LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. D1-493 „DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 9 d. Nr. D1-276

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. D1-493 „Dėl Tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis nauja redakcija nedėstomos):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TINKAMŲ PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį ir atsižvelgdamas į Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 64 punktą ir Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23 punktą:

1. T v i r t i n u Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad projektams pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptį „Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas papildomai kompensuojant Vyriausybės nustatyto dydžio dalį investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu skaičiuojamos šiluminės energijos sąnaudos įgyvendinus projektą sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo“, tinkamos išlaidos yra išvardintos Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, priede.

3. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos paraiškoms, pateiktoms po šio įsakymo įsigaliojimo.“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Tinkamas projektų išlaidų kategorijas pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis:

2.1. pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

TINKAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ KATEGORIJOS PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS FINANSAVIMO KRYPTIS“.

2.2. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Tinkamos projektų išlaidų kategorijos pagal Klimato kaitos programos finansavimo kryptis nustato bendrus reikalavimus Klimato kaitos programos lėšomis įgyvendinamų projektų tinkamoms finansuoti išlaidoms ir nurodo tinkamų finansuoti projektų išlaidų kategorijų sąrašą.“.

2.3. pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. projekto išlaidos yra numatytos paraiškoje ir patirtos nuo einamųjų metų Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmatą detalizuojančio plano įsigaliojimo dienos (kompensacinių išmokų teikimo fiziniams asmenims atveju, tinkamos finansuoti yra projekto išlaidos, numatytos projekto registracijos formoje ir patirtos ne anksčiau kaip prieš 3 metus nuo metų, kuriais pateikta projekto registracijos forma, pradžios);“;

2.4. pakeičiu 2.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.5. projekto finansų audito, pastatų energinio sertifikavimo ir per 12 mėnesių po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (kaip ją apibrėžia Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo 3.12 papunktis) pasiekto šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo stebėsenos ataskaitos nepriklausomų vertintojų patvirtinimo išlaidos yra tinkamos finansuoti;“;

2.5. pakeičiu 10.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.2. administravimo išlaidos: projekto vadovo, koordinatoriaus, finansininko ir panašus faktinis darbo užmokestis, jų socialinio draudimo įmokos ir kitos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos, jeigu jos apskaičiuotos ir išmokėtos už faktinį darbo vykdant projektą laiką. Darbo užmokesčio išlaidas rekomenduojama skaičiuoti nuo išdirbto laiko (darbuotojo darbo vykdant projektą laikas valandomis nuo bendro darbuotojo darbo laiko). Projekto administravimo išlaidos negali viršyti 10 procentų Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamos projekto dalies vertės.“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                                Giedrius Surplys