LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ ministRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės

25 d. įsakymo Nr. 260 „DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. birželio 30 d. Nr. 1V-445

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymą Nr. 260 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 5 dalies 3 punktą ir 27 straipsnio 4 ir 5 dalis“;

1.2. pakeičiu nurodytuoju įsakymu patvirtintas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisykles ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u:

2.1. valstybės įmonę „Regitra“ iki 2014 m. liepos 10 d. pateikti savo interneto svetainėje ir visuomenės informavimo priemonėse informaciją apie leidimų dalyvauti viešajame eisme sustabdymą transporto priemonėms, kurių privalomosios techninės apžiūros arba transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimas pasibaigęs iki 2014 m. liepos 1 d.;

2.2. policijos generalinį komisarą iki 2014 m. rugpjūčio 1 d. patvirtinti valstybinio registracijos numerio ženklų nuėmimo nuo viešajame eisme neteisėtai dalyvaujančių išregistruotų transporto priemonių tvarką.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. įsakymas, išskyrus įsakymo 1.2 papunktyje nauja redakcija išdėstytų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 92.11 papunktį, įsigalioja 2014 m. liepos 1 d.;

3.2. įsakymo 1.2 papunktyje nauja redakcija išdėstytų Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių 92.11 papunktis įsigalioja 2014 m. spalio 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                          Dailis Alfonsas Barakauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 260

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2014 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1V-445 redakcija)

 

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (toliau – transporto priemonės) registracijos tvarką.

2Pagrindinės taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1286 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“.

3. Transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruoja, valstybinio registracijos numerio ženklus (toliau – numerio ženklai) ir transporto priemonių registraciją patvirtinančius dokumentus (toliau – transporto priemonės registracijos dokumentai) išduoda bei jų apskaitą vykdo valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“).

Transporto priemonių duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre (toliau – transporto priemonių registras).

4. Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos tik nustatyta tvarka atlikus jų tipo patvirtinimą (procedūra, pagal kurią patvirtinama transporto priemonės atitiktis tam tikroms administracinėms nuostatoms ir techniniams reikalavimams; toliau – transporto priemonių patvirtinimas), privalomąją techninę apžiūrą, privalomas muitinės procedūras, sumokėjus valstybės nustatytus su transporto priemone ar su jos dalyvavimu viešajame eisme susijusius mokesčius ir apdraudus transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

5. Transporto priemonių patvirtinimas atliekamas Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse, patvirtintose susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Transporto priemonės klasifikuojamos vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikoje transporto priemonės registruojamos šių transporto priemonių valdytojų vardu:

6.1Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenančių asmenų, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaravusių gyvenamąją vietą, atleistų nuo gyvenamosios vietos deklaravimo arba įtrauktų į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (toliau – Lietuvos Respublikos gyventojai), laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenančių, tačiau Lietuvos Respublikos gyventojais nelaikytinų asmenų arba Mokesčių mokėtojų registre įregistruotų fizinių asmenų;

6.2. Lietuvos Respublikoje įregistruotų įmonių, įstaigų, organizacijų;

6.3. užsienyje įregistruotų įmonių atstovybių Lietuvos Respublikoje;

6.4. Mokesčių mokėtojų registre įregistruotų juridinių asmenų.

7. Užsienio gyventojų arba užsienyje įregistruotų įmonių, įstaigų, organizacijų vardu transporto priemonės gali būti registruojamos tik laikinai ir tik taisyklių 64.1.4 papunktyje nurodytu atveju.

8. Transporto priemonė įregistruojama vieno transporto priemonės valdytojo vardu. Kai transporto priemonę registruoti savo vardu prašo ne transporto priemonės savininkas, būtinas transporto priemonės savininko (nuosavybės teisę į transporto priemonę patvirtinančiame dokumente įrašyto (-ų) asmens (-ų) rašytinis sutikimas (išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos valstybei ar savivaldybei priklausančią transporto priemonę patikėjimo teise atitinkamai valdo valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija). Jei transporto priemonės savininkas yra nepilnametis, rašytinį sutikimą pateikia vienas iš nepilnamečio tėvų arba globėjų (rūpintojų).

9. Lietuvos Respublikoje neregistruojamos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 6 ir 7 dalyse nurodytos transporto priemonės.

10. Transporto priemonę pakartotinai įregistruojant Lietuvos Respublikoje po to, kai ji buvo įregistruota užsienyje, taikomos tokios pat procedūros, kaip ir įregistruojant ją Lietuvos Respublikoje pirmą kartą.

11. Transporto priemonės registruojamos bet kuriame VĮ „Regitra“ filiale, nepriklausomai nuo transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos ar buveinės adreso Lietuvos Respublikoje.

12. Dėl transporto priemonių registravimo transporto priemonių savininkai (transporto priemonių valdytojai) arba jų vardu veikiantys atstovai (toliau – pareiškėjai) gali kreiptis tiesiogiai atvykę į VĮ „Regitra“ filialą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį ir atlikti taisyklėse nustatytus transporto priemonių registracijos veiksmus elektroninėje erdvėje (toliau elektroninių ryšių priemonės).

Tiesiogiai atvykę į VĮ „Regitra“ filialą pareiškėjai teikia materialiuose originaliuose objektuose (popieriuje, plastike ar kitoje medžiagoje) teisėtai užfiksuotą informaciją (toliau – originalūs dokumentai), o elektroninių ryšių priemonėmis besikreipiantys pareiškėjai teikia informacinių technologijų priemonėmis kompiuterio rinkmenoje sudarytus dokumentus (toliau – skaitmeniniai dokumentai), elektroninius dokumentus ir originalių dokumentų skaitmenines kopijas. Atskirais taisyklėse nurodytais atvejais originalius dokumentus privalo pateikti ir elektroninių ryšių priemonėmis besikreipiantys pareiškėjai.

Pareiškėjų pageidavimu, jų teikiami dokumentai, numerio ženklai už papildomą mokestį gali būti paimami, o transporto priemonės registracijos dokumentai ir numerio ženklai išduodami pareiškėjo nurodytu adresu. Tokios paslaugos suteikimo tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

13. VĮ „Regitra“ informuoja policiją tais atvejais, kai:

13.1. pareiškėjas pageidauja registruoti transporto priemonę:

13.1.1. kurios variklis, jai ženklinti skirti numerio ženklai ar pati transporto priemonė yra įregistruoti Ieškomų transporto priemonių registre;

13.1.2. kurioje įmontuotos Ieškomų transporto priemonių registre įregistruotų transporto priemonių dalys;

13.2transporto priemonės identifikavimo numeris, jo žymėjimo vieta, gamintojo identifikavimo plokštelė, kiti gamintojo žymenys su juose įrašytais transporto priemonę identifikuojančiais duomenimis (toliau – transporto priemonės identifikavimo žymenys) turi taisymo ar klastojimo požymių;

13.3. pareiškėjas pateikia Ieškomų ir rastų numeruotų bei individualius požymius turinčių daiktų ir dokumentų registre įregistruotą arba taisymo, klastojimo žymių turintį dokumentą;

13.4. pareiškėjas yra įregistruotas Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniame registre.

14. Taisyklių 13.1–13.3 papunkčiuose nurodytais atvejais informavusi policiją, VĮ „Regitra“ nagrinėja pareiškėjų prašymus dėl transporto priemonių registravimo tik po teisėsaugos institucijų atliktų patikrinimų ar tyrimų (išskyrus atvejus, kai numerio ženklai ar dokumentai įregistruoti atitinkamame registre dėl to, kad yra pripažinti negaliojančiais).

15. VĮ „Regitra“ teikiamų paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 756 „Dėl Ministerijų, Vyriausybės įstaigų ir apskričių viršininkų įsteigtų ir jiems priskirtų valstybės įmonių bei viešųjų įstaigų teikiamų monopolinio pobūdžio prekių ir paslaugų kainų bei tarifų nustatymo bendrosios tvarkos patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINIS REGISTRACIJOS NUMERIS IR VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO ŽENKLAI

 

16. Kiekvienai Lietuvos Respublikoje įregistruotai transporto priemonei skiriamas valstybinis registracijos numeris (toliau – registracijos numeris).

Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų, atstovybių narių ar Europos Sąjungos įstaigų narių, turinčių Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento išduotus galiojančius „A“ ir „B“ kategorijos akreditacijos pažymėjimus (toliau – Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos, atstovybių ar įstaigų nariai) vardu registruojamoms transporto priemonėms registracijos numeris skiriamas užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, o registruojant kitas transporto priemones registracijos numeris skiriamas VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

17. Leidimą dalyvauti viešajame eisme turinčių transporto priemonių registracijos numeriai turi būti unikalūs (nesutampantys).

Registruojant M, N ir O kategorijų transporto priemones registracijos numerį sudaro nuo vieno iki šešių skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių, registruojant L kategorijos transporto priemones – nuo vieno iki penkių skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių, o registruojant galinguosius keturračius – nuo vieno iki keturių skaitmenų arba skaitmenų ir raidžių.

18. Lietuvos Respublikoje įregistruotai transporto priemonei skirtas registracijos numeris nekeičiamas visą transporto priemonės registravimo Lietuvos Respublikoje laiką, išskyrus atvejus, kai:

18.1. registracijos numeris įrašomas iš Lietuvos Respublikos išvežamoms transporto priemonėms ženklinti skirtuose numerio ženkluose;

18.2. prarandami (-as) numerio ženklai (-as);

18.3. transporto priemonės, kuriai skirtas registracijos numeris, valdytojas pageidauja jį pakeisti arba skirti kitai to paties asmens vardu registruojamai transporto priemonei (šiuo atveju pirmajai transporto priemonei skiriamas naujas registracijos numeris arba ji išregistruojama).

19. Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės turi būti paženklintos numerio ženklais su juose įrašytais tai transporto priemonei skirtais registracijos numeriais. Numerio ženklai yra išduodami kartu su transporto priemonės registracijos dokumentais transporto priemonių registracijos procedūros pabaigoje.

Registracijos numeris skiriamas ir numerio ženklai išduodami atsižvelgiant į transporto priemonės valdytoją (kai transporto priemonės valdytojas yra Lietuvos Respublikoje akredituota ir reziduojanti atstovybė, Europos Sąjungos įstaiga, atstovybės ar įstaigos narys), transporto priemonės naudojimo paskirtį, kategoriją, rūšį.

20. Išduodami numerio ženklai turi atitikti Lietuvos standarte LST 1447 „Kelių transporto priemonių valstybinio numerio ženklai. Techniniai reikalavimai“ nustatytus reikalavimus. Iki šio standarto papildymo reikalavimais, keliamais galingųjų keturračių, istorinių transporto priemonių numerio ženklams, 4-ojo, 5-ojo formato numerio ženklams ir laikinai registruojamų transporto priemonių numerio ženkluose galiojimo termino nuorodai žymėti, šie numerio ženklai ir jų galiojimo termino nuorodos žymėjimas turi atitikti VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatytus techninius reikalavimus.

21. Išduodami šių tipų numerio ženklai:

21.1. bendrojo naudojimo (toliau – I tipo);

21.2. lengviesiems automobiliams taksi (toliau – III tipo);

21.3. Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų, atstovybių ar įstaigų narių transporto priemonėms (toliau – IV tipo);

21.4. iš Lietuvos Respublikos išvežamoms transporto priemonėms (toliau – V tipo);

21.5. galingiesiems keturračiams;

21.6. istorinėms transporto priemonėms.

22. Registruojamoms transporto priemonėms ženklinti išduodami I tipo numerio ženklai, išskyrus atvejus, kai:

22.1. registruojami lengvieji automobiliai taksi; šiuo atveju išduodami III tipo numerio ženklai;

22.2. registruojamas transporto priemones teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos, atstovybių ar įstaigų nariai; šiuo atveju išduodami IV tipo numerio ženklai;

22.3. laikinai (ne ilgesniam kaip mėnesio laikotarpiui) įregistruojamos iš Lietuvos Respublikos išvežamos Lietuvos Respublikoje arba užsienio šalyje galiojančios registracijos ar leidimo laikinai dalyvauti viešajame eisme neturinčios transporto priemonės (išskyrus galinguosius keturračius); šiuo atveju išduodami V tipo numerio ženklai;

22.4. registruojami galingieji keturračiai; šiuo atveju išduodami galingiesiems keturračiams ženklinti skirti numerio ženklai;

22.5. transporto priemonių valdytojai pageidauja registruojamas istorines transporto priemones paženklinti istorinėms transporto priemonėms ženklinti skirtais numerio ženklais.

23. Laikinai registruojamoms transporto priemonėms ženklinti skirtuose numerio ženkluose nurodomas jų galiojimo (transporto priemonės registracijos) terminas.

24. Vienai transporto priemonei ženklinti išduodamas vienas numerio ženklų rinkinys.

M ir N kategorijų transporto priemonėms ženklinti skirtų numerio ženklų rinkinį sudaro dvi plokštelės, O kategorijos transporto priemonėms ir galingiesiems keturračiams – viena plokštelė, o L kategorijos transporto priemonėms – viena arba dvi plokštelės. Numerio ženklų rinkinį gali sudaryti skirtingų formatų, atsižvelgiant į transporto priemonėse numerio ženklams tvirtinti transporto priemonių gamintojo įrengtų vietų matmenis, numerio ženklų plokštelės.

25. Pareiškėjų pageidavimu VĮ „Regitra“ papildomai išduoda VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatytus techninius reikalavimus atitinkančią lentelę su registracijos numeriu (toliau – lentelė). Lentelė yra skirta tvirtinti transporto priemonės gale gerai matomoje vietoje tais atvejais, kai prie transporto priemonės galinės dalies pritvirtintas dviratis (-čiai) uždengia numerio ženklą. Lentelė nepakeičia numerio ženklo ir negali būti naudojama vietoj jo. Lentelės matmenys yra 520 mm x 110 mm. Lentelių išdavimo ir apskaitos tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

26. Išduodami penkių formatų numerio ženklai:

26.1. 1-ojo matmenys yra 520 mm x 110 mm (šio formato numerio ženklai yra skirti M, N ir O kategorijų transporto priemonėms ženklinti); šio formato numerio ženklai gali būti skiriami L kategorijos transporto priemonėms ženklinti tais atvejais, kai šių transporto priemonių gamintojų įrengtos numerio ženklo tvirtinimo vietos atitinka formato matmenis;

26.2. 2-ojo matmenys yra 300 mm x 150 mm (šio formato numerio ženklai yra skirti M, N ir O kategorijų transporto priemonėms ženklinti tais atvejais, kai šių transporto priemonių gamintojų įrengtos numerio ženklo tvirtinimo vietos atitinka formato matmenis);

26.3. 3-ojo matmenys yra 230 mm x 150 mm (šio formato numerio ženklai yra skirti L kategorijos transporto priemonėms (išskyrus L1, L1E, L2, L2E ir L6E kategorijų transporto priemones) ir galingiesiems keturračiams ženklinti);

26.4. 4-ojo matmenys yra 145 mm x 120 mm (šio formato numerio ženklai yra skirti L1, L1E, L2, L2E ir L6E kategorijų transporto priemonėms ženklinti);

26.5. 5-ojo matmenys yra 165 mm x 210 mm (šio formato numerio ženklai yra skirti L kategorijos transporto priemonėms (išskyrus L1, L1E, L2, L2E ir L6E kategorijų transporto priemones) ženklinti).

27. L kategorijos transporto priemonėms (išskyrus L1, L1E, L2, L2E ir L6E kategorijų transporto priemones) ženklinti skirtų numerio ženklų formatas (3-iasis arba 5-asis) parenkamas atsižvelgiant į transporto priemonės gamintojo įrengtos numerio ženklo tvirtinimo vietos matmenis. Iki 2014 m. liepos 1 d. registruotoms L kategorijos transporto priemonėms (išskyrus L1, L1E, L2, L2E ir L6E kategorijų transporto priemones) ženklinti išduoti 4-ojo formato numerio ženklai gali būti naudojami (be galimybės skirti juos kitoms transporto priemonėms ženklinti), kol nebus keičiamas registracijos numeris.

28. Registruojamoms transporto priemonėms ženklinti pareiškėjų pageidavimu gali būti paliekami ir anksčiau Lietuvos Respublikoje transporto priemonių registraciją vykdžiusios institucijos išduoti, tuo metu galiojusius techninius reikalavimus atitinkantys numerio ženklai, jei juose įrašyto registracijos numerio dalį sudarančios raidės yra lotyniškos.

29. Kai taisyklių 18.3 papunktyje nurodytu atveju registracijos numerį pageidaujama skirti kitai transporto priemonei ir abi transporto priemonės registruojamos ne tuo pačiu metu, perkelti nuo vienos transporto priemonės ant kitos skirti numerio ženklai turi būti perduodami VĮ „Regitra“, kuri numerio ženklus už mokestį saugo, kol registracijos numeris bus skirtas kitai transporto priemonei ir ji bus įregistruota. Numerio ženklų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

 

III SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONĖS REGISTRACIJOS DOKUMENTAI

 

30. Baigusi transporto priemonių registracijos procedūrą, VĮ „Regitra“ išduoda šiuos originalius transporto priemonės registracijos dokumentus:

30.1. vidaus reikalų ministro patvirtintos formos transporto priemonės registracijos liudijimą (toliau – registracijos liudijimas);

30.2. VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos:

30.2.1. galingojo keturračio registracijos liudijimą (toliau – galingojo keturračio registracijos liudijimas), kai registruojami galingieji keturračiai;

30.2.2. transporto priemonės laikinos registracijos liudijimą (toliau – laikinos registracijos liudijimas), kai laikinai (ne ilgesniam kaip mėnesio laikotarpiui) registruojamos iš Lietuvos Respublikos išvežamos Lietuvos Respublikoje arba užsienio šalyje galiojančios registracijos ar leidimo laikinai dalyvauti viešajame eisme neturinčios transporto priemonės (išskyrus galinguosius keturračius).

31. Registracijos liudijime įrašomi transporto priemonių registro duomenys, išvardyti Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašyme ir privalomojoje formoje, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ (toliau – registracijos liudijimo blanko aprašymas). Registruojant istorines transporto priemones arba transporto priemones, kurios prieš tai buvo registruotos užsienyje ar Lietuvos Respublikoje įrašant transporto priemonės registracijos dokumente ne visus registracijos liudijimo blanko aprašyme išvardytus duomenis, registracijos liudijime gali būti įrašomas mažesnis duomenų kiekis. Tokiu atveju registracijos liudijime įrašomi šie transporto priemonių registro duomenys:

31.1. valstybinis registracijos numeris;

31.2. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

31.3. komercinis pavadinimas;

31.4. identifikavimo numeris;

31.5. masė be krovinio, kg (kai registruojama kroviniams gabenti skirta transporto priemonė);

31.6. didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kg (kai registruojama kroviniams gabenti skirta transporto priemonė);

31.7. spalva;

31.8. transporto priemonės valdytojo, transporto priemonės savininko (kai transporto priemonė registruojama transporto priemonės valdytojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, vardu) duomenys:

31.8.1. juridinio asmens kodas (kai transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas) yra Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo) arba identifikavimo kodas Mokesčių mokėtojų registre (kai transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas) nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);

31.8.2. fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės) arba juridinio asmens pavadinimas;

31.8.3. fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;

31.9. pirmosios registracijos data arba transporto priemonės modelio metai (kai transporto priemonė buvo naudota, tačiau nebuvo registruota arba nėra galimybių nustatyti pirmosios registracijos datos);

31.10. pirmosios registracijos Lietuvoje data (jei yra galimybių nustatyti);

31.11. transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu:

31.11.1. numeris;

31.11.2. data;

31.12. laikinos transporto priemonės registracijos galiojimo pabaigos data (kai transporto priemonė įregistruojama laikinai);

31.13. registracijos liudijimo išdavimo data.

32. Galingojo keturračio registracijos liudijime įrašomi šie transporto priemonių registro duomenys:

32.1. valstybinis registracijos numeris;

32.2. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

32.3. komercinis pavadinimas;

32.4. identifikavimo numeris;

32.5. transporto priemonės valdytojo, transporto priemonės savininko (kai transporto priemonė registruojama transporto priemonės valdytojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, vardu) duomenys:

32.5.1. juridinio asmens kodas (kai transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas) yra Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo) arba identifikavimo kodas Mokesčių mokėtojų registre (kai transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas) nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);

32.5.2. fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės) arba juridinio asmens pavadinimas;

32.5.3. fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;

32.6masė be krovinio (kg);

32.7. variklio darbinis tūris (cm3);

32.8. didžiausia naudingoji galia (kW, kai sūkiai min-1);

32.9. degalai (galios šaltinis);

32.10. spalva;

32.11. pirmosios registracijos Lietuvoje data (pirmojo duomenų įrašymo transporto priemonių registre data);

32.12. transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu:

32.12.1. numeris;

32.12.2. data;

32.13. laikinos transporto priemonės registracijos galiojimo pabaigos data (kai transporto priemonė įregistruojama laikinai);

32.14. galingojo keturračio registracijos liudijimo išdavimo data.

33. Laikinos registracijos liudijime įrašomi šie transporto priemonių registro duomenys:

33.1. valstybinis registracijos numeris;

33.2. gamybinė markė (gamintojo prekės pavadinimas);

33.3. komercinis pavadinimas;

33.4. identifikavimo numeris;

33.5. masė be krovinio, kg (kai registruojama kroviniams gabenti skirta transporto priemonė);

33.6. didžiausia techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė, kg (kai registruojama kroviniams gabenti skirta transporto priemonė);

33.7. spalva;

33.8. transporto priemonės valdytojo, transporto priemonės savininko (kai transporto priemonė registruojama transporto priemonės valdytojo, kuris nėra transporto priemonės savininkas, vardu) duomenys:

33.8.1. juridinio asmens kodas (kai transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas) yra Juridinių asmenų registre įregistruotas juridinis asmuo) arba identifikavimo kodas Mokesčių mokėtojų registre (kai transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas) nėra įregistruotas Juridinių asmenų registre ar Lietuvos Respublikos gyventojų registre, tačiau įregistruotas Mokesčių mokėtojų registre);

33.8.2. fizinio asmens vardas (-ai), pavardė (-ės) arba juridinio asmens pavadinimas;

33.8.3. fizinio asmens gyvenamosios vietos arba juridinio asmens buveinės adresas;

33.9. transporto priemonės kilmės dokumento pavadinimas serija ir numeris;

33.10. šalies, kurioje išduotas transporto priemonės kilmės dokumentas, kodas;

33.11. pirmosios registracijos data arba transporto priemonės modelio metai (kai transporto priemonė buvo naudota, tačiau nebuvo registruota arba nėra galimybių nustatyti pirmosios registracijos datos);

33.12. pirmosios registracijos Lietuvoje data (jei yra galimybių nustatyti);

33.13. transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu:

33.13.1. numeris;

33.13.2. data;

33.14. laikinos transporto priemonės registracijos galiojimo pabaigos data;

33.15. laikinos registracijos liudijimo išdavimo data.

34. Laikinos registracijos liudijimas nepakeičia ankstesnio transporto priemonės registravimo metu išduoto transporto priemonės registracijos dokumento ir yra naudojamas tik kaip jį papildantis dokumentas.

35. Transporto priemonės registracijos dokumente įrašyti duomenys tvirtinami VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus įgalioto darbuotojo parašu ir transporto priemonės registracijos dokumentams tvirtinti skirtu VĮ „Regitra“ antspaudu.

36. Registruojant transporto priemonę, išduodamas vienas originalus transporto priemonės registracijos dokumentas.

Transporto priemonės registracijos dokumentai išduodami taisyklių VII ir VIII skyriuose nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS PAGRINDAI

 

37. Transporto priemonės registruojamos (išregistruojamos) pareiškėjų ir kitų duomenų teikėjų teikiamų duomenų, informacijos pagrindu.

Registruojant (išregistruojant) transporto priemones naudojami tie pareiškėjų pateikti duomenys ir informacija, kurių nėra kitų duomenų teikėjų tvarkomuose registruose, informacinėse sistemose ar duomenų bazėse (toliau – informacinės sistemos) arba kurių gauti tiesiai iš atitinkamų informacinių sistemų VĮ „Regitra“ neturi teisinio pagrindo. Jei pareiškėjų pateikti duomenys ir informacija prieštarauja esantiems informacinėse sistemose, vadovaujamasi pastarosiose esančiais duomenimis.

Taisymo ar klastojimo žymių turinčiuose dokumentuose užfiksuoti duomenys ar informacija nenaudojami.

38. Registruojant (išregistruojant) transporto priemones naudojami duomenys ir informacija, kuriuos pareiškėjai pagrindžia šiais dokumentais (originalių dokumentų skaitmeninėmis kopijomis):

38.1. VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos prašymu (toliau – prašymas);

38.2. pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu (toliau – asmens dokumentas);

38.3. atstovavimą patvirtinančiu dokumentu;

38.4. transporto priemonės kilmės dokumentu;

38.5. pareiškėjo prašyme pateiktą informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu (toliau – informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinantis dokumentas);

38.6. transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos adresą Lietuvos Respublikoje patvirtinančiu dokumentu (toliau – gyvenamosios vietos adresą patvirtinantis dokumentas);

38.7. kitais taisyklėse nurodytais dokumentais.

39. VĮ „Regitra“ kreipiasi į Lietuvos Respublikos kompetentingas institucijas dėl išvados, ar transporto priemonių registracijai būtinos atitinkamos prievolės atliktos tinkamai, kai informacinėse sistemose transporto priemonių registracijai reikiamų duomenų nėra, o pareiškėjai pateikia šiuos užsienyje išduotus dokumentus (originalių dokumentų skaitmenines kopijas):

39.1. Europos Sąjungos muitų teritorijoje išduotą muitinės procedūrų atlikimą patvirtinantį dokumentą; šiuo atveju kreipiamasi į Lietuvos Respublikos muitinę;

39.2. Europos ekonominės erdvės šalyje (toliau – EEE šalis) išduotą privalomosios techninės apžiūros atlikimą patvirtinantį dokumentą; šiuo atveju kreipiamasi į Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociaciją;

39.3. EEE šalyje išduotą transporto priemonės draudimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu patvirtinantį dokumentą; šiuo atveju kreipiamasi į Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą.

40. Asmens dokumentu pripažįstamas galiojantis dokumentas, kuriame yra pareiškėjo vardas, pavardė, veido atvaizdas ir pareiškėjo parašas. Jei pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos gyventojas (išskyrus Lietuvos Respublikoje gyvenančius užsieniečius), dokumentas turi būti išduotas:

40.1. Lietuvos Respublikos teritorinės policijos įstaigos migracijos tarnybos;

40.2. Lietuvos Respublikos policijos įstaigos arba VĮ „Regitra“ (kai dokumentas yra vairuotojo pažymėjimas);

40.3. Valstybės tarnybos departamento (kai dokumentas yra tarnybinis pasas);

40.4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (kai dokumentas yra diplomatinis pasas);

40.5. Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (kai dokumentas yra asmens grįžimo pažymėjimas);

40.6. Lietuvos Respublikos kardomojo kalinimo įstaigos (kai dokumentas yra pažymėjimas apie suimtojo paleidimą ir jame kaip kardomoji priemonė yra įrašytas dokumentų paėmimas).

41. Tais atvejais, kai asmeniui yra taikoma Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatyta kardomoji priemonė – dokumentų paėmimas, asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pripažįstama paimto asmens dokumento kopija, patvirtinta Lietuvos Respublikos prokuratūros ar ikiteisminio tyrimo įstaigos. Kartu su minėto dokumento kopija turi būti pateikiama ir dokumento kopiją tvirtinusios institucijos (įstaigos) išduota pažyma apie kardomosios priemonės, dokumentų paėmimo, paskyrimą įtariamajam.

42. Lietuvos Respublikoje gyvenančio užsieniečio asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pripažįstamas užsienyje išduotas piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, kurių duomenys yra įrašyti Lietuvos Respublikos gyventojų registre.

Užsienyje gyvenančio asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu pripažįstamas užsienyje išduotas piliečio pasas arba užsienio valstybėje, kurioje išduotas asmens tapatybės korteles pripažįsta Lietuvos Respublika, išduota asmens tapatybės kortelė.

43. Kai pareiškėjas yra transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) atstovas, privalu pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.132 straipsnio 2 dalies nuostatas atitinkantį atstovavimą patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dokumentas yra sudarytas elektroninių ryšių priemonėmis.

Jei atstovas yra įgaliotas asmuo, jis turi pateikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įformintą įgaliojimą, kuriame nurodytas pavedimas konkretiems veiksmams atlikti. Fizinio asmens duotas įgaliojimas turi būti įregistruotas Įgaliojimų registre, o juridinio asmens – patvirtintas jo vadovo parašu ir juridinio asmens antspaudu (jeigu juridinis asmuo antspaudą privalo turėti).

44. Transporto priemonės kilmės dokumentai skirstytini į tris grupes:

44.1. transporto priemonės patvirtinimą ar perdirbimą patvirtinančius dokumentus:

44.1.1. pagal taisyklių 5 punkte nurodyto teisės akto arba Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 2B-515 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų gamybos ir perdirbimo bei motorinių transporto priemonių, priekabų, kurioms uždrausta dalyvauti viešajame eisme, remonto ir techninės ekspertizės reikalavimų ir atlikimo tvarkos patvirtinimo“, nuostatas išduotus dokumentus;

44.1.2. transporto priemonės Europos Bendrijos atitikties liudijimus (kai transporto priemonės nebuvo registruotos ir naudotos);

44.1.3. transporto priemonių gamintojų išduotus atitikties liudijimus (išskyrus taisyklių 44.1.2 papunktyje nurodytus dokumentus), patvirtinančius, kad transporto priemonės buvo pagamintos pagal tam tikros rinkos reikalavimus (kai transporto priemonės nebuvo registruotos ir naudotos);

44.2. transporto priemonės registraciją patvirtinančius dokumentus:

44.2.1. EEE šalyse išduotus transporto priemonės registracijos liudijimus, kurie atitinka 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 4 tomas, p. 351) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. gruodžio 23 d. Komisijos direktyva 2003/127/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 7 tomas, p. 710) (toliau – direktyva), reikalavimus ir yra išduoti registruojant transporto priemones, atitinkančias Europos Bendrijos patvirtintą tipą arba kurioms yra suteiktas individualus Europos Bendrijos patvirtinimas;

44.2.2kompetentingų institucijų išduotus transporto priemonės registracijos liudijimus, eksporto dokumentus arba kitus, transporto priemonių registraciją patvirtinančius dokumentus, kurie neatitinka taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodytų sąlygų;

44.3. transporto priemonės naudojimą patvirtinančius dokumentus:

44.3.1. Europos ekonominei erdvei nepriklausančių šalių (toliau – trečiųjų šalių) kompetentingų institucijų išduotus registruotinų transporto priemonių nuosavybės teisės pažymėjimus;

44.3.2. kompetentingų institucijų patvirtinimus, kad transporto priemonės buvo naudojamos šalyse, kuriose teisės aktai nenumato tokių transporto priemonių registracijos, transporto priemonės priklausė šalių ginkluotosioms pajėgoms, valstybės, savivaldybių institucijoms arba buvo naudotos uždarose teritorijose ir todėl nebuvo registruotos;

44.3.3kompetentingų institucijų, įmonių išduotus transporto priemonių pardavimo pažymėjimus (kai realizuojamos valstybei priklausančios transporto priemonės).

45. Taisyklių 44.1.3, 44.2.2 ir 44.3 papunkčiuose išvardyti dokumentai transporto priemonėms registruoti visais atvejais teikiami kartu su taisyklių 44.1.1 papunktyje nurodytu dokumentu, o taisyklių 44.1.2 ir 44.2.1 papunkčiuose išvardyti dokumentai teikiami kartu su taisyklių 44.1.1 papunktyje nurodytu dokumentu, kai transporto priemonės perdirbamos po taisyklių 44.1.2 ir 44.2.1 papunkčiuose išvardytų dokumentų išdavimo.

Kai taisyklių 44.2.1 papunktyje nurodytus dokumentus sudaro dvi dalys, transporto priemonėms registruoti teiktinos abi dokumentų dalys.

46. Informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinantys dokumentai skirstomi į dvi grupes:

46.1. dokumentus, kai transporto priemonė valdoma nuosavybės teise (pirkimo–pardavimo, dovanojimo, mainų sutartys, mokėjimo sąskaita, sąskaita faktūra, paveldėjimo teisės liudijimas, teismo sprendimas ar kitas panašaus pobūdžio dokumentas);

46.2dokumentus, kai transporto priemonė valdoma nuomos, panaudos, patikėjimo ar kitu teisėtu pagrindu (išperkamosios nuomos, veiklos nuomos, nuomos, panaudos, turto patikėjimo sutartys, teisę naudotis transporto priemone suteikiantis įgaliojimas ar kitas panašaus pobūdžio dokumentas).

47VĮ „Regitra“ nenagrinėja pareiškėjų pateiktų informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinančių dokumentų turinio ir vadovaujasi pareiškėjo prašyme nurodyta informacija.

48. Kai transporto priemonės valdymo sandoris nebūna įformintas raštu, sandorį patvirtinantys dokumentai būna prarasti ar pareiškėjas informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinančių dokumentų negali pateikti dėl kitų priežasčių, pareiškėjas privalo pateikti transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) paaiškinimą raštu apie jų nepateikimo priežastis.

49. Gyvenamosios vietos adresą patvirtinantis dokumentas teikiamas tais atvejais, kai:

49.1. transporto priemonės valdytojas yra Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka:

49.1.1. nuo gyvenamosios vietos deklaravimo atleistas Lietuvos Respublikos gyventojas;

49.1.2. į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtrauktas Lietuvos Respublikos gyventojas;

49.2. transporto priemonės valdytojas yra laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantis, tačiau Lietuvos Respublikos gyventoju nelaikytinas asmuo.

50. Gyvenamosios vietos adresą patvirtinančiu dokumentu pripažįstamas:

50.1. valstybės įmonės Registrų centras išduotas dokumentas apie transporto priemonės valdytojui nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto arba gyvenamojo būsto išsinuomojimo fakto įregistravimą;

50.2. transporto priemonės valdytojo vaikų (įvaikių), sutuoktinio (partnerio) ar tėvų (įtėvių) raštiškas sutikimas įregistruojamos transporto priemonės valdytojo duomenyse nurodyti jų gyvenamosios vietos adresą;

50.3. užsienio valstybės diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos, Lietuvos Respublikoje akredituotos tarptautinės organizacijos atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos ar Lietuvos Respublikos institucijos (kai prie jos yra akredituotas užsienio valstybės visuomenės informavimo priemonės atstovas (užsienietis) arba jo šeimos narys) raštiškas sutikimas įregistruojamos transporto priemonės valdytojo (atstovybėje, įstaigoje, institucijoje dirbančio darbuotojo) duomenyse nurodyti atstovybės (įstaigos, institucijos) buveinės adresą.

51. Dokumentai, kurių duomenimis remiantis registruojamos transporto priemonės, pateikiami valstybine kalba. Užsienio šalių kalbomis pateikti dokumentai (išskyrus informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinančius dokumentus) turi būti išversti į lietuvių kalbą ir patvirtinti juos išvertusio vertėjo parašu bei vertimų biuro antspaudu. EEE šalies išduoti direktyvos reikalavimus atitinkantys transporto priemonės registracijos dokumentai arba transporto priemonės patvirtinimo dokumentai, kuriuose nėra specialių žymų ar kitos, Europos Sąjungoje suderintais kodais nepažymėtos informacijos, neverčiami.

52. Užsienyje išduoti dokumentai, kurie yra legalizuotini, turi būti teisės aktų nustatyta tvarka legalizuoti.

 

 

V SKYRIUS

PAREIŠKĖJŲ PRAŠYMŲ REGISTRUOTI TRANSPORTO PRIEMONES NAGRINĖJIMAS

 

53. Pareiškėjų prašymai įregistruoti transporto priemonę, pakeisti įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenis, išregistruoti transporto priemonę (toliau – pareiškėjo prašymas) pateikiami raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Pareiškėjų prašymai turi būti pasirašyti (elektroninių ryšių priemonėmis teikiamų prašymų pareiškėjai turi būti patvirtinę savo tapatybę per Elektroninių valdžios vartų portalą), juose turi būti nurodytas pareiškėjo adresas korespondencijai ir duomenys ryšiui palaikyti.

54. Nagrinėdama pareiškėjų prašymus VĮ „Regitra“ tikrina pareiškėjų tapatybę, nagrinėja pateiktus dokumentus (originalių dokumentų skaitmenines kopijas), duomenis, informaciją, atlieka transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūras, tikrina, ar transporto priemonė, jos variklis, numerio ženklai, kuriais transporto priemonė yra paženklinta, pareiškėjas ir jo teikiami dokumentai nėra ieškomi policijos. Nagrinėdama pareiškėjų prašymus įregistruoti transporto priemonę arba pakeisti įregistruotos transporto priemonės registravimo duomenis VĮ „Regitra“ papildomai tikrina, ar:

54.1. yra pateikti transporto priemonės registravimui būtini duomenys;

54.2. atliktos registruojamos transporto priemonės privalomos muitinės procedūros (išleidimo į laisvą apyvartą), transporto priemonės patvirtinimas, privalomoji techninė apžiūra ir sumokėti valstybei nustatyti, su transporto priemone susiję, mokesčiai (pateikta garantija muitinei);

54.3. netaikomi apribojimai transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme, ją valdyti, naudoti, ja disponuoti;

54.4. transporto priemonė yra apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

55. Pareiškėjų prašymai išnagrinėjami per 5 darbo dienas (jeigu pareiškėjui nereikia patikslinti ir (ar) papildyti duomenų). Išnagrinėjus pareiškėjo prašymą, priimamas sprendimas registruoti arba atsisakyti registruoti transporto priemonę.

Jei nagrinėjant pareiškėjo prašymą nustatoma, kad pateikti duomenys yra netikslūs ir (ar) neišsamūs, pareiškėjo prašymo nagrinėjimas sustabdomas. Pareiškėjas informuojamas apie jo prašymo nagrinėjimo sustabdymą ir paprašomas jo pateiktus duomenis patikslinti ir (ar) papildyti per 5 darbo dienas. Per nustatytą terminą pareiškėjui duomenis patikslinus ir (ar) papildžius, pareiškėjo prašymo nagrinėjimas tęsiamas ir pabaigiamas per 5 darbo dienas nuo patikslintų ir (ar) papildytų duomenų gavimo priimant sprendimą registruoti arba atsisakyti registruoti transporto priemonę. Jei per nustatytą terminą pareiškėjas duomenų nepatikslina ir (ar) nepapildo, priimamas sprendimas atsisakyti registruoti transporto priemonę.

56. Kai VĮ „Regitra“ sprendimui dėl transporto priemonės registravimo yra būtina patikslinti ir (ar) papildyti duomenis (gauti informaciją apie transporto priemonės statusą jos kilmės šalyje), susirašant su užsienio transporto priemonių registracijos įmonėmis, atitinkamų informacinių sistemų tvarkytojais, kitais užsienio juridiniais ar fiziniais asmenimis, pareiškėjų prašymai išnagrinėjami per 30 darbo dienų. Susirašinėjimas su užsienio juridiniais asmenimis pareiškėjo prašymu (jo pateiktiems duomenims patikslinti ir (ar) papildyti) vykdomas už papildomą mokestį.

57. Pareiškėjų prašymai nenagrinėjami, jei:

57.1. jie pateikti nesilaikant taisyklių 53 punkte nustatytų reikalavimų;

57.2. transporto priemonės nepristatomos jų autentiškumui  patikrinti, kai taisyklių nustatytais atvejais tai privalu atlikti.

 

VI SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TAPATUMO NUSTATYMAS

 

58. Transporto priemonės tapatumo nustatymas yra pareiškėjo prašymo nagrinėjimo sudėtinė dalis ir yra atliekamas pirmiausia. Transporto priemonės tapatumo nustatymo procedūrą sudaro transporto priemonės kilmės šalies ir statuso jos kilmės šalyje nustatymas, transporto priemonės autentiškumo patikrinimas (toliau – transporto priemonės autentiškumo patikrinimas) ir (arba) transporto priemonės kilmės dokumentų autentiškumo patikrinimas, siekiant nustatyti, ar nėra atlikti neteisėti jų pakeitimai ir transporto priemonė yra laikytina transporto priemonių registro objektu.

59Transporto priemonės autentiškumo patikrinimą privalu atlikti:

59.1. kai transporto priemonė pirmą kartą registruojama Lietuvos Respublikoje, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonė yra nauja, neregistruota ir įsigyta iš jos gamintojo arba jo prekybos atstovo, sudariusio sutartį su VĮ „Regitra“ dėl tokių transporto priemonių duomenų teikimo;

59.2. kai registruojami pakeisti Lietuvos Respublikoje įregistruotos transporto priemonės duomenys;

59.3. kai transporto priemonė pakartotinai registruojama Lietuvos Respublikoje po to, kai ji buvo išregistruota, išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonė registruojama laikinai taisyklių 64.1.4 papunktyje nurodytu atveju;

59.4. kai registruojama transporto priemonė po teisėsaugos institucijos atlikto tyrimo grąžinta (perduota) jos valdytojui (savininkui);

59.5. kai registruojama transporto priemonė, kuri yra realizuota pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklės) arba atitinkamą užsienio šalies tvarką.

60. VĮ „Regitra“ transporto priemonės autentiškumo patikrinimą atlieka ir taisyklių 59 punkte nenumatytais transporto priemonės registravimo atvejais, jei to pageidauja pareiškėjas.

61Transporto priemonės autentiškumo patikrinimas atliekamas VĮ „Regitra“ filialuose, tam skirtose ir atitinkamai pažymėtose vietose. Pareiškėjų pageidavimu, transporto priemonės autentiškumo patikrinimas už papildomą mokestį gali būti atliekamas transporto priemonių stovėjimo (saugojimo) vietose. Tokios paslaugos suteikimo tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

Transporto priemonės autentiškumo patikrinimas gali būti atliekamas tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

62Transporto priemonės autentiškumo patikrinimo metu VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka jungiamasi prie transporto priemonės diagnostikos sistemos, naudojami transporto priemonės metalo, kitų dangų paviršiaus tyrinėjimui, dažų storio matavimui, kitoms, panašaus pobūdžio funkcijoms atlikti, skirti prietaisai, fotografuojama transporto priemonė, jos identifikavimo žymenys.  Transporto priemonės autentiškumo patikrinimo metu transporto priemonės identifikavimo žymenys neturi būti pažeisti nei cheminėmis priemonėmis, nei mechaniniu būdu.

63Transporto priemonės autentiškumo patikrinimui parengta transporto priemonė turi būti paženklinta jos gamintojo identifikavimo plokštele ir identifikavimo numeriu (išskyrus tuos atvejus, kai transporto priemonės gamintojas tokio ženklinimo nenumato). Gamintojo identifikavimo plokštelėje esantys įrašai ir (arba) identifikavimo numeris turi būti įžiūrimi (nesugadinti). Transporto priemonės identifikavimo žymenys, aplink juos esantis plotas turi būti švarūs, nepadengti jokiomis medžiagomis, išskyrus tas, kurios yra naudojamos transporto priemonės gamintojo.

Transporto priemonė turi būti visiškai sukomplektuota, transporto priemonės kėbulo (rėmo) laikančioji konstrukcija turi būti be lūžių ar deformacijų. Transporto priemonėje neturi būti keleivių ir gyvūnų, krovinių ar įrenginių, kurie trukdytų patikrinti transporto priemonės identifikavimo žymenų autentiškumą. Automobilvežiu atgabenta transporto priemonė prieš jos autentiškumo patikrinimą iš automobilvežio turi būti iškrauta.

VĮ „Regitra“ darbuotojas turi teisę atsisakyti atlikti transporto priemonės autentiškumo patikrinimą, jeigu šiame punkte išdėstyti reikalavimai nevykdomi.

 

VII SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ĮREGISTRAVIMAS

 

64. Transporto priemonės įregistruojamos neterminuotai, išskyrus atvejus, kai:

64.1. transporto priemonės valdytojas yra:

64.1.1. Lietuvos Respublikos gyventojas, kurio teisėtą buvimą Lietuvos Respublikoje riboja įstatymai ar kiti teisės aktai; šiuo atveju transporto priemonė įregistruojama asmens teisėto buvimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiui;

64.1.2į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtrauktas Lietuvos Respublikos gyventojas arba laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantis, tačiau nelaikomas Lietuvos Respublikos gyventoju asmuo; šiuo atveju transporto priemonė įregistruojama ne ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui;

64.1.3. asmuo, kurio transporto priemonės valdymo terminas apribotas transporto priemonės valdymą patvirtinančiu dokumentu; šiuo atveju transporto priemonė įregistruojama jos valdymo laikotarpiui;

64.1.4iš Lietuvos Respublikos išvežamą Lietuvos Respublikoje arba užsienio šalyje galiojančios registracijos ar leidimo laikinai dalyvauti viešajame eisme neturinčią transporto priemonę (išskyrus galinguosius keturračius) valdantis asmuo; šiuo atveju transporto priemonė įregistruojama ne ilgesniam kaip mėnesio laikotarpiui;

64.2. registruojama istorinė transporto priemonė, kurios paženklinimui išduodami istorinėms transporto priemonėms ženklinti skirti numerio ženklai; šiuo atveju transporto priemonė įregistruojama transporto priemonės vertintojų išvados dėl transporto priemonės pripažinimo istorine galiojimo laikotarpiui.

65. Laikino įregistravimo atvejais transporto priemonė įregistruojama pareiškėjo pageidaujamam laikotarpiui, kuris negali viršyti taisyklių 64 punkte nurodytų laikotarpių.

Jei transporto priemonė laikinai gali būti įregistruota keliems skirtingiems laikotarpiams, įregistruojama trumpiausiam iš galimų laikotarpių.

66. Pareiškėjai privalo kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl transporto priemonių įregistravimo:

66.1. prieš pradedant jas eksploatuoti Lietuvos Respublikos viešajame eisme (kai transporto priemonės neregistruotos, išregistruotos arba užsienyje išduoti leidimai joms dalyvauti viešajame eisme yra sustabdyti);

66.2per 30 dienų nuo to laiko, kai transporto priemonės pradeda dalyvauti Lietuvos Respublikos viešajame eisme (kai transporto priemonės yra įregistruotos užsienyje ir leidimai joms dalyvauti viešajame eisme nėra sustabdyti), išskyrus taisyklių 66.3 papunktyje nurodytus atvejus;

66.3per 6 mėnesius nuo to laiko, kai transporto priemonės pradeda dalyvauti Lietuvos Respublikos viešajame eisme (kai transporto priemonės valdytojai atvyksta gyventi į Lietuvos Respubliką, o transporto priemonės yra įregistruotos jų vardu EEE šalyje ir leidimai joms dalyvauti viešajame eisme nėra sustabdyti).

67. Transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis pareiškėjas VĮ „Regitra“ pateikia:

67.1. prašymą;

67.2. savo asmens dokumentą (kai pareiškėjas dokumentus teikia tiesiogiai atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą);

67.3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai dokumentus teikia transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis);

67.4transporto priemonės kilmės dokumentą (-us), išskyrus atvejus, kai transporto priemonė paskutinį kartą buvo įregistruota Lietuvos Respublikoje, išduodant registracijos liudijimą arba galingojo keturračio registracijos liudijimą, yra neperdirbta ir transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarastas;

67.5. informaciją apie transporto priemonės valdymą patvirtinantį dokumentą;

67.6. ankstesnio transporto priemonės registravimo metu išduotus numerio ženklus (kai transporto priemonė buvo įregistruota, o numerio ženklai negrąžinti juos išdavusiai užsienio transporto priemonių registravimo įmonei ar VĮ „Regitra“ ir neprarasti).

68. Šiame punkte nurodytais atvejais kartu su taisyklių 67 punkte išvardytais dokumentais pareiškėjas pateikia:

68.1. Lietuvos Respublikos savivaldybės vykdomosios institucijos išduotą leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi arba pažymą apie ketinimą išduoti leidimą vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi (kai transporto priemonę ketinama naudoti kaip taksi automobilį);

68.2. Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių ir Europos Sąjungos įstaigų transporto priemonių registravimo tvarkos apraše, patvirtintame užsienio reikalų ministro ir vidaus reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-119 / 1V-317 „Dėl Užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovybių ir Europos Sąjungos įstaigų transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka užpildytą prašymą dėl motorinės transporto priemonės registravimo (kai transporto priemones teisėtais pagrindais valdo Lietuvos Respublikoje akredituotos ir reziduojančios atstovybės, Europos Sąjungos įstaigos, atstovybių ar įstaigų nariai);

68.3. informacinių sistemų duomenis patikslinančius ir (ar) papildančius muitinės procedūrų (išleidimo į laisvą apyvartą), privalomosios techninės apžiūros atlikimą, transporto priemonės apdraudimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės valdytojo gyvenamosios vietos adresą patvirtinančius dokumentus (kai atitinkamų duomenų nėra VĮ „Regitra“ naudojamose informacinėse sistemose);

68.4. teisėsaugos institucijos išduotą dokumentą apie nustatytus transporto priemonės identifikavimo žymenų pakeitimus ar klastojimą (kai transporto priemonės savininkas (transporto priemonės valdytojas) transporto priemonę įsigijo ar atgavo po teisėsaugos institucijos atlikto tyrimo);

68.5. VĮ „Regitra“ nurodytus kitus dokumentus, kurie gali būti reikšmingi VĮ „Regitra“ nustatant transporto priemonės tapatumą arba priimant sprendimą dėl transporto priemonės įregistravimo.

69Kai numerio ženklai ir (arba) transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarasti ar pareiškėjas jų negali pateikti dėl kitų priežasčių, pareiškėjas privalo pateikti paaiškinimą raštu apie jų nepateikimo priežastis.

70. Išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, VĮ „Regitra“ priima sprendimą dėl transporto priemonės įregistravimo.

Kai transporto priemonę įregistruoti pageidaujantis pareiškėjas kreipiasi elektroninėmis ryšio priemonėmis ir yra teiktini taisyklių 67.4 papunktyje nurodyti dokumentai bei (ar) numerio ženklai, VĮ „Regitra“ priima sprendimą dėl transporto priemonės įregistravimo tik gavusi originalius dokumentus ir (ar) numerio ženklus (išskyrus tuos atvejus, kai dokumentai ir (ar) numerio ženklai buvo išduoti Lietuvos Respublikoje).

Kai transporto priemonės valdytojas pageidauja registruojamą transporto priemonę paženklinti istorinėms transporto priemonėms ženklinti skirtais numerio ženklais, ši transporto priemonė turi būti pripažinta istorine transporto priemone Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 2B-368 „Dėl Transporto priemonės pripažinimo istorine motorine transporto priemone tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

71. Priėmusi sprendimą įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“:

71.1. įrašo transporto priemonių registre arba patvirtina anksčiau transporto priemonių registre įrašytus transporto priemonės duomenis;

71.2. suteikia arba patvirtina anksčiau transporto priemonei suteiktą transporto priemonių registro objekto identifikavimo kodą;

71.3. įrašo transporto priemonių registre pareiškėjo, transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko), kitus, su transporto priemonės registravimu susijusius, duomenis;

71.4. grąžina pareiškėjui jo pateiktus originalius dokumentus (išskyrus taisyklių 111 punkte nurodytus dokumentus, kurie paimami saugoti VĮ „Regitra“ archyvuose, ir transporto priemonės registracijos dokumentus, kurie pareiškėjo pageidavimu už papildomą mokestį paimami saugoti VĮ „Regitra“ ir vėliau jam bus grąžinami);

71.5. išduoda pareiškėjui atitinkamą transporto priemonės registracijos dokumentą ir atitinkamo tipo bei formato numerio ženklus.

72Laikinai įregistruojant transporto priemonę išduodamų transporto priemonės registracijos dokumento ir numerio ženklų galiojimo terminas sutampa su transporto priemonės laikino įregistravimo terminu.

73. Transporto priemonės laikino įregistravimo atvejais arba registruojant transporto priemones Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų, atstovybių ar įstaigų narių vardu, anksčiau išduotieji užsienio valstybės numerio ženklai ir (arba) transporto priemonės registracijos dokumentai, kai išduodami nauji numerio ženklai ir (arba) transporto priemonės registracijos dokumentai, pareiškėjo pageidavimu už papildomą mokestį gali būti saugomi tame VĮ „Regitra“ filiale, kuriame jie buvo paimti.

Pasibaigus transporto priemonės laikino įregistravimo laikui arba išregistravus Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų, atstovybių ar įstaigų narių vardu registruotas transporto priemones ir pareiškėjui grąžinus Lietuvos Respublikoje išduotus numerio ženklus ir (arba) transporto priemonės registracijos dokumentus, VĮ „Regitra“ saugoti numerio ženklai ir (arba) transporto priemonės registracijos dokumentai grąžinami pareiškėjui.

Numerio ženklų ir (arba) transporto priemonės registracijos dokumentų saugojimo ir grąžinimo pareiškėjui tvarką nustato VĮ „Regitra“ generalinis direktorius.

74. Priėmusi sprendimą atsisakyti įregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“:

74.1. įrašo transporto priemonių registre pareiškėjo ir kitus, su atsisakymu įregistruoti transporto priemonę susijusius, duomenis;

74.2. grąžina pareiškėjui jo pateiktus originalius dokumentus (išskyrus prašymą);

74.3. raštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis informuoja pareiškėją apie atsisakymą registruoti transporto priemonę.

 

VIII SKYRIUS

ĮREGISTRUOTŲ transporto priemonių registravimo DUOMENŲ KEITIMAS

 

75. Įregistruotų transporto priemonių registravimo duomenys keičiami šiais atvejais:

75.1. pasikeitus transporto priemonės valdytojui (kai transporto priemonė perduodama valdyti Lietuvos Respublikoje gyvenančiam asmeniui arba Lietuvos Respublikoje įregistruotai įmonei, įstaigai, organizacijai) arba transporto priemonės savininkui, kuris nėra transporto priemonės valdytojas;

75.2. pasikeitus transporto priemonės valdytojo arba transporto priemonės savininko, kuris nėra transporto priemonės valdytojas, duomenims;

75.3. pasikeitus transporto priemonės duomenims;

75.4. keičiant laikino įregistravimo laikotarpį;

75.5. keičiant registracijos numerį;

75.6. išduodant naują transporto priemonės registracijos dokumentą vietoj prarasto, sugadinto ar susidėvėjusio;

75.7. sustabdant leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme;

75.8. panaikinant leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą.

76. Pareiškėjai privalo kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų duomenų keitimo:

76.1. praradę numerio ženklus ar transporto priemonės registracijos dokumentą – nedelsdami;

76.2. pasibaigus laikino įregistravimo laikui – prieš pradėdami toliau eksploatuoti transporto priemonę Lietuvos Respublikos viešajame eisme;

76.3. pasikeitus taisyklių 75.1–75.3 papunkčiuose nurodytiems duomenims – per 15 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo, o tais atvejais, kai keičiasi transporto priemonės valdytojo, kurio vardu yra įregistruota 500 ir daugiau transporto priemonių, duomenys ar keičiasi transporto priemonių valdytojas – per 90 dienų nuo įregistruotų duomenų pasikeitimo (kai registruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) duomenis į VĮ „Regitra“ kreipiasi buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantys pareiškėjai, šie terminai taikomi tik buvusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiančiam pareiškėjui; naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas šiuo atveju privalo kreiptis ne vėliau kaip per 5 dienas po to, kai į VĮ „Regitra“ kreipiasi buvusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas).

77. Pareiškėjo pageidavimu leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme gali būti sustabdomas ne ilgesniam nei vienų metų laikotarpiui.

78. Registruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo ir (ar) transporto priemonės savininko duomenis į VĮ „Regitra“ kreipiasi buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantys pareiškėjai, išskyrus atvejus, kai:

78.1. keičiasi transporto priemonės valdytojas, o transporto priemonės savininkas lieka tas pats;

78.2. viena valstybės ar savivaldybės įmonė, įstaiga, organizacija transporto priemonę perduoda valdyti kitai valstybės ar savivaldybės įmonei, įstaigai, organizacijai;

78.3naujas transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas) transporto priemonę įgyja:

78.3.1. paveldėjimo teisės pagrindu;

78.3.2. notaro patvirtinto sandorio pagrindu;

78.3.3. teisėsaugos institucijos išduoto transporto priemonės valdymo pagrindą (įsigijimą) patvirtinančio dokumento pagrindu;

78.3.4. ją realizavus pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles.

79. Taisyklių 78.1–78.3 papunkčiuose nurodytais atvejais registruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) duomenis į VĮ „Regitra“ kreipiasi naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantys pareiškėjai.

80. Registruoti pasikeitusius transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko), transporto priemonės duomenis, pakeisti laikino įregistravimo laikotarpį, registracijos numerį ar gauti naują transporto priemonės registracijos dokumentą pageidaujantis pareiškėjas VĮ „Regitra“ pateikia:

80.1. prašymą;

80.2. savo asmens dokumentą (kai pareiškėjas dokumentus teikia tiesiogiai atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą);

80.3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai dokumentus teikia transporto priemonės savininko (transporto priemonės valdytojo) atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis);

80.4. transporto priemonės registracijos dokumentą (kai pageidaujama pakeisti dokumente įrašytus duomenis ir dokumentas neprarastas);

80.5. informaciją apie naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) transporto priemonės valdymą patvirtinantį dokumentą;

80.6. taisyklių 44.1.1 papunktyje nurodytą transporto priemonės patvirtinimą ar perdirbimą patvirtinantį dokumentą (kai nustoja galioti transporto priemonės atitikties patvirtinimui taikyta išimtis arba kai pageidaujama registruoti pasikeitusius transporto priemonės duomenis ir jie yra pasikeitę dėl transporto priemonės perdirbimo);

80.7. dokumentą, pagal kurį nustatomas laikino įregistravimo laikotarpis (kai pageidaujama registruoti pasikeitusį transporto priemonės laikino įregistravimo laikotarpį);

80.8. numerio ženklus (kai pageidaujama keisti registracijos numerį ir numerio ženklai yra neprarasti).

81. Taisyklių 68.1–68.5 papunkčiuose nurodytais atvejais pareiškėjas kartu su taisyklių 80 punkte išvardytais dokumentais pateikia taisyklių 68.1–68.5 papunkčiuose išvardytus dokumentus.

82Kai numerio ženklai ir (arba) transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarasti, pareiškėjas privalo pateikti paaiškinimą raštu apie jų nepateikimo priežastis.

83. Pareiškėjai vienu prašymu gali kreiptis dėl keleto taisyklių 75.1–75.6 papunkčiuose išvardytų transporto priemonės registravimo duomenų keitimo atvejų.

84. Sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme arba panaikinti leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą pageidaujantis pareiškėjas VĮ „Regitra“ pateikia:

84.1. prašymą;

84.2. savo asmens dokumentą (kai pareiškėjas dokumentus teikia tiesiogiai atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą);

84.3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai dokumentus teikia transporto priemonės savininko (transporto priemonės valdytojo) atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis).

85. Išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, VĮ „Regitra“ priima sprendimą dėl pasikeitusių (keičiamų) transporto priemonės registravimo duomenų registravimo.

Kai registruoti pasikeitusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) duomenis į VĮ „Regitra“ kreipiasi buvusio ir naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantys pareiškėjai, naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiančio pareiškėjo prašymas išnagrinėjamas po to, kai baigiamas nagrinėti buvusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiančio pareiškėjo prašymas.

86. Priėmusi sprendimą registruoti pasikeitusius (keičiamus) transporto priemonės registravimo duomenis VĮ „Regitra“:

86.1. įrašo transporto priemonių registre pareiškėjo duomenis;

86.2. įrašo transporto priemonių registre arba patvirtina anksčiau transporto priemonių registre įrašytus transporto priemonės, jos valdytojo (savininko), kitus, su transporto priemonės registravimu susijusius, duomenis;

86.3. patvirtina anksčiau transporto priemonei suteiktą transporto priemonių registro objekto identifikavimo kodą;

86.4. grąžina pareiškėjui jo pateiktus originalius dokumentus (išskyrus taisyklių 111 punkte nurodytus dokumentus, kurie paimami saugoti VĮ „Regitra“ archyvuose, ir transporto priemonės registracijos dokumentus, kurie pareiškėjo pageidavimu už papildomą mokestį paimami saugomi VĮ „Regitra“ ir vėliau jam bus grąžinami);

86.5. išduoda pareiškėjui atitinkamą transporto priemonės registracijos dokumentą (kai keičiami buvusiame transporto priemonės registracijos dokumente įrašyti duomenys arba transporto priemonės registracijos dokumentas išduodamas vietoj prarasto, sugadinto ar susidėvėjusio) ir atitinkamo tipo bei formato numerio ženklus (kai keičiamas registracijos numeris); kai transporto priemonės registracijos dokumentas neišduodamas, pareiškėjo pageidavimu jam išrašoma VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos pažyma apie pasikeitusių (keičiamų) transporto priemonės registravimo duomenų registravimą.

87Laikinai registruojant transporto priemonę, išduodamų transporto priemonės registracijos dokumento ir numerio ženklų galiojimo terminas sutampa su transporto priemonės laikino registravimo terminu.

Kai pratęsiamas transporto priemonės laikino registravimo terminas, išduodamas naujas transporto priemonės registracijos dokumentas, o numerio ženklai paliekami tie patys, tačiau juose nurodomas naujas jų galiojimo (transporto priemonės registracijos) terminas.

Transporto priemonės laikino registravimo atvejais arba registruojant transporto priemones Lietuvos Respublikoje akredituotų ir reziduojančių atstovybių, Europos Sąjungos įstaigų, atstovybių ar įstaigų narių vardu, yra taikomos taisyklių 73 punkto nuostatos.

88. Priėmusi sprendimą atsisakyti registruoti pasikeitusius (keičiamus) transporto priemonės registravimo duomenis, VĮ „Regitra“:

88.1. įrašo transporto priemonių registre arba patvirtina anksčiau transporto priemonių registre įrašytus pareiškėjo ir kitus, su atsisakymu registruoti pasikeitusius (keičiamus) transporto priemonės registravimo duomenis susijusius, duomenis;

88.2. grąžina pareiškėjui jo pateiktus originalius dokumentus (išskyrus prašymą);

88.3. informuoja pareiškėją raštu apie atsisakymą registruoti pasikeitusius (keičiamus) transporto priemonės registravimo duomenis.

89. VĮ „Regitra“ per 5 darbo dienas transporto priemonių registre įrašo duomenis apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą, kai:

89.1. iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos gaunami duomenys, kad neatlikta transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra;

89.2. iš Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro gaunami duomenys, kad transporto priemonė nedrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;

89.3. iš Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos gaunami duomenys, kad nesumokėti valstybės nustatyti su transporto priemone ar jos dalyvavimu viešajame eisme susiję mokesčiai.

90. VĮ „Regitra“ per 5 darbo dienas nuo duomenų apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą įrašymo transporto priemonių registre informuoja transporto priemonės valdytoją raštu apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymą ir jo priežastis.

91. VĮ „Regitra“ per 5 darbo dienas transporto priemonių registre įrašo duomenis apie leidimo transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme sustabdymo panaikinimą, jei ne vėliau kaip per 90 dienų iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos gaunami duomenys apie priežasčių, dėl kurių minėtas leidimas buvo sustabdytas, pašalinimą. Per 90 dienų tokių duomenų negavus ir pareiškėjui nepareiškus pageidavimo sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme iki 1 metų, transporto priemonė išregistruojama taisyklių IX skyriuje nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ IŠREGISTRAVIMAS

 

92. Transporto priemonės išregistruojamos šiais atvejais:

92.1pasikeitus transporto priemonės valdytojui, kai transporto priemonė perduodama valdyti užsienyje gyvenančiam asmeniui arba užsienyje įregistruotai įmonei, įstaigai, organizacijai;

92.2. jei naujo transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas per taisyklių 76.3 papunktyje nurodytą terminą nesikreipia į VĮ „Regitra“ dėl įregistruotų transporto priemonės registravimo duomenų keitimo;

92.3. transporto priemonės valdytojui išvykstant (išvykus) gyventi į užsienį ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui ir išsivežant transporto priemonę;

92.4. jei užsieniečiui, kuris yra transporto priemonės valdytojas, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka panaikinama anksčiau suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje;

92.5. jei panaikinamas leidimas vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi;

92.6. baigus eksploatuoti transporto priemonę Lietuvos Respublikoje, nepasibaigus transporto priemonės laikino įregistravimo Lietuvos Respublikoje terminui;

92.7. pasibaigus transporto priemonės laikino įregistravimo terminui;

92.8. baigus transporto priemonės eksploatavimą;

92.9. jei draudimo įmonė ar Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro įgalioti asmenys (paskirti ekspertai) nustato, kad eismo įvykio metu sugadintą transporto priemonę remontuoti ekonomiškai netikslinga;

92.10. jei transporto priemonė perduodama realizuoti valstybei pagal Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles arba atitinkamą užsienio šalies tvarką;

92.11. transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) mirties atveju arba išregistravus juridinį asmenį, kuris yra transporto priemonės valdytojas (transporto priemonės savininkas);

92.12. jei per 90 dienų iš Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos negaunami duomenys apie priežasčių, dėl kurių leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme buvo sustabdytas, pašalinimą;

92.13. gavus oficialų EEE šalies ar kitos užsienio valstybės kompetentingos institucijos pranešimą (tarptautinės sutarties pagrindu) apie transporto priemonės konfiskavimą, įregistravimą ar baigimą eksploatuoti atitinkamoje valstybėje;

92.14. jei transporto priemonė tampa Lietuvos Respublikos taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registro objektu;

92.15. jei transporto priemonė pavagiama, pagrobiama ar kitaip neteisėtai užvaldoma;

92.16. nustačius, kad transporto priemonė buvo įregistruota esant suklastotam identifikavimo numeriui, suklastotų dokumentų ar neteisingų, netikslių duomenų, informacijos pagrindu;

92.17. nustačius, kad transporto priemonės identifikavimo numeris visiškai sutampa su registruojamos kitos transporto priemonės, kurios tapatumas nekelia abejonių, identifikavimo numeriu (šiuo atveju daroma prielaida, kad išregistruojamos transporto priemonės identifikavimo numeris yra suklastotas arba įrašytas neteisingai);

92.18. kitais atvejais, kai to pageidauja pareiškėjas.

93. Transporto priemonės išregistruojamos kreipiantis pareiškėjui (taisyklių 92.1, 92.3, 92.6, 92.8, 92.10, 92.14, 92.15 ir 92.18 papunkčiuose nurodytais atvejais), kitų duomenų teikėjų pateiktų duomenų, informacijos pagrindu (taisyklių 92.4, 92.5, 92.9, 92.10–92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais) arba transporto priemonių registro duomenų pagrindu (taisyklių 92.2 ir 92.7 papunkčiuose nurodytais atvejais).

94. Pareiškėjas dėl transporto priemonės išregistravimo į VĮ „Regitra“ privalo kreiptis per 30 dienų nuo taisyklių 92.1, 92.3, 92.6 ir 92.8 papunkčiuose nustatytų transporto priemonės išregistravimo pagrindų atsiradimo dienos.

95. Išregistruoti transporto priemonę pageidaujantis pareiškėjas (kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.8 papunktyje nurodytu atveju, pareiškėju gali būti ir transporto priemonę apdoroti priėmusios įmonės atstovas) VĮ „Regitra“ pateikia:

95.1. prašymą;

95.2. savo asmens dokumentą (kai pareiškėjas dokumentus teikia tiesiogiai atvykęs į VĮ „Regitra“ filialą);

95.3. atstovavimą patvirtinantį dokumentą (kai dokumentus teikia transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) ar transporto priemonę apdoroti priėmusios įmonės atstovas ir dokumentas yra sudarytas ne elektroninių ryšių priemonėmis);

95.4. informaciją apie transporto priemonės valdymo perdavimą patvirtinantį dokumentą (kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.1 papunktyje nurodytu atveju);

95.5. aplinkos ministro nustatyta tvarka išduotą eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.8 papunktyje nurodytu atveju, yra M1 arba N1 klasės ir baigta eksploatuoti po 2004 m. gegužės 1 d.);

95.6. kreipimąsi į policiją dėl transporto priemonės vagystės, pagrobimo ar kitokio neteisėto užvaldymo patvirtinantį dokumentą (taisyklių 92.15 papunktyje nurodytu transporto priemonės išregistravimo atveju, kai transporto priemonė pavagiama, pagrobiama ar kitaip neteisėtai užvaldoma užsienyje);

95.7. transporto priemonės registracijos dokumentą (kai dokumentas neprarastas arba neperduotas naujam transporto priemonės valdytojui (taisyklių 92.1 papunktyje nurodytu transporto priemonės išregistravimo atveju);

95.8. numerio ženklus (kai jie neprarasti arba neperduoti naujam transporto priemonės valdytojui kartu su transporto priemone (taisyklių 92.1 papunktyje nurodytu transporto priemonės išregistravimo atveju).

96Kai numerio ženklai ir (ar) transporto priemonės registracijos dokumentas yra prarasti arba numerio ženklai negali būti pateikiami dėl to, kad buvo perduoti naujam transporto priemonės valdytojui, pareiškėjas privalo pateikti paaiškinimą raštu apie jų nepateikimo priežastis.

97. Kai baigta eksploatuoti transporto priemonė priduodama sunaikinti neiškomplektuota, kaip metalo laužas ar parduodama dalimis užsienyje, vietoje taisyklių 95.5 papunktyje nurodyto dokumento pareiškėjas gali pateikti transporto priemonės pridavimą (pardavimą) transporto priemonių surinkimo (apdorojimo) įmonei užsienyje patvirtinantį dokumentą.

98. Kai pareiškėjas pageidauja išregistruoti po 2004 m. gegužės 1 d. baigtą eksploatuoti M1 arba N1 klasės transporto priemonę, bet negali pateikti taisyklių 95.5 papunktyje nurodyto dokumento, nes transporto priemonė yra išardyta dalimis arba yra kitų priežasčių, dėl kurių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo (apdorojimo) įmonė nepriima transporto priemonės, pastaroji gali būti išregistruojama pareiškėjui pateikus transporto priemonės savininko (transporto priemonės valdytojo) paaiškinimą raštu apie taisyklių 95.5 papunktyje nurodyto dokumento nepateikimo priežastis.

99. Kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.18 papunktyje nurodytu atveju, pareiškėjas privalo nurodyti transporto priemonės išregistravimo priežastį.

100. Išnagrinėjusi pareiškėjo prašymą, VĮ „Regitra“ priima sprendimą dėl transporto priemonės išregistravimo.

Kai transporto priemonę išregistruoti pageidaujantis pareiškėjas kreipiasi elektroninėmis ryšio priemonėmis ir yra teiktini taisyklių 95.7 papunktyje nurodytas dokumentas bei (ar) numerio ženklai, VĮ „Regitra“ priima sprendimą dėl transporto priemonės išregistravimo tik gavusi originalų dokumentą ir (ar) numerio ženklus.

101. Priėmusi sprendimą išregistruoti transporto priemonę VĮ „Regitra“:

101.1. įrašo pareiškėjo ir kitus, su transporto priemonės išregistravimu susijusius, duomenis transporto priemonių registre;

101.2. grąžina pareiškėjui jo pateiktus originalius dokumentus (išskyrus taisyklių 111 punkte nurodytus dokumentus, kurie paimami saugoti VĮ „Regitra“ archyvuose).

102. Išregistravus transporto priemonę taisyklių 92.1, 92.3, 92.6, 92.10, 92.14 ir 92.18 papunkčiuose nurodytais atvejais, transporto priemonės registracijos dokumente įrašomi duomenys apie transporto priemonės išregistravimą ir numerio ženklų paėmimą. Įrašai tvirtinami VĮ „Regitra“ direktoriaus įgalioto darbuotojo parašu ir transporto priemonių registracijos dokumentams tvirtinti skirtu VĮ „Regitra“ antspaudu. Transporto priemonės registracijos dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

Kai pareiškėjas negali pateikti transporto priemonės registracijos dokumento arba pareiškėjo pateiktas transporto priemonės registracijos dokumentas paimamas saugoti VĮ „Regitra“ archyve, pareiškėjo pageidavimu jam išrašoma VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus patvirtintos formos pažyma apie transporto priemonės išregistravimą.

103. Priėmusi sprendimą atsisakyti išregistruoti transporto priemonę, VĮ „Regitra“:

103.1. įrašo transporto priemonių registre arba patvirtina anksčiau transporto priemonių registre įrašytus pareiškėjo ir kitus, su atsisakymu išregistruoti transporto priemonę susijusius, duomenis;

103.2. grąžina pareiškėjui jo pateiktus originalius dokumentus (išskyrus prašymą);

103.3. raštu informuoja pareiškėją apie atsisakymą išregistruoti transporto priemonę.

104. VĮ „Regitra“ duomenų teikėjų (išskyrus pareiškėjus) pateiktų duomenų, informacijos pagrindu transporto priemones išregistruoja per 5 darbo dienas, o transporto priemonių registro duomenų pagrindu – per vieną darbo dieną.

105. Taisyklių 92.7 papunktyje nurodytu transporto priemonės išregistravimo atveju (kai transporto priemonė buvo laikinai įregistruota ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui), likus ne mažiau kaip vienam mėnesiui iki transporto priemonės laikino įregistravimo termino pasibaigimo, VĮ „Regitra“ informuoja transporto priemonės valdytoją (transporto priemonės savininką) raštu apie numatomą transporto priemonės išregistravimą ir reikalavimą po transporto priemonės išregistravimo grąžinti turimus numerio ženklus VĮ „Regitra“.

106. Taisyklių 92.4, 92.5, 92.9, 92.10, 92.12–92.17 papunkčiuose nurodytais transporto priemonės išregistravimo atvejais (išskyrus atvejus, kai transporto priemonė išregistruojama kreipiantis pareiškėjui) VĮ „Regitra“ informuoja transporto priemonės valdytoją (transporto priemonės savininką) raštu apie transporto priemonės išregistravimą.

Kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.4, 92.5, 92.9, 92.12, 92.16 ir 92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais, informacija apie transporto priemonės išregistravimą papildoma reikalavimu grąžinti turimus numerio ženklus VĮ „Regitra“, o kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.9, 92.16 ir 92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais – reikalavimu grąžinti transporto priemonės registracijos dokumentą. Kai transporto priemonė išregistruojama taisyklių 92.17 papunktyje nurodytu atveju, informacija apie transporto priemonės išregistravimą papildoma kvietimu atvykti į VĮ „Regitra“ dėl išregistruojamos transporto priemonės duomenų patikslinimo ir pristatyti transporto priemonę jos autentiškumo patikrinimui.

107. Kai taisyklių 92.12 papunktyje nurodytu atveju išregistruota transporto priemonė perduodama valdyti naujam transporto priemonės valdytojui (transporto priemonės savininkui), buvusio transporto priemonės valdytojo (transporto priemonės savininko) vardu veikiantis pareiškėjas per 15 dienų VĮ „Regitra“ pateikia informaciją apie transporto priemonės perdavimą naujam transporto priemonės valdytojui (transporto priemonės savininkui).

108. Duomenų teikėjų (išskyrus pareiškėjus) pateiktų duomenų, informacijos ir transporto priemonių registro duomenų pagrindu išregistruotų transporto priemonių savininkai privalo nedelsiant grąžinti VĮ „Regitra“ išregistruotos transporto priemonės numerio ženklus.

Policijos pareigūnas, nustatęs, kad išregistruota transporto priemonė dalyvauja viešajame eisme, policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka nuima transporto priemonės numerio ženklus ir grąžina juos VĮ „Regitra“.

 

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

109. VĮ „Regitra“ priimti sprendimai atsisakyti registruoti transporto priemonę, pasikeitusius (keičiamus) transporto priemonės registravimo duomenis, išregistruoti transporto priemonę gali būti skundžiami VĮ „Regitra“ generaliniam direktoriui, o VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimai – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

110. Dokumentai ir (ar) jų kopijos, kurių pagrindu registruojamos transporto priemonės, saugomi VĮ „Regitra“ archyvuose pagal transporto priemonių registravimo procedūrų atlikimo vietą ir (ar) elektroniniame archyve teisės aktų nustatytą laikotarpį.

111. VĮ „Regitra“ archyvuose saugomi šie originalūs dokumentai:

111.1. transporto priemonės kilmės dokumentai (išskyrus taisyklių 44.1.1 ir 44.1.2 papunkčiuose nurodytus dokumentus ir taisyklėse nustatytus atvejus, kai transporto priemonės registracijos dokumentai pareiškėjo pageidavimu už papildomą mokestį saugomi VĮ „Regitra“ ir vėliau jam grąžinami), vietoj kurių išduodamas registracijos liudijimas ar galingojo keturračio registracijos liudijimas, arba Lietuvos Respublikoje išduoti transporto priemonės registracijos dokumentai, kai transporto priemonės išregistruojamos taisyklių 92.8 ir 92.15 papunkčiuose nurodytais atvejais;

111.2. tiesiogiai į VĮ „Regitra“ filialą atvykusių pareiškėjų pateikti:

111.2.1. prašymai;

111.2.2. vienkartiniai atstovavimą patvirtinantys dokumentai ir kiti, VĮ „Regitra“ skirti arba specialiai transporto priemonių registravimo procedūroms atlikti surašyti, dokumentai;

111.3. duomenų teikėjų (išskyrus pareiškėjus) pateikti dokumentai.

112. VĮ „Regitra“ elektroniniame archyve saugomi:

112.1. elektroninių ryšių priemonėmis pareiškėjų ir kitų duomenų teikėjų pateikti dokumentai;

112.2. VĮ „Regitra“ archyvuose saugomų originalių dokumentų skaitmeninės kopijos;

112.3. išnagrinėjus pareiškėjų prašymus grąžinamų pareiškėjams jų pateiktų dokumentų (išskyrus Lietuvos Respublikoje išduotus asmens dokumentus) skaitmeninės kopijos;

112.4. pareiškėjams VĮ „Regitra“ pateikta informacija apie priimtus sprendimus atsisakyti registruoti transporto priemonę, pasikeitusius (keičiamus) transporto priemonės registravimo duomenis, išregistruoti transporto priemonę.

113. Išregistravus transporto priemones, numerio ženklai, kurie buvo išduoti transporto priemonių ženklinimui, pripažįstami negaliojančiais nuo transporto priemonių išregistravimo dienos, o išregistravus transporto priemones taisyklių 92.9, 92.16 ir 92.17 papunkčiuose nurodytais atvejais, negaliojančiais pripažįstami ir transporto priemonės registracijos dokumentai.

Prarasti numerio ženklai, transporto priemonės registracijos dokumentai pripažįstami negaliojančiais nuo tos dienos, kai pareiškėjai praneša VĮ „Regitra“ apie jų praradimą.

Informacija apie negaliojančius numerio ženklus, transporto priemonės registracijos dokumentus pateikiama policijai.

114. Numerio ženklai, vietoj kurių VĮ „Regitra“ išduoda naujus arba kurie paimami išregistruojant transporto priemones, sunaikinami (išskyrus taisyklėse nustatytus atvejus, kai numerio ženklai pareiškėjo pageidavimu už papildomą mokestį paimami saugoti VĮ „Regitra“ ir vėliau jam bus grąžinami).

Tapatūs prarastiems ar sunaikintiems (išskyrus sunaikintus VĮ „Regitra“) numerio ženklams neišduodami.

115. Surasti, kompetentingų Lietuvos Respublikos ir (arba) užsienio institucijų paimti ar kitokiais būdais įgyti ir pagal tiesioginę paskirtį nenaudojami numerio ženklai, transporto priemonės registracijos dokumentai grąžinami VĮ „Regitra“.

Grąžinti galiojantys numerio ženklai ir transporto priemonės registracijos dokumentai, jei jų vietoje neišduoti nauji numerio ženklai ar transporto priemonės registracijos dokumentai, per vieną mėnesį gali būti perduoti asmenims (jų atstovams), kuriems jie buvo išduoti, jei pastarieji kreipiasi į VĮ „Regitra“.

116. Kai taisyklėse arba VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatytais atvejais baigiasi numerio ženklų, transporto priemonės registracijos dokumentų saugojimo VĮ „Regitra“ laikas, numerio ženklai perduodami sunaikinti, o transporto priemonės registracijos dokumentai – teisės aktų nustatytą laiką saugoti VĮ „Regitra“ archyvuose.

117. Po transporto priemonių išregistravimo arba taisyklių 115 punkte nurodytais atvejais numerio ženklus, transporto priemonės registracijos dokumentus VĮ „Regitra“ grąžinantys asmenys aptarnaujami VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

118VĮ „Regitra“ sudaro galimybę transporto priemonės savininkui ir (ar) transporto priemonės valdytojui viešojo intereso užtikrinimo ir galimybės transporto priemonei dalyvauti Lietuvos Respublikos viešajame eisme pasitikrinimo tikslais elektroninių ryšių priemonėmis leidžiamosios kreipties būdu peržiūrėti šiuos transporto priemonės duomenis ir informaciją: registracijos numerį, numerio ženklo (-ų) statusą (galiojantis / negaliojantis), gamybinę markę (gamintojo prekės pavadinimą), komercinį pavadinimą, kategoriją, spalvą, degalus (galios šaltinį (-ius), transporto priemonės ridą (kilometrais) jos paskutinio nustatymo metu, pirmosios registracijos datą arba transporto priemonės modelio metus, transporto priemonės registracijos dokumento tipą ir statusą (galiojantis / negaliojantis), transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo galiojimo požymį (galiojantis / negaliojantis), privalomosios techninės apžiūros galiojimo požymį (galiojantis / negaliojantis) ir galiojimo pabaigos datą, žymas apie apribojimus.

 

______________________