LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTO GKTR 3.01:2023 „IŠMATUOTŲ TOPOGRAFINIŲ IR INŽINERINIŲ TINKLŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINYS“ PATVIRTINIMO

 

2023 m. rugsėjo 20 d. Nr. D1-318

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punktu:

1. T v i r t i n u geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. spalio 1 d.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2023 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. D1-318

 

GEODEZIJOS IR KARTOGRAFIJOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS
GKTR 3.01:2023 „IŠMATUOTŲ
Topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentas GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ (toliau – Reglamentas) nustato išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų (toliau – išmatuoti objektai) kodavimo, aprašymo ir išmatuotų objektų erdvinių duomenų rinkinio sudarymo taisykles.

2.       Išmatuotų objektų erdvinių duomenų rinkinys sudaromas DWG (2007–2018) formatu valstybinėje 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje LKS-94 ir Lietuvos valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

3.       Reglamentu privalo vadovautis geodezininkai, rengdami išmatuotų topografinių, išmatuotų inžinerinių tinklų arba išmontuotų inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinį.

4.       Reglamente vartojamos sąvokos:

4.1.    Anotacija – atributo atvaizdas topografiniame arba inžinerinių tinklų plane.

4.2.    Atributas kompiuterizuotam topografinių ir inžinerinių tinklų planų braižymui naudojamos programinės įrangos (CAD) specialus tekstinis grafinis elementas, kurį sudaro topografinio ar inžinerinio tinklo erdvinio objekto savybės lauko pavadinimas, jos duomenys ir kuris naudojamas kaip bloko sudedamoji dalis.

4.3.    Blokas – kompiuterizuotam topografinių ir inžinerinių tinklų planų braižymui naudojamos programinės įrangos (CAD) sudėtinis grafinių elementų objektas.

4.4.    Brėžinio sluoksnis – kompiuterizuotam topografinių ir inžinerinių tinklų planų braižymui naudojamos programinės įrangos (CAD) elementas, kuriame kaupiami vienodas charakteristikas turintys erdviniai objektai.

4.5.    Identifikavimo taškas – objekto neišreiškiantis blokas, skirtas išmatuoto objekto atributams topografinių ir inžinerinių tinklų erdvinių duomenų rinkinyje aprašyti.

4.6.    Kodas – unikalus skaitmenų derinys vienos rūšies išmatuotiems topografiniams ar inžinerinio tinklo erdviniams objektams žymėti.

4.7.    Linijinis erdvinis objektas (toliau – linijinis objektas) – išmatuoto realaus pasaulio objekto abstraktus erdvinis atvaizdas, erdvinių duomenų rinkinyje išreiškiamas linijiniu grafiniu elementu. 

4.8.    Susijungę erdviniai objektai – erdviniai objektai, kurių pabaigos arba pradžios koordinatės sutampa jų jungimosi vietoje. 

4.9.    Taškinis erdvinis objektas (toliau – taškinis objektas) – išmatuoto realaus pasaulio objekto abstraktus erdvinis atvaizdas, erdvinių duomenų rinkinyje išreiškiamas bloku.

4.10Topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys (toliau – TIO_EDR) – pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“ reikalavimus sukoduotų ir pagal geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2023 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarkos aprašas“, geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ reikalavimus aprašytų topografinių ir inžinerinių tinklų erdvinių objektų, kurių padėtis erdvėje nustatyta geodeziniais metodais, erdvinių duomenų visuma.

4.11.  Kitos Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme.

 

II SKYRIUS

IŠMATUOTŲ OBJEKTŲ ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SUDARYMAS

 

5.       Sudarant TIO_EDR, pagal išmatuoto objekto vietovėje matomas charakteristikas suteikiamas kodas ir aprašomos šio objekto savybės.

6.       Kodą sudaro 4 skaitmenys, iš kurių pirmas reiškia klasę, antras – poklasį, 3 ir 4 nurodo objekto unikalias savybes.

7.       Išmatuoto objekto savybės, kurios neišreiškiamos erdvinių objektų kodais, įrašomos kaip aprašomoji informacija (atributai).

8.       Visų išmatuotų objektų aprašomosioms savybėms perduoti naudojamas blokas (INSERT primityvas), turintis bloko atributus (ATTRIB primityvas).

9.       Bloko pavadinimas turi atitikti juo aprašomo išmatuoto objekto kodą, bloko atributų pavadinimai – aprašomųjų savybių atributinių laukų pavadinimus.

10.  Linijinių ir plotinių erdvinių objektų savybėms aprašyti naudojamas su jais sutapdintas identifikavimo taškas, išreikštas bloku.

11.  Išmatuoti objektai TIO_EDR atvaizduojami taškiniais ir linijiniais objektais.

12.     Taškinių objektų ir linijinių objektų viršūnių padėtis erdvėje išreiškiama dvimatėmis (x, y) arba trimatėmis (x, y, z) koordinatėmis. Jei padėtis išreiškiama trimatėmis koordinatėmis, koordinačių aukščio reikšmė turi atitikti objekto aukščio (altitudės) reikšmę.

13.     Taškiniu objektu TIO_EDR atvaizduojamas išmatuotas objektas, kuris pasirinktu plano masteliu negali būti atvaizduotas linija. Taškiniam objektui atvaizduoti naudojamas sutartinį ženklą vaizduojantis blokas. Taškinio objekto savybėms aprašyti naudojamas blokas. Taškinio objekto savybės įrašomos į šį objektą vaizduojančio bloko atributus.

14.     Linijiniu objektu atvaizduojamas išmatuotas objektas, kuris pasirinktu plano masteliu negali būti atvaizduotas tašku arba plotu. Linijinis objektas turi būti išreikštas nenaudojant matematinių funkcijų, pvz., apskritimo centro koordinačių ir apskritimo spindulio parametrų ir t. t. Linijinio objekto savybėms aprašyti naudojamas su jais sutapdintas identifikavimo taškas, išreikštas bloku. Linijinio objekto savybės įrašomos į identifikavimo taško bloko atributus. Identifikavimo taško planinės padėties koordinatės turi sutapti su kuriomis nors aprašomo linijinio objekto planinės padėties koordinatėmis 1 mm tikslumu ir negali sutapti su kitų tokį patį kodą turinčių linijinių erdvinių objektų koordinatėmis.

15.     Plotinį objektą formuoja jį ribojantys linijiniai objektai. Jis grafiškai neatvaizduojamas, jo savybėms aprašyti naudojamas su juo sutapdintas identifikavimo taškas, išreikštas bloku. Plotinio objekto savybės įrašomos į identifikavimo taško atributus. Identifikavimo taško planinės padėties koordinatės turi patekti į aprašomo plotinio objekto uždaro kontūro vidų. Uždarą kontūrą sudaro tarpusavyje sujungti linijiniai objektai arba vienas linijinis objektas, priklausomai nuo to, ar plotinį vietovės objektą riboja vienas ar daugiau linijinių vietovės objektų.

16.     Plane aprašomosios savybės atvaizduojamos kaip anotacijos.

17.     Visi išmatuoti objektai TIO_EDR turi priklausyti brėžinio sluoksniams, kurių pavadinimai atitinka kodus. Identifikavimo taškas koduojamas tuo pačiu kodu kaip ir išreiškiamas objektas.

18.     Išmatuotų objektų kodai ir aprašomosios savybės pateikti Reglamento 1 priede.

 

III SKYRIUS

IŠMATUOTŲ OBJEKTŲ VAIZDAVIMO TAISYKLĖS

 

19.     Kai objektai vietovėje yra vienas greta kito atstumu, lygiu ar mažesniu nei topografinio plano planinės padėties tikslumas, ir juos būtina išreikšti atskirais TIO_EDR objektais, formuojant erdvinius objektus išlaikoma jų padėtis vienas kito atžvilgiu.

20.     Jeigu objektų padėtis vietovėje sutampa, TIO_EDR objektai nedubliuojami – formuojamas svarbesnis objektas. Jeigu neįmanoma nustatyti, kuris objektas yra svarbesnis, formuojami du ar daugiau objektų.

21.     TIO_EDR linijiniai objektai formuojami laikantis šių reikalavimų:

21.1.  Nenutrūkstančius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi būti vientisi, nenutrūkti posūkių, kitų erdvinių objektų prisijungimo ar prasilenkimo su kitais objektais vietose. Išimtis gali būti taikoma labai ilgiems – ilgesniems kaip 1000 m – linijiniams objektams.

21.2.  Nutrūkstančius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi nutrūkti.

21.3.  Tarpusavyje prasilenkiančius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi prasilenkti.

21.4.  Tarpusavyje susijungusius vietovės objektus išreiškiantys linijiniai objektai turi susijungti vienas su kitu.

21.5.  Linijinis objektas gali jungtis prie kito linijinio objekto bet kurioje vietoje neformuojant papildomos kito linijinio objekto viršūnės ir nedalijant kito linijinio objekto.

21.6.  Kai linijinis objektas plane vaizduojamas asimetriniu sutartiniu ženklu, TIO_EDR linijai suteikiama tokia kryptis, kad linijinį objektą vaizduojančio sutartinio ženklo asimetriniai elementai būtų dešinėje pusėje.

21.7.  Kai linijinis objektas plane vaizduojamas kryptį turinčiu sutartiniu ženklu, TIO_EDR linijai suteikiama tokia pati kryptis.

21.8. Savitakinių inžinerinių tinklų erdvinio objekto linijai suteikiama tekėjimo kryptį atitinkanti kryptis.

21.9.  Jeigu linijinio objekto pradžia ar pabaiga sutampa su kitu objektu, linijinio objekto pradžios ar pabaigos koordinatės turi sutapti su kito objekto koordinatėmis jungimosi vietoje 1 mm tikslumu.

21.10.       Jeigu taškinis objektas vietovėje yra sujungtas su linijiniu objektu arba yra atstumu, mažesniu už topografinio plano planinės padėties tikslumą, jį išreiškiančio taškinio objekto koordinatės turi sutapti su linijinio objekto koordinatėmis toje vietoje 1 mm tikslumu.

21.11. Linijinis objektas formuojamas iki teritorijos, kuriai sudaromas topografinis planas (toliau – teritorija), ribos. Objekto pabaiga ar pradžia turi sutapti su teritorijos riba, kurią būtina atvaizduoti topografiniame plane.

22. Jeigu plotas, pažymėtas identifikavimo tašku, užsakovo pageidavimu turi būti atvaizduotas sutartiniu ženklu, sutartinis ženklas gali būti išdėstomas per visą vaizduojamą plotą arba atvaizduojamame plote gali būti įterpiami tik vienas ar keli sutartiniai ženklai. Įterpiami sutartiniai ženklai koduojami tuo pačiu kodu, kaip ir išreiškiamas plotas. Jeigu įterpiamas vienas ar keli sutartiniai ženklai, įterpti atskiro identifikavimo taško nereikia. Ploto išreiškimo sutartiniu ženklu būdas nustatomas pagal užsakovo pageidavimą.

 

______________________________________

 

Geodezijos ir kartografijos techninių

reikalavimų reglamento GKTR 3.01:2023 „Išmatuotų topografinių ir inžinerinių

tinklų objektų erdvinių duomenų rinkinys“

priedas

 

 

 

IŠMATUOTŲ OBJEKTŲ KODAI

 

1.       Priede pateikiamos lentelės skiltyje „Bazinis turinys“ simboliu „+“nurodyti objektai, kurie. sudarant topografinį planą, neatsižvelgiant į topografinio plano užsakovo pageidavimą, turi būti išmatuoti vietovėje.

2. Lentelės skiltyje „Objekto pavadinimas“ objektai, pažymėti simboliu „*“, gali būti išmatuoti užsakovo užsakymu, tačiau jie nepatenka į pilno turinio planą.

3. Objektai išreiškiami linijiniais geometriniais elementais, jei jų ilgis arba plotis yra didesnis už dydį, kuris vaizduojamas parinkta plano tikslumo klase.

4. Vamzdžiai išreiškiami vaizduojant jų ašinę liniją.

5. Kamerų dangčiai išreiškiami taškiniu geometriniu elementu.

 

Brėžinio sluoksnis (Layer)

Geometrinis elementas

Objekto pavadinimas

Objekto apibūdinimas

Bazinis turinys

1

2

3

4

5

2101

Linija

Skardžio, griovos, duobės viršutinė briauna

Skardžio, griovos, duobės viršutinė briauna. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.

-

2102

Linija

Nesutvirtinto šlaito viršutinė briauna

Nesutvirtinto šlaito viršutinė briauna. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.

-

2103

Linija

Sutvirtinto šlaito viršutinė briauna

Sutvirtinto šlaito viršutinė briauna. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.

-

2104

Linija

Šlaito ir skardžio apatinė briauna

Šlaito ir skardžio apatinė briauna. Neformuojama, kai kiti objektai sutampa su apatine briauna.

-

2105

Linija

Povandeninės kliūties kontūras

Po vandeniu esančio objekto kontūras.

-

2106

Taškas

Povandeninė kliūtis

Po vandeniu esantis objektas.

-

2107

Taškas

Riedulys

Natūralios apzulintos kietosios uolienos nuolaužos centras. Išreiškiama, jei nors vienas matmuo (ilgis, plotis ar aukštis) yra ne mažesnis negu 0,2 m.

-

2108

Linija

Riedulių virtinė

Vieno paskui kitą išsidėsčiusių riedulių eilė.

-

2110

Linija

Erozinės vagos, kiuveto, griovio ašinė linija

Be nuolatinės tėkmės, neužpiltos vandeniu erozinės vagos, kiuveto, griovio ašinė linija. Objekto kraštai gali būti išreiškiami šlaito arba skardžio objektais.

-

2121

Linija

Izohipsa (horizontalė)*

Žemės, žemės dangos paviršiaus vienodo aukščio taškus jungianti sąlyginė kartografinė linija.

-

2122

Linija

Izobata*

Vienodo vandens telkinio gylio (atstumo nuo vandens paviršiaus iki dugno) taškus jungianti sąlyginė kartografinė linija. Vandens telkinio dugno paviršiaus forma gali būti išreikšta ir izohipsomis (horizontalėmis) (kodas 2121).

-

2131

Taškas

Žemės paviršiaus, dangos aukščio taškas

Žemės paviršiaus vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2132

Taškas

Vandens paviršiaus (lygio) aukščio taškas

Vandens telkinio ar tėkmės lygio (horizonto) vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2133

Taškas

Vandens tėkmės ar telkinio dugno aukščio taškas

Vandens tėkmės ar telkinio dugno vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2134

Taškas

Bordiūro viršaus aukščio taškas

Bordiūro viršaus vieta, kurioje išmatuotas aukštis. Rodomas bordiūro viršus.

-

2201

Identifikavimo taškas

Upė

Natūrali vandens tėkmė.

+

2202

Identifikavimo taškas

Kanalas, griovys

Dirbtinė atvira vaga vandeniui nutekėti. Vandeniu neužlieta viršutinė kanalo dalis, išreiškiama šlaito arba skardžio linija.

+

2203

Identifikavimo taškas

Ežeras, tvenkinys

Išreiškiamas vandens telkinys, kurio plotas didesnis kaip 1 kv. m.

+

2204

Identifikavimo taškas

Atvira vandens saugykla, baseinas, kūdra

Dirbtinis nepratekamas vandens telkinys. Išreiškiamas vandens telkinys, kurio plotas didesnis kaip 1 kv. m.

-

2205

Identifikavimo taškas

Jūra, marios

Baltijos jūra, Kuršių marios.

+

2206

Identifikavimo taškas

Pelkė

Nuolat įmirkusios žemės plotas su būdinga augalija, dažniausiai su durpių sluoksniu.

-

2207

Taškas

Versmė

Iš žemės ištekančio požemio vandens ištekėjimo vieta.

-

2208

Linija

Upės, kanalo, griovio ašinė linija

Upės, kanalo, griovio su nuolatine tėkme ar vandeniu ašinė linija.

+

2221

Linija

Krantas

Aiški sausumos sąlyčio su vandens paviršiumi riba.

+

2222

Linija

Užpelkėjęs krantas

Sausumos sąlytis su vandens paviršiumi be aiškios ribos. Pelkės riba, krantas, apaugęs meldais. Gali būti naudojamas upei nuo upelio, ežero ir pan. atskirti.

+

2223

Linija

Krantinė, molas

Išorinės krantinės, molo, pirso riba, nukreipta į vandenį.

+

2231

Linija

Vandens pralaidos kontūras

Statinio po keliu vandeniui tekėti kontūras. Jeigu pralaidos plotis (diametras) mažesnis kaip 0,5 m, išreiškiama vandens pralaidos vamzdžio ašine linija, kurios kodas 2235.

-

2232

Linija

Paviršinio drenažo, latako ašinė linija

Latako, kuris nėra nuotekų tinklo dalis, ašinė linija.

-

2233

Linija

Tiltelio, liepto kontūras

Nesudėtingo statinio virš vandens kontūras.

-

2234

Linija

Vandens reguliavimo statinio kontūras

Dirbtinio slenksčio, užtvankos dalies, per kurią liejasi vanduo, statinio, pažeminančio vagos dugną, ir pan. kontūras.

-

2235

Linija

Vandens pralaidos vamzdžio ašinė linija

Vamzdžio po keliu vandeniui tekėti ašinė linija. Jeigu pralaidos diametras (plotis) didesnis kaip 0,5 m, išreiškiama vandens pralaidos kontūro linija (kodas 2231).

-

2236

Taškas

Kranto navigacinės paskirties įrenginys

Kranto įrenginys saugiai laivybai užtikrinti. Jeigu navigacinės paskirties įrenginys įrengtas ant statinio, statinys turi būti išreikštas kitais tinkamais objektais.

-

2237

Taškas

Plūdrusis navigacinės paskirties įrenginys

Įrenginys vandenyje saugiai laivybai užtikrinti.

-

2238

Taškas

Hidrometrinio matavimo įrenginys

Vandens lygio matuoklė, polius, daviklis ir pan.

-

2239

Taškas

Šachtinis vandens šulinys

Vertikalaus kastinio šulinio betoniniais žiedais ar kitomis medžiagomis sutvirtintomis sienelėmis gruntiniam vandeniui paimti centras. Jeigu šulinio skersmuo didesnis negu 1 m, jis turi būti išreikštas kitais tinkamais objektais (pvz., atramine sienele, kameros siena).

-

2240

Taškas

Gręžinio vandens ėmimo kolonėlės

Artezinio vandens gręžinio arba kita ne vandentiekio tinklo vandens ėmimo kolonėlė.

-

2241

Taškas

Drenažo išleidimo, pralaidos žiotys

Žiotys, kuriomis baigiasi drenažo arba pralaidos vamzdis.

-

2242

Taškas

Švartavimo stulpelis

Švartavimo palas, polis, knechtai. Dvigubas polis, knechtai išreiškiami vienu centriniu tašku.

-

2243

Linija

Laivo atmušo kontūras

Įrenginio, apsaugančio krantinę nuo mechaninio pažeidimo laivui prie jos švartuojantis ar stovint, taip pat nuo kitų plūdriųjų objektų, bangų ir pan. poveikio, kontūras.

-

2244

Linija

Paviršinio drenažo, latako kontūras

Latako, kurio plotis didesnis kaip 0,5 m ir kuris nėra nuotekų tinklo dalis, išorinis kontūras

+

2301

Identifikavimo taškas

Lapuočių miškas

Medžiais apaugęs žemės plotas, kuriame vyrauja lapuočiai medžiai.

+

2302

Identifikavimo taškas

Spygliuočių miškas

Medžiais apaugęs žemės plotas, kuriame vyrauja spygliuočiai medžiai.

+

2303

Identifikavimo taškas

Mišrus miškas

Medžiais apaugęs žemės plotas, kuriame nevyrauja nei lapuočiai, nei spygliuočiai medžiai.

+

2304

Identifikavimo taškas

Žuvęs medynas

Žemės plotas, kuriame vyrauja žuvę medžiai.

-

2305

Identifikavimo taškas

Kirtavietė

Kertamas arba iškirstas miško plotas.

-

2306

Identifikavimo taškas

Krūmynas

Žemės plotas, apaugęs krūmais.

-

2307

Identifikavimo taškas

Sodas, medelynas

Žemės plotas, kuriame auga vaismedžiai, vaiskrūmiai, uogakrūmiai, dekoratyviniai augalai, miško sodmenys.

-

2308

Identifikavimo taškas

Jaunuolynas

Jaunas medynas.

-

2310

Linija

Miško, medelyno, krūmyno riba

Žemės ploto, apaugusio medžiais, sumedėjusiais krūmais, krūmais, vaismedžiais, vaiskrūmiais, sodmenimis ir pan., riba. Riba nustatoma pagal išorinę medžių, krūmų lają.

+

2321

Linija

Lapuočių medžių eilė

Vieno paskui kitą augančių lapuočių medžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.

+

2322

Linija

Spygliuočių medžių eilė

Vieno paskui kitą augančių spygliuočių medžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.

+

2323

Linija

Mišrių medžių eilė

Vieno paskui kitą augančių spygliuočių ir lapuočių medžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.

+

2324

Linija

Vaismedžių eilė

Vieno paskui kitą augančių vaismedžių eilė. Eilė nustatoma pagal medžių kamienus.

-

2325

Linija

Krūmų eilė, gyvatvorė

Vieno paskui kitą augančių krūmų eilė, tanki krūmų juosta, gyvatvorė. Eilė nustatoma pagal krūmų kamienus.

+

2331

Taškas

Lapuotis medis

Lapus metantis medis, kurio lapai turi gyslelėmis išraizgytą lapalakštį ir lapkotį. Vaismedžiai išreiškiami objektu, kurio kodas 2333.

-

2332

Taškas

Spygliuotis medis

Visžalis medis su spygliais ar žvyniškais lapais.

-

2333

Taškas

Vaismedis

Kultūrinis ar laukinis medis, duodantis vaisių.

-

2334

Taškas

Krūmas

Augalas su keliais ar keliolika maždaug vienodo storumo sumedėjusių beveik nuo žemės besišakojančių stiebų, vaiskrūmis, uogakrūmis, dekoratyvinis krūmas.

-

2335

Linija

Medžio lajos kontūras*

Išorinės virš medžio kamieno esančios išsišakojusios stiebo dalies, iš jos išaugusių šakų su lapija, pumpurais, žiedais ir vaisiais kontūras. Kontūras išreiškia pavienių medžių ar nedidelių medžių grupių, krūmų, vijoklinių augalų lajos išorinį kontūrą.

-

2336

Linija

Medžio kamieno kontūras*

Išorinė medžio stiebo dalis.

-

2401

Identifikavimo taškas

Ariamoji žemė

Žemės plotas, naudojamas žemės ūkio augalams auginti, pūdymui, sėjomainai su kitais žemės ūkio augalais ir pan.

-

2402

Identifikavimo taškas

Kultūrinė pieva, ganykla

Užsėtas daugiametėmis žolėmis žemės plotas, įskaitant daugiametes ganyklas arba pievas, naudojamas gyvuliams ganyti, žolei ar žolės produkcijai gauti.

-

2403

Identifikavimo taškas

Natūrali pieva

Savaime auganti, nearta ir nepersėta pieva.

-

2404

Identifikavimo taškas

Užpelkėjusi pieva

Pieva, kurioje dėl pakilusio vandens auga pelkių augalai.

-

2405

Identifikavimo taškas

Veja, gėlynas

Lygaus paviršiaus žole apsėtas arba dekoratyviniais žoliniais augalais ir (ar) gėlėmis apsodintas ir prižiūrimas žemės plotas.

-

2406

Identifikavimo taškas

Durpynas

Durpių telkinys, susidaręs pelkėse, iš kurio pramoniniu būdu išgaunamos durpės.

-

2407

Identifikavimo taškas

Smėlynas

Žemės plotas, kurio paviršiuje yra smėlis arba kuriame kasamas (išgaunamas) smėlis.

-

2408

Identifikavimo taškas

Žvyrynas

Žemės plotas, kurio paviršiuje yra žvyras arba kuriame kasamas (išgaunamas) žvyras.

-

2409

Identifikavimo taškas

Žemės darbai

Žemės plotas, kuriame vykdomi grunto kasimo, supylimo, tankinimo, vežimo ir kiti darbai.

-

2410

Identifikavimo taškas

Supiltas gruntas

Žemės plotas, kuriame supiltas, suverstas gruntas.

-

2411

Identifikavimo taškas

Šiukšlynas (sąvartynas)

Atliekų suvertimo ir laikymo vieta.

-

2412

Identifikavimo taškas

Riedulynas

Riedulių santalka žemės plote.

-

2413

Identifikavimo taškas

Kapinės

Žemės plotas žmonių palaikams laidoti.

-

2414

Identifikavimo taškas

Užlieta pieva

Vandeniu užlieta pieva. Kartografavimo metu vandeniu užlieta pieva.

-

2421

Identifikavimo taškas

Asfalto danga

Asfaltbetonio danga.

-

2422

Identifikavimo taškas

Betono danga

Betono monolito ar plokščių danga.

-

2423

Identifikavimo taškas

Grindinys (akmenų danga)

Natūralių ar skaldytų akmenų danga.

-

2424

Identifikavimo taškas

Trinkelių danga

Betono trinkelių ar akmens trinkelių danga.

-

2425

Identifikavimo taškas

Plokščių (plytelių) danga

Plokščių betono plytelių danga.

-

2426

Identifikavimo taškas

Danga be rišiklių

Žvyro, skaldos ar pan. danga be rišiklių.

-

2427

Identifikavimo taškas

Medžio danga

Medžio lentų, tašų danga.

-

2428

Identifikavimo taškas

Kita danga

Kita arba nenustatyta dirbtinė žemės paviršiaus danga.

+

2430

Identifikavimo taškas

Laiptai atviroje vietovėje

Ne prie pastato esantys laiptai. Laiptų pakopos, nuovažos išreiškiamos linija, kurios kodas 2683.

-

2431

Linija

Važiuojamąją dalį ribojantis bordiūras

Dangos, skirtos važiuoti automobiliu (kelias, gatvė, kiemas, stovėjimo aikštelė), kraštas, kurį riboja bordiūras. Taip pat naudojamas visiškai į žemę įleistam bordiūrui išreikšti.

+

2432

Linija

Važiuojamosios dalies riba be bordiūro

Dangos, skirtos važiuoti automobiliu (kelias, gatvė, kiemas, stovėjimo aikštelė), kraštas be bordiūro.

+

2433

Linija

Nevažiuojamosios dalies dirbtinę dangą ribojantis bordiūras

Dangos, neskirtos važiuoti automobiliu, kraštas, kurį riboja bordiūras. Taip pat naudojama visiškai į žemę įleistam bordiūrui išreikšti.

+

2434

Linija

Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos riba be bordiūro

Dangos, neskirtos važiuoti automobiliu, kraštas be bordiūro.

+

2435

Linija

Riba tarp skirtingų natūralių dangų, naudmenų

Naudojama tarp skirtingų natūralių dangų. Riba tarp dirbtinių dangų arba tarp dirbtinės ir natūralios dangos išreiškiama naudojant kodus 2431, 2432, 2433, 2437, 2439.

+

2436

Linija

Dirbtinės dangos interpretuota riba

Sąlyginė riba, neturinti atitikmens vietovėje. Naudojama atskiriant tokią pačią dirbtinę dangą. Privaloma naudoti atskiriant tokios pačios dangos nuovažas, įvažiavimus į šalia kelio esančias teritorijas, skirtingus kelius (gatves) sankryžose. Gali būti naudojama tokios pačios dangos greitėjimo ir lėtėjimo juostoms atskirti.

+

2437

Linija

Šalikelės riba

Šalikelės, kelkraščio išorinė riba.

-

2438

Linija

Lauko, miško takelis

Lauko, miško takelio be dirbtinės dangos kontūras arba ašinė linija.

-

2439

Linija

Laiptų riba atviroje vietovėje

Ne prie pastato esančių laiptų išorinė riba.

-

2440

Linija

Dirbtinę dangą ribojantis nužemintas bordiūras

Dirbtinės dangos kraštas, kurį riboja nužemintas bordiūras.

-

2441

Linija

Bordiūro kontūras*

Išorinis bordiūro kontūras.

-

2501

Identifikavimo taškas

Tiltas, viadukas, estakada

Statinys per vandens telkinį, kelią ar gatvę, skirtingų lygių eismo sankryžoje, daubą, griovą, slėnį, virš gatvių, aikščių ar pastatų, pakeičiantis kelią (gatvę).

+

2502

Identifikavimo taškas

Tunelis

Statinys, pakeičiantis kelią, gatvę, pėsčiųjų ar dviračių taką po žeme, pastatais, vandens telkiniais.

+

2503

Linija

Tilto, viaduko, estakados išorinė riba

Tilto ir viaduko atramos ir kiti elementai, išreiškiami kitais tinkamais objektais.

+

2504

Linija

Tunelio išorinė riba

Tunelio atramos ir kiti elementai, išreiškiami kitais tinkamais objektais.

+

2511

Taškas

Kelio ženklas

Kelio ženklas ant vieno stulpo.

-

2512

Taškas

Šviesoforas ant stulpo

Eismo reguliavimo šviesoforas ant stulpo.

-

2514

Taškas

Kelio kilometrinis stulpelis

 

-

2515

Linija

Kelio ženklas

Kelio ženklas ant daugiau kaip vieno stulpo.

-

2516

Taškas

Kelių eismo infrastruktūros objektas

Kelių eismo kontrolės, eismo infrastruktūros objektas (blykstė, vaizdo kamera, radaras, garsiakalbis, švieslentė, greičio matavimo antena, meteorologinis įrengimas ir pan.). Objekto rūšis pasirenkama iš klasifikatoriaus.

-

2517

Taškas

Kabantis šviesoforas

Ant lyno, gembės kabantis eismo reguliavimo šviesoforas.

-

2518

Taškas

Kelio signalinis stulpelis

Stulpeliai kelkraščių išoriniam kraštui, pralaidų vietoms, sankryžoms, nuovažoms, apsauginių atitvarų galams, kelio pločio pokyčių vietoms pažymėti.

-

2519

Linija

Horizontalusis kelio / gatvės ženklinimas*

Linijos, strėlės, užrašai ir kiti simboliai ant važiuojamosios dalies, kurie nustato tam tikrą eismo režimą ir tvarką. Ženklinimo linija išreiškiama ašine linija. Ženklinimo plotas (perėja, užbrūkšniuotas plotas) išreiškiamas išoriniu kontūru. Ženklinimo užrašas, raidė, kitas plotą užimantis sudėtingos formos ženklinimo elementas išreiškiamas apibrėžto nesudėtingo daugiakampio kontūru.

-

2520

Linija

Greičio mažinimo kalnelis

Dirbtinių kalnelių (nelygumų) važiuojamojoje dalyje važiavimo greičiui mažinti kontūras arba ašinė linija.

-

2521

Linija

Geležinkelio bėgis

Geležinkelio kelio bėgis, gretbėgis, saugbėgis.

+

2522

Linija

Geležinkelio bėgių kelio ašinė linija

Geležinkelio bėgių kelio ašinė linija.

+

2523

Linija

Bėgių kelio užtvaras

Kliūtis bėgių kelio pabaigoje.

+

2524

Linija

Geležinkelio pervažos kelio užtvaras

Judamoji kliūtis, kuri skersai užtveria važiuojamąją kelio dalį, kad automobilių transportas ir pėstieji negalėtų kirsti geležinkelio pervažos.

-

2525

Taškas

Geležinkelio signalinis ženklas, riboženklis

Riboženkliai prie iešmų ir kitose bėgių kelių sujungimo vietose, prie pagrindinių kelių statomi signaliniai, kelio ir specialieji ženklai.

-

2526

Taškas

Geležinkelio ženklas ant stulpo

 

-

2527

Taškas

Geležinkelio šviesoforas ant stulpo

 

-

2528

Taškas

Geležinkelio žemasis šviesoforas

 

-

2529

Taškas

Geležinkelio kilometrinis stulpelis

 

-

2530

Taškas

Bėgio viršaus aukščio taškas

Geležinkelio kelio bėgio vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2531

Taškas

Geležinkelio iešmo perjungimo įtaisas

Greta geležinkelio kelio iešmo įrengtas iešmo perjungimo įtaisas.

-

2532

Taškas

Suspausto oro dėžė

 

-

2533

Taškas

Geležinkelio dėžė

 

-

2534

Taškas

Geležinkelio universali elektros kabelio mova

 

-

2535

Taškas

Geležinkelio šakotoji elektros kabelių mova

 

-

2536

Taškas

Kabantis geležinkelio šviesoforas

Ant lyno, gembės kabantis šviesoforas.

-

2537

Taškas

Geležinkelio garsiakalbis ant stulpo

 

-

2538

Taškas

Geležinkelio iešmo kryžmė

 

-

2601

Identifikavimo taškas

Gyvenamasis pastatas

Vienbutis, dvibutis, daugiabutis, kitas (bendrabutis, vaikų namai, globos namai, vienuolynas ir pan.) gyvenamasis pastatas.

+

2602

Identifikavimo taškas

Negyvenamasis pastatas

Negyvenamosios (administracinės, prekybos, sandėliavimo, gamybos, gydymo ir pan.) paskirties pastatas.

+

2603

Identifikavimo taškas

Garažų paskirties pastatas

Mūrinis, gelžbetoninis ar pan. pastatas automobiliams laikyti. Nesudėtingos konstrukcijos metaliniai garažai išreiškiami kodu 2637.

-

2604

Identifikavimo taškas

Požeminis pastatas

 

-

2605

Identifikavimo taškas

Šiltnamio pastatas

Stiklu ar kt. medžiagomis dengtas pastatas su pamatais, kuriame sudaromos sąlygos augalams augti. Nesudėtingos konstrukcijos laikini šiltnamiai išreiškiami kodu 2637.

-

2606

Identifikavimo taškas

Kaminas, bokštas

 

+

2607

Identifikavimo taškas

Pastatas be sienų

Žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirtas statinys be sienų arba su viena siena (pvz., degalinės aikštelės stoginė). Gali būti atskiras statinys ar kito statinio priestatas.

-

2608

Identifikavimo taškas

Statomas, griaunamas pastatas, griuvėsiai

Statomas, griaunamas pastatas arba griuvėsiai.

+

2609

Identifikavimo taškas

Religinės paskirties pastatas

 

-

2610

Identifikavimo taškas

Transformatorinė

Transformatorinė pastotė, skirstykla, srovės keitimo stotis.

-

2611

Identifikavimo taškas

Katilinė

Katilinė, boilerinė.

-

2612

Identifikavimo taškas

Siurblinė

Skysčių siurblinės pastatas.

-

2613

Identifikavimo taškas

Perpumpavimo stotis

 

-

2614

Identifikavimo taškas

Ryšių tinklų aptarnavimo statinys

Ryšių tinklų pastatas.

-

2615

Identifikavimo taškas

Antžeminis rezervuaras

Antžeminis rezervuaras, talpykla medžiagoms kaupti, saugoti. Talpykla, cisterna, buitinių ir kitų atliekų konteineris ir pan.

+

2616

Identifikavimo taškas

Požeminis rezervuaras

Požeminis rezervuaras, talpykla medžiagoms kaupti, saugoti. Talpykla, cisterna, buitinių ir kitų atliekų konteineris ir pan.

-

2617

Identifikavmo taškas

Kitas pastatas

Pastatas, kurio paskirtis nenustatyta.

+

2618

Identifikavimo taškas

Siena, kolona, pamatas

Didelio pločio tvora, siena, pamatas, postamentas, kolona ar kitas statinys.

+

2631

Linija

Antžeminė statinio siena

Statinio siena, kuri liečiasi su žemės paviršiumi (pamatu). Jei požeminė ir antžeminė siena sutampa, išreiškiama tik antžeminė siena.

+

2632

Linija

Kabanti statinio siena

Statinio siena, kuri nesiliečia su žemės paviršiumi (pamatu).

-

2633

Linija

Požeminė statinio siena

Požeminio pastato, statinio, rezervuaro, požeminio atliekų konteinerio siena. Jei požeminė ir antžeminė siena sutampa, išreiškiama tik antžeminė siena.

-

2634

Linija

Kamino ar bokšto siena

Kamino ar bokšto siena, kuri liečiasi su žemės paviršiumi (pamatu).

+

2635

Linija

Bokšto be sienų kontūras

Medžio ar plieno konstrukcijos apžvalginės, rekreacinės ar technologinės paskirties bokštelio, bokšto, virš žemės esančio praėjimo, tako kontūras. Pvz., medžioklės, priešgaisrinis ar kitos paskirties apžvalgos bokštas, lajų takas ir pan.

+

2636

Linija

Pastato pamato išorinė riba

Pastato pamato, kai nėra sienų, riba.

-

2637

Linija

Nesudėtingo statinio kontūras

Atskirai stovinčio nesudėtingo statinio (stoginė, pavėsinė, šiltnamis, transporto laukimo paviljonas, metalinis garažas, saulės jėgainės ant žemės konstrukcijos ir pan.) kontūras. Naudojamas, kai neformuojamas statinio plotas.

-

2651

Linija

Nesudėtingo priestato kontūras

Iki 10 kv. m ploto paprastos konstrukcijos (be ištisinių pamatų, sienų) priestato kontūras. Naudojamas, kai neformuojamas statinio plotas.

-

2652

Linija

Pravažiavimo ir praėjimo riba po pastatu

Praėjimo ar pravažiavimo po pastatu ar jo dalimi siena, kuri nesutampa su pastato išorinėmis sienomis.

-

2653

Linija

Rampos, terasos kontūras

Prie pastato įrengtos rampos, terasos, panduso išorinė riba.

-

2654

Linija

Laiptų, laiptų aikštelės kontūras

Prie pastato įrengtų laiptų, laiptų aikštelės išorinė riba.

-

2655

Linija

Langaduobės kontūras

Langaduobę formuojančios sienelės išorinis kontūras. Formuojama, jeigu nors vienas iš langaduobės matmenų (ilgis arba plotis) yra mažesnis negu 2 m. Jei bent vienas iš matmenų didesnis kaip 2 m, ribos išreiškiamos kodu 2701.

-

2656

Linija

Balkono, kabančios pastato detalės, stogo krašto (kai yra pastato sienos) kontūras

Pastato balkono, priešgaisrinių laiptų, stogo karnizo, atbrailos, stogo krašto, stogelio kontūras. Formuojamas, kai pastatas suformuotas su pastato sienomis. Neformuoja ploto.

-

2657

Linija

Stogo riba (kai nėra pastato sienų)

Atviro pastato (stoginės) stogo krašto arba distanciniais metodais kartografuoto pastato, kai negalima nustatyti pastato sienų, stogo riba.

+

2658

Linija

Pastato stogo detalės kontūras*

Šlaitinio stogo kraigo ar kitos šlaitų sankirtos briaunos, stogo latako (plokštumų susikirtimo), parapeto kontūras, kuris nesutampa su sienomis. Ant stogo esančios detalės, kuri neapibrėžiama kaip atskiras statinys, kontūras (vėdinimo kanalas, kaminėlis, alsuoklis, stoglangis, dūmtraukis, deformacinė siūlė, ventiliacija, saulės šviesos kolektorius ir pan.).

-

2659

Linija

Požeminio pastato antžeminės detalės kontūras

Požeminio pastato antžeminės detalės, kuri neapibrėžiama kaip atskiras statinys (pvz., vėdinimo kanalas, kaminėlis, alsuoklis, stoglangis, ventiliacija ir pan.), kontūras.

-

2660

Linija

Nišos, lodžijos kontūras pastate, statinyje*

Įvairiame aukštyje statinyje, pastato sienoje esančios nišos, lodžijos kontūras.

-

2671

Taškas

Pastato stogo viršaus aukščio taškas

Aukščiausios pastato stogo dalies (kraigo, parapeto, ant stogo esančios detalės) vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2672

Taškas

Pastato cokolio aukščio taškas

Pastato sienos pamato arba dekoratyvinio cokolio, taip pat kolonos pamato, paminklo cokolio vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2673

Taškas

Pastato pirmojo aukšto grindų aukščio taškas

Pastato pirmojo aukšto grindų vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2674

Taškas

Pastato rūsio grindų aukščio taškas

Pastato rūsio, cokolinio aukšto grindų vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

2675

Taškas

Kitų statinių viršaus aukščio taškas

Sienos, griuvėsių, postamento, rezervuaro viršaus aukštis; tunelio lubų ir pan. vieta, kurioje išmatuotas aukštis; hidrotechninio įrenginio ar kito statinio viršaus aukštis.

-

2676

Taškas

Kitų statinių apačios aukščio taškas

Tilto konstrukcijų apačios, požeminio rezervuaro apačios ir pan. vieta, kurioje išmatuotas aukštis; hidrotechninio įrenginio ar kito statinio apačios aukštis.

-

2681

Linija

Pastogę, balkoną, pavėsinę išreiškiančio topografinio simbolio linija*

Linija neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.

-

2682

Linija

Priestatą, prieangį, praėjimą po pastatu išreiškiančio topografinio simbolio linija*

Linija neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.

-

2683

Linija

Laiptų pakopų, nuovažos kontūras*

Atviroje vietovėje ar prie pastatų esančių laiptų pakopų, nuovažos kontūras. Išorinė laiptų riba išreiškiama kodais 2439, 2654. Pakopų dalis, sutampanti su laiptų išorine riba, neišreiškiama.

-

2684

Linija

Laiptų žemėjimo kryptį išreiškianti linija*

Linija, rodyklė neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.

-

2685

Linija

Nišą išreiškiančio sutartinio simbolio linija*

Linija neturi atitikmens vietovėje ir išreiškia kartografinį vaizdavimo simbolį.

-

2701

Linija

Vertikali atraminė sienelė

Statinys, saugantis nuo griuvimo ar nušliaužimo už jos esantį gruntą. Išreiškiamas kraštas, esantis aukščių skirtumo pusėje. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.

-

2702

Linija

Nuolaidžios atraminės sienelės viršus

Nuolaidžios atraminės sienelės viršus. Išreiškiamas kraštas, esantis aukščių skirtumo pusėje. Linija plane vaizduojama asimetriniu simboliu.

-

2703

Linija

Nuolaidžios atraminės sienelės apačia

Nuolaidžios atraminės sienelės apačia. Neišreiškiama, jeigu nuolaidžios atraminės sienelės apačia sutampa su kitu objektu.

-

2704

Linija

Tvora su pamatu

Tvoros su ištisiniu pamatu ašinė linija.

+

2705

Linija

Žemesnė negu 1 m sienelė

Išreiškiama ašine linija.

+

2706

Linija

Tvora su tvirtomis atramomis

Tvoros be ištisinio pamato, su įtvirtintais stulpais (kolonomis) su pamatu ašinė linija.

+

2707

Linija

Sienos, kolonos, pamato riba

Pasirinktu tikslumu išreiškiamo pločio tvoros, sienos, pamato, postamento, kolonos ar kito statinio riba.

+

2708

Linija

Tvora be atramų

Tinklo ar kitokia tvora be ištisinio pamato, su stulpais be pamato ir pan.

+

2709

Linija

Vartai, užtvaras

Vartai arba užtvaras, bet ne varčia.

-

2710

Linija

Turėklas

Ant laiptų, tilto, terasos krašto įrengtas užtvaras žmonėms įsikibti, saugantis, kad žmonės nenukristų ar nepatektų į atitvertą zoną.

-

2711

Linija

Atitvaras

Kelyje įrengtas užtvaras, saugantis, kad transporto priemonės nenuvažiuotų nuo kelio, tilto, viaduko, estakados, neatsitrenktų į kliūtis, nesusidurtų su priešais važiuojančiu transportu.

+

2712

Linija

Akustinė siena

Akustinis ekranas, įrengtas garso bangų sklidimo ruože ir užkertantis joms kelią sklisti iš garso šaltinio.

+

2721

Linija

Statinio atramos kontūras

 

-

2722

Taškas

Statinio atrama

 

-

2723

Linija

Santvara, gembė

Santvarinis ar vamzdinis rėmas, gembė, kurio vienas arba abu galai pritvirtinti prie stulpų ar atramų, įrengtas virš žemės, kelio ar objekto, skirtas šviestuvams, kelio ženklams, eismo kontrolės įrenginiams, kontaktiniams laidams ir pan. įrengti. Jeigu santvaros, gembės plotis mažesnis kaip 0,5 m, išreiškiama ašine linija.

-

2724

Linija

Estakados, panduso riba

Statinio, skirto transportui užvažiuoti, apžiūrėti, sverti, kroviniams krauti, riba.

-

2725

Linija

Krano bėgis

Bokštinio, portalinio, ožinio krano bėgis.

+

2726

Linija

Stendo kontūras arba ašinė linija

Informacijos pateikimo, ekspozicijos, lauko reklamos kontūras arba ašinė linija.

-

2727

Taškas

Stendas

Informacijos pateikimo, ekspozicijos, lauko reklamos stendas ant stulpo

-

2728

Linija

Paminklo ašinė linija

 

+

2729

Taškas

Paminklas

 

+

2730

Taškas

Kryžius, koplytstulpis

Atskirai stovintis kryžius, koplytstulpis.

-

2731

Taškas

Stulpas

Stulpas, kuris nėra eksploatuojamų elektros ar ryšių tinklų dalis.

+

2732

Taškas

Stulpo paramstis

Stulpo, kuris nėra eksploatuojamų elektros ar ryšių tinklų dalis, paramstis.

-

2733

Linija

Stulpo paramstis

Stulpo, kuris nėra eksploatuojamų elektros ar ryšių tinklų dalis, paramsčio projekcija į horizontalią plokštumą.

-

2734

Linija

Atotampa, lynas

Viela arba lynas, einantis nuolaidžiai nuo stulpo iki žemės. Viela arba lynas, ištemptas tarp stulpų ar atramų, virš žemės, kelio ar objekto, skirtas šviestuvams, kelio ženklams, eismo kontrolės įrenginiams ir pan. įrengti.

-

2735

Taškas

Riboženklis, stulpelis

 

-

2736

Taškas

Paslaugų infrastruktūros objektas

Paslaugų teikimo infrastruktūros objektas (elektrinio transporto krovimo stotelė, stovos skaitiklis, paštomatas, bankomatas, dviračių ar paspirtukų nuomos punktas, užtvaro dėžutė ir pan.).

-

2737

Linija

Mažosios architektūros objekto kontūras arba ašinė linija

Funkcinio ar dekoratyvinio nesudėtingos konstrukcijos aplinkos tvarkymo objekto (skulptūra, sporto ir žaidimų įranga, dviračių stovas, suoliukas, gėlinė ir pan.) kontūras. Jeigu objekto plotis ar ilgis pasirinktu tikslumu neišreiškiamas, objektas išreiškiamas ašine linija.

-

2738

Taškas

Mažosios architektūros objektas

Funkcinis ar dekoratyvinis nesudėtingos konstrukcijos aplinkos tvarkymo objektas (skulptūra, sporto ir žaidimų įranga, dviračių stovas, suoliukas, gėlinė ir pan.).

-

2739

Taškas

Dekoratyvinio fontano purkštuvas

 

-

2801

Tekstas

Nestandartizuoti tekstai ir grafiniai elementai*

Šiame reglamente nenumatyti tekstiniai ir grafiniai elementai.

-

2810

Linija

Topografinio plano riba

Teritorija, kurioje sudaromas topografinis ar inžinerinių tinklų planas.

+

3101

Linija

Žemosios įtampos požeminis elektros kabelis

Elektros perdavimo tinklo požeminio žemosios įtampos kabelio ašinė linija. Elektros kabelio rūšis galima rinktis iš klasifikatoriaus.

-

3102

Linija

Aukštosios įtampos požeminis elektros kabelis

Elektros perdavimo tinklo požeminio aukštosios įtampos kabelio ašinė linija. Elektros kabelio rūšis galima rinktis iš klasifikatoriaus.

-

3103

Linija

Elektros kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

Vamzdžio, kuris skirtas kabeliams įverti ir (arba) išverti, jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų įrenginių, ašinė linija. Būtina nurodyti įtampą.

-

3104

Linija

Žemosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

Elektros perdavimo oro linijos žemosios įtampos kabelis arba laidas. Elektros kabelio rūšis galima rinktis iš klasifikatoriaus.

-

3105

Linija

Aukštosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

Elektros perdavimo oro linijos aukštosios įtampos kabelis arba laidas. Elektros kabelio rūšis galima rinktis iš klasifikatoriaus.

-

3106

Linija

Geležinkelio transporto kontaktinis laidas

Elektrinio geležinkelio transporto kabamojo kontaktinio tinklo neizoliuotas laidas. Elektros kabelio rūšis galima rinktis iš klasifikatoriaus.

-

3107

Linija

Elektrinio transporto kontaktinis laidas

Elektrinio transporto kabamojo kontaktinio tinklo neizoliuotas laidas, dviejų troleibuso laidų ašinė linija. Elektros kabelio rūšis galima rinktis iš klasifikatoriaus.

-

3108

Linija

Apšvietimo tinklo požeminis kabelis

Apšvietimo tinklo požeminio kabelio ašinė linija.

-

3109

Taškas

Elektros tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3152.

-

3110

Taškas

Elektros tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur kabelis arba vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė ar kitas įrenginys.

-

3121

Taškas

Elektros tinklo kabelių jungiamoji mova

Jungiamoji, galinė ar kita elektros tinklo kabelio mova.

-

3122

Taškas

Elektros kabelių spinta

Spinta elektros kabeliams prijungti su komutavimo ir (ar) apsaugos įrenginiais ar be jų.

-

3123

Taškas

Elektros įvadinė apskaitos spinta (skydelis, dėžutė)

Spinta (skydas) su joje įrengtais įvadiniais komutavimo ir apsaugos įrenginiais, elektros energijos apskaitos prietaisais, pagalbiniais įrenginiais ir įtaisais. Objekto matmenys mažesni negu objekto, kurio kodas 3122, matmenys. Objektas neturi unikalaus eksploatuojančios įmonės suteikto numerio.

-

3124

Taškas

Neatpažintas elektros tinklo įrenginys

Neatpažintas elektros tinklo linijos įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3125

Linija

Elektros kabelių spintos kontūras

 

 

3130

Taškas

Elektros tiekimo komutavimo (atjungimo) aparatas

-

3131

Taškas

Giluminis įžeminimas (elektrodas)

 

-

3132

Linija

Įžeminimo juosta su elektrodais

Įžeminimo juosta su elektrodais.

-

3133

Taškas

Transformatorius

Atvirai įrengtas transformatorius, transformatorius ant stulpo.

-

3134

Taškas

Kabantis šviestuvas

Ant lyno, gembės, el. linijos stulpo kabantis šviestuvas.

-

3135

Taškas

Apšvietimo prožektorius

 

-

3136

Taškas

Įmontuotas šviestuvas

Žemės dangoje, atraminėje sienelėje ar kitur įmontuotas šviestuvas.

-

3151

Taškas

Elektros tinklo šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3152. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ar daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3109.

-

3152

Linija

Elektros tinklo šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3109.

-

3153

Linija

Elektros tinklo kabelių apsauginis kanalas

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3154.

-

3154

Linija

Elektros tinklo kabelių apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3155

Taškas

Požeminio elektros tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu / kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3156

Taškas

Elektros tinklo aukščio taškas

Elektros tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3157

Taškas

Elektros tinklo informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3158

Taškas

Elektros kabelio atsarga

 

-

3163

Linija

Elektros kabelių pluošto kraštinės linijos

Šiuo kodu žymimi kabelių pluošto kraštai, pluošto centre brėžiamas kabelis ir nurodomas viso pluošto kabelių kiekis.

-

3181

Taškas

Žemosios įtampos elektros oro linijos stulpas

Žemosios įtampos elektros tinklo oro linijos stulpas be lempos ir prožektoriaus.

-

3182

Taškas

Elektros linijos stulpo atrama, paramstis

Objektas taip pat formuojamas fermos (kodas 3190) atramai išreikšti.

-

3183

Linija

Elektros linijos stulpo paramstis

Elektros linijos stulpo paramsčio projekcija į plokštumą.

-

3184

Linija

Elektros linijos stulpo atotampa, lynas

Elektros linijos stulpo atotampos, lyno projekcija į plokštumą.

-

3185

Taškas

Aukštosios įtampos elektros oro linijos stulpas

Aukštosios įtampos elektros tinklo oro linijos stulpas.

-

3190

Linija

Aukštosios įtampos elektros oro linijos santvara, fermos kontūras

Aukštosios įtampos elektros linijos santvaros, fermos išorinės ribos projekcija į plokštumą. Jeigu fermos plotis mažesnis kaip 0,5 m, ferma išreiškiama ašine linija.

+

3191

Taškas

Stulpas su šviestuvu

 

-

3192

Taškas

Stulpas su apšvietimo prožektoriumi

 

-

3193

Linija

Elektros įrenginio pamatas

Pamato, ant kurio sumontuota elektros perdavimo tinklo įranga, transformatoriai, fermos ir pan., kontūras.

-

3198

Linija

Neegzistuojantis elektros tinklas

Elektros tinklo objektai kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3199

Linija

Elektros tinklo planinės padėties klaida

Elektros tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3201

Linija

Požeminis dujotiekio vamzdis

Požeminio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3202

Linija

Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

Požeminio magistralinio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3203

Linija

Antžeminis dujotiekio vamzdis

Antžeminio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3204

Linija

Antžeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

Antžeminio magistralinio dujotiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3209

Taškas

Dujotiekio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3252.

-

3210

Taškas

Dujotiekio tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3221

Taškas

Dujotiekio sklendė

Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3222

Taškas

Dujotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3223

Taškas

Dujotiekio akligalis, aklė

Kai aklė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3224

Taškas

Neatpažintas dujotiekio įrenginys

Neatpažintas dujotiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3225

Taškas

Dujotiekio kompensatorius

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3230

Taškas

Dujotiekio hidraulinis uždoris

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3231

Taškas

Dujotiekio kontrolinis vamzdelis

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3232

Taškas

Dujotiekio kontrolinis laidininkas

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3233

Taškas

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos įrenginys

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3234

Taškas

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos protektorius

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3235

Taškas

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos katodinė stotis

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3236

Taškas

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos anodinis įžeminimas

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3237

Taškas

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos drenažinė stotis

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3238

Taškas

Dujų paskirstymo stotis, slėgio reguliavimo įrenginys

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3239

Taškas

Dujotiekio kondensato rinktuvas

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

-

3240

Taškas

Dujų fakelas

Kai įrengtas ne kameroje / šulinyje.

+

3241

Taškas

Dujotiekio prapūtimo vamzdelis

 

-

3242

Taškas

Dujų išleidimo įrenginys

 

-

3251

Taškas

Dujotiekio šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3252. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3209.

-

3252

Linija

Dujotiekio šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3209.

-

3253

Linija

Dujotiekio apsauginis kanalas

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3254.

-

3254

Linija

Dujotiekio apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3255

Taškas

Dujotiekio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu / kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3256

Taškas

Dujotiekio tinklo aukščio taškas

Dujotiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3257

Taškas

Dujotiekio informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3258

Linija

Dujotiekio vamzdžių atrama

Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis neišreiškiamas, atrama išreiškiama ašine linija.

-

3286

Taškas

Dujotiekio skaitiklis

 

-

3287

Taškas

Dujų kuro kolonėlė

 

+

3289

Taškas

Dujų gręžinys

 

-

3298

Linija

Neegzistuojantis dujotiekio tinklas

Dujotiekio tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3299

Linija

Dujotiekio tinklo planinės padėties klaida

Dujotiekio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3301

Linija

Požeminis naftotiekis, produktotiekis

Požeminio naftotiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3302

Linija

Antžeminis naftotiekis, produktotiekis

Antžeminio naftotiekio vamzdžio ašinė linija.

+

3309

Taškas

Naftotiekio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3352.

-

3310

Taškas

Naftotiekio tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3321

Taškas

Naftotiekio sklendė

Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3322

Taškas

Naftotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan., kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3323

Taškas

Naftotiekio akligalis, aklė

 

-

3324

Taškas

Neatpažintas naftotiekio įrenginys

Neatpažintas naftotiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3325

Taškas

Naftotiekio kompensatorius

 

-

3330

Taškas

Kuro kolonėlė

Naftos produktų kuro kolonėlė.

+

3331

Taškas

Naftotiekio kontrolinis vamzdelis

 

-

3338

Taškas

Naftotiekio slėgio reguliatorius

 

-

3340

Taškas

Naftotiekio fakelas

 

-

3341

Taškas

Naftotiekio prapūtimo įrenginys

 

-

3351

Taškas

Naftotiekio šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3352. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3309.

-

3352

Linija

Naftotiekio šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3309.

-

3353

Linija

Naftotiekio apsauginis kanalas

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3354.

-

3354

Linija

Naftotiekio apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3355

Taškas

Naftotiekio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3356

Taškas

Naftotiekio tinklo aukščio taškas

Naftotiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3357

Taškas

Naftotiekio informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3358

Linija

Naftotiekio vamzdžių atrama

Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis neišreiškiamas, išreiškiama ašine linija.

-

3389

Taškas

Naftos gręžinys

 

-

3398

Linija

Neegzistuojantis naftotiekio tinklas

Naftotiekio tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3399

Linija

Naftotiekio tinklo planinės padėties klaida

Naftotiekio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3401

Linija

Požeminis šilumotiekio vamzdis

Požeminio šilumotiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3402

Linija

Antžeminis šilumotiekio vamzdis

Antžeminio šilumotiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3409

Taškas

Šilumotiekio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3452.

-

3410

Taškas

Šilumotiekio tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3421

Taškas

Šilumotiekio sklendė

Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar garo tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3422

Taškas

Šilumotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3423

Taškas

Šilumotiekio akligalis, aklė

 

-

3424

Taškas

Neatpažintas šilumotiekio įrenginys

Neatpažintas šilumotiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3425

Taškas

Šilumotiekio kompensatorius

 

-

3438

Taškas

Šilumotiekio slėgio reguliatorius

 

-

3451

Taškas

Šilumotiekio šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3452. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3409.

-

3452

Linija

Šilumotiekio šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3409.

-

3453

Linija

Šilumotiekio apsauginis kanalas

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3454.

-

3454

Linija

Šilumotiekio apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3455

Taškas

Šilumotiekio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu / kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3456

Taškas

Šilumotiekio tinklo aukščio taškas

Šilumotiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3457

Taškas

Šilumotiekio informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3458

Linija

Šilumotiekio vamzdžių atrama

Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis neišreiškiamas, atrama išreiškiama ašine linija.

-

3498

Linija

Neegzistuojantis šilumotiekio  tinklas

Šilumotiekio tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3499

Linija

Šilumotiekio tinklo planinės padėties klaida

Šilumotiekio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3501

Linija

Požeminis vandentiekio vamzdis

Požeminio vandentiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3502

Linija

Antžeminis vandentiekio vamzdis

Antžeminio vandentiekio vamzdžio ašinė linija.

-

3506

Linija

Vandentiekio kolektoriaus centrinė linija

Vandentiekio kolektoriaus ašinė linija.

-

3509

Taškas

Vandentiekio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3552.

-

3510

Taškas

Vandentiekio tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3521

Taškas

Vandentiekio sklendė

Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3522

Taškas

Vandentiekio vamzdžių jungtis, sandūra

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3523

Taškas

Vandentiekio akligalis, aklė

 

-

3524

Taškas

Neatpažintas vandentiekio įrenginys

Neatpažintas vandentiekio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3525

Taškas

Vandentiekio kompensatorius

 

-

3531

Taškas

Vandentiekio kolonėlė

 

-

3532

Taškas

Antžeminis priešgaisrinis hidrantas

 

-

3533

Taškas

Požeminis priešgaisrinis hidranto dangtis

Šulinyje, kameroje įrengto priešgaisrinio hidranto dangtis.

-

3534

Taškas

Artezinis gręžinys

 

-

3538

Taškas

Vandentiekio slėgio reguliatorius

 

-

3542

Taškas

Vandentiekio išleistuvas

 

-

3551

Taškas

Vandentiekio šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3552. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3509.

-

3552

Linija

Vandentiekio šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3509.

-

3553

Linija

Vandentiekio apsauginis kanalas

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3554.

-

3554

Linija

Vandentiekio apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3555

Taškas

Vandentiekio  tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3556

Taškas

Vandentiekio tinklo aukščio taškas

Vandentiekio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3557

Taškas

Vandentiekio informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3558

Linija

Vandentiekio vamzdžių atrama

Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis neišreiškiamas, atrama išreiškiama ašine linija.

-

3586

Taškas

Vandentiekio skaitiklis

 

-

3598

Linija

Neegzistuojantis vandentiekio tinklas

Vandentiekio tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3599

Linija

Vandentiekio tinklo planinės padėties klaida

Vandentiekio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3601

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitakio vamzdžio ašinė linija.

-

3602

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginio vamzdžio ašinė linija.

-

3603

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminis vamzdis

Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminio vamzdžio ašinė linija.

-

3604

Linija

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo savitakis vamzdis

Požeminio mišrių nuotekų šalinimo savitakio vamzdžio ašinė linija.

-

3605

Linija

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

Požeminio mišrių nuotekų šalinimo slėginio vamzdžio ašinė linija.

-

3606

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tunelio centrinė linija

Požeminio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tunelio (kolektoriaus) ašinė linija.

-

3609

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3652.

-

3610

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš antžeminio į požeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3621

Taškas

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sklendė

Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3622

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžių jungtis, sandūra

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3623

Taškas

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo akligalis, aklė

 

-

3624

Taškas

Neatpažintas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginys

Neatpažintas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3625

Taškas

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo kompensatorius

 

-

3630

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinėlis

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinėlis, neskirtas patekti žmogui.

-

3631

Taškas

Vakuumo talpa

 

-

3642

Taškas

Nuotekų išleistuvas

 

-

3651

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3652. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3609.

-

3652

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3609.

-

3653

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo tunelio kontūras

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis, išreiškiamas linija, kurios kodas 3654.

-

3654

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3655

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3656

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo aukščio taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3657

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3658

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžių atrama

Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis neišreiškiamas, atrama išreiškiama ašine linija.

-

3659

Taškas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminio vamzdžio peraukštėjimo taškas

 

-

3698

Linija

Neegzistuojantis buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3699

Linija

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo planinės padėties klaida

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo  tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3701

Linija

Lietaus nuotakyno vamzdis

Požeminio lietaus nuotakyno vamzdžio ašinė linija.

-

3702

Linija

Uždaro drenažo vamzdis

Požeminio uždaro drenažo vamzdžio ašinė linija.

-

3703

Linija

Lietaus nuotakyno tunelio centrinė linija

Lietaus nuotakyno tunelio (kolektoriaus) ašinė linija.

-

3709

Taškas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3752.

-

3710

Taškas

Lietaus nuotakyno tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur vamzdis prie pastato pereina iš antžeminio į požeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3721

Taškas

Lietaus nuotakyno sklendė

Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3722

Taškas

Lietaus nuotakyno vamzdžių jungtis, sandūra

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3723

Taškas

Lietaus nuotakyno akligalis, aklė

 

-

3724

Taškas

Neatpažintas lietaus nuotakyno ar uždaro drenažo įrenginys

Neatpažintas lietaus nuotakyno ar uždaro drenažo tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3725

Taškas

Lietaus nuotakyno slopintuvas

 

-

3730

Taškas

Lietaus nuotakyno apžiūros šulinėlis

Lietaus nuotakyno tinklo apžiūros šulinėlis, neskirtas patekti žmogui.

-

3742

Taškas

Lietaus nuotakyno tinklo ar drenažo vandens išleistuvas

 

-

3751

Taškas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3752. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3709.

-

3752

Linija

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3709.

-

3753

Linija

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tunelio kontūras

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3754.

-

3754

Linija

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3755

Taškas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo  tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3756

Taškas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo aukščio taškas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3757

Taškas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3770

Taškas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo šulinio / kameros skylėtas dangtis (grotelės)

Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros numeris ir kitos šulinio / kameros charakteristikos įrašomos į interpretuotą tašką, kurio kodas 3709.

-

3771

Taškas

Lietaus surinkimo šulinėlis (grotelės)

Lietaus surinkimo šulinėlis su skylėtu dangčiu.

-

3772

Linija

Lietaus surinkimo latakas

Lietaus nuotakyno, lietaus vandens surinkimo latako ašinė linija.

-

3773

Linija

Lietaus surinkimo latako kontūras

 

 

3798

Linija

Neegzistuojantis lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklas

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3799

Linija

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklo planinės padėties klaida

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3801

Linija

Požeminis ryšių kabelis

Ryšių tinklo požeminio kabelio ašinė linija. Taip pat kabelis lanksčiame apsauginiame vamzdyje, kurio skersmuo iki 50 mm.

-

3802

Linija

Ryšių kabelių kanalizacijos kanalas (vamzdis)

Vamzdžio, kuris skirtas kabeliams įverti ir (arba) išverti, jiems apsaugoti ir nutiestas tarp dviejų šulinių arba tarp šulinio ir statinio ar kitų įrenginių, ašinė linija.

-

3803

Linija

Ryšių oro linijos kabelis / laidas

Ryšių tinklo oro linijos kabelis arba laidas.

-

3809

Taškas

Ryšio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3852.

-

3810

Taškas

Ryšių tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur kabelis arba vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3821

Taškas

Ryšių linijos jungtis, mova

Jungiamoji, tiesioginė, atsišakojimo ar kita ryšių kabelio mova.

-

3822

Taškas

Ryšių įrangos spinta

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan.

-

3823

Taškas

Ryšių įrangos dėžutė

 

-

3824

Taškas

Neatpažintas ryšių linijos įrenginys

Neatpažintas ryšių tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3825

Linija

Ryšių įrangos spintos kontūras

 

 

3831

Taškas

Ryšių kontrolinių matavimų stulpelis

 

-

3832

Taškas

Neaptarnaujamas ryšio punktas

 

-

3834

Taškas

Belaidžio ryšio įrenginys

Mobilaus ar kito ryšio siųstuvą, imtuvą, anteną ar kitą įrenginį išreiškiantis taškas. Rodomas atskirai ar ant stulpų, statinių, pastatų įrengtas įrenginys.

-

3851

Taškas

Ryšių kabelių šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3852. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3809.

-

3852

Linija

Ryšių kabelių šulinio / kameros kontūras

Šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3809.

-

3853

Linija

Ryšių linijos apsauginis kanalas

Apsauginio kanalo (ne apsauginio vamzdžio) išorinis kontūras. Apsauginis vamzdis išreiškiamas linija, kurios kodas 3854.

-

3854

Linija

Ryšių linijos apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3855

Taškas

Ryšių jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu / kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3856

Taškas

Ryšių tinklo aukščio taškas

Ryšių tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3857

Taškas

Ryšių kabelių informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3858

Taškas

Ryšių kabelių atsarga

 

-

3863

Linija

Ryšių kabelių pluošto kraštinės linijos

Šiuo kodu žymimi pluošto kraštai, pluošto centre brėžiamas kabelis ir nurodomas viso pluošto kabelių kiekis.

-

3881

Taškas

Ryšių linijos stulpas

Ryšių oro linijos stulpas.

-

3882

Taškas

Ryšių linijos stulpo paramstis

Ryšių oro linijos stulpo paramstis.

-

3883

Linija

Ryšių linijos stulpo paramstis

Ryšių oro linijos stulpo paramsčio projekcija į plokštumą.

-

3884

Linija

Ryšių linijos stulpo atotampa, lynas

Ryšių oro linijos stulpo atotampos, lyno projekcija į plokštumą.

-

3890

Linija

Ryšių bokšto, fermos kontūras

Ryšių komunikacijų bokšto santvaros, fermos išorinės ribos projekcija į plokštumą. Bokšto centras, išreiškiamas kodu 3892

-

3891

Taškas

Ryšių stiebas

 

+

3892

Taškas

Ryšių bokštas

Ryšių bokšto centras. Išorinis bokšto fermos, santvaros kontūras, išreiškiamas kodu 3890.

+

3893

Linija

Ryšių tinklų pamatas

Pamato, ant kurio sumontuota ryšio įranga, fermos ir pan., kontūrą išreiškianti linija.

-

3898

Linija

Neegzistuojantis ryšių inžinerinis tinklas

Ryšių tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3899

Linija

Ryšių tinklo planinės padėties klaida

Ryšių tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

3901

Linija

Požeminis inžinerinio tinklo vamzdis

Inžinerinio tinklo požeminio vamzdžio ašinė linija.

-

3902

Linija

Antžeminis inžinerinio tinklo vamzdis

Inžinerinio tinklo antžeminio vamzdžio ašinė linija.

+

3903

Linija

Suspausto oro vamzdis

Suspausto oro vamzdžio ašinė linija.

-

3904

Linija

Garotiekis

Garo vamzdžio ašinė linija.

-

3909

Taškas

Inžinerinio tinklo šulinį / kamerą aprašantis taškas

Interpretuotas taškas, kuriame nurodomas šulinio ar kameros numeris ir kitos charakteristikos. Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3952.

-

3910

Taškas

Inžinerinio tinklo įvadas

Matoma tinklo įvado vieta, kur kabelis arba vamzdis prie pastato pereina iš požeminio į antžeminį. Nerodoma, jei toje vietoje parodyta spinta, dėžutė, sklendė ar kitas įrenginys.

-

3921

Taškas

Inžinerinio tinklo sklendė

Uždaromoji armatūra (čiaupas, ventilis, sklendė), kuria stabdomas ar leidžiamas skysčių ar dujų tekėjimas. Kai sklendė įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3922

Taškas

Inžinerinio tinklo vamzdžių jungtis, sandūra

Vamzdžių jungtis ar sandūra, mova, kompensatorius, trišakis ir pan. Kai jungtis įrengta ne kameroje / šulinyje.

-

3924

Taškas

Neatpažintas tunelio įrenginys

Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3930

Taškas

Žaibolaidis

 

-

3951

Taškas

Inžinerinio tinklo tunelio, šulinio / kameros dangtis

Šulinio / kameros kontūras išreiškiamas objektu, kurio kodas 3952. Į atributinę informaciją įrašomas šulinio / kameros dangčio pavadinimas („A“, „B“ ir pan.), kai šulinyje / kameroje įrengti du ir daugiau dangčių. Šulinio / kameros (įrenginio) numeris ir kitos charakteristikos įrašomos į kamerą aprašantį tašką, kurio kodas 3909.

-

3952

Linija

Inžinerinio tinklo šulinio arba kameros kontūras

Inžinerinio tinklo, inžinerinio tinklo tunelio šulinio / kameros sienos išorinis kontūras. Šulinio / kameros kontūro viduje įterpiamas šulinį / kamerą aprašantis taškas, kurio kodas 3909.

-

3953

Linija

Inžinerinio tinklo tunelio kontūras

Praeinamo arba nepraeinamo kolektoriaus, tunelio, kuriame įrengtos inžinerinės komunikacijos (šilumos, vandentiekio tinklai, elektros, ryšio kabeliai ir pan.), išorinis kontūras.

-

3954

Linija

Inžinerinio tinklo apsauginis vamzdis

Apsauginio vamzdžio ašinė linija.

-

3955

Taškas

Inžinerinio tinklo jungties numerį įrenginyje aprašantis taškas

Interpretuotas taškas ant tinklo ties įrenginiu (šuliniu, kamera), kuriame nurodomas su įrenginiu sujungtų komunikacijų eilės numeris, krypties numeris, komunikacijų aukštis ir kitos charakteristikos. Krypties numeris sutampa su įrenginio kortelės brėžinio dalies numeriu.

-

3956

Taškas

Inžinerinio tinklo tunelio aukščio taškas

Inžinerinio tinklo tunelio vieta, kurioje išmatuotas aukštis.

-

3957

Taškas

Neatpažintas inžinerinio tinklo informacinis ženklas (sargelis)

Stulpelis su informacine lentele.

-

3959

Linija

Inžinerinio tinklo vamzdžių atrama

Vamzdžių atramos kontūras. Jeigu atramos plotis neišreiškiamas, atrama išreiškiama ašine linija.

-

3960

Linija

Inžinerinio tinklo antžeminė apsauginė uždanga

Inžinerinio tinklo uždangos kontūras.

-

3961

Taškas

Ventiliacijos anga

Tunelio, kolektoriaus ir pan. ventiliacijos angos centras.

-

3962

Linija

Ventiliacijos kontūras

Tunelio, kolektoriaus ir pan. ventiliacijos angos kontūras.

-

3991

Linija

Neatpažintų tinklų vamzdis

Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo vamzdžio ašinė linija. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3992

Linija

Neatpažintų tinklų kabelis

Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo kabelio ašinė linija. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3993

Taškas

Neatpažintų tinklų įrenginys

Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo įrenginys. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

+

3994

Taškas

Neatpažintų tinklų šulinio / kameros dangtis

Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo šulinio / kameros dangtis. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

+

3995

Taškas

Neatpažintų tinklų aukščio taškas

Nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo vieta, kurioje išmatuotas aukštis. Neatpažinti objektai formuojami naudojant archyvinę, distancinių tyrimų medžiagą, kai objekto funkcinės paskirties patikslinti neįmanoma.

-

3998

Linija

Neegzistuojantis inžinerinis tinklas

Kitos arba nenustatytos paskirties inžinerinio tinklo objektai, kurie, kaip žinoma, yra išmontuoti, sunaikinti, neegzistuoja ar jų vietovėje nerasta.

-

3999

Linija

Kitų ar neatpažintų inžinerinių tinklų planinės padėties klaida

Neatpažinto ar kito inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos riba, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra patikimos kartografinės medžiagos ir kai nėra galimybės nustatyti padėtį vietovėje).

-

 

___________________________________