LIETUVOS RESPUBLIKOS

TABAKO, TABAKO GAMINIŲ IR SU JAIS SUSIJUSIŲ GAMINIŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO NR. I-1143 191 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m. birželio 29 d. Nr. XIV-2144

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 191 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 191 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

191 straipsnis. Privalomų nurodymų davimo vidaus ir tarpvalstybinės nuotolinės prekybos tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais ir draudžiamos reklamos atvejais tvarka

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka atlikęs tyrimą ir nustatęs, kad elektroniniais ryšiais skleidžiama Lietuvos Respublikos rinkai skirta tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklama ar vykdoma vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, turi teisę Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 98 straipsnyje nustatyta tvarka duoti privalomus nurodymus skubiai pašalinti saugomą informaciją, naudojamą tabako gaminių ir (ar) su tabako gaminiais susijusių gaminių reklamai ar vykdomai vidaus ir tarpvalstybinei nuotolinei prekybai tabako gaminiais ir (ar) su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, arba panaikinti galimybę pasiekti tokią informaciją.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2024 m. gegužės 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda