaizduojamos rinkmenose ir kataloguose.

9. Elektroninio dokumento loginę struktūrą sudaro šios dalys (Specifikacijos 1 priedas):

9.1. vienas pagrindinis dokumentas;

9.2. nekeičiamieji ir keičiamieji metaduomenys;

9.3. bent vienas elektroninis parašas;

9.4. dalių tipų aprašas;

9.5. dalių tarpusavio ryšių aprašas.

10. Elektroniniame dokumente taip pat gali būti šios dalys:

10.1. vienas ar keli dokumento priedai;

10.2. vienas ar keli pridedami elektroniniai dokumentai.

11. Elektroninio dokumento loginės struktūros dalys fizinėje struktūroje atvaizduojamos rinkmenomis, suskirstytomis į katalogus. Kadangi pakuotė nėra sudedamoji elektroninio dokumento dalis, elektroninio dokumento fizinė struktūra gali būti saugoma ne pakuotėje (pavyzdžiui, naudojant kompiuterio katalogo struktūrą, duomenų bazės įrašų struktūrą ir pan.).

 

Pakuotės struktūra

12. Specifikacija apibrėžia elektroninio dokumento fizinę struktūrą, saugomą pakuotėje (Specifikacijos 3 priedas).

13. Dalių tipų aprašo ir dalių tarpusavio ryšių aprašo dalys fizinėje struktūroje atvaizduojamos fiksuoto pavadinimo XML rinkmenomis META-INF/manifest.xml (rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmena) ir META-INF2/relations.xml (ryšių aprašo rinkmena).

14. Kitų elektroninio dokumento dalių fizinę struktūrą nustato elektroninio dokumento sudarytojas, vadovaudamasis Specifikacijos reikalavimais. Aprašant fizinę elektroninio dokumento struktūrą turi būti nurodyti fizinės ir loginės struktūrų ryšiai (Specifikacijos 4 priedas).

15. Pakuotės rinkmenos plėtinys turi būti „adoc“, „asice“ arba „sce“ (mažosiomis raidėmis).

16. Pakuotėje turi būti tekstinė rinkmena mimetype, kurios turinys yra „application/vnd.etsi.asic-e+zip“, nurodantis ASiC-E konteinerio MIME tipo žymenį. Ši rinkmena į pakuotę turi būti įtraukta laikantis ASiC standarto A priedo 1 dalies reikalavimų.

17. Pakuotės šaknyje turi būti META-INF katalogas, kuriame turi būti:

17.1. pakuotę sudarančių rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmena manifest.xml, kurioje išvardytos pakuotėje esančios rinkmenos ir katalogai bei nurodyti kiekvienos rinkmenos MIME tipų žymenys;

17.2. XAdES parašų rinkmenos, kuriose saugomi XAdES parašai ir kurios gali būti grupuojamos į META-INF pakatalogius. XAdES parašų rinkmenų pavadinimuose turi būti nurodytas žodis „signatures“.

18. Pakuotės šaknyje turi būti META-INF2 katalogas, kurio viduje turi būti ryšių aprašo rinkmena relations.xml, aprašanti elektroninio dokumento pakuotės dalių ir jas sudarančių rinkmenų tarpusavio ryšius.

19. Pakuotės šaknyje turėtų būti tik viena turinio rinkmena – pagrindinio dokumento rinkmena.

20. Pakuotės šaknyje gali būti vienas arba keli katalogai laisvai pasirinktais pavadinimais, nesutampančiais su META-INF ir META-INF2 katalogų pavadinimais, kurių viduje ar jų pakatalogiuose gali būti elektroninio dokumento priedų ir (arba) pridedamų elektroninių dokumentų rinkmenos.

21. Pakuotės šaknyje turi būti elektroninio dokumento metaduomenų rinkmenų katalogas, kuriame turi būti metaduomenų rinkmenos.

22. Pakuotės šaknyje gali būti Thumbnails katalogas su elektroninio dokumento peržiūros paveikslėlio rinkmena thumbnail.png, atitinkanti ODF reikalavimus (Specifikacijos 18 priedo 17 punktas).

Rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmena

23. Rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmena yra nepasirašoma XML formato rinkmena, kurioje nurodomos elektroninį dokumentą sudarančios rinkmenos ir katalogai bei rinkmenų MIME tipų žymenys. Elektroninio dokumento pakuotėje privalo būti tik viena rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmena, kurios pavadinimas – META-INF/manifest.xml.

24. Rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmenos struktūra turi atitikti ODF specifikacijos (Specifikacijos 18 priedo 17 punktas) 3 dalies 4 skyriaus reikalavimus. ODF specifikacijos 3 dalies 4.4–4.7 poskyrių reikalavimai netaikomi, nes elektroninio dokumento turinys pagal šią Specifikaciją negali būti šifruojamas.

25. Rinkmenų tipų aprašo rinkmena turi atitikti ODF specifikacijos (Specifikacijos 18 priedo 17 punktas) 3 dalies A.1 priede nurodytą „OpenDocument Manifest“ schemą. XML rinkmenos turiniui aprašyti turi būti naudojama UTF-8 simbolių koduotė.

26. Nuorodos į rinkmenas ar katalogus turi būti reliatyvios pakuotės šakninio katalogo atžvilgiu, kaip nustato IRI nuorodų (irelative-ref pasirinktis ipath-noscheme pagal RFC 3987 rekomendacijas – Specifikacijos 18 priedo 22 punktas) sudarymo taisyklės. Negali būti absoliučių nuorodų, taip pat nuorodų ar jų fragmentų, žyminčių už pakuotės ribų esančias rinkmenas ar katalogus. Pakuotė žymima simboliu „/“; šis simbolis negali būti pirmasis kitų nuorodų simbolis.

27. Rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmenoje turi būti nurodyti Specifikacijos 9 priede numatyti elektroninį dokumentą sudarančių rinkmenų MIME tipų žymenys.

 

Elektroninio dokumento dalių tarpusavio ryšiai

28. Elektroninio dokumento dalys (rinkmenos) yra tarpusavyje susijusios: pagrindinio dokumento rinkmena gali turėti priedų ar pridedamų elektroninių dokumentų rinkmenų, elektroninio dokumento turinio rinkmenos ir metaduomenys gali būti pasirašyti XAdES parašais.

29. Elektroninio dokumento pakuotės dalių ryšio tipas apibūdina, kaip viena elektroninio dokumento dalis susijusi su kita elektroninio dokumento dalimi. Ryšiai gali atlikti ir nuorodos, nustatančios dokumento dalies paskirtį, funkciją (fizinės ir loginės struktūrų ryšiai). Ryšiais taip pat galima logiškai susieti tarpusavio nuorodų neturinčias elektroninio dokumento dalis.

30. Ryšiai aprašo loginės elektroninio dokumento struktūros dalių santykį su elektroninio dokumento pakuotės fizine struktūra ir užtikrina elektroninių dokumentų suderinamumą juos perduodant iš vienos sistemos į kitą. Todėl elektroniniam dokumentui sudaryti naudojamai programinei įrangai nekeliami reikalavimai elektroninio dokumento turinio rinkmenas išsaugoti tik tam tikru Specifikacijoje nurodytu pavadinimu ar tik tam tikrame kataloge.

 

Ryšių aprašo rinkmena

31. Ryšių aprašo rinkmena yra nepasirašoma XML formato rinkmena, aprašanti elektroninio dokumento pakuotės dalių ir jas sudarančių rinkmenų tarpusavio ryšius. Elektroninio dokumento pakuotėje galima tik viena ryšių aprašo rinkmena.

32. Ryšių aprašo rinkmenos pavadinimas yra META-INF2/relations.xml.

33. Ryšių aprašo rinkmena turi atitikti atitinkamą XML schemą, nurodytą Specifikacijos 17 priedo II skyriuje. XML rinkmenos turiniui aprašyti turi būti naudojama UTF-8 simbolių koduotė.

34. <Relationships> elementas yra šakninis ryšių aprašo rinkmenos elementas, turintis vieną ar daugiau <SourcePart> elementų, kurie aprašo pakuotės ar pakuotėje esančių rinkmenų ryšius su kitomis rinkmenomis (Specifikacijos 8 priedas).

35. Elektroninio dokumento ryšių aprašo rinkmenoje turi būti:

35.1. vienas <SourcePart> elementas, kuris aprašo pakuotės struktūros ryšius;

35.2. bent vienas <SourcePart> elementas, kuris aprašo elektroninio dokumento rinkmenų tarpusavio ryšius.

36. <SourcePart> elemento atributo full-path reikšmė „/“ (full-path=“/“) identifikuoja pakuotę. Kitos atributo full-path reikšmės identifikuoja kelią iki elektroninio dokumento rinkmenų. Elemento atributas full-path saugo IRI nuorodą, kuri vienareikšmiškai nurodo pakuotę arba rinkmeną.

37. Nuorodos turi būti aprašytos taip, kaip nurodyta Specifikacijos 26 punkte.

38. <Relationship> elementas aprašo pakuotės ar rinkmenos, kurią apibrėžia <SourcePart> elementas, ryšio su kita dokumento rinkmena tipą. Elemento atributas full-path saugo IRI nuorodą, kuri nurodo elektroninio dokumento rinkmeną, su kuria pakuotė ar rinkmena turi ryšį, o atributas type apibrėžia ryšio tipą. Neprivalomas elemento atributas id yra ryšio identifikatorius.

39. Specifikacijos apibrėžiami ryšių tipai nurodyti Specifikacijos 10 priede. Dokumento sudarytojas gali papildyti ryšių aprašo rinkmeną sudarytojo informacinės sistemos veiklai reikalingais elektroninio dokumento dalių ar jas sudarančių rinkmenų tarpusavio ryšių tipais. Programinė įranga, aptikusi jai nežinomo tipo ryšį, turi elgtis taip, kaip aptikusi loginį ryšį tarp dokumentų dalių, kurio tipas nežinomas, pavyzdžiui, atvaizduoti ryšį nurodydama, kad ryšio tipas nežinomas.

40. Kiekviena elektroninio dokumento rinkmena gali turėti keletą skirtingo tipo ryšių, kuriuos turi nustatyti skirtingi <SourcePart> elementai. Cikliniai ryšiai tarp rinkmenų galimi tik tuo atveju, jeigu yra naudojami ne šioje Specifikacijoje apibrėžti ryšių tipai. Specifikacijoje apibrėžtų ryšių tipų (Specifikacijos 10 priedas) ryšiai negali sudaryti ciklų.

41. Kai ryšys nurodomas ne su visa XML rinkmena, o tik su atskirais jos elementais (pavyzdžiui, kai XAdES parašu apsaugota tik dalis XML rinkmenoje saugomų metaduomenų), tuomet to paties <Relationship> elemento viduje <Element> elementais aprašomi ryšį turintys XML rinkmenos elementai. Ryšį nurodyti galima tik su elementu (-ais), turinčiu (-iais) unikalų identifikatorių, nurodomą metaduomenų XML rinkmenoje. Atributas in-source-part nurodo, kurios XML rinkmenos (nurodytos elemente <SourcePart> ar <Relationship>) elementas susietas ryšiu, o atributas ref-id nurodo to elemento identifikatorių.

42. Leidžiamos elemento <Element> atributo in-source-part reikšmės:

42.1. true – nurodo XML elementą, esantį <SourcePart> elemento atribute full-path nurodytoje rinkmenoje;

42.2. false – nurodo XML elementą, esantį <Relationship> elemento atribute full-path nurodytoje rinkmenoje.

43. Fizinė elektroninio dokumento struktūra ryšių aprašo rinkmenoje aprašoma fizinės ir loginės elektroninio dokumento struktūrų ryšiais (Specifikacijos 15 priedas) pagal šiuos reikalavimus:

43.1. ryšių aprašo rinkmenoje turi būti pakuotę identifikuojantis <SourcePart> elementas;

43.2. pagrindinio dokumento rinkmena, nekeičiamųjų ir keičiamųjų metaduomenų rinkmenos, XAdES parašų rinkmenos turi būti susietos su pakuote;

43.3. peržiūros paveikslėlio (jei yra) rinkmena gali būti susieta su pakuote;

43.4. priedų rinkmenos turi būti susietos su pagrindinio dokumento arba kito priedo rinkmena;

43.5. pridedamų elektroninių dokumentų rinkmenos turi būti susietos su pagrindinio dokumento rinkmena.

44. XAdES parašų rinkmenose saugomos URI nuorodos į apsaugotas elektroninio dokumento dalis. Siekiant efektyviai (nenaudojant programinės įrangos XAdES parašų rinkmenos turiniui analizuoti) nustatyti, ar pakuotėje yra atitinkama rinkmena ir kuriuo XAdES parašu ji apsaugota, ryšių aprašo rinkmenoje turi būti išvardytos XAdES parašais apsaugotos rinkmenos, nurodant jų ryšį su XAdES parašu. Kai XAdES parašu apsaugotos atskiros logiškai susietų metaduomenų grupės (Specifikacijos 64 punktas), viename ryšio su XAdES parašu elemente turi būti išvardytos visos tos grupės nurodant kiekvienos grupės XML elemento identifikatorių.

 

III SKYRIUS
Elektroninio dokumento turinys

 

45. Elektroninio dokumento turinį sudaro šios dalys:

45.1. pagrindinis dokumentas – privaloma elektroninio dokumento turinio dalis, kurioje pateikiama pagrindinė elektroninio dokumento turinio informacija arba informacija apie pridedamus elektroninius dokumentus;

45.2. dokumento priedai (jie nebūtini) − elektroninio dokumento turinio dalis, kurioje pateikiama pagrindinį dokumentą papildanti elektroninio dokumento turinio informacija;

45.3. pridedami elektroniniai dokumentai (jie nebūtini) − savarankiški elektroniniai dokumentai, pridedami prie pagrindinio dokumento, kaip jo turinį papildanti, paaiškinanti informacija.

46. Elektroninio dokumento turinio pagrindinį dokumentą turi sudaryti tik viena rinkmena.

47. Elektroninio dokumento turinys gali turėti vieną ar daugiau dokumento priedų rinkmenų. Pagrindinio dokumento ir dokumento priedų rinkmenos gali apimti vieną ar daugiau loginių priedų, tačiau vienas priedas negali būti keliose rinkmenose (Specifikacijos 2 priedas). Priedai gali turėti kitų priedų, saugomų atskirose rinkmenose.

48. Elektroninio dokumento turinys gali turėti vieną ar daugiau pridedamų elektroninių dokumentų rinkmenų. Vieną rinkmeną turi sudaryti vienas pridedamas elektroninis dokumentas. Visi pridedami elektroniniai dokumentai saugomi atskirose rinkmenose.

49. Bendras elektroninį dokumentą sudarančių turinio dalių skaičius ir apimtis neturi viršyti maksimalių reikšmių, nurodytų Specifikacijos 7 punkte.

50. Elektroninio dokumento pagrindinio dokumento rinkmena saugoma šakniniame elektroninio dokumento kataloge. Dokumento priedų rinkmenos ir pridedami elektroniniai dokumentai saugomi viename ar keliuose kataloguose (Specifikacijos 3 priedas).

51. Priedų ir (ar) pridedamų elektroninių dokumentų katalogai gali būti sudaromi hierarchinės katalogų struktūros principu, kai kataloge gali būti priedų, pridedamų elektroninių dokumentų rinkmenų bei kitų katalogų.

52. Pagrindinio dokumento ir priedų rinkmenos turi būti pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pridedamų elektroninių dokumentų rinkmenos turi būti apsaugotos XAdES parašu.

 

Elektroninio dokumento turinio rinkmenų formatai

 

53. Elektroninio dokumento pagrindinio dokumento rinkmena ir priedų rinkmenos turi būti sudarytos iš atvirųjų formatų rinkmenų (Specifikacijos 5 priedas), atitinkančių šiuos reikalavimus:

53.1. rinkmena turi atitikti tos rinkmenos formatą aprašančio standarto reikalavimus;

53.2. turi būti nurodytas rinkmenos plėtinys;

53.3. rinkmenos turi būti identifikuotos elektroninio dokumento dalių tipų apraše nurodytu MIME tipo žymeniu.

54. Pridedami elektroniniai dokumentai turi atitikti pridedamų elektroninių dokumentų formatų reikalavimus (Specifikacijos 6 priedas).

 

IV SKYRIUS
ELEKTRONINIO DOKUMENTO Metaduomenys

 

55. Elektroninio dokumento metaduomenys yra duomenys apie elektroninio dokumento formatą, sandarą, turinį, naudojimą ir pasirašymą.

56. Metaduomenys skirstomi į:

56.1. nekeičiamuosius metaduomenis – metaduomenis, kurie po jų sukūrimo yra apsaugoti nuo keitimo su XAdES parašu;

56.2. keičiamuosius metaduomenis – metaduomenis, kuriuos leidžiama keisti arba metaduomens sudarytojo pasirinkimu jie gali būti apsaugoti nuo keitimo su XAdES parašu, tačiau tokių metaduomenų reikšmes galima pakeisti metaduomenis papildant informacija apie atliktą pakeitimą (Specifikacijos 12 priedas).

57. Elektroninis dokumentas, atsižvelgiant į jo gyvavimo ciklą, gali turėti Specifikacijos 11 priede nurodytų grupių metaduomenis, kurių dalis yra nekeičiamieji metaduomenys.

58. Elektroninio dokumento metaduomenys saugomi XML formatu ir gali būti saugomi keliose XML rinkmenose.

59. Elektroninio dokumento metaduomenys saugomi metaduomenų ir XAdES parašų rinkmenose (Specifikacijos 12 priedas). Nekeičiamieji ir keičiamieji metaduomenys turi būti saugomi atskirose metaduomenų rinkmenose. Elektroniniame dokumente turi būti bent viena nekeičiamųjų metaduomenų rinkmena ir bent viena keičiamųjų metaduomenų rinkmena. Jei elektroninis dokumentas jo gyvavimo metu yra papildomas ir nekeičiamaisiais, ir keičiamaisiais metaduomenimis, jie turi būti saugomi skirtingose rinkmenose..

60. Nekeičiamųjų ir keičiamųjų metaduomenų rinkmenos identifikuojamos pagal ryšių aprašo rinkmenoje nurodytą atitinkamą pakuotės ryšio tipą (Specifikacijos 10 priedas).

61. Metaduomenų XML rinkmenos turi atitikti atitinkamas XML schemas, nurodytas Specifikacijos 17 priedo I skyriuje. Kiekvienoje elektroninio dokumento metaduomenų rinkmenoje privaloma nuoroda į elektroninio dokumento metaduomenų rinkmenų XML schemą. XML rinkmenos turiniui aprašyti turi būti naudojama UTF-8 simbolių koduotė.

62. Elektroninio dokumento metaduomenys, rinkmenos ir XML elementai jiems saugoti, jų privalomumo ir nekeičiamumo reikalavimai nurodyti Specifikacijos 12 priede.

63. Elektroninio dokumento metaduomenų XML rinkmenos šakninis elementas yra <metadata>. Rinkmenoje visiems XML elementams turi būti nurodytos vardų sritys, kuriose šie elementai apibrėžti XML schemose (Specifikacijos 17 priedo I skyrius).

64. Metaduomenų rinkmenoje esančių logiškai susijusių metaduomenų grupės elementai, kurie gali būti apsaugoti nuo keitimo XAdES parašu (įskaitant metaduomenų šakninį elementą <metadata>; Specifikacijos 12 priedas), privalo turėti atributą ID su unikaliu metaduomenų rinkmenoje identifikatoriumi.

65. Dokumento ir jo sudarymą aprašančių metaduomenų, dokumento naudojimo apribojimų metaduomenų grupės metaduomenys turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Kitų nekeičiamųjų metaduomenų grupių metaduomenys turi būti, o keičiamųjų metaduomenų – gali būti apsaugoti XAdES parašu (Specifikacijos 11 priedas).

 

V SKYRIUS
 Elektroniniai
parašai

 

66. Elektroninių dokumentų pasirašymo, tvirtinimo, suderinimo bei kopijos tikrumo patvirtinimo paskirties (Specifikacijos 12 priedo 9 pastaba) elektroniniai parašai turi būti sudaryti naudojant saugią elektroninio parašo formavimo sistemą ir galiojantį kvalifikuotą sertifikatą, atitinkantį standartą LST ETSI TS 101 862 V1.3.3:2007 (Specifikacijos 18 priedo 6 punktas).

67. Elektroniniai dokumentai turi būti pasirašyti XAdES standarte aprašytais XAdES-EPES, XAdES-T arba XAdES-A formatų elektroniniais parašais, kurie turi atitikti LST ETSI TS 103 171 V2.1.1:2014 standarte (Specifikacijos 18 priedo 9 punktas) aprašytus B, T, LT arba LTA atitikimo lygmenis. Atsižvelgiant į tai, kad XAdES standartas yra universalus ir numato alternatyvas, Specifikacijoje sukonkretinamas XAdES parašų elementų naudojimas.

68. XAdES parašas turi būti sukurtas vadovaujantis parašo taisyklėmis. XAdES-BES formato parašai draudžiami.

69. XAdES-C, XAdES-X, XAdES-X-L formatų parašai draudžiami, kaip tai nustato XAdES bazinio profilio LT atitikimo lygmuo (LST ETSI TS 103 171 V2.1.1:2014 standarto 8.1 skyrius; Specifikacijos 18 priedo 9 punktas). Leistini XAdES parašo elementai nurodyti Specifikacijos 13 priede.

70. XAdES-A formato parašas turi būti sudaromas XAdES-T formato parašo pagrindu įtraukus parašo galiojimą patvirtinančius duomenis ir laiko žymose esančių sertifikatų galiojimą patvirtinančius duomenis, kaip tai nustato XAdES bazinio profilio standarto LTA atitikties lygmuo (LST ETSI TS 103 171 V2.1.1:2014 standarto 9 skyrius; Specifikacijos 18 priedo 9 punktas).

71. Visi XAdES parašai turi būti atskirieji (angl. detached). XAdES parašo <ds:Reference> elementai turi atitikti vieną iš toliau išvardytų reikalavimų:

71.1. nurodyti pakuotėje esančią rinkmeną, kuri nesutampa su šio XAdES parašo rinkmena;

71.2. nurodyti šio XAdES parašo <xades:SignedProperties> elementą (XAdES standarto 6.3.1 skyrius).

72. XAdES parašų struktūra detalizuojama Specifikacijos 13 priede, algoritmai XAdES parašams formuoti pateikiami Specifikacijos 14 priede.

73. XAdES parašo rinkmena yra XML formato rinkmena, kurios šakninis elementas yra <asic:XAdESSignatures> ir kuri atitinka ASiC standarto 6.2.2 punkto 3a dalies reikalavimus.

74. XAdES parašo rinkmena turi atitikti atitinkamą XML schemą, nurodytą Specifikacijos 17 priedo III skyriuje. XML rinkmenos turiniui aprašyti turi būti naudojama UTF-8 simbolių koduotė.

75. Vienoje rinkmenoje gali būti tik vienas XAdES parašas, kuris gali būti sudaromas vienu iš šių būdų:

75.1. lygiagretusis būdas, kai kiekvienas XAdES parašas yra savarankiškas ir naudojamas elektroninio dokumento turiniui ir metaduomenims, išskyrus kitus  XAdES parašus, apsaugoti;

75.2. daugiapakopis būdas, kai XAdES parašu apsaugomi ir kiti XAdES parašai.

76. Visi daugiapakopiu būdu sudaryti XAdES parašai saugomi atskirose rinkmenose; jų <ds:Reference> elemento, nurodančio kitą XAdES parašą, atributo Type reikšmė turi būti „http://uri.etsi.org/01903#CountersignedSignature“ (XAdES standarto 7.2.4.1 skyrius).

77. XAdES parašų ilgalaikiam galiojimui užtikrinti naudojamos laiko žymos (angl. time-stamp). Laiko žymės (angl. time-mark) nenaudojamos. XAdES paraše laiko žymos saugomos be išreikštinių nuorodų į duomenų objektus, kuriuos apsaugo laiko žyma, – turi būti taikomas neišreikštinių (angl. implicit) nuorodų mechanizmas (XAdES standarto 7.1.4.3 skyrius).

78. XAdES paraše gali būti naudojamos dviejų rūšių laiko žymos:

78.1. parašo laiko žyma, saugoma XAdES parašo elemente <SignatureTimeStamp> (XAdES standarto 7.3 skyrius), patvirtinanti XAdES parašo, į kurį yra įtraukta, egzistavimą iki laiko žymoje nurodyto laiko;

78.2. archyvinė laiko žyma, saugoma XAdES parašo elemente <xadesv141:ArchiveTimeStamp> (XAdES standarto 8.2 skyrius), patvirtinanti parašo galiojimą patvirtinančių duomenų ir XAdES paraše esančių laiko žymų egzistavimą iki archyvinėje laiko žymoje nurodyto laiko.

79. Tam, kad būtų galima patikrinti XAdES parašą baigus galioti pasirašančiojo asmens sertifikatui (kai baigiasi sertifikato galiojimo terminas arba sertifikatas paskelbiamas negaliojančiu), į XAdES parašą įtraukiami parašo galiojimą patvirtinantys duomenys, parašo bei archyvinės laiko žymos, kaip tai numatyta XAdES standarte.

80. Sertifikatų paskelbimo negaliojančiais informacija turi būti gaunama naudojant OCSP paslaugą arba CRL.

81. Visos laiko žymos turi atitikti standartą LST ETSI TS 101 861 V1.3.1:2007 (Specifikacijos 18 priedo 5 punktas). Laiko žymos turi būti gaunamos HTTP arba HTTPS protokolu pagal RFC 3161 rekomendacijas (Specifikacijos 18 priedo 20 punktas).

82. XAdES parašu gali būti apsaugoti nekeičiamųjų arba keičiamųjų metaduomenų rinkmenose esantys XML elementai arba dalis jų. XAdES parašas gali apsaugoti tik tuos XML elementus, kurie turi ID atributą ir aprašo logiškai susietus metaduomenis, kurie negali būti apsaugoti atskirai (pavyzdžiui, dokumento sudarytojo (juridinio asmens) pavadinimas ir kodas). Toks XML elementas XAdES parašu turi būti apsaugotas su visu to elemento pomedžiu ir visais elementų atributais.

83. Kiekvienam XAdES parašu apsaugomų metaduomenų, aprašančių logiškai susietus metaduomenis, XML elementui XAdES paraše turi būti sukurta atskira nuoroda (elementas <ds:Reference>). Nuorodos <ds:Reference> elemento atributo ds:URI reikšmė turi rodyti į visą metaduomenų rinkmeną. Konkretus pasirašomas XML elementas gaunamas taikant transformacijas (elementas <ds:Transforms>), atliekančias ir XML fragmentų kanonizavimą. Po transformacijų gautas kanonizuotas XML elementas turi atitikti šiuos reikalavimus (Specifikacijos 16 priedas):

83.1. transformacijų metu negali būti ištrintas nė vienas XML elementas, priklausantis apsaugomo XML elemento pomedžiui;

83.2. transformacijų metu negali būti ištrintas nė vieno XML elemento, priklausančio apsaugomo XML elemento pomedžiui (įskaitant patį apsaugomą XML elementą), nė vienas atributas;

83.3. po transformacijų apsaugomo XML elemento pomedyje negali atsirasti jokių naujų XML elementų;

83.4. po transformacijų apsaugomo XML elemento pomedyje negali atsirasti jokių naujų atributų (taip pat ir apsaugomame XML elemente);

83.5. po transformacijų apsaugomo XML elemento pomedyje negali pasikeisti XML elementų tvarka.

84. Šios Specifikacijos reikalavimus atitinka ir dvejetainis metaduomenų rinkmenų apsaugojimo būdas, reiškiantis, kad apsaugoti visi rinkmenoje esantys metaduomenys.

 

VI SKYRIUS
 Elektroninio
dokumento tikrinimas

 

85. Elektroninio dokumento tikrinimas susideda iš:

85.1. elektroninio dokumento atitikties Specifikacijai tikrinimo;

85.2. elektroninio dokumento XAdES parašų galiojimo tikrinimo.

86. Tikrinant elektroninio dokumento turinio rinkmenas, privaloma patikrinti jų atitiktį turinio formatams (Specifikacijos 5 ir 6 priedai). Pridedamų elektroninių dokumentų elektroninių parašų galiojimo tikrinimas yra neprivalomas tikrinamojo elektronino dokumento tikrinimo metu ir neįtakoja elektroninio dokumento, kurio sudėtinė dalis yra šie pridedami elektroniniai dokumentai, tikrinimo.

87. Elektroninio dokumento tikrinimo atitikties Specifikacijai metu turi būti patikrinta, kad elektroninis dokumentas atitinka visus šioje Specifikacijoje nustatytus elektroninio dokumento struktūros, metaduomenų ir XAdES parašų formato reikalavimus. Jei elektroninis dokumentas saugomas pakuotėje, ji turi atitikti Specifikacijoje keliamus reikalavimus pakuotei.

88. Visi XAdES parašai turi būti tikrinami vadovaujantis Reikalavimų elektroninio parašo tikrinimo procedūrai aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-409, ir laikantis XAdES standarte apibrėžtų reikalavimų.

89. Elektroninio dokumento XAdES parašų galiojimo tikrinimo metu tikrinamas visų jo XAdES parašų galiojimas. Tikrinimui naudojamas pirminis (angl. initial) ir paskesnis (angl. subsequent) XAdES parašo tikrinimas, kaip tai numato LST CWA 14171:2005 standartas (Specifikacijos 18 priedo 4 punktas):

89.1. Pirminio tikrinimo metu patikrinamas XAdES parašo integralumas ir galiojimas. Tikrinimo metu surinkti parašo galiojimą patvirtinantys duomenys leidžia parengti dokumentą ilgalaikiam saugojimui, sudarant XAdES-A formato parašą, ir vėliau patikrinti jo galiojimą, nepriklausomai nuo viešųjų raktų infrastruktūros. Atliekant pirminį tikrinimą turi būti atsižvelgiama į sertifikato paskelbimą negaliojančiu terminą, kaip tai nustato LST CWA 14171:2005 standartas (Specifikacijos 18 priedo 4 punktas). Tikrinimo duomenys turi būti surenkami, kaip tai numatyta Specifikacijos 80, 81 punktuose.

89.2. Paskesnis tikrinimas atliekamas naudojant XAdES paraše sukauptą informaciją apie XAdES parašo galiojimą.

90. XAdES parašas turi būti patvirtintas sertifikatu, išduotu sertifikavimo paslaugų teikėjo, sudarančio kvalifikuotus sertifikatus, arba sertifikavimo paslaugų teikėjo, kuriuo XAdES parašo tikrintojas pasitiki.

91. XAdES paraše esančios laiko žymos turi būti sukurtos laiko žymų tarnybų, teikiančių laiko žymos formavimo paslaugas vadovaujantis Laiko žymos formavimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus
2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1V-407, reikalavimais,
arba laiko žymų tarnybų, kuriomis XAdES parašo tikrintojas pasitiki.

92. XAdES parašo galiojimą patvirtinantys duomenys turi būti sukurti paslaugų teikėjo, sudarančio kvalifikuotus sertifikatus, arba sertifikavimo paslaugų teikėjo, kuriuo XAdES parašo tikrintojas pasitiki. Paslaugų teikėjas turi turėti teisę teikti parašo galiojimą patvirtinančius duomenis apie tikrinamą sertifikatą.

93. Jeigu yra laiko žymos, patvirtinančios tikrinamo XAdES parašo egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šiam XAdES parašui patvirtinti naudoti sertifikatai ir sertifikatų seka tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių laiko žymų nėra, tai XAdES parašui patvirtinti naudoti sertifikatai ir sertifikatų seka tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

94. Jeigu yra laiko žymos, patvirtinančios tikrinamo XAdES parašo galiojimą patvirtinančių duomenų egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šie XAdES parašo galiojimą patvirtinantys duomenys tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių laiko žymų nėra, tai XAdES parašo galiojimą patvirtinantys duomenys tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

95. Jeigu yra laiko žymos, patvirtinančios tikrinamos laiko žymos egzistavimą iki jose nurodyto laiko, tai šią laiko žymą patvirtinantis sertifikatas ir sertifikatų seka tikrinami anksčiausio laiko, nurodyto tose laiko žymose, atžvilgiu. Jeigu tokių laiko žymų nėra, tai laiko žymą patvirtinantis sertifikatas ir sertifikatų seka tikrinami einamojo laiko atžvilgiu.

96. Parašo galiojimą patvirtinantys duomenys laikomi tinkamais XAdES parašui ar laiko žymai tikrinti, jeigu atitinka bent vieną šių reikalavimų:

96.1. parašo galiojimą patvirtinantys duomenys yra surinkti XAdES parašo ar laiko žymos tikrinimo metu;

96.2. parašo galiojimą patvirtinantys duomenys yra įtraukti į dokumentą ne anksčiau, nei buvo įtraukta anksčiausia iš laiko žymų, patvirtinančių XAdES parašo egzistavimą iki jose nurodyto laiko (laiko žymos tikrinimo atveju – ne anksčiau, nei buvo įtraukta pati tikrinamoji laiko žyma).

97. Kiekvienas XAdES parašas tikrinamas neatsižvelgiant į kitų elektroninio dokumento XAdES parašų galiojimą.

 

__________________

 


 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

1 priedas

 

Elektroninio dokumento loginė struktūra

 

 

__________________

 


Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

2 priedas

 

Elektroninio dokumento turinio struktūros schema

 

__________________

 


 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

3 priedas

 

Elektroninio dokumento fizinės struktūros pavyzdys

__________________

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

4 priedas

 

Elektroninio dokumento loginės struktūros atvaizdavimas fizinėje struktūroje

 

Specifikacija apibrėžia savo struktūrą aprašantį elektroninio dokumento modelį, kuriame loginė dokumento struktūra yra atskirta nuo jos atvaizdavimo pakuotėje fizinės struktūros forma. Šis modelis leidžia laikantis Specifikacijoje apibrėžtų reikalavimų nustatyti fizinę dokumento struktūrą – suteikti elektroninio dokumento dalis atitinkančių rinkmenų pavadinimus, paskirstyti rinkmenas į katalogus – ir nustato prievolę aprašyti fizinę struktūrą pagal Specifikacijos reikalavimus.

__________________

 

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

5 priedas

 

Elektroninio dokumento Turinio rinkmenų formatai

 

 

Nr.

 

Kriterijus

 

Aprašymas

 

1.   Tekstinių dokumentų formatai

 

1.1.

 

Formato pavadinimas:

 

Office Open XML dokumentų teksto formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

docx

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO/IEC 29500:2009 grupės standartai (Specifikacijos 18 priedo 15 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Microsoft Office Word 2007 ir vėlesnių versijų bei kitų gamintojų programinė įranga, Word Viewer (peržiūrai)

 

1.2.

 

Formato pavadinimas:

 

Atvirasis biuro dokumentų teksto formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

odt

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.oasis.opendocument.text

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

ODF specifikacija (Specifikacijos 18 priedo 17 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

OpenOffice.org Writer 2 versijos ir kitų gamintojų programinė įranga

 

2.   Skaičiuoklių formatai

 

2.1.

 

Formato pavadinimas:

 

Office Open XML dokumentų skaičiuoklės formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

xlsx

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO/IEC 29500:2009 grupės standartai (Specifikacijos 18 priedo 15 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Microsoft Office Excel 2007 ir vėlesnių versijų bei kitų gamintojų programinė įranga, Excel Viewer (peržiūrai)

 

2.2.

 

Formato pavadinimas:

 

Atvirasis biuro dokumentų skaičiuoklės formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

ods

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

ODF specifikacija (Specifikacijos 18 priedo 17 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

OpenOffice.org Calc 2 versijos ir kitų gamintojų programinė įranga

 

 

 

 

3.   Pateikčių formatai

 

3.1.

 

Formato pavadinimas:

 

Office Open XML dokumentų pateikties rengimo formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

pptx

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO/IEC 29500:2009 grupės standartai (Specifikacijos 18 priedo 15 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Microsoft Office PowerPoint 2007 ir vėlesnių versijų bei kitų gamintojų programinė įranga, PowerPoint Viewer 2007 (peržiūrai)

 

3.2.

 

Formato pavadinimas:

 

Office Open XML dokumentų pateikties rodymo formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

ppsx

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO/IEC 29500:2009 grupės standartai (Specifikacijos 18 priedo 15 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Microsoft Office PowerPoint 2007 ir vėlesnių versijų bei kitų gamintojų programinė įranga, PowerPoint Viewer 2007 (peržiūrai)

 

3.3.

 

Formato pavadinimas:

 

Atvirasis biuro dokumentų pateikties formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

odp

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.oasis.opendocument.presentation

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

ODF specifikacija (Specifikacijos 18 priedo 17 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

OpenOffice.org Impress 2 versijos ir kitų gamintojų programinė įranga

 

 

 

 

4.   Vektorinės grafikos vaizdų ir teksto formatai

 

4.1.

 

Formato pavadinimas:

 

Ilgalaikio saugojimo PDF rinkmenos formatas (PDF/A)

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

pdf

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/pdf

 

(PDF/A nuo kitų PDF formatų atskiriamas pagal PDF/A identifikacijos schemą rinkmenos metaduomenyse naudojant vardų srities prefiksą „pdfaid“ ir URI „http://www.aiim.org/pdfa/ns/id/“)

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO 19005-1:2008 (Specifikacijos 18 priedo 14 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Adobe Acrobat 8 versijos, OpenOffice.org 2 versijos, Microsoft Office 2007 ir kitų gamintojų programinė įranga, Adobe Reader (peržiūrai)

 

 

 

 

4.2.

 

Formato pavadinimas:

 

PDF rinkmenos formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

pdf

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/pdf

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO 32000-1:2009 (Specifikacijos 18 priedo 16 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Adobe Acrobat 8 versijos, OpenOffice.org 2 versijos, Microsoft Office 2007 ir kitų gamintojų programinė įranga, Adobe Reader (peržiūrai)

 

 

 

 

5.   Taškinės grafikos vaizdų formatai

 

5.1.

 

Formato pavadinimas:

 

Žymėtosios atvaizdų rinkmenos (TIFF) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

tif, tiff

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

image/tif, image/tiff, image/tiff-fx

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO 12234-2:2008 (Specifikacijos 18 priedo 12 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Skeneriai, įvairių gamintojų programinė įranga

 

5.2.

 

Formato pavadinimas:

 

Fotografinių vaizdų saugojimo (JPEG) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

jpg, jpeg, jfif

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

image/jpeg

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO/IEC 10918-1:2009 (Specifikacijos 18 priedo 11 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Skaitmeniniai fotoaparatai, įvairių gamintojų programinė įranga, interneto naršyklės (peržiūrai)

 

5.3.

 

Formato pavadinimas:

 

Perkeliamosios tinklo grafikos (PNG) formatas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

png

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

image/png

 

 

 

Formatą aprašantis standartas:

 

LST ISO/IEC 15948:2009 (Specifikacijos 18 priedo 13 punktas)

 

 

 

Formatą realizuoja:

 

Įvairių gamintojų programinė įranga, interneto naršyklės (peržiūrai)

 

 

 

 

__________________


Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

6 priedas

 

Pridedamų elektroninių dokumentų formatai

 

 

Nr.

 

Reikalavimas

 

Aprašymas

 

1.  

 

Formatas:

 

Šią Specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas, saugomas pakuotėje

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

adoc, asice, sce

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.etsi.asic-e+zip

 

2.  

 

Formatas:

 

ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

adoc

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008

 

3.  

 

Formatas:

 

Elektroninis dokumentas, kurio pakuotė yra ASiC-S konteinerio tipo rinkmena, atitinkanti ASiC standarto ir ASiC bazinio profilio reikalavimus.

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

asics, scs

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.etsi.asic-s+zip

 

4.  

 

Formatas:

 

Elektroninis dokumentas, kurio pakuotė yra ASiC-E konteinerio tipo rinkmena, atitinkanti ASiC standarto ir ASiC bazinio profilio reikalavimus.

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

asice, sce

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.etsi.asic-e+zip

 

5.  

 

Formatas:

 

MDOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

mdoc

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.lt.archyvai.mdoc-2010

 

6.  

 

Formatas:

 

EGAS V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

adoc

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/vnd.lt.sodra.egas-2009

 

7.  

 

Formatas:

 

PDF-LT-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas

 

 

 

Rinkmenos plėtinys:

 

pdf

 

 

 

MIME tipo žymuo:

 

application/pdf

 

__________________


Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

7 priedas

 

Rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmenos struktūra

 

 

__________________


Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

8 priedas

 

ryšių aprašo rinkmenos struktūra

 

 

 

 

__________________

 

 


 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

9 priedas

 

elektroninį dokumentą sudarančių rinkmenų tipai

 

 

 

 

Dokumento dalis

 

Rinkmenos MIME tipo žymuo

 

Pakuotė (full-path=“/“)

 

application/vnd.etsi.asic-e+zip

 

Dokumento turinio rinkmenos

 

pagal rinkmenos rūšį (Specifikacijos 5 ir 6 priedai)

 

Ryšių aprašo rinkmena

 

application/xml arba text/xml

 

Metaduomenų rinkmenos

 

XAdES parašų rinkmenos

 

Peržiūros paveikslėlio rinkmena

 

image/png

 

__________________

 

 


 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

10 priedas

 

Ryšių tipai

 

 

Ryšio tipas

 

Relationship elemento atributo type reikšmė

 

Pagrindinio dokumento rinkmena

 

http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/main

 

Priedo (priedų) rinkmena

 

http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/appendix

 

Pridedamo elektroninio dokumento rinkmena

 

http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/attachment

 

Nekeičiamųjų metaduomenų rinkmena

 

http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/metadata/signable

 

Keičiamųjų metaduomenų rinkmena

 

http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/metadata/unsignable

 

XAdES parašo rinkmena

 

http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures

 

Peržiūros paveikslėlio rinkmena

 

http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/thumbnail

 

__________________

 

 


 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

11 priedas

 

Elektroninio dokumento METADUOMENŲ grupės

 

 

Metaduomenų grupė

 

Nekeičiamumo užtikrinimo privalomumas

 

Saugojimo vieta

 

Dokumentą ir jo sudarymą aprašantys metaduomenys

 

Taip1

 

Metaduomenų rinkmena

 

Dokumento naudojimo apribojimų metaduomenys

 

Taip1

 

Metaduomenų rinkmena

 

Dokumento registravimo metaduomenys

 

Taip

 

Metaduomenų rinkmena

 

Gauto dokumento registravimo metaduomenys

 

Taip

 

Metaduomenų rinkmena

 

Elektroninio parašo (-ų) metaduomenys

 

Taip

 

Parašų ir metaduomenų rinkmenose

 

Dokumento techniniai metaduomenys

 

Ne

 

Metaduomenų rinkmena

 

Dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

 

Ne

 

Metaduomenų rinkmena

 

Kiti metaduomenys

 

Ne

 

Metaduomenų rinkmena

 

Pastaba. 1 Metaduomenys turi būti apsaugoti bent vienu kvalifikuotu elektroniniu parašu.

__________________

 

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

12 priedas

 

ELEKTRONINIO DOKUMENTO METADUOMENYS

 

 

Metaduomenys

 

XML elementas

 

Duomenų tipas

 

Pasikartojimas1

 

Privalomumas2

 

Galimybė atskirai apsaugoti XAdES parašu3

 

NEKEIČIAMIEJI metaduomenys

Šakninis metaduomenų rinkmenos elementas:

metadata

Elementas

-

-

Yra

 

Dokumentą ir jo sudarymą aprašantys metaduomenys

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys:

document

Elementas

Ne dokumente

Taip dokumente

Yra

El. dokumento pavadinimas (antraštė)

title

Tekstinis

Ne dokumente

Taip elemente

Nėra

Dokumento rūšis (pvz., įsakymas, pareiškimas, raštas, sutartis, kt.)

sort

Tekstinis

Ne dokumente

Ne

Nėra

Sudarytojai:

authors

Elementas

Ne elemente

Taip dokumente

Yra

Sudarytojas:

author

Elementas

Taip

Taip dokumente

Yra

Sudarytojas (pavadinimas arba vardas ir pavardė)

name

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Sudarytojo kodas

code

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente, juridiniam asmeniui

Nėra

Sudarytojo kitas kodas

additionalCode

Tekstinis4

Taip

Ne

Nėra

Sudarytojo el. pašto adresas

email

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Sudarytojo adresas

address

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Sudarytojas yra: fizinis asmuo (true) ar juridinis asmuo (false)

individual

Loginis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Dokumento sudarymas:

creation

Elementas

Ne dokumente

Ne

Yra

Sudarymo data5

date

Data6

Ne dokumente

Taip elemente

Nėra

Adresatai:

recipients

Elementas

Ne elemente

Taip dokumente, įstaigų siunčiamiems dokumentams

Yra

Adresatas:

recipient

Elementas

Taip

Taip dokumente, įstaigų siunčiamiems dokumentams

Yra

Adresatas (pavadinimas arba vardas ir pavardė)

name

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Adresato kodas

code

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Adresato kitas kodas

additionalCode

Tekstinis4

Taip

Ne

Nėra

Adresato el. pašto adresas

email

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Adresato adresas

address

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Adresatas yra: fizinis asmuo (true) ar juridinis asmuo (false)

individual

Loginis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

 

Dokumento naudojimo apribojimų metaduomenys

Naudojimo apribojimai:

restrictions

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

Naudojimo apribojimas:

Restriction7

Elementas

Taip

Ne

Yra

Dokumento turinio naudojimo apribojimas

contentRestriction

Loginis

Ne elemente

Ne

Nėra

Metaduomenų naudojimo apribojimas

metadataRestriction

Loginis

Ne elemente

Ne

Nėra

Apribojimų įvedimo / pakeitimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Apribojimų įvedimo / pakeitimo pagrindas

reason

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

 

Dokumento registravimo metaduomenys

Dokumento registracijos:

registrations

Elementas

Ne elemente

Taip dokumente, jeigu registruotas

Yra

Dokumento registravimas:

registration

Elementas

Taip

Taip dokumente, jeigu registruotas

Yra

Registravimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Dokumento registracijos Nr.

number

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

registrar

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Dokumentą užregistravusio (juridinio ar fizinio) asmens kodas

code

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente, juridiniam asmeniui

Nėra

 

Gauto dokumento registravimo metaduomenys

Gauto dokumento registracijos:

receptions

Elementas

Ne elemente

Taip dokumente, jeigu registruotas

Yra

Gauto dokumento registracija:

reception

Elementas

Taip

Taip dokumente, jeigu registruotas

Yra

Gavimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Dokumento gavimo registracijos Nr.

number

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Dokumentą užregistravęs darbuotojas

registrar

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Gavėjas:

receiver

Elementas

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Gavėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė

name

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Gavėjo kodas

code

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente, juridiniam asmeniui

Nėra

Gavėjo kitas kodas

additionalCode

Tekstinis4

Taip

Ne

Nėra

Gavėjo el. pašto adresas

email

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Gavėjo adresas

address

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Gavėjas yra: fizinis asmuo (true) ar juridinis asmuo (false)

individual

Loginis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

 

Elektroninių parašų metaduomenys (saugomi XAdES parašo rinkmenoje)

Deklaruotas pasirašymo laikas

SigningTime

Data6

Ne XAdES paraše

Taip XAdES paraše

-

El. parašo paskirtis

CommitmentTypeIndication

Tekstinis (pasirenkamasis)9

Ne XAdES paraše

Taip XAdES paraše

-

Pasirašantis asmuo

SignerRole/ClaimedRoles /ClaimedRole/signer

Darbuotojas8

Ne XAdES paraše

Taip XAdES paraše, juridiniam asmeniui.

Ne, fiziniam asmeniui, jei jo vardas ir pavardė yra pasirašančiojo sertifikate

-

 

Elektroninių parašų metaduomenys (saugomi el. dokumento metaduomenų rinkmenose)

Parašo pastabos:

signerNotes

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

Parašo pastaba

signerNote

Tekstinis

Taip

Ne

Yra

Iš el. dokumento transformuoto turinio kopijai perkelti el. parašų metaduomenys (patvirtinami kopijos tikrumo paskirties el. parašu)

original_signatures

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

El. parašo metaduomenys

signature

Elementas

Taip

Ne

Yra

Deklaruotas pasirašymo laikas

signingTime

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

El. parašo paskirtis

signingPurpose

Tekstinis (pasirenkamasis)9

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Pasirašantis asmuo

signer

Darbuotojas8

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Parašo pastabos:

signerNotes

Elementas

Ne elemente

Ne

Nėra

Parašo pastaba

signerNote

Tekstinis

Taip

Ne

Nėra

 

KEIČIAmiEJI metaduomenys

Šakninis metaduomenų rinkmenos elementas:

metadata

Elementas

-

-

Yra

 

Dokumento techniniai metaduomenys

Techninė informacija:

technical_environment

Elementas

Ne dokumente

Taip dokumente

Yra

Elektroninio dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo: ADOC-V2.0

standardVersion

Tekstinis

Ne dokumente

Taip elemente

Nėra

Elektroninį dokumentą rengusios eDVS pavadinimas ir versija

generator

Tekstinis

Ne dokumente

Ne

Nėra

Operacinės sistemos, kurioje buvo parengtas dokumentas, pavadinimas ir versija

os

Tekstinis

Ne dokumente

Ne

Nėra

 

Dokumento įvykius aprašantys metaduomenys

El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys:

event_history

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

Išsiuntimas:

sent

Elementas

Taip

Ne

Yra

Išsiuntimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Išsiuntimą atlikęs darbuotojas

responsible

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Išsiuntimo pagrindas

reason

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Siuntėjas :

sender

Elementas

Ne elemente

Ne

Nėra

Siuntėjas (pavadinimas arba vardas ir pavardė)

name

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Siuntėjo kodas

code

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Siuntėjo kitas kodas

additionalCode

Tekstinis4

Taip

Ne

Nėra

Siuntėjo el. pašto adresas

email

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Siuntėjo adresas

address

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Siuntėjas yra: fizinis asmuo (true) ar juridinis asmuo (false)

individual

Loginis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Informacija apie atliktą keičiamųjų metaduomenų pakeitimą:

changed

Elementas

Taip

Ne

Yra

Pakeitimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Pakeitimą atlikęs darbuotojas

responsible

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Pakeitimo pagrindas

reason

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Pakeitimo turinys

summary

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Nuoroda į keičiamą metaduomenų elementą (#identifikatorius arba rinkmena#identifikatorius)

reference

Nuoroda (IRI)

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Nauja metaduomenų reikšmė (naujai išdėstytas keičiamo metaduomenų elemento turinys)

new_value

Neapibrėžtos struktūros elementas

(turi atitikti keičiamo elemento tipą)

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Informacija apie transformavimą į kitus formatus:

transformed

Elementas

Taip

Ne

Yra

Transformavimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Transformavimą atlikęs darbuotojas

responsible

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Formatas, į kurį transformuota

format

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Informacija apie atkūrimą iš atsarginių kopijų:

restored

Elementas

Taip

Ne

Yra

Atkūrimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Atkūrimo atlikęs darbuotojas

responsible

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Atkūrimo priežastis

reason

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Rezoliucija:

resolution

Elementas

Taip

Ne

Yra

Rezoliucijos data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Rezoliucijos autorius

author

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Rezoliucijos tekstas

text

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Įvykdymo terminas

due_by

Data6

Ne elemente

Ne

Nėra

Užduoties vykdytojai

executors

Elementas

Ne elemente

Ne

Nėra

Užduoties vykdytojas

executor

Darbuotojas8

Taip

Ne

Nėra

Informacija apie užduočių vykdymą:

executed

Elementas

Taip

Ne

Yra

Įvykdymo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Įvykdymo autorius

responsible

Darbuotojas8

Ne elemente

Ne

Nėra

Įvykdymo komentaras

comment

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Įvykdymo termino pakeitimas:

postponed

Elementas

Taip

Ne

Yra

Termino nukėlimo data

date

Data6

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Nuoroda į rezoliucija (metaduomenų elementas „resolution“)

(#identifikatorius arba rinkmena#identifikatorius)

reference

Nuoroda (IRI)

Ne elemente

Ne

Nėra

Naujas įvykdymo terminas

due_by

Data6

Ne elemente

Ne

Nėra

Atsakomybės:

responsibilities

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

Atsakomybė:

responsibility

Elementas

Taip

Ne

Yra

Atsakomybės sritis: dokumento sudarymas – „creation“,

tvarkymas – „arrangement“, perkėlimas – „relocation“, saugojimas – „storage“, sunaikinimas – „destruction

area

Tekstas (pasirenkamasis)

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Atsakingas darbuotojas

responsible

Darbuotojas8

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

 

Kiti metaduomenys

El. dokumento klasifikavimas:

location

Elementas

Ne dokumente

Ne10

Yra

Priskirtos bylos (tomo) indeksas

(-ai)

case_id

Tekstinis

Taip

Ne

Nėra

Saugykla

storage

Tekstinis

Ne dokumente

Ne

Nėra

El. dokumento turinį aprašantys metaduomenys:

description

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

Informacija apie elektroninio dokumento priedus:

appendixes

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

Informacija apie elektroninio dokumento priedą:

appendix

Elementas11

Taip

Ne10

Yra

Priedo pavadinimas

title

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Priedo numeris

number

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Informacija apie pridedamus elektroninius dokumentus:

attachments

Elementas

Ne elemente

Ne

Yra

Informacija apie pridedamą elektroninį dokumentą:

attachment

Elementas11

Taip

Ne10

Yra

Pridedamo elektroninio dokumento pavadinimas

title

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Pridedamo elektroninio dokumento eilės numeris

number

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Pridedamo elektroninio dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

standardVersion

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

El. dokumento egzempliorius:

documentCopy

Elementas

Ne dokumente

Ne

Yra

Dokumento identifikatorius

documentIdentifier

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Egzemplioriaus identifikatorius

copyIdentifier

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Papildomi, specifikacijoje neapibrėžti metaduomenys

custom

Neapibrėžtos struktūros elementas

Ne elemente

Ne

Yra

 

Darbuotojo (asmens) duomenų tipas:

Metaduomenys

XML elementas

Duomenų tipas

Pasikartojimas1

Privalomumas2

Galimybė atskirai apsaugoti XAdES parašu3

Atsakingo asmens vardas ir pavardė

name

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

Atsakingo asmens pareigos

positionName

Tekstinis

Ne elemente

Taip elemente, juridiniam asmeniui

Nėra

Struktūrinis padalinys

structuralSubdivision

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Organizacijos pavadinimas

organizationName

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Įmonės kodas

code

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Įmonės kitas kodas

additionalCode

Tekstinis4

Taip

Ne

Nėra

Adresas

address

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

El. pašto adresas

email

Tekstinis

Ne elemente

Ne

Nėra

Asmuo yra: privatus fizinis asmuo (true) ar juridinio asmens atstovas (false).

individual

Loginis

Ne elemente

Taip elemente

Nėra

 

Pastabos:

1 Galimų pasikartojimo reikšmių aprašymas:

Reikšmė

Aprašymas

Taip

Metaduomuo gali pasikartoti gaubiančiame elemente

Ne elemente

Metaduomuo negali pasikartoti gaubiančiame elemente, bet gali pasikartoti, jeigu dokumente gali pasikartoti gaubiantis elementas

Ne dokumente

Metaduomuo negali pasikartoti visose metaduomenų rinkmenose

Ne XAdES paraše

Metaduomuo negali pasikartoti viename XAdES paraše, bet gali pasikartoti kituose XAdES parašuose, jeigu dokumente yra daugiau negu vienas XAdES parašas

2 Galimų privalomumo reikšmių aprašymas:

Reikšmė

Aprašymas

Taip dokumente

Metaduomuo turi būti bent vienoje metaduomenų rinkmenoje

Taip elemente

Metaduomuo turi būti gaubiančiame elemente, jeigu gaubiantis elementas nurodytas

Ne

Metaduomuo neprivalomas

Taip XAdES paraše

Metaduomuo turi būti nurodytas kiekviename XAdES paraše

3 XAdES parašu galima apsaugoti tik logiškai susietas metaduomenų grupes, o ne jų dalis ar pavienius metaduomenis (Specifikacijos 65, 83 punktai). Visi metaduomenų grupių elementai, kurie gali būti apsaugoti atskiru XAdES parašu, privalo turėti atributą ID.

4 Elementas turi privalomą atributą codeType, kuriame nurodomas kodo tipo identifikatorius (pvz. PVM mokėtojo kodas, draudėjo kodas).

5 Jei sudarymo data nenurodyta, dokumentas laikomas sudarytu, kai įregistruotas. Jei sudarymo data nenurodyta ir dokumentas nėra registruojamas, tai dokumento sudarymo data yra vėliausia pasirašymo arba tvirtinimo paskirties parašo sukūrimo data, nurodyta parašo metaduomenyje „Deklaruotas pasirašymo laikas“ (SigningTime elemente).

6 Data arba data ir laikas, kaip tai apibrėžta XML formato W3C rekomendacijose (xsd:dateTime arba xsd:date tipas su nurodytu laiko zonos fragmentu).

7 Pakitus dokumento naudojimo apribojimui, dokumentas papildomas naujais naudojimo apribojimo metaduomenimis, kurie nurodo, nuo kada ir kokie dokumento naudojimo apribojimai yra taikytini.

8 Darbuotojo (asmens) duomenų tipas, nurodytas šio Specifikacijos priedo „Darbuotojo (asmens) duomenų tipas“ lentelėje.

9 GalimosXAdES parašų paskirtys:

XAdES parašo paskirtis

Identifikatorius XAdES parašų rinkmenoje

Identifikatorius metaduomenų rinkmenoje

pasirašymas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/signature

arba http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfOrigin

signature

tvirtinimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/confirmation

arba http://uri.etsi.org/01903/v1.2.2#ProofOfApproval

confirmation

vizavimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/visa

visa

suderinimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/conciliation

conciliation

registravimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/registration

registration

gauto dokumento registravimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/registrationOfIncommingDocuments

registration-of-incomming-documents

supažindinimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/acknowledgement

acknowledgement

rezoliucijos įrašymas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/resolution

resolution

žyma apie užduoties įvykdymą

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/endOfExecution

end-of-execution

archyvinis patvirtinimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/notarisation

notarisation

kopijos tikrumo patvirtinimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/copyCertification

copy-certification

autentiškumo (vientisumo) patvirtinimas

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/signaturePurpose/authenticity

authenticity

10 Jei nurodytas, privalo būti užpildytas bent vienas vidinis elementas.

11 Elementas turi privalomą atributą full-path, kuriame saugoma nuoroda į rinkmeną, kurioje yra priedas arba pridedamas elektroninis dokumentas.

_________________________

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

13 priedas

 

XAdES parašų struktūra

 

1.    Elementų privalomumas apibrėžiamas taip:

 

Privalomas

 

Kurianti programa

 

Apdorojanti programa

Taip

Privalo sukurti šį elementą

Privalo apdoroti šį elementą

Ne

Gali sukurti šį elementą

Privalo apdoroti šį elementą, jei jis yra

Neleistinas

Negali kurti šio elemento

Neapdoroja šio elemento ir praneša apie klaidą

 

2.    Elementų vardų sritys:

 

Prefiksas

 

Vardų sritis

 

Standartas, specifikacija

ds

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#

XMLDSIG (Specifikacijos 18 priedo 25 punktas)

nenurodytas

http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#

LST ETSI TS 101 903 V1.4.2:2011

xadesv141

http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#

LST ETSI TS 101 903 V1.4.2:2011

amc

http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common

Ši Specifikacija

 

3.    XAdES parašo struktūra:

 

XML elementas

 

Privalomas

 

Skaičius

 

Pastaba

ds:Signature

Taip

1

Elemento atributas Id privalomas.

ds:SignedInfo

Taip

1

 

ds:CanonicalizationMethod

Taip

1

Rekomenduojami kanonizavimo algoritmai nurodyti Specifikacijos 14 priede.

ds:SignatureMethod

Taip

1

 

ds:Reference

Taip

2-N

Nuorodos gali būti tik į dokumento pakuotėje esančius objektus. Viena jų turi rodyti į pasirašomus atributus (elementas SignedProperties) ir jos atributo ds:URI reikšmė turi būti sudaryta tik iš URI fragmento dalies (pvz., URI=“#SignPr“). Kitų nuorodų atributo ds:URI reikšmė turi būti sudaryta tik iš URI nuorodos į rinkmeną (URI fragmentas negali būti naudojamas).

ds:Transforms

Ne

0-N

Rekomenduojami transformavimo algoritmai nurodyti Specifikacijos 14 priede.

ds:DigestMethod

Taip

1

Rekomenduojami santraukos sudarymo algoritmai nurodyti Specifikacijos 14 priede.

ds:DigestValue

Taip

1

 

ds:SignatureValue

Taip

1

 

ds:KeyInfo

Taip

1

Elemente ds:KeyInfo/X509Data/X509Certificate turi būti išsaugotas pasirašančio asmens sertifikatas.

ds:Object

Taip

1

 

QualifyingPropertiesReference

Neleistinas

0

 

QualifyingProperties

Taip

1

 

SignedProperties

Taip

1

 

SignedSignatureProperties

Taip

1

 

SigningTime

Taip

1

Elemento reikšmė turi būti xsd:dateTime tipo, Z (UTC) laiko zonos.

SigningCertificate

Taip

1

Turi nurodyti sertifikatą, esantį elemente KeyInfo.

SignaturePolicyIdentifier

Taip

1

Nurodomos parašo taisyklės.

SignatureProductionPlace

Ne

0-1

 

SignerRole

Ne

0-1

 

ClaimedRoles

Ne

0-1

 

ClaimedRole

Ne

0-1

 

amc:signer

Ne

0-1

Elementas neprivalomas tik fiziniam asmeniui, jei asmens sertifikate yra vardas ir pavardė. Šiame elemente saugomi pasirašančio asmens metaduomenys (Specifikacijos 12 priedas). Elementas amc:signer turi atitikti duomenų tipą Darbuotojas, kuris aprašytas Specifikacijos 12 priede.

CertifiedRoles

Neleistinas

0

 

SignedDataObjectProperties

Taip

1

 

DataObjectFormat

Taip

1-N

Kiekvienam ds:Reference elementui, saugančiam nuorodą į rinkmeną, turi būti sukuriamas vienas DataObjectFormat elementas. Šis elementas neturi būti kuriamas ds:Reference elementui, nurodančiam ds:SignedProperties elementą.

Description

Ne

0-1

 

ObjectIdentifier

Ne

0-1

 

MimeType

Taip

1

Šiame elemente nurodomas rinkmenos formato tipo žymuo turi sutapti su tai rinkmenai nurodytu MIME tipo žymeniu rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmenoje (META-INF/manifest.xml).

Encoding

Ne

0-1

 

CommitmentTypeIndication

Taip

1

Visiems XAdES parašu apsaugomiems objektams šiame elemente turi būti nurodoma tik viena parašo paskirtis.

AllDataObjectsTimeStamp

Neleistinas

0

 

IndividualDataObjectsTimeStamp

Neleistinas

0

 

UnsignedProperties

Ne

0-1

 

UnsignedSignatureProperties

Ne

0-1

 

SignatureTimeStamp

Taip

1

Leistinas tik vienas SignatureTimeStamp/EncapsulatedTimeStamp elementas, saugantis laiko žymą; SignatureTimeStamp/XMLTimeStamp elementas neleistinas.

CompleteCertificateRefs

Neleistinas

0

Specifikacijos 63 punktas.

CompleteRevocationRefs

Neleistinas

0

Specifikacijos 63 punktas.

AttributeCertificateRefs

Neleistinas

0

Specifikacijos 63 punktas.

AttributeRevocationRefs

Neleistinas

0

Specifikacijos 63 punktas.

SigAndRefsTimeStamp

Neleistinas

0

Specifikacijos 63 punktas.

RefsOnlyTimeStamp

Neleistinas

0

Specifikacijos 63 punktas.

CertificateValues

Ne

0-1

Sertifikatams saugoti naudojamas EncapsulatedX509Certificate elementas; OtherCertificate elementas neleistinas.

RevocationValues

Ne

0-1

Sertifikatų paskelbimo negaliojančiais informacijai saugoti naudojami tik CRLValues ir (arba) OCSPValues elementai;OtherValues elementas neleistinas.

AttrAuthoritiesCertValues

Neleistinas

0

 

AttributeRevocationValues

Neleistinas

0

 

ArchiveTimeStamp

Neleistinas

0

XAdES standarto 1.3.2 versijoje apibrėžta archyvinė laiko žyma.

xadesv141:ArchiveTimeStamp

Ne

0-N

Leistinas tik vienas xadesv141:ArchiveTimeStamp/EncapsulatedTimeStamp elementas, saugantis archyvinę laiko žymą; xadesv141:ArchiveTimeStamp/XMLTimeStamp elementas neleistinas.

xadesv141:TimeStampValidationData

Ne

0-N

Jei elementas kuriamas, prieš jį esantis elementas privalo būti SignatureTimeStamp arba xadesv141:ArchiveTimeStamp elementas. Elemento atributas URI nenaudojamas (XAdES standarto 8.1.1 punktas).

CounterSignature

Neleistinas

0

Specifikacijos 76 punktas

__________________

 

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

14 priedas

 

XAdES parašAMS formUOTI naudojami algoritmai

 

 

Pasirenkant algoritmus ir raktų ilgius XAdES parašams formuoti, turi būti atsižvelgiama į paskutinės versijos LST ETSI TS 102 176-1 V2.1.1:2014 (Specifikacijos 18 priedo 2 punktas) standarto ir vėliausios ECRYPT II D.SPA.x (Specifikacijos 18 priedo 1 punktas) kasmetinės ataskaitos rekomendacijas.

 

Formuojant XAdES parašus rekomenduojama naudoti pasirinktinai šiuos algoritmus:

 

 

Algoritmas

 

Identifikatorius

Santraukos sudarymas (angl. „Digest“)

SHA256

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256

SHA512

http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha512

Kodavimas (angl. „Encoding“)

Base64

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64

Pasirašymas (angl. „Signature“)

RSAwithSHA256

http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256

Kanonizavimas (angl. „Canonicalization“)

Canonical XML 1.0 (omits comments)

http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315

Canonical XML 1.1 (omits comments)

http://www.w3.org/2006/12/xml-c14n11

Exclusive XML Canonicalization 1.0 (omits comments)

http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#

Transformavimas (angl. „Transform“)

XPath

http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116

XPath Filter 2.0

http://www.w3.org/2002/06/xmldsig-filter2

Base64

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#base64

 

__________________

 

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

15 priedas

 

Elektroninio dokumento struktūros aprašo pavyzdys

 

1.  Jei elektroninį dokumentą sudaro 4 turinio rinkmenos:

 

·    pagrindinio dokumento rinkmena Pagrindinis.docx;

·    2 priedai (PriedasA.xlsx, Taisyklės.odt (taisyklės) ir taisyklių priedas PriedasT1.odp;

·    1 ADOC V1.0 specifikaciją atitinkantis pridedamas elektroninis dokumentas (Pridedama2.adoc);

·    nekeičiamieji metaduomenys (pasirašomi.xml);

·    keičiamieji metaduomenys (istorija.xml);

·    4 XAdES parašai:

§ signatures1.xml, kuriuo vizuotas A priedas ir apsaugoti nekeičiamieji metaduomenys, kurių elementų identifikatorius yra „parasas-signatures1“;

§ signatures-dir.xml (pasirašymo paskirties), kuriuo pasirašytos visos dokumento turinio rinkmenos ir nekeičiamieji metaduomenys, kurių elementų identifikatoriai yra: „pavadinimas“, „sudarytojai“, „parasas-signatures-dir“;

§ signatures-reg.xml (dokumento registravimo paskirties), kurio nuorodos yra į pagrindinę dokumento turinio rinkmeną Pagrindinis.docx, el. parašą signatures-dir.xml ir nekeičiamuosius metaduomenis, kurių elementų identifikatoriai yra: „registravimas“ ir „parasas-signatures-reg“;

§ signatures-greg.xml (gauto dokumento registravimo paskirties), kurio nuorodos yra į pagrindinę dokumento turinio rinkmeną Pagrindinis.docx, XAdES parašus signatures-dir.xml, signatures-reg.xml ir nekeičiamuosius metaduomenis, kurių elementų identifikatoriai yra „gauto-dokumento-registravimas“ ir „parasas-signatures-greg“.

 

2Specifikacija numato galimybę dokumente naudoti sudarytojo apibrėžtus ryšio tipus.  Šiame pavyzdyje pateikiamas atvejis, kai dokumento sudarytojo informacinė sistema kaupia informaciją apie dokumentuose paminėtus kitus dokumentus ir tokias nuorodas žymi ryšio tipu „http://test.com/reference“. Pavyzdyje žemiau pagrindinis dokumentas Pagrindinis.docx ir pridedamas elektroninis dokumentas Pridedama2.adoc turi abipuses nuorodas, todėl pagrindinio dokumento rinkmena su pridedamu dokumentu susieti abipusiu (cikliniu) ryšiu.

 

3.  Kaip pavyzdys pateikiama galima elektroninio dokumento struktūra:

 

mimetype

Pagrindinis.docx

priedai/PriedasA.xlsx

priedai/Taisyklės.odt

priedai/PriedasT1.odp

pridedami/Pridedama2.adoc

metadata/pasirašomi.xml

metadata/istorija.xml

META-INF/signatures/signatures1.xml

META-INF/signatures/signatures-dir.xml

META-INF/signatures/signatures-reg.xml

META-INF/signatures/signatures-greg.xml

META-INF/manifest.xml

META-INF2/relations.xml

 

4.  Ryšių aprašo rinkmenos META-INF2/relations.xml turinys galėtų būti toks:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Relationships xmlns="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships">

<SourcePart full-path="/">

<Relationship full-path="Pagrindinis.docx"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/main"/>

<Relationship full-path="metadata/pasirašomi.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/metadata/signable"/>

<Relationship full-path="metadata/istorija.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/metadata/unsignable"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures1.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-reg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-greg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

</SourcePart>

 

<SourcePart full-path="Pagrindinis.docx">

<Relationship full-path="priedai/PriedasA.xlsx"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/appendix"/>

<Relationship full-path="priedai/Taisyklės.odt"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/appendix"/>

<Relationship full-path="pridedami/Pridedama2.adoc"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/attachment"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-reg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-greg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="pridedami/Pridedama2.adoc"

type="http://test.com/reference"/>

</SourcePart>             

<SourcePart full-path="priedai/PriedasA.xlsx">

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures1.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

</SourcePart>

<SourcePart full-path="priedai/Taisyklės.odt">

<Relationship full-path="priedai/PriedasT1.odp"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/content/appendix"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

</SourcePart>

<SourcePart full-path="priedai/PriedasT1.odp">

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

</SourcePart>

<SourcePart full-path="pridedami/Pridedama2.adoc">

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="Pagrindinis.docx" type="http://test.com/reference"/>

</SourcePart>

 

<SourcePart full-path="metadada/pasirašomi.xml">

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures1.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signature">

<Element in-source-part="true" ref-id="parasas-signatures1" />

</Relationship>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signature">

<Element in-source-part="true" ref-id="pavadinimas" />

<Element in-source-part="true" ref-id="sudarytojai" />

<Element in-source-part="true" ref-id="parasas-signatures-dir" />

</Relationship>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-reg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signature">

<Element in-source-part="true" ref-id="registravimas" />

<Element in-source-part="true" ref-id="parasas-signatures-reg" />

</Relationship>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-greg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signature">

<Element in-source-part="true" ref-id="gauto-dokumento-registravimas" />

<Element in-source-part="true" ref-id="parasas-signatures-greg" />

</Relationship>

</SourcePart>

 

<SourcePart full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml">

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-reg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-greg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

</SourcePart>

 

<SourcePart full-path="META-INF/signatures/signatures-reg.xml">

<Relationship full-path="META-INF/signatures/signatures-greg.xml"

type="http://www.archyvai.lt/adoc/2008/relationships/signatures"/>

</SourcePart>

</Relationships>

 

5.  Dokumento rinkmenų ir jų tipų aprašo rinkmenos META-INF/manifest.xml turinys galėtų būti toks:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<manifest:manifest manifest:version="1.2" xmlns:manifest="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:manifest:1.0">

<manifest:file-entry manifest:full-path="/" manifest:media-type="application/vnd.etsi.asic-e+zip" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="Pagrindinis.docx" manifest:media-type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="priedai/" manifest:media-type="" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="priedai/PriedasA.xlsx" manifest:media-type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="priedai/Taisyklės.odt" manifest:media-type="application/vnd.oasis.opendocument.text" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="priedai/PriedasT1.odp" manifest:media-type="application/vnd.oasis.opendocument.presentation" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="pridedami/" manifest:media-type="" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="pridedami/Pridedama2.adoc" manifest:media-type="application/vnd.lt.archyvai.adoc-2008" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="metadata/pasirašomi.xml" manifest:media-type="application/xml" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="metadata/istorija.xml" manifest:media-type="application/xml" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="META-INF/" manifest:media-type="" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="META-INF/signatures/" manifest:media-type="" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="META-INF/signatures/signatures1.xml" manifest:media-type="application/xml" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="META-INF/signatures/signatures-dir.xml" manifest:media-type="application/xml" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="META-INF/signatures/signatures-reg.xml" manifest:media-type="application/xml" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="META-INF/signatures/signatures-greg.xml" manifest:media-type="application/xml" />

<manifest:file-entry manifest:full-path="META-INF2/relations.xml" manifest:media-type="application/xml" />

</manifest:manifest>

 

__________________

 

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

16 priedas

 

Nuorodos į apsaugotą Atskirų metaduomenų elementą pavyzdys

 

XAdES parašo rinkmenoje esančios nuorodos (elemento <ds:Reference>), nurodančios į pasirašomą XML elementą (su atributo ID reikšme „viza_1“) nekeičiamųjų metaduomenų rinkmenoje metadata/signableMetadata.xml, pavyzdys:

 

<Reference URI="metadata/signableMetadata.xml">

<Transforms>

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/1999/REC-xpath-19991116">

<XPath>ancestor-or-self::*[@ID='viza_1']</XPath>

</Transform>

<Transform Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315"/>

</Transforms>

<DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1"/>

<DigestValue>mk0/wOnnwdzZ6uKvftiH1fJFNDY=</DigestValue>

</Reference>

 

__________________

 

 

 

Elektroniniu parašu pasirašyto elektroninio dokumento specifikacijos ADOC-V2.0

17 priedas

 

XML schemos

 

I SKYRIUS

Metaduomenų rinkmenų XML schemos

 

Nekeičiamųjų metaduomenų rinkmenų XML schema

 

Toliau pateikta nekeičiamųjų metaduomenų rinkmenų XML schema (vardų zona „http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/unmodifiable“:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/unmodifiable" xmlns:amc="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" targetNamespace="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/unmodifiable" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common" schemaLocation="adoc-2014-metadata-common.xsd"/>

<xs:element name="metadata" type="MetadataType"/>

<xs:complexType name="MetadataType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:all>

<xs:element name="document" type="DocumentType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="authors" type="AuthorsType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="creation" type="amc:EventType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="recipients" type="RecipientsType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="restrictions" type="RestrictionsType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="registrations" type="RegistrationsType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="receptions" type="ReceptionsType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="signerNotes" type="SignerNotesType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="original_signatures" type="SignaturesType" minOccurs="0"/>

</xs:all>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DocumentType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="title" type="xs:string"/>

<xs:element name="sort" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AuthorsType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="author" type="amc:AuthorType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RecipientsType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="recipient" type="amc:AddresseeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RegistrationsType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="registration" type="RegistrationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RegistrarType" abstract="true">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="date" type="amc:DateType"/>

<xs:element name="number" type="xs:string"/>

<xs:element name="registrar" type="amc:EmployeeType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RegistrationType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="RegistrarType">

<xs:sequence>

<xs:element name="code" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReceptionsType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="reception" type="ReceptionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReceptionType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="RegistrarType">

<xs:sequence>

<xs:element name="receiver" type="amc:EntityType"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RestrictionsType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="restriction" type="RestrictionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="RestrictionType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="date" type="amc:DateType"/>

<xs:element name="contentRestriction" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<xs:element name="metadataRestriction" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

<xs:element name="reason" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SignaturesType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="signature" type="SignatureType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SignatureType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="signingTime" type="amc:DateType"/>

<xs:element name="signingPurpose" type="SigningPurposeType"/>

<xs:element name="signer" type="amc:EmployeeType"/>

<xs:element name="signerNotes" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="signerNote" type="SignerNoteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SignerNoteType">

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="xs:string"/>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SignerNotesType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="signerNote" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:complexType>

<xs:simpleContent>

<xs:extension base="SignerNoteType">

<xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required"/>

</xs:extension>

</xs:simpleContent>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="SigningPurposeType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="signature"/>

<xs:enumeration value="confirmation"/>

<xs:enumeration value="visa"/>

<xs:enumeration value="conciliation"/>

<xs:enumeration value="registration"/>

<xs:enumeration value="registration-of-incomming-documents"/>

<xs:enumeration value="acknowledgement"/>

<xs:enumeration value="resolution"/>

<xs:enumeration value="end-of-execution"/>

<xs:enumeration value="notarisation"/>

<xs:enumeration value="copy-certification"/>

<xs:enumeration value="authenticity"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:schema>

 

 

Keičiamųjų metaduomenų rinkmenų XML schema

 

Toliau pateikta keičiamųjų metaduomenų rinkmenų XML schema (vardų zona „http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/modifiable“):

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/modifiable" xmlns:amc="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" targetNamespace="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/modifiable" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:import namespace="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common" schemaLocation="adoc-2014-metadata-common.xsd"/>

<xs:element name="metadata" type="MetadataType"/>

<xs:complexType name="MetadataType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:all>

<xs:element name="technical_environment" type="TechnicalEnvironmentType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="event_history" type="EventHistoryType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="responsibilities" type="ResponsibilitiesType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="location" type="LocationType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="description" type="DescriptionType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="documentCopy" type="DocumentCopyType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="custom" type="AnyType" minOccurs="0"/>

</xs:all>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="DescriptionType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="appendixes" type="AppendixesType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="attachments" type="AttachmentsType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AppendixesType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="appendix" type="FileDescriptionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="FileDescriptionType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="title" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="number" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="full-path" type="amc:ReferenceType" use="required"/>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AttachmentsType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="attachment" type="AttachmentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AttachmentType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="FileDescriptionType">

<xs:sequence>

<xs:element name="standardVersion" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="LocationType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="case_id" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="storage" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ResponsibilitiesType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="responsibility" type="ResponsibilityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ResponsibilityType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="area" type="ResponsibilityAreaType"/>

<xs:element name="responsible" type="amc:EmployeeType"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TechnicalEnvironmentType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="standardVersion" type="xs:string" fixed="ADOC-V2.0"/>

<xs:element name="generator" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="os" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="EventHistoryType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:element name="sent" type="SendingEventType"/>

<xs:element name="changed" type="ChangeEventType"/>

<xs:element name="transformed" type="TransformationEventType"/>

<xs:element name="restored" type="ReasonableEventType"/>

<xs:element name="resolution" type="ResolutionEventType"/>

<xs:element name="executed" type="ExecutionEventType"/>

<xs:element name="postponed" type="PostponeEventType"/>

</xs:choice>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ResponsibleEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:EventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="responsible" type="amc:EmployeeType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ReasonableEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="ResponsibleEventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="reason" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="SendingEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="ReasonableEventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="sender" type="amc:EntityType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ChangeEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="ReasonableEventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="summary" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="reference" type="amc:ReferenceType"/>

<xs:element name="new_value">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:any namespace="##any" processContents="lax"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="TransformationEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="ResponsibleEventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="format" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ResolutionEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:EventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="author" type="amc:EmployeeType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="text" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="due_by" type="amc:DateType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="executors" minOccurs="0">

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="executor" type="amc:EmployeeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="ExecutionEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="ResponsibleEventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="comment" type="xs:string" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="PostponeEventType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:EventType">

<xs:sequence>

<xs:element name="reference" type="amc:ReferenceType" minOccurs="0"/>

<xs:element name="due_by" type="amc:DateType" minOccurs="0"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:simpleType name="ResponsibilityAreaType">

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:enumeration value="creation"/>

<xs:enumeration value="arrangement"/>

<xs:enumeration value="relocation"/>

<xs:enumeration value="storage"/>

<xs:enumeration value="destruction"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

<xs:complexType name="DocumentCopyType">

<xs:complexContent>

<xs:extension base="amc:SignableElementType">

<xs:sequence>

<xs:element name="documentIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="copyIdentifier" type="xs:string"/>

</xs:sequence>

</xs:extension>

</xs:complexContent>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AnyType" mixed="true">

<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">

<xs:any namespace="##any" processContents="lax"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required"/>

<xs:anyAttribute namespace="##any" processContents="lax"/>

</xs:complexType>

</xs:schema>

 

 

Metaduomenų bendrai naudojamų tipų XML schema

 

Toliau pateikta XML schema (vardų zona „http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common“) tipų, kuriais aprašomi bendrai naudojami metaduomenų grupių elementai keičiamųjų ir nekeičiamųjų metaduomenų rinkmenose:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" targetNamespace="http://www.archyvai.lt/adoc/2014/metadata/common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

<xs:complexType name="EntityType">

<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="xs:string"/>

<xs:element name="code" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="additionalCode" type="AdditionalCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

<xs:element name="email" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="address" type="xs:string" minOccurs="0"/>

<xs:element name="individual" type="xs:boolean"/>

</xs:sequence>

<xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="optional"/>

</xs:complexType>

<xs:complexType name="AddresseeType">

<xs:complexContent>

<xs:restriction base="EntityType">

<xs:sequence>

<xs:element name="name" type="xs:string"/>

<xs:element name="code" type="xs:string" minOccurs="0"/>