https://www.e-tar.lt/rs/legalact/33d800302d3211eabe008ea93139d588/content_files/image001.jpg

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. VASARIO 26 D. NUTARIMO NR. 152 „DĖL VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PASKELBIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 21 d. Nr. 1160

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“:

1.1. Pakeisti 4.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1.1.   paslaugos teikiamos, prekyba, veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės (išskyrus asmenines šventes), mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku (toliau – renginys) organizuojami ir vykdomi užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;“.

1.2. Papildyti 4.1.11 papunkčiu:

4.1.11. veikla laisvalaikio ir pramogų vietose, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma, kai užtikrinama visų asmenų, besilankančių šiose paslaugų teikimo vietose (toliau – lankytojai), registracija pagal valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas sąlygas. Lankytojų registracija nevykdoma, kai:

4.1.11.1. maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

4.1.11.2. viešojo maitinimo paslaugos teikiamos įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose.

1.3. Papildyti 4.1.3 papunkčiu:

4.1.3. viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veikla vykdoma nuo 7 iki 24 valandos. Darbo laiko ribojimas netaikomas:

4.1.3.1. kai maistas tiekiamas išsinešti arba pristatomas fiziniams ir juridiniams asmenims kitais būdais;

4.1.3.2. kai viešasis maitinimas teikiamas įmonių, įstaigų ar organizacijų, kuriose vykdomas pamaininis darbas, darbuotojams šių įmonių, įstaigų ar organizacijų teritorijose ir (ar) patalpose;

4.1.3.3. lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų, bingo salonų, lažybų ir totalizatorių punktų veiklai, jei šiose vietose neteikiama viešojo maitinimo paslauga.“

1.4. Pakeisti 4.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2.1. švietimo veiklos organizavimo ir vykdymo srityje:

4.2.1.1. iki 2020 m. lapkričio 8 d.:

4.2.1.1.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

4.2.1.1.2. ugdymas mokyklose pagal pagrindinio (pagrindinio ugdymo individualizuotą), vidurinio (socialinių įgūdžių ugdymo) ugdymo ir pirminio profesinio mokymo programas vykdomas nuotoliniu būdu;

4.2.1.1.3. rekomenduojama tęstinio profesinio mokymo programas ir aukštojo mokslo studijų programas vykdyti nuotoliniu būdu, jeigu švietimo teikėjų vadovai priima tokį sprendimą;

4.2.1.1.4. rekomenduojama švietimo pagalbą, kuri teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų, teikti nuotoliniu būdu;

4.2.1.1.5. neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas;

4.2.1.2. nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ikimokyklinis, priešmokyklinis, bendrasis ugdymas, neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos vykdomi, švietimo pagalba teikiama švietimo įstaigose ir kitų švietimo teikėjų užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. spalio 26 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Saulius Skvernelis

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                            Rita Tamašunienė