LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 11 d. Nr. 3D-688

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir III skyriaus lentelę išdėstau taip:

 

 

Priemonės

 

 

 

Grynasis pelningumas ≥, proc.

 

 

 

Skolos rodiklis ≤

 

 

 

Paskolų padengimo rodiklis ≥

 

 

Vidinė

grąžos

norma ≥,

proc.

 

Priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

2

 

 

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

4,4

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“

 

2

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

4,4

 

Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“

 

2*

 

 

 

0,6

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“

 

2*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“

 

2*

 

0,6

 

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“

 

2

 

0,6

 

 

 

1,25

 

 

 

 

 

4,4

 

Priemonė „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“

 

 

 

Veiklos sritis „Investicijos į miškininkystės technologijas“

 

 

 

2*

 

0,6*

 

 

 

1,25*

 

 

 

4,4*

 

Priemonė „Bendradarbiavimas“

 

 

 

Veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“

 

2

 

 

 

 

Veiklos sritis „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“

 

2

 

0,6

 

1,25

 

* – skaičiuojamas metais, kuriais baigiamas įgyvendinti verslo planas (verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga);

** – neskaičiuojamas, kai paramos paraiška teikiama tik medynų ir krūmynų pertvarkymui.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                             Virginija Baltraitienė