LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO PATIKRINIMO PRIEŠ EKSPLOATAVIMO PRADŽIĄ TVARKOS APRAŠO

PATVIRTINIMO

 

2021 m. liepos 30 d. Nr. D1-444

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi:

1. T v i r t i n u  Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. Aplinkos apsaugos agentūrai:

2.1.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 19 straipsnyje nustatytais pagrindais ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka fiziniam ar juridiniam asmeniui, prieš pradedant eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, organizuoti patikrinimą, kurio tikslas – nustatyti, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos taršos integruotos kontrolės ir prevencijos arba taršos leidime nurodytos sąlygos, kurias būtina įgyvendinti iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios;

2.1.2. Tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka kviesti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos ir kitas Tvarkos apraše nurodytas institucijas dalyvauti šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodytame patikrinime;

2.2. Aplinkos apsaugos departamentui Aplinkos apsaugos agentūros kvietimu Tvarkos apraše nustatytais atvejais ir tvarka dalyvauti šio įsakymo 2.1.1 papunktyje nurodytame patikrinime.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. rugpjūčio 1 d.;

3.2. fiziniai ir juridiniai asmenys, planuojantys pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą iki 2021 m. rugsėjo 3 d., pradeda eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą pagal teisės aktų, galiojusių iki 2021 m. rugpjūčio 1 d., reikalavimus.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                   Simonas Gentvilas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-444

 

 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO PATIKRINIMO PRIEŠ EKSPLOATAVIMO PRADŽIĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos apraše (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) informavimo apie planuojamos ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – TIPK leidimas) arba taršos leidimas (toliau – ūkinės veiklos objektas), eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią, AAA organizuojamo patikrinimo, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios (toliau – patikrinimas) ir AAA sprendimo dėl ūkinės veiklos objekto atitikties leidime nustatytoms sąlygoms (toliau – sprendimas) priėmimo tvarka.

2. Įrenginio paleidimas ūkinės veiklos objekte vykdomai veiklai ir kitai toje pačioje vietoje vykdomai techniškai su šia veikla tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiai veiklai (pvz., pagalbinė veikla, be kurios įrenginys ar jo dalis negalėtų veikti), įskaitant įrenginio paleidimo ir derinimo darbus, laikoma ūkinės veiklos vykdymo pradžia.

3. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos atliekant ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas TIPK leidimas arba taršos leidimas, patikrinimą prieš eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią Tvarkos aprašo 15 ir 26 punktuose nurodytais atvejais.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose įtvirtintas sąvokas.

 

II SKYRIUS

INFORMAVIMAS APIE PLANUOJAMĄ ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO EKSPLOATAVIMO IR ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIĄ

 

5. Veiklos vykdytojas, norintis pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir pradėti ūkinę veiklą, ar jo įgaliotas asmuo ne vėliau kaip prieš 25 darbo dienas iki planuojamos eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžios AAA pateikia pranešimą apie planuojamą ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžią (toliau – pranešimas) pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą pavyzdį. Jeigu AAA gauna pranešimą vėliau už šiame punkte nustatytą terminą arba su pranešimu pateiktos informacijos nepakanka priimti sprendimą, sprendimo priėmimo data gali būti vėlesnė negu veiklos vykdytojo planuojama ūkinės veiklos objekto eksploatavimo ir ūkinės veiklos pradžia. Ūkinės veiklos objektą eksploatuoti ir ūkinę veiklą pradėti, kol nepriimtas sprendimas, negalima.

6. Pranešime turi būti nurodoma:

6.1. veiklos vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, kontaktiniai duomenys;

6.2. ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas;

6.3. kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninis paštas;

6.4. leidimo rūšis (TIPK ar taršos leidimas), išdavimo data, numeris;

6.5. planuojama ūkinės veiklos objekto ir (ar) įrenginio eksploatavimo pradžia;

6.6. leidime nurodytos sąlygos, kurias privaloma įgyvendinti iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ir jų įgyvendinimo įrodymai, vadovaujantis Aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio nuostatomis;

6.7. pridedamų dokumentų sąrašas.

7. Su pranešimu teikiami šie dokumentai:

7.1. deklaracija, patvirtinanti įsipareigojimus ir kad pranešime pateikiami duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs, pagal Tvarkos aprašo 2 priede nustatytą pavyzdį;

7.2. dokumentas, įrodantis, kad veiklos vykdytojas žemės sklypą ar jo dalį, kuriame įrengtas ūkinės veiklos objektas, valdo nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais, jeigu informacijos apie dokumentą nėra Nekilnojamojo turto registre;

7.3. dokumentas, įrodantis, kad veiklos vykdytojas statinį ar jo dalį, kuriame įrengtas ūkinės veiklos objektas, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais pagrindais, jeigu informacijos apie dokumentą nėra Nekilnojamojo turto registre;

7.4. jeigu statinys neregistruotas Nekilnojamojo turto registre, statybos užbaigimo akto numeris ir data, kai jį privaloma turėti Statybos įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, nuoroda į jį, jei šis dokumentas viešai paskelbtas, arba Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos patvirtintos deklaracijos apie statybos užbaigimą numeris ir data, kai ją privaloma turėti Statybos įstatymo ir jį įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka, nuoroda į ją, jei šis dokumentas viešai paskelbtas;

7.5. dokumentas, įrodantis, kad įrenginio išdėstymas sklype (pagal kadastro duomenų bylą, geodezinius matavimus) atitinka pateiktą leidime;

7.6. dokumentas, įrodantis, kad įrenginys atitinka techninius ir aplinkosauginius parametrus, nurodytus leidime (įrenginio gamintojo išduotas įrenginio pasas, sertifikatas ir pan.);

7.7. dokumentas, įrodantis, kad įrenginio taršos šaltinių išdėstymas sklype atitinka pateiktą leidime;

7.8. įgaliojimas, jei pranešimą teikia veiklos vykdytojo įgaliotas asmuo.

8. Veiklos vykdytojas su pranešimu gali teikti, jo nuomone, reikalingą, bet Tvarkos apraše nenurodytą informaciją ir pagrindžiančius dokumentus apie ūkinės veiklos objekto atitiktį leidime nustatytoms sąlygoms .

9. Veiklos vykdytojas gali nurodyti, kokią informaciją laiko komercine (gamybine) paslaptimi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.116 straipsnio reikalavimus , kuri neviešinama ar kitaip neteikiama tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. Informaciją, kuri laikoma komercine (gamybine) paslaptimi ir asmens duomenys, kurių apsaugą reglamentuoja 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau kartu – informacija), teikiant pranešimą elektroninėmis ryšio priemonėmis ar skaitmeninėje laikmenoje, turi būti atskirta ir pateikta atskirame aplanke; teikiant pranešimą popieriniu formatu, –atskirame voke. Informacija privalo būti saugoma ir naudojama AAA teisės aktų nustatyta tvarka, kad ji būtų apsaugota nuo neteisėto gavimo, naudojimo ar atskleidimo. Veiklos vykdytojo kaip komercinė (gamybinė) paslaptis nurodyta informacija negali būti skelbiami viešai ar kitaip pateikiami tretiesiems asmenims be raštiško veiklos vykdytojo sutikimo. AAA, persiųsdama pranešimą kitoms institucijoms ir šią informaciją, privalo informuoti, kad teikiami asmens duomenys ir (arba) informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi ir užtikrinti, kad teikiant pranešimą elektroninėmis ryšio priemonėmis tokia informacija būtų atskirta ir pateikta atskirame aplanke, teikiant pranešimą popieriniu formatu, – atskirame voke. Komercine (gamybine) paslaptimi negali būti laikoma informacija, kuri įstatymų ir kitus teisės aktų nustatyta tvarka turi būti prieinama visuomenei, taip pat ūkinės veiklos objekto eksploatavimo pradžia.

10. Pranešimas teikiamas AAA el. paštu ar kitomis elektroninėmis ryšio priemonėmis, tiesiogiai ar per kontaktinį centrą, nurodytą Lietuvos Respublikos paslaugų įstatyme, išskyrus atvejus, kai nėra techninių galimybių tokiu būdu pateiktos informacijos atgaminti ar perskaityti. Tokiu atveju pranešimas teikiamas popieriniu formatu ir skaitmeninėje laikmenoje. Teikiant pranešimą elektroniniu formatu, teikimo lydraštis ir Tvarkos apraše nurodyta deklaracija turi būti pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį. Pranešimo skaitmeninė rinkmena turi būti pateikta *.docx ar *.odt formatu ir *.pdf formatu, kiti kartu pateikiami dokumentai –*.pdf, *.docx, *.xlsx, *.odt, *.ods, *.tif formatais (pasirinktinai).

11. AAA patikrina:

11.1. ar su pranešimu teikiamas lydraštis pasirašytas (patvirtintas) kvalifikuotu elektroniniu veiklos vykdytojo ar jo įgalioto asmens parašu arba suformuotas elektroninėmis ryšio priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą, nepakeičiamumą ir identifikuoti paraišką teikiantį asmenį;

11.2. ar pranešimas parašytas pagal Tvarkos aprašo 6 punkto reikalavimus;

11.3. ar pateikti visi privalomi dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 punkte.

12. AAA Tvarkos apraše nustatyta tvarka patikrinusi pranešimą:

12.1. nustačiusi, kad pranešimas neatitinka Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytų reikalavimų, pranešimo nepriima ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo AAA dienos apie tai raštu praneša pranešimą teikusiam veiklos vykdytojui, nurodydama nepriėmimo priežastį;

12.2. nustačiusi, kad pranešimas atitinka Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytus reikalavimus, pranešimą priima, ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo AAA dienos:

12.2.1. raštu informuoja Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD) visais atvejais; Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), jei leidime nustatytos sąlygos triukšmo ir (ar) kvapų reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos pasirengimo vykdyti ūkinę veiklą etape, apie planuojamą patikrinimą ir pakviečia dalyvauti. Informuodama apie planuojamą patikrinimą, AAA persiunčia gautą pranešimą su priedais ir, vadovaudamasi Tvarkos aprašo 15 ir 26 punkte nustatytais kriterijais, informuoja, ar patikrinimo metu bus vykstama į ūkinės veiklos objektą; nurodo patikrinimo pradžios ir pabaigos datą, atvykimo į ūkinės veiklos objektą datą, jei planuojama vykti į ūkinės veiklos objektą; kontaktinį AAA asmenį;

12.2.2. raštu informuoja veiklos vykdytojo nurodytą kontaktinį asmenį apie patikrinimo pradžios ir pabaigos datą, atvykimo į ūkinės veiklos objektą datą, jei patikrinimo metu planuojama vykti į ūkinės veiklos objektą;

12.2.3. apie planuojamą patikrinimą raštu informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

13. AAD, NVSC (toliau kartu – institucijos) gavę Tvarkos aprašo 12.2.1 papunktyje nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gavimo dienos raštu informuoja AAA ir veiklos vykdytoją apie dalyvausiantį patikrinime institucijos įgaliotą atstovą. Jeigu atliktos statybos užbaigimo procedūros ir NVSC jose dalyvavo, įvertino triukšmo ir (ar) kvapų mažinimo priemonių įrengimą iki veiklos vykdymo pradžios, NVSC gali nedalyvauti patikrinime.

14. Patikrinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 15 darbo dienų, ji skaičiuojama nuo AAA nurodytos patikrinimo pradžios datos iki sprendimo, nurodyto Tvarkos aprašo 21 punkte, priėmimo dienos.

 

III SKYRIUS

PATIKRINIMO ATLIKIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PATIKRINIMAS VYKSTANT Į ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ

 

15. Patikrinimas vykstant į ūkinės veiklos objektą turi būti atliekamas, kai:

15.1. planuojama pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas TIPK leidimas;

15.2. planuojama pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas taršos leidimas, jei planuojamai ūkinei veiklai atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas;

15.3. jei pakeistas leidimas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalyje arba 192 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais, kuriam atliktas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytu pagrindu arba planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliktas priėmus atrankos išvadą, kad privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą;

15.4. jei taršos leidimas išduotas atliekų apdorojimo veiklai.

16. Tvarkos aprašo 15 ir 26 punkto reikalavimai netaikomi, jei AAA patikslina TIPK ar taršos leidimo sąlygas arba pakeičia TIPK ar taršos leidimo rekvizitus, išduoda naują leidimą, siekiant atskirti įrenginio dalis ar įrenginį padalinti.

17. AAA iki vykimo į ūkinės veiklos objektą patikrina, ar:

17.1. veiklos vykdytojas žemės sklypą, kuriame įrengtas įrenginys, valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais;

17.2. veiklos vykdytojas statinį ar jo dalį valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais;

17.3. įrenginio išdėstymas sklype (pagal kadastro duomenų bylą, geodezinius matavimus) atitinka pateiktą leidime;

17.4. leidime nurodytų sąlygų, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, įgyvendinimas pagrįstas pateiktais dokumentais.

18. Institucijų įgalioti atstovai, el. paštu informavę AAA ir veiklos vykdytoją, gali atvykti į ūkinės veiklos objektą atskirai. Atvykimo laikas darbo tvarka suderinamas su veiklos vykdytoju.

19. Atvykę į ūkinės veiklos objektą AAA ir institucijų įgalioti atstovai, pagal Tvarkos aprašo 4 priede nurodytą kompetenciją:

19.1. jei įmanoma, privalo vizualiai įsitikinti, ar patikrinimo metu ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ar ūkinės veiklos objekte pažymėti taršos šaltiniai, tinkamai įrengtos ėminių ėmimo vietos. Pasirinktinai patikrinama 5–10 taršos šaltinių ir (ar) ėminių ėmimo vietų. Siekiant įsitikinti, kad inžinerinės sistemos ir inžineriniai tinklai veikia, institucijų įgalioti atstovai turi teisę reikalauti išbandyti šias sistemas ūkinės veiklos objekte, dalyvaujant veiklos vykdytojo atstovams, kai inžinerinių sistemų ar tinklų išbandymus įmanoma atlikti nepradėjus eksploatuoti įrenginį;

19.2. gali paprašyti veiklos vykdytojo pateikti su patikrinimo tikslu susijusius dokumentus ar jų kopijas (pvz., techniniai pasai, sertifikatai ar pan.), juos patikrinti. Jei veiklos vykdytojas turi techninę dokumentaciją tik užsienio kalba, techninės dokumentacijos dalis, kurioje pateikta informacija, įrašyta į TIPK leidimo ar taršos leidimo sąlygas, pvz., įrenginio projektinis pajėgumas ar kitos techninės charakteristikos, turi būti pateikiama valstybine kalba.

20. Institucijų įgalioti atstovai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo pradžios pagal 4 priede nurodytą kompetenciją raštu pateikia AAA išvadą. Jei institucijų įgaliotiems atstovams nepakanka duomenų ir informacijos įvertinti atitiktį, jie ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patikrinimo pradžios raštu informuoja AAA, kokius papildomus duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti nurodydamas, kurių leidimo sąlygų atitikties nustatymui trūksta informacijos ir (ar) duomenų.

21. AAA:

21.1. nenustačiusi neatitikimų ir gavusi kitų patikrinime dalyvaujančių institucijų įgaliotų atstovų išvadas, kad ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nustatytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų išvadų gavimo dienos priima sprendimą pagal Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą pavyzdį, kad ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu atitinka leidime nustatytas sąlygas, kurios privalo būti įgyvendintos, galima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą, pradėti vykdyti ūkinę veiklą, ir išsiunčia jį veiklos vykdytojui ir patikrinime dalyvavusioms institucijoms;

21.2. nustačiusi, kad nepakanka duomenų ir informacijos įvertinti, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, ir (ar) Tvarkos aprašo 20 punkte nustatyta tvarka gavusi tokią informaciją iš patikrinime dalyvaujančio kitos institucijos įgalioto atstovo, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų išvadų gavimo dienos raštu informuoja veiklos vykdytoją, kokius papildomus duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti nurodydamas, kurių leidimo sąlygų atitikties nustatymui trūksta informacijos ir (ar) duomenų;

21.3. nustačiusi neatitikimus, ir (ar) gavusi kitų patikrinime dalyvaujančių institucijų įgaliotų atstovų išvadą, kad ūkinės veiklos objekte neįgyvendintos leidime nustatytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visų išvadų gavimo dienos priima sprendimą pagal Tvarkos aprašo 3 priede nurodytą pavyzdį, kad ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu neatitinka leidime nustatytų sąlygų, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ir negalima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir pradėti vykdyti ūkinę veiklą, išsiunčia jį veiklos vykdytojui ir patikrinime dalyvavusioms institucijoms.

22. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Tvarkos aprašo 21.2 papunktyje nurodytos informacijos gavimo veiklos vykdytojas trūkstamus duomenis ir informaciją arba motyvuotą atsisakymą pateikti institucijų prašomus duomenis ir informaciją raštu pateikia AAA ir kitoms patikrinime dalyvavusioms ir pastabas pateikusioms institucijoms, arba ne vėliau kaip iki trūkstamų duomenų ir informacijos pateikimo termino paskutinės darbo dienos pabaigos, kreipiasi į AAA su motyvuotu prašymu pratęsti informacijos pateikimo terminą ne ilgesniam kaip 5 darbo dienų laikotarpiui.

23. Veiklos vykdytojui Tvarkos aprašo 22 punkte nustatytu laiku pateikus trūkstamus duomenis, institucijų įgalioti atstovai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos pagal Tvarkos aprašo 4 priede nurodytą kompetenciją įvertina, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios ir raštu pateikia AAA išvadas. AAA priima sprendimą Tvarkos aprašo 21.1 ir 21.3 papunkčiuose nustatyta tvarka.

24. Veiklos vykdytojui Tvarkos aprašo 22 punkte nustatytu laiku nepateikus trūkstamų duomenų ir informacijos arba pateikus ją netinkamai (pvz., pateikus ne tai, ko prašoma, pateikti nebegaliojantys dokumentai ir pan.) ir (ar) nepateikus motyvuoto prašymo pratęsti informacijos pateikimo terminą, AAA priima sprendimą Tvarkos aprašo 21.3 papunktyje nustatyta tvarka.

25. Per Tvarkos aprašo 20 ir (ar) 23 punkte nustatytą terminą patikrinime dalyvaujančioms institucijoms nepateikus išvadų (pritarimo ar nepritarimo), laikoma, kad jos pagal kompetenciją pastabų neturi ir pritaria ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas TIPK leidimas arba taršos leidimas, eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžiai.

 

ANTRAS SKIRSNIS

PATIKRINIMAS NEVYKSTANT Į ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTĄ

 

26. Patikrinimas nevykstant į ūkinės veiklos objektą atliekamas prieš veiklos vykdytojui pradedant eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir vykdyti ūkinę veiklą, kai įrenginys neatitinka Tvarkos aprašo 15 punkte nustatytų atvejų. Toks patikrinimas atliekamas, kai:

26.1. planuojama pradėti eksploatuoti naują įrenginį, kuriam išduotas taršos leidimas, jei planuojamai ūkinei veiklai atlikta atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, išskyrus atvejus, nurodytus Tvarkos aprašo 15.4 papunktyje;

26.2. jei pakeistas leidimas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnio 11 dalyje arba 192 straipsnio 8 dalyje nustatytais pagrindais, išskyrus Tvarkos aprašo 15.3 papunktyje nurodytus atvejus.

27. AAA ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo pradžios datos patikrina ar veiklos vykdytojas atitinka Tvarkos aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios.

28. Institucijų įgalioti atstovai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo patikrinimo pradžios pagal Tvarkos aprašo 4 priede nurodytą kompetenciją įvertina, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ir pagal 4 priede nurodytą kompetenciją pateikia AAA išvadą. Jei institucijų įgaliotiems atstovams nepakanka duomenų ir informacijos įvertinti, ar ūkinės veiklos objekte įgyvendintos leidime nurodytos sąlygos, jie per šiame punkte nurodytą terminą informuoja AAA, kokius papildomus duomenis ir informaciją veiklos vykdytojas turi pateikti nurodydamas, kurių leidimo sąlygų atitikties nustatymui trūksta informacijos ir (ar) duomenų.

29. Sprendimas priimamas Tvarkos aprašo 21–25 punktuose nustatyta tvarka.

 

TREČIAS SKIRSNIS

PAKARTOTINIS PATIKRINIMAS

 

30. AAA Tvarkos apraše nustatyta tvarka priėmus sprendimą, kad ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu neatitinka leidime nustatytų sąlygų, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, negalima pradėti eksploatuoti ūkinės veiklos objektą ir pradėti vykdyti ūkinę veiklą, veiklos vykdytojas ūkinės veiklos objekte atlikęs veiksmus, reikalingus įgyvendinti leidime nurodytas sąlygas, Tvarkos aprašo 5–10 punktuose nustatyta tvarka teikia naują pranešimą AAA. 

31. Pakartotinis patikrinimas atliekamas ne anksčiau kaip po 20 darbo dienų nuo ankstesnio patikrinimo pabaigos.

32. Atliekant patikrinimą pagal pakartotinį pranešimą patikrinime dalyvaujančios institucijos nepritarimas laikomas nepagrįstu, jei šio nepritarimo motyvu nurodomos naujos, ankstesnio patikrinimo metu nepateiktos pastabos, išskyrus atvejus, kai pagal ankstesnes pastabas pakeisti sprendiniai turi įtakos pritarusių institucijų patikrinimo išvadai. Šio punkto nuostatos netaikomos, jei atliekant patikrinimą pagal pakartotinį pranešimą nustatomi trūkumai, kurių neištaisius bus neįgyvendintos leidimo sąlygos arba aplinkosauginių ar visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimai (pvz., neįrengta vandeniui nelaidi danga, ant kurios turi būti kraunamos atliekos, nebaigta įrengti nuotekų surinkimo sistema ir pan.).

 

IV SKYRIUS

PATIKRINIMO ATLIKIMO TVARKA KARANTINO METU

 

33. Karantino metu patikrinimo procedūros organizuojamos ir veiklos vykdytojai ar jų įgalioti atstovai aptarnaujami nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamus veiksmus atlikti konkrečioje vietoje.

34. Karantino metu veiklos vykdytojas pranešimą teikia ne vėliau prieš 35 darbo dienas iki planuojamos eksploatavimo ir ūkinės veiklos vykdymo pradžios Tvarkos aprašo 6 punkte nustatyta tvarka ir tik elektroninėmis ryšio priemonėmis. Su pranešimu privalomi pateikti dokumentai, nustatyti Tvarkos aprašo 7 punkte, taip pat teikiami elektroninėmis ryšio priemonėmis.

35. Kitų institucijų įgalioti atstovai Tvarkos aprašo 18 punkte nustatyta tvarka informuoja AAA ir veiklos vykdytoją apie planuojamą atvykimo į ūkinės veiklos objektą datą.

36. AAA ir kitų institucijų atstovai atvyksta į ūkinės veiklos objektą po vieną, jeigu dėl karantino metu taikomų apribojimų negali būti užtikrinta galimybė atvykti keliems institucijų atstovams vienu metu.

37. Veiklos vykdytojas sudaro tinkamas ir saugias sąlygas institucijų atstovams atlikti funkcijas ūkinės veiklos objekte, užtikrindamas:

37.1. dezinfekcinių priemonių (skysčio ar kt.) suteikimą;

37.2. vietą nusiprausti veidą ir rankas šiltu vandeniu;

37.3. saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai) laikymąsi;

37.4. minimalų asmenų skaičių ūkinės veiklos objekte apžiūros metu. Asmenys ar darbuotojai, kuriems dalyvauti nebūtina, patikrinime nedalyvauja;

37.5. dokumentų apžiūrą lauke ar erdvioje patalpoje, kurioje būtų užtikrinami teisės aktuose nustatyti reikalavimai. Patalpoje turi būti tik asmenys, kurie privalo vykdyti patikrinimo procedūras. Veiklos vykdytojas gali leisti susipažinti su dokumentais lauke, jei tam yra galimybės;

37.6. ūkinės veiklos objekte esantys ir patikrinimo metu reikalingi, teisės aktuose keliamus reikalavimus atitinkantys dokumentai turi būtų paruošti iš anksto. Paviršius, ant kurio padėti dokumentai, turi būti švarus ir dezinfekuotas prieš atvykstant institucijų atstovams.

38. Institucijos atstovas turi teisę atsisakyti atvykti ir (ar) vykdyti funkcijas, jei veiklos vykdytojas neužtikrina Tvarkos aprašo 37 punkte nurodytų saugumo reikalavimų. Tokiu atveju institucijų atstovai stabdo patikrinimo procedūras, kol veiklos vykdytojas užtikrins Tvarkos aprašo 37 punkte nurodytus saugumo reikalavimus. Šis Tvarkos aprašo punktas netaikomas, kai nurodyti saugumo reikalavimų trūkumai gali būti pašalinami iš karto, patikrinimą atliekančių institucijų atstovų akivaizdoje.

39. Karantino metu bendra patikrinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 25 darbo dienos, išskyrus Tvarkos aprašo 38 punkte nurodytą atvejį. Šiuo atveju patikrinimo trukmė pratęsiama iki 10 darbo dienų nuo informacijos apie Tvarkos aprašo 37 punkte nurodytų saugumo reikalavimų įgyvendinimą gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. AAA ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paviešina sprendimą AAA interneto svetainėje arba aplinkosaugos leidimų informacinėje sistemoje (ALIS). Sprendimas viešinamas, kur ir paskelbtas leidimas.

41. AAA sprendimus ir veiksmus ar neveikimą, susijusius su sprendimo priėmimu, galima apskųsti Lietuvos vyriausiajai administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar gavimo dienos.

_________________

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie planuojamą ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas, pavyzdys)

 

(Jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, pranešimas rašomas ant juridinio asmens rašto blanko)

 

 

Aplinkos apsaugos agentūrai

 

Pranešimas apie planuojamą ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas _____________________________leidimas, eksploatavimo pradžią

(nurodyti leidimo rūšį – TIPK arba taršos, išdavimo datą ir Nr.)

 

Pranešimo statusas: pirminis / pakartotinis

Pirminio pranešimo registracijos duomenys

data _________________

Nr. _________________

 

Duomenys apie veiklos vykdytoją ir ūkinės veiklos objektą:

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

 

_______________________________________________________________________

(Veiklos vykdytojo, teikiančio pranešimą, pavadinimas, buveinės adresas, telefono Nr., el. paštas)

_______________________________________________________________________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

______________________________________________________________________

(kontaktinio asmens duomenys, telefono Nr., el. paštas)

 

Planuojama ūkinės veiklos objekto ir (ar) įrenginio eksploatavimo pradžia:  ___________________

 

Leidime nurodytos sąlygos, kurias būtina įgyvendinti iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio nuostatomis:

 

Eil. Nr.

Leidimo sąlyga, kuri turi būti įgyvendinta iki ūkinės veiklos objekto eksploatavimo pradžios

Leidimo sąlygos įgyvendinimo aprašymas

Pastabos, komentarai, papildoma informacija

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

Pridedama:

1.

2.

3.

4.

5.

________________________________________________________________________________

Veiklos vykdytojo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Deklaracijos pavyzdys)

 

(Jeigu pranešimą teikia juridinis asmuo, pranešimas rašomas ant juridinio asmens rašto blanko)

 

DEKLARACIJA

 

 

Teikiu Pranešimą apie planuojamą ūkinės veiklos objekto, kuriam išduotas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas arba taršos leidimas.

 

Patvirtinu, kad šiame pranešime pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir visa.

 

Patvirtintu, kad ūkinės veiklos objekte

 

 

(nurodyti įrenginio pavadinimą)

įgyvendintos leidime

 

 

(nurodyti leidimo tipą – TIPK arba taršos, išdavimo datą ir Nr.)

 

nurodytos sąlygos, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios.

 

 

Patvirtinu, kad įgyvendinti kiti aplinkosauginiuose ir visuomenės sveikatos saugos teisės aktuose nustatyti reikalavimai taikomi iki ūkinės veiklos objekte vykdomos veiklos pradžios.

Patvirtinu, kad įgyvendintos poveikio aplinkai vertinimo sprendime nustatytos sąlygos ir suprojektuotos poveikio aplinkai vertinimo sprendime ir (ar) atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios. (Taikoma, kai ūkinės veiklos objekte bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo. Kai netaikoma, ši deklaracijos dalis neteikiama.)

 

Neprieštarauju, kad patikrinimą atliekanti institucija pranešimo ar jo dalies ir jo priedų kopiją, išskyrus informaciją, kuri šiame pranešime nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų bet kuriam asmeniui.

 

Įsipareigoju sudaryti sąlygas atlikti patikrinimą atvykus į ūkinės veiklos objektą.

 

 

Parašas _____________________________                                    Data __________________

(veiklos vykdytojo ar jo įgalioto asmens)

 

 

 

__________________________________________________________________________

(pasirašančiojo vardas, pavardė, pareigos)

 

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Sprendimo dėl patikrinimo pabaigos pavyzdys)

 

(Sprendimas rašomas ant Aplinkos apsaugos agentūros rašto blanko)

 

SPRENDIMAS

DĖL ŪKINĖS VEIKLOS OBJEKTO ATITIKTIES ___________________________________________LEIDIME NUSTATYTOMS SĄLYGOMS,

(nurodyti leidimo tipą – TIPK arba taršos, išdavimo datą ir Nr.)

KURIOS PRIVALO BŪTI ĮGYVENDINTOS IKI ŪKINĖS VEIKLOS VYKDYMO PRADŽIOS

 

 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(Juridinio asmens kodas)

___________________________________________________________________________

(Ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas, telefonas)

 

___________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________

(Veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, el. paštas)

 

 

 

Ūkinės veiklos objekte patikrinimo metu įgyvendintos/neįgyvendintos ______________________________________ leidime nustatytos sąlygos, kurios privalo būti (nurodyti leidimo tipą – TIPK arba taršos, išdavimo datą ir Nr.)

įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios:

 

Eil. Nr.

Leidimo sąlyga, kuri turi būti įgyvendinta iki ūkinės veiklos objekto eksploatavimo pradžios

Įgyvendinta / Neįgyvendinta

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

 

Išvada. Sprendime nurodytas ūkinės veiklos objektas patikrinimo metu atitinka / neatitinka ______________ leidime Nr. ____ nustatytas sąlygas, kurios privalo būti įgyvendintos iki ūkinės veiklos vykdymo pradžios, ir galima / negalima pradėti eksploatuoti šiame leidime nurodytą ūkinės veiklos objektą ir (ar) vykdyti ūkinę veiklą.

 

Priimtas ..............m. .......................................d.

 

Direktorius______________________________                          _______________________

(Parašas)                                                                                                         (Vardas, pavardė)                          

 

 

Patikrinimo išvadas pateikė:

 

___________________________________________________________________________

(Išvadą pateikusios institucijos pavadinimas, pateikimo data)

 

Nurodoma sprendimo dėl apskundimo tvarka (šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo gavimo ar paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajai administracinių ginčų komisijai Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba administraciniam teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ).

 

 

Planuojamos ūkinės veiklos objekto patikrinimo prieš eksploatavimo pradžią tvarkos aprašo

4 priedas

 

PATIKRINIME DALYVAUJANČIŲ SUBJEKTŲ KOMPETENCIJA

 

1.           Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas įvertina:

1.1. ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, įgyvendintos TIPK arba taršos leidime (toliau – leidimas) nustatytos sąlygos dėl triukšmo ir (ar) kvapų valdymo, , kurios turi būti įgyvendintos pasirengimo vykdyti ūkinę veiklą etape;

1.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio 5 dalyje nustatytų reikalavimų įgyvendinimą. Įvertina, ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, įgyvendintos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios.

2. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas įvertina, ar vykdant aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę bus įmanoma užtikrinti leidimo sąlygų ir (ar) aplinkos apsaugos teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolę (pvz., įvertinti bendrą ir atskirų atliekų rūšių kiekį, aplinkosauginių priemonių efektyvumą ir pan.).

3. Aplinkos apsaugos agentūros atstovas įvertina:

3.1. ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, įgyvendintos leidime nustatytos sąlygos, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios, išskyrus sąlygas dėl triukšmo ir (ar) kvapų valdymo;

3.2. ar ūkinės veiklos objektuose, kuriuose bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka, užtikrinamas Aplinkos apsaugos įstatymo 15 straipsnio 5 dalies reikalavimų įgyvendinimas. Įvertina, ar ūkinės veiklos objekte, kuriame bus vykdoma ūkinė veikla, kuriai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas atliktas poveikio aplinkai vertinimas arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, įgyvendintos PAV sprendime nustatytos sąlygos ir PAV sprendime ir (ar) atrankos išvadoje numatytos priemonės reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai sumažinti ir (ar) jį kompensuoti, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios;

3.3. ar įrengtos ūkio subjektų aplinkos monitoringui vykdymui numatytos vietos ėminių ėmimui ir (ar) matavimams atlikti.

4. Nurodytos institucijos gali teikti pastabas dėl visų leidimo sąlygų, kurios turi būti įgyvendintos iki eksploatavimo pradžios, įgyvendinimo.

 

_________________