KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ II PUSMEČIO DARBO PLANO PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d.  Nr. T-309

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir vykdydama Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XV skyriaus nuostatas, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:
Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų II pusmečio darbo planą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                            Vaclovas Andrulis            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono

savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimu Nr. T-309

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 METŲ II PUSMEČIO

DARBO PLANAS

                                                                 

Eil.

Nr.

Tarybos posėdžiuose svarstomi klausimai

 

 

Vykdymo data

Klausimo rengėjai

1

2

3

4

1.       

Informacija apie pasiruošimą šildymo sezonui

 

III ketv.

Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos, Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetai, Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

2.       

Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų, taikomų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo

III ketv.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas, Socialinės paramos skyrius

3.   

Audito išvada dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių bei Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo

III ketv.

 

 

 

Savivaldybės kontrolierius

 

 

4.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

III ketv.

Biudžeto ir investicijų,  Kontrolės komitetai, Finansų skyrius

5.       

Dėl rajono savivaldybės administracijos struktūros ir didžiausio leistino administracijos darbuotojų etatų skaičiaus nustatymo

IV ketv.

Savivaldybės meras,

Administracijos direktorius

 

6.       

Dėl 2019 metų Kelmės rajono savivaldybės programinio biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo

III–IV ketv.

Biudžeto ir investicijų komitetas, Finansų skyrius

 

7.       

Dėl 2020 m. rajono savivaldybės biudžeto projekto

 

 

IV ketv.

Savivaldybės administracijos skyriai,  Administracijos direktorius, komitetai, Finansų skyrius

8.       

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo

IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

9.       

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų 2020 metais nustatymo

IV ketv.

Strateginio planavimo ir investicijų skyrius

10.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esančių patalpų ir statinių, kurie yra apleisti ir neprižiūrimi, naudojami ne pagal paskirtį ir kuriems taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo

IV ketv.

Turto valdymo skyrius

 

11.   

Dėl Korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano įgyvendinimo

IV ketv.

Antikorupcijos komisija, Administracijos direktoriaus pavaduotojas

12.   

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. pirmojo pusmečio darbo plano patvirtinimo

IV ketv.

Savivaldybės meras, komitetai, frakcijos, Tarybos nariai

13.   

Dėl rajono savivaldybės tarybos narių patirties sklaidos išvykos

III ketv.

Savivaldybės meras, Tarybos nariai

 

 

___________________