LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 3.183 IR 4.236 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. XII-2753

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 3.183 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3.183 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Priėmęs sprendimą apriboti tėvų valdžią, teismas tuo pačiu sprendimu nustato vaiko gyvenamąją vietą iki teismo sprendimo dėl vaiko globos (rūpybos) nustatymo įsiteisėjimo.“

 

2 straipsnis. 4.236 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 4.236 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Vykdymo proceso metu skolininko turto administravimą Civilinio proceso kodekso numatyta tvarka nustato antstolis. Šiuo atveju šio kodekso 4.240 straipsnio 4 dalyje ir 4.243 straipsnio 4 dalyje numatytus leidimus išduoda skolininko turto administravimą nustatęs antstolis.“

2. Buvusią 4.236 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė