LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-1229 „DĖL BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ ANTRINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ BEI BENDRŲJŲ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ SPECIALIZUOTŲ CHIRURGIJOS STACIONARINIŲ TRETINIO LYGIO PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 17 d. Nr. V-977

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-1229 „Dėl Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų bei Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašų patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

1.1.    Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. padalinys, kuriame teikiamos intensyviosios terapijos suaugusiesiems ar (ir) reanimacijos ir intensyvios terapijos antrinio lygio paslaugos suaugusiesiems ir (ar) vaikams.“

1.2.    Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas suaugusiesiems ir (ar) vaikams, pačios privalo atlikti laboratorinius tyrimus pagal Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-465), ar (ir) Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija II) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos apraše ir Antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija II) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas V-827), nustatytus reikalavimus laboratoriniams tyrimams atlikti.“

1.3.    Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Turi būti teikiamos intensyviosios terapijos (suaugusiesiems) paslaugos pagal Įsakymu Nr. V-465 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus ar (ir) antrinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos pagal Įsakymu Nr. V-827 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus (reanimacija ir intensyvioji terapija II (vaikų), reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų), ar (ir) antrinio lygio naujagimių intensyviosios terapijos paslaugos pagal Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus.“

2.       Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Bendrųjų vaikų ir suaugusiųjų specializuotų chirurgijos stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašą:

2.1.    Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. padalinys, kuriame teikiamos intensyviosios terapijos suaugusiesiems ar (ir)  reanimacijos ir intensyviosios terapijos tretinio lygio paslaugos suaugusiesiems ir (ar) vaikams;“.

2.2.    Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. ASPĮ, teikdamos Aprašo 1 punkte nurodytas paslaugas suaugusiesiems ir (ar) vaikams, pačios privalo atlikti laboratorinius tyrimus pagal Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-465 „Dėl Intensyviosios terapijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų ir Intensyviosios priežiūros asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-465), ar (ir) Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija III) teikimo vaikams sąlygų ir tvarkos apraše ir Tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų (reanimacija III) teikimo suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos apraše, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-827 „Dėl Reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugų teikimo vaikams ir suaugusiesiems sąlygų ir tvarkos aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas V-827), nustatytus laboratorinių tyrimų atlikimo reikalavimus.“

2.3.    Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Turi būti teikiamos intensyviosios terapijos paslaugos pagal Įsakymu Nr. V-465 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus ar (ir)  tretinio lygio reanimacijos ir intensyviosios terapijos paslaugos (reanimacija ir intensyvioji terapija III (vaikų), reanimacija ir intensyvioji terapija III (suaugusiųjų)) pagal Įsakymu Nr. V-827 nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus, ar (ir) tretinio lygio naujagimių intensyviosios terapijos paslaugos pagal Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-308 „Dėl Neonatologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, nustatytus paslaugų teikimo reikalavimus. ASPĮ, teikiančiose tretinio lygio vaikų veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas, užtikrinama reanimacija II vaikams, o teikiant tretinio lygio suaugusiųjų veido ir žandikaulių chirurgijos paslaugas – reanimacija II suaugusiesiems.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys